catesen
Gabinet del RectoratGabinete del RectoradoRector's Office
Gabinet LingüísticGabinete LingüísticoLanguage Office
Generalitat de CatalunyaGeneralitat (gobierno) de CataluñaGeneralitat (government) of Catalonia / Catalan government
GerènciaGerenciaGeneral Manager's Office
Gestió i Administració PúblicaGestión y Administración PúblicaPublic Management and Administration
GR-UPF Grup de Recerca en Logística EmpresarialGR-UPF Grupo de Investigación en Logística EmpresarialGR-UPF Business Logistics Research Group
GR-UPF Grup de Recerca en VirologiaGR-UPF Grupo de Investigación en VirologíaGR-UPF Virology Research Group
GR-UPF INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques legals en Dret Privat i Grup de Recerca sobre Dret PatrimonialGR-UPF INDRET, Centro de Análisis de Políticas legales en Derecho Privado y Grupo de Investigación sobre Derecho PatrimonialGR-UPF INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies and Patrimonial Law Research Group
GR-UPF Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica LlatinaGR-UPF Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América LatinaGR-UPF Research Observatory on the Relations with Latin America
GR-UPF Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)GR-UPF Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)GR-UPF Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
GR-UPF Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)GR-UPF Unidad de Investigación en Variación Lingüística (UVAL)GR-UPF Language Variation Research Unit (UVAL)
GR-UPF Unitat de Recerca en Salut LaboralGR-UPF Unidad de Investigación en Salud LaboralGR-UPF Occupational Health Research Unit
graduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacionaladvanced degree in International Trade
graduat superior en Dissenygraduado superior en Diseñoadvanced degree in Design
graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)
grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciógrado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovaciónbachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management
grau en Administració i Direcció d'Empresesgrado en Administración y Dirección de Empresasbachelor's (degree) programme in Business Management and Administration
grau en Aplicacions Interactives i Videojocsgrado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegosbachelor's degree (programme) in Interactive Applications and Videogames
grau en bioinformàticagrado en Bioinformáticabachelor's (degree) programme in Bioinformatics
grau en Biologia Humanagrado en Biología Humanabachelor's (degree) programme in Human Biology
grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esportgrado en Ciencias de la Actividad Física y del Deportebachelor's (degree) programme in Physical Activities and Sport Sciences
grau en Ciències Empresarialsgrado en Ciencias Empresarialesbachelor's (degree) programme in Business Sciences
grau en Ciències Polítiques i de l'Administraciógrado en Ciencias Políticas y de la Administraciónbachelor's (degree) programme in Political and Administration Sciences
grau en Ciències Urbanesgrado en Ciencias Urbanasbachelor's degree (programme) in Urban Sciences
grau en Comunicació Audiovisualgrado en Comunicación Audiovisualbachelor's (degree) programme in Audiovisual Communication
grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenciógrado en Criminología y Políticas Públicas de Prevenciónbachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies
grau en Dissenygrado en Diseñobachelor's (degree) programme in Design
grau en Disseny i Producció de Videojocsgrado en Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Design and Production of Videogames
grau en Dretgrado en Derechobachelor's (degree) programme in Law
grau en Economiagrado en Economíabachelor's (degree) programme in Economics
grau en Empresa (EUM)grado en Empresa (EUM)bachelor's (degree) programme in Business (EUM)
grau en Enginyeria Biomèdicagrado en Ingeniería Biomédicabachelor's (degree) programme in Biomedical Engineering
grau en Enginyeria de l'Edificaciógrado en Ingeniería de la Edificaciónbachelor's (degree) programme in Building Engineering
grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicaciógrado en Ingeniería de Sistemes Audiovisuales de Telecomunicaciónbachelor's (degree) programme in Audiovisual Telecommunication Systems Engineering
grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàticagrado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automáticabachelor's (degree) programme in Industrial Electronic and Automatic Engineering
grau en Enginyeria en Disseny Industrialgrado en Ingeniería en Diseño Industrialbachelor's (degree) programme in Industrial Design Engineering
grau en Enginyeria en Informàticagrado en Ingeniería en Informáticabachelor's (degree) programme in Computer Science
grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocsgrado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información + Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Computer Science Engineering & Design and Videogames Production
grau en Enginyeria Mecànicagrado en Ingeniería Mecánicabachelor's (degree) programme in Mechanic Engineering
grau en Enginyeria Telemàticagrado en Ingeniería Telemáticabachelor's (degree) programme in Telematics Engineering
grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresagrado en Estudios Internacionales de Economía y Empresabachelor's (degree) programme in International Business Economics
grau en Filosofia, Política i Economiagrado en Filosofía, Política y Economía bachelor's (degree) programme in Philosophy, Politics and Economics
grau en Fisioteràpiagrado en Fisioterapiabachelor's (degree) programme in Physiotherapy
grau en Humanitatsgrado en Humanidadesbachelor's (degree) programme in Humanities
grau en Infermeriagrado en Enfermeríabachelor's (degree) programme in Nursing
grau en Llengües Aplicadesgrado en Lenguas Aplicadasbachelor's (degree) programme in Applied Languages
grau en Logística i Negocis Marítimsgrado en Logística y Negocios Marítimos bachelor's (degree) programme in Maritime Business and Logistics
grau en Màrqueting i Comunitats Digitalsgrado en Marketing y Comunidades Digitalesbachelor's (degree) programme in Marketing and Digital Communities
grau en Medicinagrado en Medicinabachelor's (degree) programme in Medicine
grau en Mitjans Audiovisualsgrado en Medios Audiovisualesbachelor's (degree) programme in Audiovisual Media
grau en Negocis i Màrqueting Internacionalsgrado en Negocios y Marketing Internacionalesbachelor's (degree) programme in International Business and Marketing
grau en Periodismegrado en Periodismobachelor's (degree) programme in Journalism
grau en Publicitat i Relacions Públiquesgrado en Publicidad y Relaciones Públicasbachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations
grau en Relacions Laboralsgrado en Relaciones Laboralesbachelor's (degree) programme in Labour Relations
grau en Traducció i Ciències del Llenguatgegrado en Traducción y Ciencias del Lenguajebachelor's (degree) programme in Translation and Language Sciences
grau en Traducció i Interpretaciógrado en Traducción e Interpretaciónbachelor’s (degree) programme in Translation and Interpreting
grau en Turisme i Gestió del Lleuregrado en Turismo y Gestión del Ociobachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management
Grau ObertGrado AbiertoOpen Bachelor's Degree (programme)
Grup Audiovisual InteractiuGrupo Audiovisual InteractivoInteractive Audiovisual Group
Grup d'Anàlisi MicroeconòmicaGrupo de Análisis MicroeconómicoMicroeconomic Analysis Group
Grup d'Aplicacions Multimèdia DistribuïdesGrupo de Aplicaciones Multimedia DistribuidasDistributed Multimedia Applications Group
Grup d'Arqueologia ColonialGrupo de Arqueología ColonialColonial Archaeology Group
Grup d'Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Group
Grup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya ModernaGrupo de Estudio de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña ModernaStudy Group on Modern Catalonia Institutions and Society
Grup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y EuropeosConstitutional and European Studies Group
Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Group (GEHC)
Grup d'Estudis de l'Empresa FamiliarGrupo de Estudios de la Empresa FamiliarFamily Business Study Group
Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP)Prosodic Research Group (GrEP)
Grup d'Estudis Jurídics i Polítics InternacionalsGrupo de Estudios Jurídicos y Políticos InternacionalesGroup of Legal and Political International Studies
Grup d'Experimentació en Comunicació InteractivaGrupo de Experimentación en Comunicación InteractivaExperimentation on Interactive Communication Group
Grup de Comunicació AudiovisualGrupo de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Group
Grup de Didàctica de Llengua i Literatura Estrangeres (DILLE)Grupo de Didáctica de Lengua y Literatura Extranjeras (DILLE)Foreign Language and Literature Didactics Group (DILLE)
Grup de Filosofia del DretGrupo de Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Group
Grup de Gestió Empresarial: Economia, Organització i Mètodes QuantitatiusGrupo de Gestión Empresarial: Economía, Organización y Métodos CuantitativosBusiness Management: Economy, Organization and Quantitative Methods Group
Grup de Macroeconomia i Mètodes QuantitatiusGrupo de Macroeconomía y Métodos CuantitativosMacroeconomics and Quantitative Methods Group
Grup de Neurofarmacologia ComportamentalGrupo de Neurofarmacología ComportamentalBehavioural Neuropharmacology Group
Grup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de ImagenImage Processing Group
Grup de Recerca Ciència Web i Computació Social (WSSC)Grupo de Investigación Ciencia Web y Computación Social (WSSC)Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  Grupo de Investigación Cognitive Media Technologies Cognitive Media Technologies Research Group
Grup de Recerca Complexitat i Dinàmiques Socioecològiques (CaSEs)Grupo de Investigación Complejidad y Dinámicas Socioecológicas (CaSEs)Research Group on Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)
Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)
Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)Grupo de Investigación Critical Communication (CRITICC)Research Group on Critical Communication (CRITICC)
Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)
Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)Grupo de Investigación de Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME)Research Group on Mediterranean Archaelogy: Connections, Materialities and Writing (GRACME)
Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Investigación de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Research Group (GEHC)
Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)Grupo de Investigación de Estudios de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XVIII)Studies of Institutions and Society of Modern Catalonia (XVI-XVIIIth centuries) Research Group
Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens VivesGrupo de Investigación del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens VivesJaume Vicens Vives University Institute of History Research Group
Grup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes QuantitatiusGrupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada y Métodos CuantitativosApplied Macroeconomics and Quantitative Methods Research Group
Grup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de ArqueologíaLaboratory of Archaeology Research Group
Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Grupo de Investigación del Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX) Research Group
Grup de Recerca del Laboratori de NeurofarmacologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Laboratory Research Group
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS)Health Sciences Educational Research Group (GRECS)
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM) Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM)
Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla (SAP)Speech Acquisition and Perception Research Group (SAP)
Grup de Recerca en Analítica EmpresarialGrupo de Investigación en Analítica EmpresarialBusiness Analytics Research Group
Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)Grupo de Investigación en Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG)Distributed Multimedia Applications Research Group (DMAG)
Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Grupo de Investigación en Arqueología e Historia Social y del Género Research Group in Archaeology and Social and Gender History
Grup de Recerca en Bibliometria i Avaluació en CiènciaGrupo de Investigación en Bibliometría y Evaluación en CienciaBibliometrics and Science Assessment Research Group
Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Bioinformática de la Diversidad GenómicaBiocomputing of Genomic Diversification Research Group
Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural Grupo de Investigación en Bioinformática Estructural Structural Bioinformatics Research Group
Grup de Recerca en Biologia Cel·lular Grupo de Investigación en Biología Celular Cell Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Biología de la Diversidad GenómicaBiology of Genomic Diversification Research Group
Grup de Recerca en Biologia de la Infecció Grupo de Investigación en Biologia de la Infección Infection Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia del DesenvolupamentGrupo de Investigación en Biología del DesarrolloDevelopmental Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia Estructural ComputacionalGrupo de Investigación en Biología Estructural ComputacionalComputational Structural Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia Sintètica TranslacionalGrupo de Investigación en Biología Sintética TranslacionalResearch Group on Translational Synthetic Biology
Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacional Grupo de Investigación en Bioquímica y Biofísica Computacional Computational Biochemistry and Biophysics Research Group
Grup de Recerca en Comportament PolíticGrupo de Investigación en Comportamiento PolíticoPolitical Behaviour Research Group
Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)Grupo de Investigación en Comunicación Científica (GRECC)Scientific Communication Research Group (GRECC)
Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia (POLCOM)Research Group on Political Communication, Media and Democracy (POLCOM)
Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)  Grupo de Investigación en Comunicación, Publicidad y Sociedad (CAS)  Communication, Advertising and Society Research Group (CAS)
Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fil (WiCom) Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas (WiCom) Wireless Comunications Research Group (WiCom)
Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal Criminology and Criminal Justice System Research Group
Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS-EMCONET) Grup de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS-EMCONET) Health Inequalities Research Group (GREDS-EMCONET)
Grup de Recerca en Dinàmica NeuronalGrupo de Investigación en Dinámica NeuronalResearch Group on Neuronal Dynamics
Grup de Recerca en Documentació DigitalGrupo de Investigación en Documentación DigitalDigital Documentation Research Group
Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC)Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DIGIDOC)Research Group on Digital Documentation and Interactive Communication (DIGIDOC)
Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario Financial and Tax Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsGrupo de Investigación en Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesPublic International Law and International Relations Research Group
Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI Grupo de Investigación en Derecho Mercantil del Siglo XXI Research Group on Business Law of the 21st Century
Grup de Recerca en Dret PatrimonialGrupo de Investigación en Derecho PatrimonialPatrimonial Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-empresarialGrupo de Investigación en Derecho Penal Económico-empresarialEconomic and Business Criminal Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) Grupo de Investigación en Derecho Procesal (ReDePro) Procedural Law Research Group (ReDePro)
Grup de Recerca en Dret SocialGrupo de Investigación en Derecho SocialSocial Law Research Group
Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Investigación en Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Research Group
Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) Grupo de Investigación en Electrónica Biomédica (BERG)Biomedical Electronics Research Group (BERG)
Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del CàncerGrupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Molecular del CáncerClinical and Molecular Epidemiology of Cancer Research Group
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI) Grupo de Investigación en Espacios Interculturales, Lenguas e Identidades (GREILI) Intercultural Spaces, Languages and Identities Research Group (GREILI)
Grup de Recerca en Estadística i Investigació OperativaGrupo de Investigación en Estadística e Investigación OperativaStatistics and Operational Research Research Group
Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) Grupo de Investigación en Estados, Naciones y Soberanías (GRENS) States, Nations and Sovereignities Research Group (GRENS)
Grup de Recerca en Estratègies EmpresarialsGrupo de Investigación en Estrategias EmpresarialesBusiness Strategies Research Group
Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lularGrupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo CelularOxidative Stress and Cell Cycle Research Group
Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso (GED)Discourse Studies Research Group (GED)
Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso y de la Traducción (GEDIT)Research Group on Speech and Translation Studies (GEDIT)
Grup de Recerca en FarmacoinformàticaGrupo de Investigación en FarmacoinformáticaPharmacomputing Research Group
Grup de Recerca en FarmacologiaGrupo de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Group
Grup de Recerca en Filosofia del DretGrupo de Investigación en Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Research Group
Grup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y MolecularCell and Molecular Physiology Research Group
Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties Grupo de Investigación en Fisiología Molecular y Canalopatías  Molecular Physiology and Channelopathies Research Group
Grup de Recerca en Genètica HumanaGrupo de Investigación en Genética HumanaHuman Genetics Research Group
Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de MalaltiesGrupo de Investigación en Genética Médica y Modelos Animales de EnfermedadesMedical Genetics and Animal Models of Diseases Research Group
Grup de Recerca en Genòmica Computacional Grupo de Investigación en Genómica Computacional  Computational Genomics Research Group
Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques PúbliquesGrupo de Investigación en Gobierno, Gestión y Políticas PúblicasGovernment, Management and Public Policies Research Group
Grup de Recerca en Història de CatalunyaGrupo de Investigación en Historia de CataluñaHistory of Catalonia Research Group
Grup de Recerca en Història de la Creació LiteràriaGrupo de Investigación en Historia de la Creación LiterariaHistory of Creative Writing Research Group
Grup de Recerca en Història del Dret CatalàGrupo de Investigación en Historia del Derecho CatalánHistory of Catalan Law Research Group
Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Grupo de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de la Simulación en Biomedicina (CISTIB) Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine Research Group (CISTIB)   
Grup de Recerca en Immigració i Innovació PolíticaGrupo de Investigación en Inmigración e Innovación PolíticaResearch Group on Immigration and Political Innovation
Grup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en InmunopatologíaImmunopathology Research Group
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE) Research Group on Empires, Metropolis and Extra-european Societies (GRIMSE)
Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)Grupo de Investigación en Información Lexicográfica (InfoLex)Lexicographic Information Research Group (InfoLex)
Grup de Recerca en Informàtica MolecularGrupo de Investigación en Informática MolecularMolecular Informatics Research Group
Grup de Recerca en Institucions i Actors PolíticsGrupo de Investigación en Instituciones y Actores PolíticosResearch Group on Institutions and Political Actors
Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Informàtica) (GRE) Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (Informática) (GRE) Artificial Intelligence Research Group (Computing) (GRE)
Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)Grupo de Investigacion y Asesoramiento de Metodología de Encuesta (RECSM)Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
Grup de Recerca en Investigacions QuirúrgiquesGrupo de Investigación en Investigaciones QuirúrgicasSurgical Investigations Research Group
Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)Grupo de Investigación en IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM Research Group (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)Grupo de Investigación en Juventud, Sociedad y Comunicación (JOVIScom) Youth, Society and Communication Research Group (JOVIScom)
Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)Computational Linguistics Research Group (GLICOM)
Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)Grupo de Investigación en Teoría Lingüística y Lingüística Computacional (COLT)Research Group on Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)
Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)Grupo de Investigación en Lingüística Formal (GLIF)Formal Linguistics Research Group (GLIF)
Grup de Recerca en Literatura ComparadaGrupo de Investigación en Literatura ComparadaComparative Literature Research Group
Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL)Grupo de Investigación en Logística Empresarial (GREL)Business Logistics Research Group (GREL)
Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica en les Societats Argàriques (MIDARQ) Grupo de Investigación en Microestructura, Identidad y Comportamiento Social. Reinterpretación de la Evidencia Arqueológica en las Sociedades Argáricas (MIDARQ) Research Group on Microstructure, Identity and Social Behaviour. Reinterpretation of Archaeological Evidence in Argaric Societies (MIDARQ)
Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS) Grupo de Investigación en Movimientos Sociales (CEMS) Social Movements Research Group  (CEMS)
Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento (GReNeC)Neurobiology of Behaviour Research Group (GReNeC)
Grup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia ComputacionalComputational Neuroscience Research Group
Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)Grupo de Investigación en Nexos entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad (NEXUS)Research Group on Nexus between Science, Culture, Politics, Religion and Society (NEXUS)
Grup de Recerca en Periodisme (GRP)Grupo de Investigación en Periodismo (GRP)Journalism Research Group (GRP)
Grup de Recerca en Polítiques Públiques i SocialsGrupo de Investigación en Políticas Públicas y SocialesPublic and Social Policies Research Group
Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere Grupo de Investigación en Políticas Transversales de Género Gender Transversal Policies Research Group
Grup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de ImágenesImage Processing Research Group
Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme (SPB)Grupo de Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo (SPB)Speech Production and Bilingualism Research Group (SPB)
Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta ImmunològicaGrupo de Investigación en Proteínas NFAT y Respuesta InmunológicaNFAT Proteins and Immune Response Research Group
Grup de Recerca en Proteòmica i Química de ProteïnesGrupo de Investigación en Proteómica y Química de ProteínasProteomics and Protein Chemistry Research Group
Grup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la WebImage Recovery and Web Data Mining Research Group
Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la WebInformation Recovery and Web Data Mining Research Group
Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés CelularCell Stress Signaling Research Group
Grup de Recerca en Sistemes Complexos Grupo de Investigación en Sistemas Complejos Complex Systems Research Group
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS) Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group (SPECS)
Grup de Recerca en SociodemografiaGrupo de Investigación en SociodemografíaSociodemographics Research Group
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Comunicacions (NeTS)Grupo de Investigación en Tecnologías y Estrategias de las Comunicaciones (NeTS)Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS)
Grup de Recerca en Tecnologies InteractivesGrupo de Investigación en Tecnologías InteractivasInteractive Technologies Research Group
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE) Grupo de Investigación en Tecnologías Interactivas y Distribuidas para la Educación (TIDE)Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education (TIDE)
Grup de Recerca en Teoria Aplicada (GRE)Grupo de Investigación en Teoría Aplicada (GRE)Applied Theory Research Group (GRE)
Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació Grupo de Investigación en Teoría de la Información y la Codificación Research Group on Information Theory and Coding
Grup de Recerca en Teoria PolíticaGrupo de Investigación en Teoría PolíticaPolitical Theory Research Group
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN) Natural Language Processing Research Group (TALN) 
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)
Grup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en VirologíaVirology Research Group
Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular Molecular Virology Research Group
Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)Networking and Communications Research Group (NetCom)
Grup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios TelemáticosResearch Group in Networks and Telematic Services
grup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research group
Grup de Recerca Human Natural Killer Cell BiologyGrupo de Investigación Human Natural Killer Cell BiologyResearch Group on Human Natural Killer Cell Biology
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM)
Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)
Grup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUMMEDIUM Research Group
Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)Multisensory Research Group (MRG)
Grup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine PhySense Group: Sensing in Physiology and Biomedicine
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO) Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO)
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)
Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de LenguasLanguages Teaching and Learning Research Group
Grup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónResearch Group on Telecommunications Policy and Information Society
Grup de Recerca sobre Processament de la Imatge per a la Millora de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC) Grupo de Investigación sobre Procesamiento de la Imagen para la Mejora de la Fotografía Cinematográfica (IP4EC) Research Group on Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) Grupo de Investigación Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)Research Group on Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)
Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Grupo de Investigación Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Ubiquitous Computing Applications Laboratory Research Group (UbiCA Lab)
Grup de Tecnologia Musical (MTG)Grupo de Tecnología Musical (MTG)Music Technology Group (MTG)
Grup de Tecnologies Interactives (GTI)Grupo de Tecnologías Interactivas (GTI)Interactive Technologies Group (GTI)
Grup de Telemàtica MultimèdiaGrupo de Telemática MultimediaMultimedia Telematics Group
Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA)Grupo Interuniversitario de Nomenclatura en Inglés (GINA)Interuniversity Group of Nomenclature in English (GINA)
Grup UPFGrupo UPFUPF Group
Guardó d'Honor (de la UPF)Galardón de Honor (de la UPF)(UPF) Honour Award