catesen
vicerector/a de Recerca i Doctoratvicerrector/a de Investigación y Doctoradovice-rector for Research and Doctoral Studies
Acció. Club d'InversióAcció. Club de InversiónAcció. Investment Club
acte acadèmic de graduacióacto académico de graduacióngraduation ceremony
Administració de Jaume IAdministración de Jaume IJaume I Administration
Administració de Rambla-FrançaAdministración de Rambla-FrançaRambla-França Administration
Administració del MarAdministración del MarMar Administration
Administració i Direcció d'EmpresesAdministración y Dirección de EmpresasBusiness Management and Administration
Administració i Gestió de RecursosAdministración y Gestión de RecursosResources Administration and Management
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)
Agència Nacional espanyola d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)
àgora Jordi Rubió i Balaguerágora Jordi Rubió i BalaguerJordi Rubió i Balaguer agora
Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)Alliance of 4 Universities (A-4U)
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
Amnistia InternacionalAmnistía InternacionalAmnesty International
annex Llullanexo LlullLlull annexe
antic mercat del Peixantiguo mercado del Pescadoold Fish market
Àrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación SuperiorAcademic Area and for the European Higher Education Area
Àrea d'Innovació i Coordinació de ProjectesÁrea de Innovación y Coordinación de ProyectosInnovation and Project Coordination Area
àrea de Balmesárea de BalmesBalmes area
Àrea de Docència [vicegerència]Área de DocenciaTeaching Area
àrea de Françaárea de FrançaFrança area
àrea de Jaume Iárea de Jaume IJaume I area
àrea de la Mercèárea de la MercèMercè area
Àrea de Patrimoni [vicegerència]Área de PatrimonioProperty Area
àrea de Ramblaárea de RamblaRambla area
Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)Área de Investigación y Creación Audiovisual (ARCA)Audiovisual Research and Creation Area (ARCA)
Àrea de Recerca i Economia [vicegerència]Área de Investigación y EconomíaResearch and Economic Affairs Area
Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni Área de Recursos Económicos, Contratación y PatrimonioArea of Economic Resources, Recruitment and Property
Àrea de Recursos Humans i Organització [vicegerència]Área de Recursos Humanos y OrganizaciónHuman Resources and Organization Area
Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació [vicegerència]Área de Servicios, Tecnología y Recursos de InformaciónServices, Technology and Information Resources Area
àrea del Marárea del MarMar area
àrea Tallersárea TallersTallers area
Arquitectura TècnicaArquitectura TécnicaArchitecture Diploma
ArxiuArchivoArchives
Arxiu AdministratiuArchivo AdministrativoAdministrative Archives
Assessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutarioConsultant to the Steering Committee for the implementation of the statutes
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)Catalan Association of Public Universities (ACUP)
Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)Alumni Association (AAAUPF)
Associació d'Assumptes EuropeusAsociación de Asuntos EuropeosEuropean Matters Association
Associació d'Estudiants per les Nacions UnidesAsociación de Estudiantes para las Naciones UnidasStudent Association for the United Nations
Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'EstudiantsAsociación de Estudiantes Progresistas-Asociación Catalana de EstudiantesProgressive Student Association-Student Catalan Association
Associació d'Ètica EmpresarialAsociación de Ética EmpresarialBusiness Ethics Association
Associació d'Universitats Europees (EUA)Asociación de Universidades Europeas (EUA)European University Association (EUA)
Associació de Joves Estudiants de CatalunyaAsociación de Jóvenes Estudiantes de CataluñaYoung Student Association of Catalonia
Associació espanyola de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES)Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)Spanish Association of Language Centres in Higher Education (ACLES)
Associació Europea d'Institucions d'Ensenyament Superior (EURASHE)Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE)European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
Associació Europea d'Universitats (EUA)Asociación Europea de Universidades (EUA)European University Association (EUA)
Associació Thomas MoreAsociación Thomas MoreThomas More Association
Associació Universitària Sin VergüenzaAsociación Universitaria Sin VergüenzaSin Vergüenza University Association
Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)
Aula d'EscenaAula de EscenaScene Workshop
Aula d'EsportAula de DeporteSports Workshop
Aula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona"Aula de Historia del Periodismo "Diari de Barcelona""Diari de Barcelona" Workshop on History of Journalism
Aula de CinemaAula de CineFilm Classroom
Aula de CulturaAula de CulturaCultural Workshop
Aula de Periodisme "El Periódico de Catalunya"Aula de Periodismo "El Periódico de Catalunya""El Periódico de Catalunya" Journalism Workshop
Aula de Periodisme "La Vanguardia"Aula de Periodismo "La Vanguardia""La Vanguardia" Journalism Workshop
Aula de TeatreAula de TeatroTheatre Workshop
Aula EixampleAula EixampleEixample Workshop
Aula GlobalAula GlobalAula Global
Aula Néstor AlmendrosAula Néstor AlmendrosNéstor Almendros Workshop
Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)
Barcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of Economics
Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)
Barcelona Media - Centre d'Innovació (BM)Barcelona Media - Centro de Innovación (BM)Barcelona Media - Innovation Centre (BM)
Barcelona School of Economics (BSE)Barcelona School of Economics (BSE)Barcelona School of Economics (BSE)
Barcelona School of ManagementBarcelona School of ManagementBarcelona School of Management
Biblioteca de FrançaBiblioteca de FrançaFrança Library
Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i VivesBiblioteca del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i VivesLibrary of the Jaume Vicens i Vives University Institute of History
Biblioteca de RamblaBiblioteca de RamblaRambla Library
Biblioteca del Campus Universitari MarBiblioteca del Campus Universitario MarLibrary of the Mar University Campus
Biblioteca del MarBiblioteca del MarMar Library
Biblioteca GeneralBiblioteca GeneralMain Library
Biblioteca/CRAIBiblioteca/CRAILibrary/CRAI
Biblioteca/CRAI de la CiutadellaBiblioteca/CRAI de la CiutadellaCiutadella Library/CRAI
Biblioteca/CRAI del PoblenouBiblioteca/CRAI del PoblenouPoblenou Library/CRAI
Biblioteconomia i DocumentacióBiblioteconomía y DocumentaciónLibrary Science and Documentation
Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
BiologiaBiologiaBiology
Biologia HumanaBiología HumanaHuman Biology
Borsa de TreballBolsa de TrabajoEmployment Service
Campus d'Excel·lència InternacionalCampus de Excelencia InternacionalCampus of International Excellence
campus de la Ciutadellacampus de la CiutadellaCiutadella campus
campus de la Comunicació - Poblenoucampus de la Comunicación - PoblenouCommunication campus - Poblenou
campus del Marcampus del MarMar campus
campus del Poblenoucampus del PoblenouPoblenou campus
Campus GlobalCampus GlobalCampus Global
Campus TreballCampus TreballCampus Treball
Campus Universitari MarCampus Universitario MarMar University Campus
Carnet Internacional d'Estudiant (ISIC)Carné Internacional de Estudiante (ISIC)International Student Identity Card (ISIC)
Carta Magna de les Universitats EuropeesCarta Magna de las Universidades EuropeasMagna Carta of European Universities
càtedra Jean Monnetcátedra Jean MonnetJean Monnet chair
càtedra Mutual Cyclops en Medicina del Treballcátedra Mutual Cyclops en Medicina del TrabajoMutual Cyclops chair in Occupational Medicine
càtedra Pompeu Fabracátedra Pompeu FabraPompeu Fabra chair
càtedra Telefónica de Producció Multimèdiacátedra Telefónica de Producción MultimediaTelefónica chair in Multimedia Production
càtedra UNESCO d'Estudis Interculturalscátedra UNESCO de Estudios InterculturalesUNESCO chair in Intercultural Studies
càtedra UNESCO en Cultura Iberoamericanacátedra UNESCO en Cultura IberoamericanaUNESCO chair in Latin American Culture
Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)Centro de Atención al Usuario (CAU)User Support Centre (CAU)
Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i SocietatCentro de Estudios de Ciencia, Comunicación y SociedadScience, Communication and Society Studies Centre
Centre d'Estudis de GènereCentro de Estudios de GéneroCentre for Gender Studies
Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)Centro de Estudios LSC-UPF Actua de la Lengua de Signos CatalanaCentre of Studies LSC-UPF Actua of Catalan Sign Language
Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio TríasCentro de Estudios Filosóficos Eugenio TríasEugenio Trías Centre for Philosophical Studies
Centre d'Estudis UPF sobre SostenibilitatCentro de Estudios UPF sobre SostenibilidadUPF Centre for Sustainability Research
Centre d'Estudis UPF Sports LabCentro de Estudios UPF Sports LabUPF Sports Lab Studies Centre
Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)Center for Research in Occupational Health (CISAL)
Centre d’Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)Centro de Estudios de Discurso y Traducción (CEDIT)Centre for Discourse and Translation Studies (CEDIT)
Centre de Cognició i Cervell (CBC)Centro de Cognición y Cerebro (CBC)Center for Brain and Cognition (CBC)
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centre for Regenerative Medicine in Barcelona (CMRB)
Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS)Centro de Neuro-Robótica y Sistemas Autónomos (N-RAS)Centre for Neuro-Robotics and Autonomous Systems (N-RAS)
Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREmed)Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREmed)Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREmed)
Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)Centro de Investigación en Economía Financiera y Contabilidad (CREFC)Research Centre for Financial Economics and Accounting (CREFC)
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)Centre for Research in Health and Economics (CRES)
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)Research Centre for International Economics (CREI)
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL)
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)Learning and Research Resource Centre (CRAI)
Centre de Regulació Genòmica (CRG)Centro de Regulación Genómica (CRG)Centre for Genomic Regulation (CRG)
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña (CESCA)Centre for Scientific and Academic Services of Catalonia (CESCA)
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA)Supercomputing Centre of Catalonia (CESCA)
Centre de Tecnologia de la ComunicacióCentro de Tecnología de la ComunicaciónCentre for Communication Technology
Centre Investigador en Art Primitiu (CIAP)Centro Investigador en Arte Primitivo (CIAP)Research Centre in Primitive Art (CIAP)
Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement (CLIK)Centro para la Innovación en el Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques PúbliquesCentro para la Investigación y la Evaluación de Políticas PúblicasCentre for Research and Assessment of Public Policies
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)Centre for Teaching Quality and Innovation (CQUID)
Certificat d'Estudis HispànicsCertificado de Estudios HispánicosCertificate in Hispanic Studies
Ciència Política i de l'AdministracióCiencia Política y de la AdministraciónPolitical and Administration Science
Ciències del Treball (segon cicle)Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)Labour Sciences (third and fourth years)
Ciències EmpresarialsCiencias EmpresarialesBusiness Sciences
Ciències Polítiques i de l'AdministracióCiencias Políticas y de la AdministraciónPolitical and Administration Sciences
Cineclub McGuffinCine-club McGuffinMcGuffin Film Club
ClaustreClaustroSenate
Claustre universitariClaustro universitarioUniversity Senate
Club d'Oratòria de la UPFClub de Oratoria de la UPFUPF Oratory Club
COFRE. Ajuts per al cofinançament de les activitats dels grups de recerca i dels departaments o institutsCOFRE. Ayudas para la cofinanciación de las actividades de los grupos de investigación y de los departamentos o institutosCOFRE. Grants for cofinancing the activities of research groups and of departments or institutes
Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)Center for Aesthetic Research on Audiovisal Media (CINEMA)
COMENÇA. Ajuts per a l'inici de les activitats de recerca del personal investigador de nova incorporacióCOMENÇA. Ayudas para el inicio de las actividades de investigación del personal investigador de nueva incorporaciónCOMENÇA. Grants for starting the research activities of freshly incorporated researchers
Comissió AcadèmicaComisión AcadémicaAcademic Committee
Comissió CoordinadoraComisión CoordinadoraCoordinating Committee
Comissió d'Accions Acadèmiques EspecialsComisión de Acciones Académicas EspecialesSpecial Academic Actions Committee
Comissió d'Administració ElectrònicaComisión de Administración Electrónicae-Administration Committee
Comissió d'ArxiusComisión de ArchivosArchives Committee
Comissió d'Avaluació i PlanificacióComisión de Evaluación y PlanificaciónAssessment and Planning Committee
Comissió d'Economia i AdministracióComisión de Economía y AdministraciónEconomic Affairs and Administration Committee
Comissió d'EnsenyamentComisión de EnseñanzaEducation Committee
Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la InformacióComisión de Estrategia de Tecnologías y Recursos de la InformaciónStrategy Committee on Information Technologies and Resources
Comissió d'EstudiantsComisión de EstudiantesStudents Committee
Comissió d'Ordenació AcadèmicaComisión de Ordenación AcadémicaAcademic Planning Committee
Comissió de Beques del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Comisión de Becas del Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI) Scholarships Committee
Comissió de ConvalidacionsComisión de ConvalidacionesValidations Committee
Comissió de CulturaComisión de CulturaCulture Committee
Comissió de Doctorat i Tercer CicleComisión de Doctorado y Tercer CicloDoctoral and Postgraduate Studies Committee
Comissió de Formació ContínuaComisión de Formación ContinuaContinuing Education Committee
Comissió de Medi AmbientComisión de Medio AmbienteEnvironment Committee
Comissió de Política LingüísticaComisión de Política LingüísticaLanguage Policy Committee
Comissió de Postgrau i DoctoratComisión de Postgrado y DoctoradoPostgraduate and Doctoral Studies Committee
Comissió de ProfessoratComisión de ProfesoradoTeaching Staff Committee
Comissió de Programari LliureComisión de Programario LibreFree Software Committee
Comissió de PromocióComisión de PromociónPromotion Committee
Comissió de QualitatComisión de CalidadQuality Committee
Comissió de Qualitat d'InformàticaComisión de Calidad de InformáticaComputing Quality Committee
Comissió de Qualitat de la BibliotecaComisión de Calidad de la BibliotecaLibrary's Quality Committee
Comissió de Qualitat de Recursos d'InformacióComisión de Calidad de los Recursos de InformaciónQuality Information Resources Committee
Comissió de Qualitat dels Sistemes d'InformacióComisión de Calidad de los Sistemas de InformaciónInformation Systems Quality Committee
Comissió de RecercaComisión de InvestigaciónResearch Committee
Comissió de ReclamacionsComisión de ReclamacionesComplaints Committee
Comissió de Relacions InternacionalsComisión de Relaciones InternacionalesInternational Relations Committee
Comissió de Selecció de BecarisComisión de Selección de BecariosCommission for the Appointment of Studentships Holders
Comissió de Tercer CicleComisión de Tercer CicloPostgraduate Studies Committee
Comissió del Programa d'Estudis per a EstrangersComisión del Programa de Estudios para ExtranjerosCommission for the Study Abroad Programme
Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació ElectrònicaComisión del Sistema de Información y Comunicación ElectrónicaElectronic Information and Communication System Committee
Comissió EconòmicaComisión EconómicaEconomic Affairs Committee
Comissió Econòmica i de PromocióComisión Económica y de PromociónEconomic Affairs and Promotion Committee
Comissió GestoraComisión GestoraManagement Committee
Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)Comisión Interuniversitaria de Formación en Lengua Catalana (CIFOLC)Interuniversity Catalan Language Teaching Board (CIFOLC)
Comissió per a l'Estudi de les Normes de PermanènciaComisión para el Estudio de las Normas de PermanenciaCommittee for the Study of Rules Governing Continuance
Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de GènereComisión Permanente de Políticas de Igualdad de GéneroPermanent Committee for Gender Equality Policies
Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR)Comisionado para Universidades e Investigación (CUR)Commission for Universities and Research (CUR)
comissionat/ada per a la trajectòria dels estudiants de la UPFcomisionado/a para la trayectoria de los estudiantes de la UPFcommissioner for UPF student academic career
Comissions Obreres. Secció sindical de la UPFComisiones Obreras. Sección sindical de la UPFComissions Obreres. Trade union’s section at UPF
Comitè d'EmpresaComité de EmpresaWorkers' Committee
Comitè de Seguretat i Salut en el TreballComité de Seguridad y Salud en el TrabajoOccupational Health and Safety Committee
Comunicació AudiovisualComunicación AudiovisualAudiovisual Communication
Comunicació Audiovisual i PublicitatComunicación Audiovisual y PublicidadAudiovisual Communication and Advertising
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)
Conjunt InstrumentalConjunto InstrumentalInstrumental Ensemble
Consell Acadèmic del CQUIDConsejo Académico del CQUIDCQUID Academic Council
Consell Acadèmic del PEIConsejo Académico del PEIPEI Academic Council
Consell Assessor de la Transparència (CAT)Consejo Asesor de la Transparencia (CAT)Transparency Advisory Council (CAT)
Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)Consejo de Estudiantes de la UPF (CEUPF)UPF Student Council (CEUPF)
Consell d'IdiomesConsejo de IdiomasLanguage Board
Consell de Coordinació UniversitàriaConsejo de Coordinación UniversitariaUniversity Coordination Board
Consell de DepartamentConsejo de DepartamentoDepartment Board
Consell de DireccióConsejo de DirecciónBoard of Management
Consell de GovernConsejo de GobiernoBoard of Governors
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)Interuniversity Council of Catalonia (CIC)
Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Consejo Rector del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)Governing Board of the Research Centre for International Economics (CREI)
Consell SocialConsejo SocialBoard of Trustees
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)Consejo Superior de Investigaciones CientíficasSpanish National Research Council (CSIC)
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC)Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC)
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)Consortium of University Services of Catalonia (CSUC)
Consorci Europeu d'Acreditació (ECA)Consorcio Europeo de Acreditación (ECA)European Corsortium for Accreditation (ECA)
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)
CorCoroChoir
CSI-CSIF. Secció sindical de la UPFCSI-CSIF. Sección sindical de la UPFCSI-CSIF. Trade union’s section at UPF
curs d'orientació universitària (COU)curso de orientación universitaria (COU)pre-university orientation course (COU)
Curs Superior de Medicina del TreballCurso Superior de Medicina del TrabajoAdvanced Course in Occupational Medicine
Debats UPF MónDebates 'UPF Món''UPF Món' Debates
delegat/ada de Protecció de Dadesdelegado/a de Protección de DatosData Protection officer
Departament d'Economia i EmpresaDepartamento de Economía y EmpresaDepartment of Economics and Business
Departament d'HumanitatsDepartamento de HumanidadesDepartment of Humanities
Departament de Ciències Experimentals i de la SalutDepartamento de Ciencias Experimentales y de la SaludDepartment of Experimental and Health Sciences
Departament de Ciències Polítiques i SocialsDepartamento de Ciencias Políticas y SocialesDepartment of Political and Social Sciences
Departament de ComunicacióDepartamento de ComunicaciónDepartment of Communication
Departament de DretDepartamento de DerechoDepartment of Law
Departament de Periodisme i de Comunicació AudiovisualDepartamento de Periodismo y de Comunicación AudiovisualDepartment of Journalism and Audiovisual Communication
Departament de TecnologiaDepartamento de TecnologíaDepartment of Technology
Departament de Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsDepartamento de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDepartment of Information and Communication Technologies
Departament de Traducció i Ciències del LlenguatgeDepartamento de Traducción y Ciencias del LenguajeDepartment of Translation and Language Sciences
Diploma Avançat d'Estudis HispànicsDiploma Avanzado de Estudios HispánicosAdvanced Diploma in Hispanic Studies
Diploma d'Estudis AvançatsDiploma de Estudios AvanzadosAdvanced Studies Diploma
Diploma d'Estudis HispànicsDiploma de Estudios HispánicosDiploma in Hispanic Studies
diploma i curs de postgrau sobre Societats Africanes i Desenvolupamentdiploma y curso de postgrado sobre Sociedades Africanas y Desarrollodiploma and postgraduate course on African Societies and Development
diplomatura en Arquitectura Tècnicadiplomatura en Arquitectura Técnicathree-year degree in Technical Architecture
diplomatura en Ciències Empresarialsdiplomatura en Ciencias Empresarialesthree-year degree in Business Sciences
diplomatura en Gestió i Administració Públicadiplomatura en Gestión y Administración Públicathree-year degree in Public Management and Administration
diplomatura en Infermeriadiplomatura en Enfermeríathree-year degree in Nursing
diplomatura en Relacions Laboralsdiplomatura en Relaciones Laboralesthree-year degree in Labour Relations
diplomatura en Turismediplomatura en Turismothree-year degree in Tourism
Dipòsit de les AigüesDipòsit de les AigüesDipòsit de les Aigües
Direcció de CampusDirección de CampusCampus Management Office
Disseny Periodístic Barcelona 95Diseño Periodístico Barcelona 95Journalistic Design Barcelona '95
doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laboralsdoble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laboralsdouble three-year degree in Business Sciences and Labour Relations
doble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitalsdoble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Marketing y Comunidades Digitalesdouble bachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management & Marketing and Digital Communities
doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dretdoble grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y Derechodouble bachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies and Law
doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o Economiadoble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o Economíadouble bachelor's (degree) programme in Law and Business Management and Administration or Economics
doble grau en Turisme i Gestió del Lleure + Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciódoble grado en Turismo y Gestión del Ocio + Administración de Empresas y Gestión de la Innovación double bachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management & Business Administration and Innovation Management
doctorat en Biomedicinadoctorado en Biomedicinadoctorate in Biomedicine
doctorat en Ciències de la Salut i de la Vidadoctorado en Ciencias de la Salud y de la Vidadoctorate in Health and Life Sciences
doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarialsdoctorado en Ciencias Económicas y Empresarialesdoctorate in Economic and Business Sciences
doctorat en Ciències Polítiques i Socialsdoctorado en Ciencias Políticas y Socialesdoctorate in Political and Social Sciences
doctorat en Comunicaciódoctorado en Comunicacióndoctorate in Communication
doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüedoctorado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüedoctorate in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
doctorat en Comunicació Públicadoctorado en Comunicación Públicadoctorate in Public Communication
doctorat en Comunicació Socialdoctorado en Comunicación Socialdoctorate in Social Communication
doctorat en Dretdoctorado en Derechodoctorate in Law
doctorat en Economia, Finances i Empresadoctorado en Economía, Finanzas y Empresadoctorate in Economics, Finance and Management
doctorat en Històriadoctorado en Historiadoctorate in History
doctorat en Humanitatsdoctorado en Humanidadesdoctorate in Humanities
doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsdoctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesdoctorate in Information and Communication Technologies
doctorat en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsdoctorado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesdoctorate in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
doctorat en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiquesdoctorado en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográficasdoctorate in Cinema Theory, Analysis and Documentation
doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatgedoctorado en Traducción y Ciencias del Lenguajedoctorate in Translation and Language Sciences
DretDerechoLaw
EBES. Ajuts per a estades breus en centres de recerca de personal en situació predoctoralEBES. Ayudas para estancias breves en centros de investigación de profesores en situación predoctoralEBES. Grants for short study visits at research centres by staff in a pre-doctoral situation
EconomiaEconomíaEconomics
edifici Balmesedificio BalmesBalmes building
edifici Born-ESCIedificio Born-ESCIBorn-ESCI building
edifici del Rectoratedificio del RectoradoRectoral building
edifici Dr. Aiguaderedificio Dr. AiguaderDr. Aiguader building
edifici Françaedificio FrançaFrança building
edifici Jaume Iedificio Jaume IJaume I building
edifici La Fàbricaedificio La FàbricaLa Fàbrica building
edifici La Nauedificio La NauLa Nau building
edifici Mercèedificio MercèMercè building
edifici Mercè Rodoredaedificio Mercè RodoredaMercè Rodoreda building
edifici Ocataedificio OcataOcata building
edifici PRBBedificio PRBBPRBB building
edifici Ramblaedificio RamblaRambla building
edifici Ramon Turróedificio Ramon TurróRamon Turró building
edifici Roc Boronatedificio Roc BoronatRoc Boronat building
edifici Roger de Llúriaedificio Roger de LlúriaRoger de Llúria building
edifici Tàngeredificio TàngerTànger building
edifici Wellingtonedificio WellingtonWellington building
EDvolucióEDvoluciónEDvolution
Elisava Escola Superior de DissenyElisava Escuela Superior de DiseñoElisava School of Design
enginyeria de Telecomunicacióingeniería de Telecomunicaciónengineering degree in Telecommunication
enginyeria en Disseny Industrialingeniería en Diseño Industrialengineering degree in Industrial Design
enginyeria en Informàticaingeniería en Informáticabachelor’s degree in Computer Engineering
enginyeria en Informàtica (especialitzada en Comunicació)ingeniería en Informática (especializada en Comunicación)engineering degree in Computer Science (specialised in Communication)
enginyeria en Sistemes Audiovisualsingeniería en Sistemas Audiovisualesbachelor’s degree in Audiovisual Systems Engineering
Enginyeria Matemàtica en Ciència de DadesIngeniería Matemática en Ciencia de DatosMathematical Engineering in Data Science
enginyeria tècnica en Disseny Industrialingeniería técnica en Diseño Industrialengineering diploma in Industrial Design
enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes (especialitzada en Comunicació)ingeniería técnica en Informática de Sistemas (especializada en Comunicación)engineering diploma in Computer Systems (specialised in Communication)
Enginyeria TelemàticaIngeniería TelemáticaTelematics Engineering
Escola d'EnginyeriaEscuela de IngenieríaEngineering School
Escola d'Estudis de l'Àsia OrientalEscuela de Estudios de Asia OrientalSchool of East Asian Studies
Escola de Disseny ElisavaEscuela de Diseño ElisavaElisava School of Design
Escola de DoctoratEscuela de DoctoradoPhD School
Escola Superior d'Infermeria del MarEscuela Superior de Enfermería del MarMar Nursing School
Escola Superior de Ciències de la SalutEscuela Superior de Ciencias de la SaludSchool of Health Sciences
Escola Superior de Ciències de la Salut TecnocampusEscuela Superior de Ciencias de la Salud TecnocampusTecnocampus School of Health Sciences
Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnocampusEscuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa TecnocampusTecnocampus School of Social and Business Sciences
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI)School of International Trade (ESCI)
Escola Superior de Disseny ElisavaEscuela Superior de Diseño ElisavaElisava School of Design
Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL)Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales (ESPRL)School of Occupational Hazards Prevention (ESPRL)
Escola Superior de Riscos LaboralsEscuela Superior de Riesgos LaboralesSchool of Occupational Hazards
Escola Superior PolitècnicaEscuela Superior PolitécnicaPolytechnic School
Escola Superior Politècnica TecnocampusEscuela Superior Politécnica TecnocampusTecnocampus Polytechnic School
Escola Universitària d'Estudis EmpresarialsEscuela Universitaria de Estudios EmpresarialesUniversity School of Business Studies
Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM)Escuela Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme (EUM)University School of Business Studies of the Maresme (EUM)
Escola Universitària de Relacions LaboralsEscuela Universitaria de Relaciones LaboralesUniversity School of Labour Relations
Escola Universitària del MaresmeEscuela Universitaria del MaresmeMaresme University School
Escola Universitària Politècnica de MataróEscuela Universitaria Politécnica de MataróPolytechnic University School of Mataró
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)European Higher Education Area (EHEA)
Estació de la ComunicacióEstación de la ComunicaciónCommunication Station
Estudis d'Enginyeria de TelecomunicacióEstudios de Ingeniería de TelecomunicaciónTelecommunication Engineering Studies
Estudis d'Enginyeria de TelecomunicacionsEstudios de Ingeniería de TelecomunicacionesTelecommunications Engineering Studies
Estudis d'InformàticaEstudios de InformáticaComputing Studies
Estudis de Ciències del TreballEstudios de Ciencias del TrabajoStudies of Labour Sciences
Estudis de Ciències Polítiques i Gestió PúblicaEstudios de Ciencias Políticas y Gestión PúblicaStudies of Political Sciences and Public Management
Estudis de Comunicació AudiovisualEstudios de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Studies
Estudis de l'Àsia OrientalEstudios de Asia OrientalEast Asian Studies
Estudis de PeriodismeEstudios de PeriodismoStudies of Journalism
Facultat d'Economia i EmpresaFacultad de Economía y EmpresaFaculty of Economics and Business
Facultat d'HumanitatsFacultad de HumanidadesFaculty of Humanities
Facultat de Ciències de la Salut i de la VidaFacultad de Ciencias de la Salud y de la VidaFaculty of Health and Life Sciences
Facultat de Ciències Econòmiques i EmpresarialsFacultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesFaculty of Economic and Business Sciences
Facultat de Ciències Polítiques i SocialsFacultad de Ciencias Políticas y SocialesFaculty of Political and Social Sciences
Facultat de Ciències Socials i de la ComunicacióFacultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónFaculty of Social and Communication Sciences
Facultat de ComunicacióFacultad de ComunicaciónFaculty of Communication
Facultat de DretFacultad de DerechoFaculty of Law
Facultat de Traducció i Ciències del LlenguatgeFacultad de Traducción y Ciencias del LenguajeFaculty of Translation and Language Sciences
Facultat de Traducció i InterpretacióFacultad de Traducción e InterpretaciónFaculty of Translation and Interpreting
Fòrum de Política de Personal d'Administració i ServeisForo de Política de Personal de Administración y ServiciosAdministrative and Service Staff Policy Forum
Fòrum del ProfessoratForo del ProfesoradoTeaching Staff Forum
Fundació Barcelona-Media Universitat Pompeu FabraFundación Barcelona Media-Universidad Pompeu FabraBarcelona Media Foundation-Pompeu Fabra University
Fundació CIDOB - Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i DesenvolupamentFundación CIDOB - Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y DesarrolloCIDOB Foundation - Centre for International Relations and Development Studies
Fundació Institut d’Educació ContínuaFundación Instituto de Educación ContinuaContinuing Education Institute Foundation
Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'AlzheimerFundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el AlzheimerPasqual Maragall Foundation for Research into Alzheimer‘s Disease
Fundació PhonosFundación PhonosPhonos Foundation
Fundació Privada Institut d'Educació ContínuaFundación Privada Instituto de Educación ContinuaContinuing Education Institute Private Foundation
Fundació TecnoCampus Mataró-MaresmeFundación TecnoCampus Mataró-MaresmeTecnoCampus Mataró-Maresme Foundation
Fundació Universitat Nova (FUN)Fundación Universitat Nova (FUN)Universitat Nova Foundation (FUN)
Fundació Universitat Pompeu FabraFundación Universitat Pompeu FabraUniversitat Pompeu Fabra Foundation
Gabinet del RectorGabinete del RectorRector's Office
Gabinet del RectoratGabinete del RectoradoRector's Office
Gabinet LingüísticGabinete LingüísticoLanguage Office
Generalitat de CatalunyaGeneralitat (gobierno) de CataluñaGeneralitat (government) of Catalonia / Catalan government
GerènciaGerenciaGeneral Manager's Office
Gestió i Administració PúblicaGestión y Administración PúblicaPublic Management and Administration
GR-UPF Grup de Recerca en Logística EmpresarialGR-UPF Grupo de Investigación en Logística EmpresarialGR-UPF Business Logistics Research Group
GR-UPF Grup de Recerca en VirologiaGR-UPF Grupo de Investigación en VirologíaGR-UPF Virology Research Group
GR-UPF INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques legals en Dret Privat i Grup de Recerca sobre Dret PatrimonialGR-UPF INDRET, Centro de Análisis de Políticas legales en Derecho Privado y Grupo de Investigación sobre Derecho PatrimonialGR-UPF INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies and Patrimonial Law Research Group
GR-UPF Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica LlatinaGR-UPF Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América LatinaGR-UPF Research Observatory on the Relations with Latin America
GR-UPF Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)GR-UPF Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)GR-UPF Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
GR-UPF Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)GR-UPF Unidad de Investigación en Variación Lingüística (UVAL)GR-UPF Language Variation Research Unit (UVAL)
GR-UPF Unitat de Recerca en Salut LaboralGR-UPF Unidad de Investigación en Salud LaboralGR-UPF Occupational Health Research Unit
graduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacionaladvanced degree in International Trade
graduat superior en Dissenygraduado superior en Diseñoadvanced degree in Design
graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)
grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciógrado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovaciónbachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management
grau en Administració i Direcció d'Empresesgrado en Administración y Dirección de Empresasbachelor's (degree) programme in Business Management and Administration
grau en Aplicacions Interactives i Videojocsgrado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegosbachelor's degree (programme) in Interactive Applications and Videogames
grau en bioinformàticagrado en Bioinformáticabachelor's (degree) programme in Bioinformatics
grau en Biologia Humanagrado en Biología Humanabachelor's (degree) programme in Human Biology
grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esportgrado en Ciencias de la Actividad Física y del Deportebachelor's (degree) programme in Physical Activities and Sport Sciences
grau en Ciències Empresarialsgrado en Ciencias Empresarialesbachelor's (degree) programme in Business Sciences
grau en Ciències Polítiques i de l'Administraciógrado en Ciencias Políticas y de la Administraciónbachelor's (degree) programme in Political and Administration Sciences
grau en Ciències Urbanesgrado en Ciencias Urbanasbachelor's degree (programme) in Urban Sciences
grau en Comunicació Audiovisualgrado en Comunicación Audiovisualbachelor's (degree) programme in Audiovisual Communication
grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenciógrado en Criminología y Políticas Públicas de Prevenciónbachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies
grau en Dissenygrado en Diseñobachelor's (degree) programme in Design
grau en Disseny i Producció de Videojocsgrado en Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Design and Production of Videogames
grau en Dretgrado en Derechobachelor's (degree) programme in Law
grau en Economiagrado en Economíabachelor's (degree) programme in Economics
grau en Empresa (EUM)grado en Empresa (EUM)bachelor's (degree) programme in Business (EUM)
grau en Enginyeria Biomèdicagrado en Ingeniería Biomédicabachelor's (degree) programme in Biomedical Engineering
grau en Enginyeria de l'Edificaciógrado en Ingeniería de la Edificaciónbachelor's (degree) programme in Building Engineering
grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàticagrado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automáticabachelor's (degree) programme in Industrial Electronic and Automatic Engineering
grau en Enginyeria en Disseny Industrialgrado en Ingeniería en Diseño Industrialbachelor's (degree) programme in Industrial Design Engineering
grau en Enginyeria en Informàticagrado en Ingeniería en Informáticabachelor's (degree) programme in Computer Science
grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocsgrado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información + Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Computer Science Engineering & Design and Videogames Production
grau en Enginyeria Mecànicagrado en Ingeniería Mecánicabachelor's (degree) programme in Mechanic Engineering
grau en Enginyeria Telemàticagrado en Ingeniería Telemáticabachelor's (degree) programme in Telematics Engineering
grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresagrado en Estudios Internacionales de Economía y Empresabachelor's (degree) programme in International Business Economics
grau en Filosofia, Política i Economiagrado en Filosofía, Política y Economía bachelor's (degree) programme in Philosophy, Politics and Economics
grau en Fisioteràpiagrado en Fisioterapiabachelor's (degree) programme in Physiotherapy
grau en Humanitatsgrado en Humanidadesbachelor's (degree) programme in Humanities
grau en Infermeriagrado en Enfermeríabachelor's (degree) programme in Nursing
grau en Llengües Aplicadesgrado en Lenguas Aplicadasbachelor's (degree) programme in Applied Languages
grau en Logística i Negocis Marítimsgrado en Logística y Negocios Marítimos bachelor's (degree) programme in Maritime Business and Logistics
grau en Màrqueting i Comunitats Digitalsgrado en Marketing y Comunidades Digitalesbachelor's (degree) programme in Marketing and Digital Communities
grau en Medicinagrado en Medicinabachelor's (degree) programme in Medicine
grau en Mitjans Audiovisualsgrado en Medios Audiovisualesbachelor's (degree) programme in Audiovisual Media
grau en Negocis i Màrqueting Internacionalsgrado en Negocios y Marketing Internacionalesbachelor's (degree) programme in International Business and Marketing
grau en Periodismegrado en Periodismobachelor's (degree) programme in Journalism
grau en Publicitat i Relacions Públiquesgrado en Publicidad y Relaciones Públicasbachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations
grau en Relacions Laboralsgrado en Relaciones Laboralesbachelor's (degree) programme in Labour Relations
grau en Traducció i Ciències del Llenguatgegrado en Traducción y Ciencias del Lenguajebachelor's (degree) programme in Translation and Language Sciences
grau en Traducció i Interpretaciógrado en Traducción e Interpretaciónbachelor’s (degree) programme in Translation and Interpreting
grau en Turisme i Gestió del Lleuregrado en Turismo y Gestión del Ociobachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management
Grau ObertGrado AbiertoOpen Bachelor's Degree (programme)
Grup Audiovisual InteractiuGrupo Audiovisual InteractivoInteractive Audiovisual Group
Grup d'Anàlisi MicroeconòmicaGrupo de Análisis MicroeconómicoMicroeconomic Analysis Group
Grup d'Aplicacions Multimèdia DistribuïdesGrupo de Aplicaciones Multimedia DistribuidasDistributed Multimedia Applications Group
Grup d'Arqueologia ColonialGrupo de Arqueología ColonialColonial Archaeology Group
Grup d'Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Group
Grup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya ModernaGrupo de Estudio de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña ModernaStudy Group on Modern Catalonia Institutions and Society
Grup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y EuropeosConstitutional and European Studies Group
Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Group (GEHC)
Grup d'Estudis de l'Empresa FamiliarGrupo de Estudios de la Empresa FamiliarFamily Business Study Group
Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP)Prosodic Research Group (GrEP)
Grup d'Estudis Jurídics i Polítics InternacionalsGrupo de Estudios Jurídicos y Políticos InternacionalesGroup of Legal and Political International Studies
Grup d'Experimentació en Comunicació InteractivaGrupo de Experimentación en Comunicación InteractivaExperimentation on Interactive Communication Group
Grup de Comunicació AudiovisualGrupo de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Group
Grup de Didàctica de Llengua i Literatura Estrangeres (DILLE)Grupo de Didáctica de Lengua y Literatura Extranjeras (DILLE)Foreign Language and Literature Didactics Group (DILLE)
Grup de Filosofia del DretGrupo de Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Group
Grup de Gestió Empresarial: Economia, Organització i Mètodes QuantitatiusGrupo de Gestión Empresarial: Economía, Organización y Métodos CuantitativosBusiness Management: Economy, Organization and Quantitative Methods Group
Grup de Macroeconomia i Mètodes QuantitatiusGrupo de Macroeconomía y Métodos CuantitativosMacroeconomics and Quantitative Methods Group
Grup de Neurofarmacologia ComportamentalGrupo de Neurofarmacología ComportamentalBehavioural Neuropharmacology Group
Grup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de ImagenImage Processing Group
Grup de Recerca Ciència Web i Computació Social (WSSC)Grupo de Investigación Ciencia Web y Computación Social (WSSC)Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  Grupo de Investigación Cognitive Media Technologies Cognitive Media Technologies Research Group
Grup de Recerca Complexitat i Dinàmiques Socioecològiques (CaSEs)Grupo de Investigación Complejidad y Dinámicas Socioecológicas (CaSEs)Research Group on Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)
Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)
Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)Grupo de Investigación Critical Communication (CRITICC)Research Group on Critical Communication (CRITICC)
Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)
Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)Grupo de Investigación de Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME)Research Group on Mediterranean Archaeology: Connections, Materialities and Writing (GRACME)
Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Investigación de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Research Group (GEHC)
Grup de Recerca d‘Estudis de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XIX)Grupo de Investigación de Estudios de las Instituciones y la Sociedad en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XIX)Research Study Group on the Institutions and the Society of Modern Catalonia (16th-19th centuries)
Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens VivesGrupo de Investigación del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens VivesJaume Vicens Vives University Institute of History Research Group
Grup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes QuantitatiusGrupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada y Métodos CuantitativosApplied Macroeconomics and Quantitative Methods Research Group
Grup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de ArqueologíaLaboratory of Archaeology Research Group
Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Grupo de Investigación del Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX) Research Group
Grup de Recerca del Laboratori de NeurofarmacologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Laboratory Research Group
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS)Health Sciences Educational Research Group (GRECS)
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM) Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM)
Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla (SAP)Speech Acquisition and Perception Research Group (SAP)
Grup de Recerca en Analítica EmpresarialGrupo de Investigación en Analítica EmpresarialBusiness Analytics Research Group
Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)Grupo de Investigación en Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG)Distributed Multimedia Applications Research Group (DMAG)
Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Grupo de Investigación en Arqueología e Historia Social y del Género Research Group in Archaeology and Social and Gender History
Grup de Recerca en Bibliometria i Avaluació en CiènciaGrupo de Investigación en Bibliometría y Evaluación en CienciaBibliometrics and Science Assessment Research Group
Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Bioinformática de la Diversidad GenómicaBiocomputing of Genomic Diversification Research Group
Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural Grupo de Investigación en Bioinformática Estructural Structural Bioinformatics Research Group
Grup de Recerca en Biologia Cel·lular Grupo de Investigación en Biología Celular Cell Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Biología de la Diversidad GenómicaBiology of Genomic Diversification Research Group
Grup de Recerca en Biologia de la Infecció Grupo de Investigación en Biologia de la Infección Infection Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia del DesenvolupamentGrupo de Investigación en Biología del DesarrolloDevelopmental Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia Estructural ComputacionalGrupo de Investigación en Biología Estructural ComputacionalComputational Structural Biology Research Group
Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions BiomèdiquesGrupo de Investigación en Biología Sintética para Aplicaciones BiomédicasSynthetic Biology for Biomedical Applications Research Group
Grup de Recerca en Biologia Sintètica TranslacionalGrupo de Investigación en Biología Sintética TranslacionalResearch Group on Translational Synthetic Biology
Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacional Grupo de Investigación en Bioquímica y Biofísica Computacional Computational Biochemistry and Biophysics Research Group
Grup de Recerca en Comportament PolíticGrupo de Investigación en Comportamiento PolíticoPolitical Behaviour Research Group
Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)Grupo de Investigación en Comunicación Científica (GRECC)Scientific Communication Research Group (GRECC)
Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia (POLCOM)Research Group on Political Communication, Media and Democracy (POLCOM)
Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP)Grupo de Investigación en Comunicación Política, Periodismo y Democracia (POLCOM-GRP)Research Group on Political Communication, Journalism and Democracy (POLCOM-GRP)
Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)  Grupo de Investigación en Comunicación, Publicidad y Sociedad (CAS)  Communication, Advertising and Society Research Group (CAS)
Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fil (WiCom) Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas (WiCom) Wireless Comunications Research Group (WiCom)
Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal Criminology and Criminal Justice System Research Group
Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS-EMCONET) Grup de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS-EMCONET) Health Inequalities Research Group (GREDS-EMCONET)
Grup de Recerca en Dinàmica NeuronalGrupo de Investigación en Dinámica NeuronalResearch Group on Neuronal Dynamics
Grup de Recerca en Documentació DigitalGrupo de Investigación en Documentación DigitalDigital Documentation Research Group
Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC)Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DIGIDOC)Research Group on Digital Documentation and Interactive Communication (DIGIDOC)
Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario Financial and Tax Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsGrupo de Investigación en Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesPublic International Law and International Relations Research Group
Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI Grupo de Investigación en Derecho Mercantil del Siglo XXI Research Group on Business Law of the 21st Century
Grup de Recerca en Dret PatrimonialGrupo de Investigación en Derecho PatrimonialPatrimonial Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-empresarialGrupo de Investigación en Derecho Penal Económico-empresarialEconomic and Business Criminal Law Research Group
Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) Grupo de Investigación en Derecho Procesal (ReDePro) Procedural Law Research Group (ReDePro)
Grup de Recerca en Dret SocialGrupo de Investigación en Derecho SocialSocial Law Research Group
Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Investigación en Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Research Group
Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) Grupo de Investigación en Electrónica Biomédica (BERG)Biomedical Electronics Research Group (BERG)
Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del CàncerGrupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Molecular del CáncerClinical and Molecular Epidemiology of Cancer Research Group
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI) Grupo de Investigación en Espacios Interculturales, Lenguas e Identidades (GREILI) Intercultural Spaces, Languages and Identities Research Group (GREILI)
Grup de Recerca en Estadística i Investigació OperativaGrupo de Investigación en Estadística e Investigación OperativaStatistics and Operational Research Research Group
Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) Grupo de Investigación en Estados, Naciones y Soberanías (GRENS) States, Nations and Sovereignities Research Group (GRENS)
Grup de Recerca en Estratègies EmpresarialsGrupo de Investigación en Estrategias EmpresarialesBusiness Strategies Research Group
Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lularGrupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo CelularOxidative Stress and Cell Cycle Research Group
Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso (GED)Discourse Studies Research Group (GED)
Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso y de la Traducción (GEDIT)Research Group on Speech and Translation Studies (GEDIT)
Grup de Recerca en FarmacoinformàticaGrupo de Investigación en FarmacoinformáticaPharmacomputing Research Group
Grup de Recerca en FarmacologiaGrupo de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Group
Grup de Recerca en Filosofia del DretGrupo de Investigación en Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Research Group
Grup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y MolecularCell and Molecular Physiology Research Group
Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties Grupo de Investigación en Fisiología Molecular y Canalopatías  Molecular Physiology and Channelopathies Research Group
Grup de Recerca en Genètica HumanaGrupo de Investigación en Genética HumanaHuman Genetics Research Group
Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de MalaltiesGrupo de Investigación en Genética Médica y Modelos Animales de EnfermedadesMedical Genetics and Animal Models of Diseases Research Group
Grup de Recerca en Genòmica Computacional Grupo de Investigación en Genómica Computacional  Computational Genomics Research Group
Grup de Recerca en GeohumanitatsGrupo de Investigación en GeohumanitadesGeohumanities Research Group
Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques PúbliquesGrupo de Investigación en Gobierno, Gestión y Políticas PúblicasGovernment, Management and Public Policies Research Group
Grup de Recerca en Història de CatalunyaGrupo de Investigación en Historia de CataluñaHistory of Catalonia Research Group
Grup de Recerca en Història de la Creació LiteràriaGrupo de Investigación en Historia de la Creación LiterariaHistory of Creative Writing Research Group
Grup de Recerca en Història del Dret CatalàGrupo de Investigación en Historia del Derecho CatalánHistory of Catalan Law Research Group
Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Grupo de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de la Simulación en Biomedicina (CISTIB) Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine Research Group (CISTIB)   
Grup de Recerca en Immigració i Innovació PolíticaGrupo de Investigación en Inmigración e Innovación PolíticaResearch Group on Immigration and Political Innovation
Grup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en InmunopatologíaImmunopathology Research Group
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE) Research Group on Empires, Metropolis and Extra-european Societies (GRIMSE)
Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)Grupo de Investigación en Información Lexicográfica (InfoLex)Lexicographic Information Research Group (InfoLex)
Grup de Recerca en Informàtica MolecularGrupo de Investigación en Informática MolecularMolecular Informatics Research Group
Grup de Recerca en Institucions i Actors PolíticsGrupo de Investigación en Instituciones y Actores PolíticosResearch Group on Institutions and Political Actors
Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Informàtica) (GRE) Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (Informática) (GRE) Artificial Intelligence Research Group (Computing) (GRE)
Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)Grupo de Investigacion y Asesoramiento de Metodología de Encuesta (RECSM)Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
Grup de Recerca en Investigacions QuirúrgiquesGrupo de Investigación en Investigaciones QuirúrgicasSurgical Investigations Research Group
Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)Grupo de Investigación en IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM Research Group (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)Grupo de Investigación en Juventud, Sociedad y Comunicación (JOVIScom) Youth, Society and Communication Research Group (JOVIScom)
Grup de Recerca en l'Assaig Humanístic i la Prosa d'IdeesGrupo de Investigación en el Ensayo Humanístico y la Prosa de IdeasResearch Group on the Humanistic Essay and Nonfictional Prose
Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)Computational Linguistics Research Group (GLICOM)
Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)Grupo de Investigación en Teoría Lingüística y Lingüística Computacional (COLT)Research Group on Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)
Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)Grupo de Investigación en Lingüística Formal (GLIF)Formal Linguistics Research Group (GLIF)
Grup de Recerca en Literatura ComparadaGrupo de Investigación en Literatura ComparadaComparative Literature Research Group
Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL)Grupo de Investigación en Logística Empresarial (GREL)Business Logistics Research Group (GREL)
Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica en les Societats Argàriques (MIDARQ) Grupo de Investigación en Microestructura, Identidad y Comportamiento Social. Reinterpretación de la Evidencia Arqueológica en las Sociedades Argáricas (MIDARQ) Research Group on Microstructure, Identity and Social Behaviour. Reinterpretation of Archaeological Evidence in Argaric Societies (MIDARQ)
Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS) Grupo de Investigación en Movimientos Sociales (CEMS) Social Movements Research Group  (CEMS)
Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento (GReNeC)Neurobiology of Behaviour Research Group (GReNeC)
Grup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia ComputacionalComputational Neuroscience Research Group
Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)Grupo de Investigación en Nexos entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad (NEXUS)Research Group on Nexus between Science, Culture, Politics, Religion and Society (NEXUS)
Grup de Recerca en Periodisme (GRP)Grupo de Investigación en Periodismo (GRP)Journalism Research Group (GRP)
Grup de Recerca en Polítiques Públiques i SocialsGrupo de Investigación en Políticas Públicas y SocialesPublic and Social Policies Research Group
Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere Grupo de Investigación en Políticas Transversales de Género Gender Transversal Policies Research Group
Grup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de ImágenesImage Processing Research Group
Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme (SPB)Grupo de Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo (SPB)Speech Production and Bilingualism Research Group (SPB)
Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta ImmunològicaGrupo de Investigación en Proteínas NFAT y Respuesta InmunológicaNFAT Proteins and Immune Response Research Group
Grup de Recerca en Proteòmica i Química de ProteïnesGrupo de Investigación en Proteómica y Química de ProteínasProteomics and Protein Chemistry Research Group
Grup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la WebImage Recovery and Web Data Mining Research Group
Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la WebInformation Recovery and Web Data Mining Research Group
Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés CelularCell Stress Signaling Research Group
Grup de Recerca en Sistemes Complexos Grupo de Investigación en Sistemas Complejos Complex Systems Research Group
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS) Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group (SPECS)
Grup de Recerca en SociodemografiaGrupo de Investigación en SociodemografíaSociodemographics Research Group
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Comunicacions (NeTS)Grupo de Investigación en Tecnologías y Estrategias de las Comunicaciones (NeTS)Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS)
Grup de Recerca en Tecnologies InteractivesGrupo de Investigación en Tecnologías InteractivasInteractive Technologies Research Group
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE) Grupo de Investigación en Tecnologías Interactivas y Distribuidas para la Educación (TIDE)Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education (TIDE)
Grup de Recerca en Teoria Aplicada (GRE)Grupo de Investigación en Teoría Aplicada (GRE)Applied Theory Research Group (GRE)
Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació Grupo de Investigación en Teoría de la Información y la Codificación Research Group on Information Theory and Coding
Grup de Recerca en Teoria PolíticaGrupo de Investigación en Teoría PolíticaPolitical Theory Research Group
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN) Natural Language Processing Research Group (TALN) 
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)
Grup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en VirologíaVirology Research Group
Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular Molecular Virology Research Group
Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)Networking and Communications Research Group (NetCom)
Grup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios TelemáticosResearch Group in Networks and Telematic Services
grup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research group
Grup de Recerca Human Natural Killer Cell BiologyGrupo de Investigación Human Natural Killer Cell BiologyResearch Group on Human Natural Killer Cell Biology
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM)
Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)
Grup de Recerca Live-cell Structural BiologyGrupo de Investigación Live-cell Structural BiologyLive-cell Structural Biology Research Group
Grup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUMMEDIUM Research Group
Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)Multisensory Research Group (MRG)
Grup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine PhySense Group: Sensing in Physiology and Biomedicine
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO) Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO)
Grup de Recerca Seminari d'Estudis EslausGrupo de Investigación Seminario de Estudios EslavosSlavic Studies Research Group
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)
Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de LenguasLanguages Teaching and Learning Research Group
Grup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónResearch Group on Telecommunications Policy and Information Society
Grup de Recerca sobre Processament de la Imatge per a la Millora de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC) Grupo de Investigación sobre Procesamiento de la Imagen para la Mejora de la Fotografía Cinematográfica (IP4EC) Research Group on Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
Grup de Recerca Societat Civil i Dret Internacional i EuropeuGrup de Investigación Sociedad Civil y Derecho Internacional y EuropeoCivil Society and International and European Law Research Group
Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) Grupo de Investigación Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)Research Group on Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)
Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Grupo de Investigación Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Ubiquitous Computing Applications Laboratory Research Group (UbiCA Lab)
Grup de Tecnologia Musical (MTG)Grupo de Tecnología Musical (MTG)Music Technology Group (MTG)
Grup de Tecnologies Interactives (GTI)Grupo de Tecnologías Interactivas (GTI)Interactive Technologies Group (GTI)
Grup de Telemàtica MultimèdiaGrupo de Telemática MultimediaMultimedia Telematics Group
Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA)Grupo Interuniversitario de Nomenclatura en Inglés (GINA)Interuniversity Group of Nomenclature in English (GINA)
Grup UPFGrupo UPFUPF Group
Guardó d'Honor (de la UPF)Galardón de Honor (de la UPF)(UPF) Honour Award
HumanitatsHumanidadesHumanities
IDEC Escola d'Estudis SuperiorsIDEC Escuela de Estudios SuperioresIDEC School of Higher Education
Idiomes UPFIdiomas UPFLanguages UPF
INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret PrivatINDRET, Centro de Análisis de Políticas Legales de Derecho PrivadoINDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies
InfermeriaEnfermeríaNursing
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)Barcelona Institute for International Studies (IBEI)
Institut d'Alta Tecnologia (IAT)Instituto de Alta Tecnología (IAT)Institute of Advanced Technology (IAT)
Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)Instituto de Análisis Económico (IAE)Institute for Economic Analysis (IAE)
Institut d'Economia Política i Governança (IPEG)Instituto de Economía Política y Gobernanza (IPEG)Institute for Political Economy and Governance (IPEG)
Institut d'Educació Contínua (IDEC)Instituto de Educación Continua (IDEC)Continuing Education Institute (IDEC)
Institut d'Estudis Catalans (IEC)Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Institute of Catalan Studies (IEC)
Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA)Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)Institute for Advanced Social Studies (IESA)
Institut d'Estudis Territorials (IET)Instituto de Estudios Territoriales (IET)Institute for Territorial Studies (IET)
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives Institute of History (IUHJVV)
Institut de Biologia Evolutiva (IBE)Instituto de Biología Evolutiva (IBE)Institute of Evolutionary Biology (IBE)
Institut de Cultura (IUC)Instituto de Cultura (IUC)Institute of Culture (IUC)
Institut de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto de Lingüística Aplicada (IULA)Institute for Applied Linguistics (IULA)
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)European Institute of the Mediterranean (IEMed)
Institut Hospital del Mar d‘Investigacions Mèdiques (IMIM)Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM)
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives University Institute of History (IUHJVV)
Institut Universitari de Cultura (IUC)Instituto Universitario de Cultura (IUC)University Institute of Culture (IUC)
Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA)Instituto Universitario del Audiovisual (IUA)Audiovisual University Institute (IUA)
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)University Institute for Applied Linguistics (IULA)
Intersindical-CSC. Secció sindical de la UPFIntersindical-CSC. Sección sindical de la UPFIntersindical-CSC. Trade union’s section at UPF
itinerari Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiquesitinerario Análisis e Investigación en Publicidad y Relaciones PúblicasAnalysis and Research in Advertising and Public Relations track
itinerari Comunicació Interactivaitinerario Comunicación InteractivaInteractive Communication track
itinerari Creativitat Publicitàriaitinerario Creatividad PublicitariaCreative Advertising track
itinerari Direcció i Realitzacióitinerario Dirección y RealizaciónDirection and Production track
itinerari Estratègies de Comunicació Publicitàriaitinerario Estrategias de Comunicación PublicitariaStrategies of Advertising Communication track
itinerari Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisualitinerario Historia, Teoría y Análisis de la Obra AudiovisualHistory, Theory and Analysis of the Audiovisual Work track
itinerari Ideació i Guióitinerario Ideación y GuiónIdeation and Scriptwriting track
itinerari Relacions Públiquesitinerario Relaciones PúblicasPublic Relations track
itinerari Teories de la Comunicacióitinerario Teorías de la ComunicaciónTheories of Communication track
IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
Jardí de les AigüesJardí de les AigüesJardí de les Aigües
Johns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy Center
Junta ConsultivaJunta ConsultivaConsultative Board
Junta de GovernJunta de GobiernoGoverning Board
Junta del Personal d'Administració i Serveis (JPAS)Junta del Personal de Administración y Servicios (JPAS)Administrative and Service Staff Committee (JPAS)
Junta del Personal Docent i InvestigadorJunta del Personal Docente e InvestigadorTeaching and Research Staff Committee
Junta ElectoralJunta ElectoralElectoral Board
La FactoriaLa FactoriaLa Factoria
La Fura UPF LabLa Fura UPF LabLa Fura UPF Lab
Laboratori d'Arqueologia de la UPFLaboratorio de Arqueología de la UPFUPF Archaeology Laboratory
Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX)
LATRAL (Lingüística Aplicada: Tractament del Llenguatge)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tratamiento del Lenguaje)LATRAL (Applied Linguistics: Language Processing)
LingüísticaLingüísticaLinguistics
Lingüística (Lingüística i Aplicacions Tecnològiques)Lingüística (Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas)Linguistics (Linguistics and Technological Applications)
llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreseslicenciatura el Administración y Dirección de Empresasfour-year degree in Business Management and Administration
llicenciatura en Biologialicenciatura en Biologíafive-year degree in Biology
llicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)licenciatura en Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Labour Sciences
llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarialslicenciatura en Ciencias Económicas y Empresarialesfour-year degree in Economic and Business Sciences
llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administraciólicenciatura en Ciencias Políticas y de la Administraciónfour-year degree in Political and Administration Sciences
llicenciatura en Dretlicenciatura en Derechofour-year degree in Law
llicenciatura en Economialicenciatura en Economíafour-year degree in Economics
llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental (segon cicle)licenciatura en Estudios de Asia Oriental (segundo ciclo)degree in East Asian Studies (third and fourth years)
llicenciatura en Humanitatslicenciatura en Humanidadesfour-year degree in Humanities
llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (segon cicle)licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (segundo ciclo)long degree in Market Research and Techniques (third and fourth years)
llicenciatura en Lingüística (segon cicle)licenciatura en Lingüística (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Linguistics
llicenciatura en Periodisme (segon cicle)licenciatura en Periodismo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Journalism
llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiqueslicenciatura en Publicidad y Relaciones Públicasfour-year degree in Advertising and Public Relations
llicenciatura en Traducció i Interpretaciólicenciatura en Traducción e Interpretaciónfour-year degree in Translation and Interpreting
màster de recerca en Ciència Políticamáster de investigación en Ciencia Políticaresearch master's (degree) programme in Political Science
màster de recerca en Govern Comparatmáster de investigación en Gobierno Comparadomaster's (degree) programme in Comparative Government
màster de recerca en Sociologia i Demografiamáster de investigación en Sociología y Demografíaresearch master's (degree) programme in Sociology and Demography
màster en Advocaciamáster en Abogacíamaster's (degree) programme in Ll. M. in Professional Legal Practice
màster en Animaciómáster en Animaciónmaster's (degree) programme in Animation
màster en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionalsmáster en Aprendizaje y Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionalesmaster's (degree) programme in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contexts
màster en Banca i Financesmáster en Banca y Finanzasmaster's (degree) programme in Banking and Finance
màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salutmáster en Bioinformática para las Ciencias de la Saludmaster’s (degree) programme in Bioinformatics for Health Sciences
màster en Biomedicinamáster en Biomedicinamaster's (degree) programme in Biomedicine
màster en Ciència Cognitiva i Llenguatgemáster en Ciencia Cognitiva y Lenguajemaster's (degree) programme in Cognitive Science and Language
màster en Ciències de la Salut i de la Vidamáster en Ciencias de la Salud y de la Vidamaster's (degree) programme in Health and Life Sciences
màster en Ciències Econòmiques i Empresarialsmáster en Ciencias Económicas y Empresarialesmaster's (degree) programme in Economic and Business Sciences
màster en Ciències Jurídiquesmáster en Ciencias Jurídicasmaster's (degree) programme in Legal Sciences
màster en Ciències Polítiques i Socialsmáster en Ciencias Políticas y Socialesmaster's (degree) programme in Political and Social Sciences
màster en Comunicaciómáster en Comunicaciónmaster's (degree) programme in Communication
màster en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüemáster en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüemaster's (degree) programme in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
màster en Comunicació Socialmáster en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Social Communication
màster en Comunicacions Mòbilsmáster en Comunicaciones Móvilesmaster's (degree) programme in Wireless Communications
màster en Creació Literàriamáster en Creación Literariamaster's (degree) programme in Creative Writing
màster en Criminologia i Execució Penalmáster en Criminología y Ejecución Penalmaster's (degree) programme in Criminology and Criminal Justice System
màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitatmáster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidadmaster's (degree) programme in Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism
màster en Desenvolupament Internacionalmáster en Desarrollo Internacionalmaster's (degree) programme in International Developement
màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresamáster en Dirección Financiera y Contable de la Empresamaster's (degree) programme in Accounting and Financial Management
màster en Disseny i Comunicaciómáster en Diseño y Comunicaciónmaster's (degree) programme in Design and Communication
màster en Documentació Digitalmáster en Documentación Digitalmaster's (degree) programme in Digital Documentation
màster en Dretmáster en Derechomaster's (degree) programme in Law
màster en Economia, Finances i Empresamáster en Economía, Finanzas y Empresamaster's (degree) programme in Economy, Finance and Business
màster en Estudis Avançats en Comunicació Socialmáster en Estudios Avanzados en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Advanced Studies in Social Communication
màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensamentmáster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamientomaster's (degree) programme in Comparative Studies in Literature, Art and Thought
màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanismáster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneosmaster's (degree) programme in Contemporary Film and Audiovisual Studies
màster en Estudis de Traducciómáster en Estudios de Traducciónmaster's (degree) programme in Translation Studies
màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procedimentsmáster en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientosmaster's (degree) programme in Translation Studies: Strategies and Procedures
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i AprenentatgeMáster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y AprendizajeMaster's (degree) programme in Discourse Studies: Communication, Society and Learning
màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitatmáster en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidadmaster's (degree) programme in International Studies on Media, Power and Difference
màster en Estudis Teatralsmáster en Estudios Teatralesmaster's (degree) programme in Theatre Studies
màster en Estudis Xinesosmáster en Estudios Chinosmaster's (degree) programme in Chinese Studies
màster en Ètica i Integritat en l’Esportmáster en Ética e Integridad en el Deportemaster's degree in Sports Ethics and Integrity
màster en Filosofia Políticamáster en Filosofía Políticamaster's (degree) programme in Political Philosophy
màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomesmáster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomasmaster's (degree) programme in Teacher Training for Secondary Education and Baccalaureate, Professional Training and Teaching of Languages
màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangeramáster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjeramaster's (degree) programme in Training of Teachers of Spanish as a Foreign Language
màster en Gestió de Continguts Digitalsmáster en Gestión de Contenidos Digitalesmaster's (degree) programme in Digital Contents Management
màster en Gestió de la Immigraciómáster en Gestión de la Inmigraciónmaster's (degree) programme in Immigration Management
màster en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresamáster en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresamaster's (degree) programme in Auditing and Financial Market
màster en Gestió Públicamáster en Gestión Públicamaster's (degree) programme in Public Management
màster en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatinamáster en Gobierno y Gestión Pública en América Latinamaster's (degree) programme in Public Administration and Government in Latin America
màster en Històriamaster en Historiamaster's (degree) programme in History
màster en Història del Mónmáster en Historia del Mundomaster's (degree) programme in World History
màster en Humanitatsmáster en Humanidadesmaster's (degree) programme in Humanities
màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològicamáster en Industria Farmacéutica y Biotecnológicamaster's (degree) programme in Pharmaceutical and Biotechnology Industry
màster en Innovació i Qualitat Televises (de TV3)máster en Innovación y Calidad Televisivas (de TV3)master's (degree) programme in Television Innovation and Quality (TV3)
màster en Joventut i Societatmáster en Juventud y Sociedadmaster's (degree) programme in Youth and Society
màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniquesmáster en Laboratorio de Análisis Clínicosmaster's (degree) programme in Clinical Analysis Laboratory
màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiquesmáster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicasmaster's (degree) programme in Linguistics and Technological Applications
màster en Lingüística Teòrica i Aplicadamáster en Lingüística Teórica y Aplicadamaster's (degree) programme in Theoretical and Applied Linguistics
màster en Literatura Comparada i Traducció Literàriamáster en Literatura Comparada y Traducción Literariamaster's(degree) programme in Comparative Literature and Literary Translation
màster en Mercats Financersmáster en Mercados Financierosmaster's (degree) programme in Financial Markets
màster en Negocis Internacionalsmáster en Negocios Internacionalesmaster's (degree) programme in International Business
màster en Neurociènciesmáster en Neurocienciasmaster's (degree) programme in Neurosciences
màster en Política i Societatmáster en Política y Sociedadmaster's (degree) programme in Politics and Society
màster en Polítiques Públiques i Socialsmáster en Políticas Públicas y Socialesmaster's (degree) programme in Public and Social Policies
màster en Recerca Biomèdicamáster en Investigación Biomédicamaster's (degree) programme in Biomedical Research
màster en Recerca Biomèdica i Clínica: Itinerari d'Oncologia Translacional i AplicadaInvestigación Biomédica y Clínica: Itinerario de Oncologia Translacional y AplicadaBiomedical and Clinical Research: Applied and Translational Oncology Track
Màster en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria Máster en Investigación e Innovación en Curas de Infermería Master's degree in Research and Innovation in Nursing Care
màster en Salut Laboralmáster en Salud Laboralmaster's (degree) programme in Occupational Health
màster en Salut Públicamáster en Salud Públicamaster's (degree) programme in Public Health
màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laboralsmáster en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laboralesmaster's (degree) programme in Occupational Safety and Health: Occupational Hazards Prevention
màster en Seguretat Internacionalmáster en Seguridad Internacionalmaster's (degree) programme in International Security
màster en Sistemes Interactius Intel·ligentsmáster en Sistemas Interactivos Inteligentesmaster’s (degree) programme in Intelligent Interactive Systems
màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsmáster en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesmaster's (degree) programme in Information and Communication Technologies
màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsmáster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesmaster's (degree) programme in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
màster en Tecnologies del So i de la Músicamáster en Tecnologías del Sonido y de la Músicamaster's (degree) programme in Sound and Music Computing
màster en Traducció i Ciències del Llenguatgemáster en Traducción y Ciencias del Lenguajemaster's (degree) programme in Translation and Language Sciences
màster europeu en Tecnologia de la Traducciómáster europeo en Tecnología de la TraducciónEuropean master's (degree) programme in Translation Technology
màster europeu en Traducció Especialitzadamáster europeo en Traducción EspecializadaEuropean master's (degree) programme in Specialised Translation
màster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactiusmáster interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivosinterdisciplinary master's (degree) programme in Cognitive Systems and Interactive Media
màster oficial en Cinema i Audiovisual Contemporanismáster oficial en Cine y Audiovisual Contemporáneosofficial master's (degree) programme in Contemporary Cinema and Audiovisual
màster universitari de Recerca en Història de la Comunicaciómáster universitario de Investigación en Historia de la Comunicaciónuniversity master's degree of Research on History of Communication
màster universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernesmáster universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernasuniversity master's (degree) programme in Advanced Sciences of Modern Telecommunications
màster universitari en Ciències Interdisciplinàriesmáster universitario en Ciencias Interdisciplinariasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
màster universitari en Ciutadans i Governmáster universitario en Ciudadanos y Gobiernouniversity master's (degree) programme in Citizens and Government
màster universitari en Cultures Globals Contemporàniesmáster universitario en Culturas Globales Contemporáneasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
màster universitari en Emprenedoria i Innovaciómáster universitario en Emprendimiento e Innovaciónuniversity master's (degree) programme in Entrepreneurship and Innovation
màster universitari en Estudis Asiàticsmáster universitario en Estudios Asiáticosuniversity master's (degree) programme in Asian Studies
màster universitari en Estudis Migratorismáster universitario en Estudios Migratoriosuniversity master's degree in Migration Studies
màster universitari en Filosofia Analíticamáster universitario en Filosofía Analíticauniversity master's (degree) programme in Analytical Philosophy
màster universitari en Governança i Polítiques Públiquesmáster universitario en Gobernanza y Políticas Públicasuniversity master's (degree) programme in Governance and Public Policies
màster universitari en Indústria de l'Esportmáster universitario en Industria del Deporteuniversity master's degree in Sports Industry
màster universitari en Investigació en Ciència Políticamáster universitario en Investigación en Ciencia Políticauniversity master's (degree) programme in Research in Political Science
màster universitari en Política i Societat Europeesmáster universitario en Política y Sociedad Europeasuniversity master's degree in European Politics and Society
màster universitari en Relacions Internacionalsmáster universitario en Relaciones Internacionalesuniversity master's (degree) programme in International Relations
matrícula d'honormatrícula de honorhonours
MBA (postgrau)MBA (postgrado)MBA (postgraduate course)
Medalla (de la UPF)Medalla (de la UPF)(UPF) Medal
MedicinaMedicinaMedicine
MesaMesaBoard
Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)
Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)
Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)
Numax. Centre d'Estudis Joaquim JordàNumax. Centro de Estudios Joaquim JordàNumax. Joaquim Jordà Studies Centre
Observatori de l'Evolució de les Institucions (Obsei)Observatorio de la Evolución de las Instituciones (Obsei)Evolution of Institutions Observatory (Obsei)
Observatori de la Comunicació Científica (OCC)Observatorio de la Comunicación Científica (OCC)Science Communication Observatory (OCC)
Observatori de Neologia (OBNEO)Observatorio de Neología (OBNEO)Neology Observatory (OBNEO)
Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA)Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina (ORLA)Research Observatory on the Relations with Latin America (ORLA)
Observatori Novartis de Responsabilitat Social CorporativaObservatorio Novartis de Responsabilidad Social CorporativaNovartis Observatory on Corporate Social Responsibility
Oficina d'Administració electrònicaOficina de Administración ElectrónicaElectronic Administration Office
Oficina d'Atenció al PersonalOficina de Atención al PersonalPersonnel Assistance Office
Oficina d'Inserció Laboral (OIL)Oficina de Inserción Laboral (OIL)Career Services Office (OIL)
Oficina d'Organització i DesenvolupamentOficina de Organización y DesarrolloOrganization and Development Office
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat [Generalitat de Catalunya]Oficina de Orientación para el Acceso a la UniversidadUniversity Entrance Guidance Office
Oficina de la Secretaria GeneralOficina de la Secretaría GeneralOffice of the General Secretariat
Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)Oficina de Movilidad y Acogida (OMA)Mobility and Reception Office (OMA)
Oficina de Mobilitat i AdmissionsOficina de Movilidad y AdmisionesMobility and Admissions Office
Oficina de Postgrau i DoctoratOficina de Postgrado y DoctoradoPostgraduate and Doctoral Studies Office
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la SalutOficina de Prevención de Riesgos Laborales y de Promoción de la SaludOffice for the Prevention of Occupational Hazards and Health Promotion
Oficina de Programació i Planificació d'EstudisOficina de Programación y Planificación de EstudiosStudies Programming and Planning Office
Oficina de Promoció i Gestió de Projectes EuropeusOficina de Promoción y Gestión de Proyectos EuropeosEuropean Projects Promotion and Management Office
Oficina Tècnica d'Informació i OrganitzacióOficina Técnica de Información y OrganizaciónInformation and Organization Technical Office
Oficina Tècnica d'Informació i ParticipacióOficina Técnica de Información y ParticipaciónInformation and Participation Technical Office
Oficina Tècnica d'Innovació i OrganitzacióOficina Técnica de Innovación y OrganizaciónInnovation and Organization Technical Office
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos LaboralsOficina Técnica de Prevención de Riesgos LaboralesTechnical Office for Occupational Hazards Prevention
Oficina Tècnica de QualitatOficina Técnica de CalidadTechnical Office for Quality
Parc Barcelona MediaParque Barcelona MediaBarcelona Media Park
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)Barcelona Biomedical Research Park (PRBB)
Parc de Recerca UPF - Ciències Socials i HumanesParque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y HumanasUPF Research Park - Social and Human Sciences
Parc de Salut MarParque de Salud MarMar Health Park
PeriodismePeriodismoJournalism
Periodisme (segon cicle)Periodismo (segundo ciclo)Journalism (third and fourth years)
Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)Plan de Acción por el Multilingüismo (PAM)Plan of Action for Multilingualism (PAM)
pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)teaching activity plan (PAD)
Pla d'ActuacionsPlan de ActuacionesPlan of Action
Pla d'Autoprotecció de la UPFPlan de Autoprotección de la UPFUPF's Self-Protection Plan
Pla d'Igualtat Isabel de VillenaPlan de Igualdad Isabel de VillenaIsabel de Villena Gender Equality Plan
Pla d'Inclusió de les Persones amb DiscapacitatPlan de Inclusión de las Personas con DiscapacidadInclusion Plan for the Disabled
Pla d'Informació i ComunicacióPlan de Información y ComunicaciónInformation and Communication Plan
Pla d'Innovació i Millora de la Qualitat DocentPlan de Innovación y Mejora de la Calidad DocentePlan for Innovation and Improvement in Teaching Quality
Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat DocentsPlan de Medidas de Apoyo a la Innovación y a la Calidad DocentesPlan of Action to Support Teaching Innovation and Quality
Pla de Mesures de Suport a la RecercaPlan de Medidas de Apoyo a la InvestigaciónPlan of Action for Research Support
Pla de Prevenció de Riscos LaboralsPlan de Prevención de Riesgos LaboralesOccupational Hazards Prevention Plan
Pla de Promoció de la SalutPlan de Promoción de la SaludHealth Promotion Plan
Pla DirectorPlan DirectorMaster Plan
Pla Estratègic de RecercaPlan Estratégico de InvestigaciónResearch Strategic Plan
Plataforma Universitària pel Català (PUC)Plataforma Universitaria para el Catalán (PUC)University Platform for Catalan (PUC)
Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)
ponent de Cooperació i Participació Estudiantilponente de Cooperación y Participación EstudiantilStudents Cooperation and Participation rapporteur
ponent de Cultura i Projeccióponente de Cultura y ProyecciónCulture and External Diffusion rapporteur
Portal de Producció CientíficaPortal de Producción CientíficaScientific Output Portal
postgrau en Administració i Direcció d'Empresespostgrado en Administración y Dirección de Empresaspostgraduate course in Business Management and Administration
postgrau en Biomedicinapostgrado en Biomedicinapostgraduate course in Biomedicine
postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüepostgrado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüepostgraduate course in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
postgrau en Dissenypostgrado en Diseñopostgraduate course in Design
postgrau en Dretpostgrado en Derechopostgraduate course in Law
postgrau en Economia, Finances i Comptabilitatpostgrado en Economía, Finanzas y Contabilidadpostgraduate course in Economics, Finance and Accounting
postgrau en Gestió Sanitàriapostgrado en Gestión Sanitariapostgraduate course in Health Management
postgrau en Humanitats i Gestió Culturalpostgrado en Humanidades y Gestión Culturalpostgraduate course in Humanities and Cultural Management
postgrau en Màrquetingpostgrado en Marketingpostgraduate course in Marketing
postgrau en Política i Societatpostgrado en Política y Sociedadpostgraduate course in Politics and Society
postgrau en Recursos Humans i Habilitats de Direcciópostgrado en Recursos Humanos y Habilidades de Direcciónpostgraduate course in Human Resources and Management Skills
postgrau en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualspostgrado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualespostgraduate course in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM)Promotion of Multilingualism Award (PFM)
Premi Extraordinari de Fi d'EstudisPremio Extraordinario de Fin de EstudiosGraduation Special Award
PRESENTA. Ajuts per a la presentació de ponències a congressos, simposis i jornadesPRESENTA. Ayudas para la presentación de ponencias en congresos, simposios y jornadasPRESENTA. Grants for the presentation of rapports at congresses, symposiums and seminars
PREVI. Ajuts per a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+DPREVI. Ayudas para la preparación de solicitudes para participar en determinados programas de I+DPREVI. Grants for preparing applications to participate in certain R&D programmes
Programa d'Activitats Acadèmiques EspecialsPrograma de Actividades Académicas EspecialesSpecial Academic Activities Programme
Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)Programa de Actividades de Compromiso Social (PACS)Social Commitment Activity Programme (PACS)
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI)
Programa d'Estudis HispànicsPrograma de Estudios HispánicosHispanic Studies Programme
Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (HESP)Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (HESP)Hispanic and European Studies Programme (HESP)
Programa d'Estudis per a EstrangersPrograma de Estudios para ExtranjerosStudy Abroad Programme
Programa de Compromís Social i Desenvolupament SosteniblePrograma de Compromiso Social y Desarrollo SostenibleSocial Commitment and Sustainable Development Programme
Programa de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y SolidaridadCooperation and Solidarity Programme
Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i la SolidaritatPrograma de Cooperación Universitaria para el Desarrollo y la SolidaridadUniversity Cooperation Programme for Development and Solidarity
Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU)Initial Training in University Teaching Programme (FIDU)
Programa de Promoció i EmpresaPrograma de Promoción y EmpresaPromotion and Business Programme
Programa de Responsabilitat Social de la UPFPrograma de Responsabilidad Social de la UPFUPF Social Responsibility Programme
Programa de Sostenibilitat AmbientalPrograma de Sostenibilidad AmbientalEnvironmental Sustainability Programme
Programa de Suport a Esportistes d'Alt NivellPrograma de Apoyo a Deportistas de Alto NivelHigh Performance Athlete Support Scheme
Programa de Suport al Multilingüisme en la DocènciaPrograma de Apoyo al Multilingüismo en la DocenciaProgramme of Support to Multilingualism in Teaching
Programa de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado AcadémicoAcademic Volunteer Programme
Programa per la Qualitat Educativa (PQE)Programa por la Calidad Educativa (PQE)Programme for Educational Quality (PQE)
Programa Universitat i EmpresaPrograma Universidad y EmpresaUniversity and Business Programme
Programa UPF AlumniPrograma UPF AlumniUPF Alumni programme
prova certificadora de la competència lingüística (PCCL)prueba certificadora de la competencia lingüística (PCCL)certificate of language proficiency test (PCCL)
prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)language diagnostic test (PDL)
Publicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones PúblicasAdvertising and Public Relations
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)Punto de Información al Estudiante (PIE)Student Information Desk (PIE)
Quadre de Comandament Integral (QCI)Cuadro de Mando Integral (CMI)Balanced Scorecard (BSC)
R+D+II+D+iR&D&I
Registre d'Associacions d'EstudiantsRegistro de Asociaciones de EstudiantesRegister of Student Associations
Registre GeneralRegistro GeneralGeneral Registry
Reglament ElectoralReglamento ElectoralElectoral Regulations
Regulació i foment de l'ús del català a la Universitat Pompeu FabraRegulación y fomento del uso del catalán en la Universidad Pompeu FabraRegulation and promotion of the use of Catalan at Pompeu Fabra University
Relacions InternacionalsRelaciones InternacionalesInternational Relations
Relacions LaboralsRelaciones LaboralesLabour Relations
sala d'exposicionssala de exposicionesexhibition room
sala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i BlancafortAlbert Calsamiglia i Blancafort hall
Sala de ReflexióSala de ReflexiónReflection Room
Secció d'Administració de PersonalSección de Administración de PersonalPersonnel Management Section
Secció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos EconómicosAdministration of Resources and Economic Affairs Section
Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios GeneralesEquipment, Supplies and General Services Section
Secció d'EstudisSección de EstudiosStudies Section
Secció de ComptabilitatSección de ContabilidadAccounting Section
Secció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de SecretaríasSecretariats Coordination Section
Secció de GrauSección de GradoUndergraduate Section
Secció de Selecció de PersonalSección de Selección de PersonalPersonnel Recruitment Section
Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis GeneralsSección de Suministros, Equipamientos y Servicios GeneralesSupplies, Equipment and General Services Section
Secció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos AcadémicosTeaching and Academic Affairs Support Section
Secció de TresoreriaSección de TesoreríaTreasury Section
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)
Secretaria AcadèmicaSecretaría AcadémicaAcademic Secretary's Office
Secretaria del RectoratSecretaría del RectoradoRector's Secretarial Services
Secretaria GeneralSecretaría GeneralGeneral Secretariat
Seminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de TextosText Editing Seminar
Seminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las ReligionesHistory of Religions Seminar
Seminari Permanent d'Història del Dret Català Josep Maria Font i RiusSeminario Permanente de Historia del Derecho Catalán Josep Maria Font i RiusJosep Maria Font i Rius Permanent Seminar on History of Catalan Law
Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)Servicio de Asesoramiento Psicológico (SAP)Psychological Counselling Service (SAP)
Servei d'Assessoria JurídicaServicio de Asesoría JurídicaLegal Counselling Service
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)University Community Assistance Service (SACU)
Servei d'Atenció als Estudiants DisminuïtsServicio de Atención a los Estudiantes DisminuidosHandicapped Students Assistance Service
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)Catalan Language Self-Training Service (SALC)
Servei d'EsportsServicio de DeportesSports Service
Servei d'InformàticaServicio de InformáticaComputing Service
Servei d'Infraestructures i PatrimoniServicio de Infraestructuras y Patrimonio Infrastructure and Property Service
Servei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras ProfesionalesCareer Services
Servei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión AcadémicaAcademic Management Service
Servei de Gestió Patrimonial i ContractacióServicio de Gestión Patrimonial y ContrataciónProperty Management and Contracting Service
Servei de PASServicio de PASPAS Service
Servei de PDIServicio de PDIPDI Service
Servei de PersonalServicio de PersonalPersonnel Service
Servei de Postgrau i Relacions InternacionalsServicio de Postgrado y Relaciones InternacionalesInternational Relations and Postgraduate Courses Service
Servei de Pressupostos i FinancesServicio de Presupuestos y FinanzasBudget and Finance Service
Servei de RecercaServicio de InvestigaciónResearch Service
Servei de Relacions InternacionalsServicio de Relaciones InternacionalesInternational Relations Service
Servei Telefònic d'OrientacióServicio Telefónico de OrientaciónTelephone Guidance Service
Serveis d'InformacióServicios de InformaciónInformation Services
Serveis GràficsServicios GráficosGraphic Services
Serveis LingüísticsServicios LingüísticosLanguage Services
Serveis Web i de ComunicacióServicios Web y de ComunicaciónWeb and Communication Services
SIMBIOSYS - Simulació, Imatge i Modelització per a Sistemes BiomèdicsSIMBIOSYS - Simulación, Imagen y Modelización para Sistemas BiomédicosSIMBIOSYS - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems
Síndic de GreugesOficina del Defensor de la Comunidad UniversitariaOmbuds Office
síndic/a de Greugesdefensor/a de la Comunidad Universitariaombuds officer
Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)Information System for Management (SID)
Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)Information System for Teaching (SIDOC)
Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)Information System for Research (SIRE)
Suplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al TítuloEuropean Diploma Supplement
Taller d'Il·luminacióTaller de IluminaciónLighting Workshop
Taller de Creació d'Interactius Educatius i CulturalsTaller de Creación de Interactivos Educativos y CulturalesWorkshop on Educational and Cultural Interactive Creation
Taller de Creació de DiàlegsTaller de Creación de DiálogosDialogue Creation Workshop
Taller de Creació de VideojocsTaller de Creación de VideojuegosVideo Game Creation Workshop
Taller de Creació i Difusió de Continguts en Entorns ParticipatiusTaller de Creación y Difusión de Contenidos en Entornos ParticipativosWorkshop on Creation and Dissemination of Contents in Participative Environments
Taller de Direcció d'ActorsTaller de Dirección de ActoresWorkshop on Directing Actors
Taller de Dramatúrgia i GuióTaller de Dramaturgia y GuiónWorkshop on Playwriting and Scriptwriting
Taller de FotografiaTaller de FotografíaPhotography Workshop
Taller de Guió i Disseny d'InteractiusTaller de Guión y Diseño de InteractivosWorkshop on Interactive Script and Design
Taller de Guió: Espectacle TelevisiuTaller de Guión: Espectáculo TelevisivoScriptwriting Workshop: Television Entertainment Shows
Taller de Guió: Ficció CinematogràficaTaller de Guión: Ficción CinematográficaScriptwriting Workshop: Film Fiction
Taller de Guió: Ficció TelevisivaTaller de Guión: Ficción TelevisivaScriptwriting Workshop: Television Fiction
Taller de Personatges i DiàlegsTaller de Personajes y DiálogosCharacters and Dialogues Workshop
Taller de SoTaller de SonidoSound Workshop
Taller de Tractament i Generació d'Imatge DigitalTaller de Tratamiento y Generación de Imagen DigitalWorkshop on Digital Image Treatment and Generation
Taula de Nova RecercaMesa de Nueva InvestigaciónNew Research Board
Tauler d'avisosTablón de avisosNotice board
TÈCNICS. Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport als grups de recercaTÈCNICS. Ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a los grupos de investigaciónTÈCNICS. Grants for the engagement of technical staff for supporting research groups
Traducció i InterpretacióTraducción e InterpretaciónTranslation and Interpreting
Tribuna de Debats sobre Qüestions de Política InternacionalTribuna de Debates sobre Cuestiones de Política InternacionalTribune for Debating International Policy Related Matters
TurismeTurismoTourism
UGT. Secció sindical de la UPFUGT. Sección sindical de la UPFUGT. Trade union’s section at UPF
Unitat d'Estudis, Planificació i AvaluacióUnidad de Estudios, Planificación y EvaluaciónStudies, Planning and Evaluation Unit
Unitat d'IgualtatUnidad de IgualdadEquality Unit
Unitat d'ImmunologiaUnidad de InmunologíaImmunology Unit
Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI)Unidad de Información y Proyección Institucionales (UIPI)Institutional Information and Promotion Unit (UIPI)
Unitat d'Innovació - UPF Business ShuttleUnidad de Innovación - UPF Business ShuttleInnovation Unit - UPF Business Shuttle
Unitat d'Innovació i Parcs de RecercaUnidad de Innovación y Parques de InvestigaciónInnovation and Research Parks Unit
Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
Unitat d'Organització i DesenvolupamentUnidad de Organización y DesarrolloOrganization and Development Unit
Unitat d'Organització i Processos (UOP)Unidad de Organización y Procesos (UOP)Organization and Procedures Unit (UOP)
Unitat de BequesUnidad de BecasScholarships Unit
Unitat de Beques i TítolsUnidad de Becas y TítulosScholarships and Degrees Unit
Unitat de Biologia EvolutivaUnidad de Biología EvolutivaEvolutionary Biology Unit
Unitat de Comunicació i Projecció InstitucionalsUnidad de Comunicación y Proyección InstitucionalesInstitutional Communication and Promotion Unit
Unitat de Comunicació i Relacions ExternesUnidad de Comunicación y Relaciones ExternasCommunication and External Relations Unit
Unitat de Contractació AdministrativaUnidad de Contratación AdministrativaPublic Procurement Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)Academic Coordination Unit (UCA)
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i EmpresaUnidad de Coordinación Académica de Economía y EmpresaEconomics and Business Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsUnidad de Coordinación Académica de Ingenierías y Tecnologías de la Información y las ComunicacionesEngineering and Information and Communication Technologies Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica d’HumanitatsUnidad de Coordinación Académica de HumanidadesHumanities Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Coordinación Académica de Ciencias de la Salud y de la VidaHealth and Life Sciences Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Coordinación Académica de Ciencias Políticas y SocialesPolitical and Social Sciencies Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica de ComunicacióUnidad de Coordinación Académica de ComunicaciónCommunication Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica de DretUnidad de Coordinación Académica de DerechoLaw Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del LlenguatgeUnidad de Coordinación Académica de Traducción y Ciencias del LenguajeTranslation and Language Sciences Academic Coordination Unit
Unitat de Coordinació TècnicaUnidad de Coordinación TécnicaTechnical Coordination Unit
Unitat de DinamitzacióUnidad de DinamizaciónDynamisation Unit
Unitat de GenèticaUnidad de GenéticaGenetics Unit
Unitat de GestióUnidad de GestiónManagement Unit
Unitat de Gestió AcadèmicaUnidad de Gestión AcadémicaAcademic Management Unit
Unitat de Gestió de RecursosUnidad de Gestión de RecursosResources Management Unit
Unitat de Gestió i Administració Unidad de Gestión y AdministraciónManagement and Administration Unit
Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Gestión y Administración de Ciencias de la Salud y de la VidaHealth and Life Sciences Management and Administration Unit
Unitat de Gestió Pressupostària i Sistemes d'Informació de Recursos HumansUnidad de Gestión Presupuestaria y Sistemas de Información de Recursos HumanosBudget Management and Human Resources Information Systems Unit
Unitat de LogísticaUnidad de LogísticaLogistics Unit
Unitat de Logística i SuportUnidad de Logística y ApoyoLogistic and Support Unit
Unitat de NeurofarmacologiaUnidad de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Unit
Unitat de Planificació, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Planificación, Estudios y Calidad (UPEQ)Planning, Studies and Quality Unit (UPEQ)
Unitat de Prevenció de Riscos LaboralsUnidad de Prevención de Riesgos LaboralesOccupational Hazards Prevention Unit
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ)Projects, Studies and Quality Unit (UPEQ)
Unitat de Recerca Barcelona en Imatge Digital Interactiva (IDI)Unidad de Investigación Barcelona en Imagen Digital Interactiva (IDI)Interactive Digital Image (IDI) Barcelona Research Unit
Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)Unidad de Investigación de Variación Lingüística (UVAL)Language Variation Research Unit (UVAL)
Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)Unidad de Investigación en Bioanálisis, Farmacología y Proteómica (BAPP)Bioanalysis, Pharmacology and Proteomics Research Unit (BAPP)
Unitat de Recerca en Biologia Cel·lular i MolecularUnidad de Investigación en Biología Celular y MolecularCellular and Molecular Biology Research Unit
Unitat de Recerca en Biologia EvolutivaUnidad de Investigación en Biología EvolutivaEvolutionary Biology Research Unit
Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Investigación en Ciencias Políticas y SocialesPolitical and Social Sciences Research Unit
Unitat de Recerca en Cognició i Cervell Unidad de Investigación en Cognición y Cerebro Cognition and Brain Research Unit
Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)Research Unit on Audiovisual Communication (UNICA)
Unitat de Recerca en Economia i Empresa Unidad de Investigación en Economía y Empresa Economics and Business Research Unit
Unitat de Recerca en FarmacologiaUnidad de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Unit
Unitat de Recerca en GenèticaUnidad de Investigación en GenéticaGenetics Research Unit
Unitat de Recerca en Immunologia Unidad de Investigación en Inmunología Immunology Research Unit
Unitat de Recerca en Immunopatologia MolecularUnidad de Investigación en Inmunopatología MolecularMolecular Immunopathology Research Unit
Unitat de Recerca en Immunopatologia Molecular i VirologiaUnidad de Investigación en Inmunopatología Molecular y VirologíaMolecular Immunopathology and Virology Research Unit
Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)Unidad de Investigación en Informática Biomédica (GRIB)Biomedical Informatics Research Unit (GRIB)
Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) Unidad de Investigación en Lingüística (UR-LING) Linguistics Research Unit (UR-LING)
Unitat de Recerca en Lípids i Epidemiologia CardiovascularUnidad de Investigación en Lípidos y Epidemiología CardiovascularLipid and Cardiovascular Epidemiology Research Unit
Unitat de Recerca en NeurofarmacologiaUnidad de Investigación en NeurofarmacologíaNeuropharmacology Research Unit
Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital Journalism and Digital Documentation Research Unit
Unitat de Recerca en Salut LaboralUnidad de Investigación en Salud LaboralOccupational Health Research Unit
Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental (URRA)Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental (URRA)Respiratory and Environmental Research Unit (URRA)
Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets) Unidad de Investigación Wireless Networks (WiNets) Wireless Networks Research Unit (WiNets)
Unitat de Relacions InternacionalsUnidad de Relaciones InternacionalesInternational Relations Unit
Unitat de Senyalització Cel·lularUnidad de Señalización CelularCell Signaling Unit
Unitat de Sistemes i ComunicacionsUnidad de Sistemas y ComunicacionesSystems and Communications Unit
Unitat de Suport a la Docència i a la RecercaUnidad de Apoyo a la Docencia y a la InvestigaciónSupport to Teaching and Research Unit
Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació DocentsUnidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación DocentesTeaching Quality and Innovation Support Unit
Unitat de Suport a Programes EspecialsUnidad de Apoyo a Programas EspecialesSupport to Special Programmes Unit
Unitat de Tercer CicleUnidad de Tercer CicloPostgraduate Studies Unit
Unitat Tècnica d'Obres i MantenimentUnidad Técnica de Obras y MantenimientoWorks and Maintenance Technical Unit
Unitat Tècnica de MantenimentUnidad Técnica de MantenimientoMaintenance Technical Unit
Unitat Tècnica de Programació AcadèmicaUnidad Técnica de Programación AcadémicaAcademic Programming Technical Unit
Unitat Temàtica de Ciències Socials i HumanitatsUnidad Temática de Ciencias Sociales y HumanidadesSocial Sciences and Humanities Thematic Unit
Unitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la ComunicacióUnidad Temática de Contenidos y Tecnologías de la ComunicaciónCommunication Content and Technologies Thematic Unit
Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)Unidades de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente (USQUID)Support to Quality and Teaching Innovation Units (USQUID)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)Universidad Pompeu Fabra (UPF)Pompeu Fabra University (UPF)
Universitat Abat OlibaUniversidad Abat OlibaAbat Oliba University
Universitat Autònoma de BarcelonaUniversidad Autónoma de BarcelonaAutonomous University of Barcelona
Universitat d'AlacantUniversidad de AlicanteUniversity of Alicante
Universitat d'AndorraUniversidad de AndorraUniversity of Andorra
Universitat de BarcelonaUniversidad de BarcelonaUniversity of Barcelona
Universitat de CatalunyaUniversitat de CatalunyaUniversitat de Catalunya
Universitat de GironaUniversidad de GironaUniversity of Girona
Universitat de les Illes BalearsUniversidad de las Islas BalearesUniversity of the Balearic Islands
Universitat de LleidaUniversidad de LleidaUniversity of Lleida
Universitat de Perpinyà Via DomitiaUniversidad de Perpiñán Via DomitiaUniversity of Perpignan Via Domitia
Universitat de ValènciaUniversidad de ValenciaUniversity of Valencia
Universitat de VicUniversidad de VicUniversity of Vic
Universitat Internacional de CatalunyaUniversidad Internacional de CataluñaInternational University of Catalonia
Universitat Internacional ValencianaUniversidad Internacional ValencianaValencian International University
Universitat Jaume IUniversidad Jaume IJaume I University
Universitat Miguel HernándezUniversidad Miguel HernándezMiguel Hernández University
Universitat Oberta de CatalunyaUniversidad Abierta de CataluñaOpen University of Catalonia
Universitat Politècnica de CatalunyaUniversidad Politécnica de CataluñaPolytechnic University of Catalonia
Universitat Politècnica de ValènciaUniversidad Politécnica de ValenciaPolytechnic University of Valencia
Universitat Ramon LlullUniversidad Ramon LlullRamon Llull University
Universitat Rovira i VirgiliUniversidad Rovira i VirgiliRovira i Virgili University
UPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of Management
UPF InclusióUPF InclusióUPF Inclusió
UPF SèniorUPF SeniorUPF Senior
UPF SolidàriaUPF SolidàriaUPF Solidària
UPF-IDECUPF-IDECUPF-IDEC
vicerector/a d'Economia i Promocióvicerrector/a de Economía y Promociónvice-rector for Economy and Promotion
vicerector/a d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionalsvicerrector/a de Economía, Recursos de Información y Relaciones Institucionalesvice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relations
vicerector/a d'Estudiantsvicerrector/a de Estudiantesvice-rector for Students
vicerector/a d'Infraestructures i Fundacionsvicerrector/a de Infraestructuras y Fundacionesvice-rector for Infrastructures and Foundations
vicerector/a de Comunitat Universitàriavicerrector/a de Comunidad Universitariavice-rector for the University Community
vicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmicavicerrector/a de Docencia y Ordenación Académicavice-rector for Teaching and Academic Planning
vicerector/a de Planificació i Avaluacióvicerrector/a de Planificación y Evaluaciónvice-rector for Planning and Evaluation
vicerector/a de Política Científicavicerrector/a de Política Científicavice-rector for Science Policy
vicerector/a de Política Científica i Professoratvicerrector/a de Política Científica y Profesoradovice-rector for Science Policy and Faculty Affairs
vicerector/a de Postgrau i Doctoratvicerrector/a de Postgrado y Doctoradovice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies
vicerector/a de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionalsvicerrector/a de Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionalesvice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relations
vicerector/a de Professoratvicerrector/a de Profesoradovice-rector for Teaching Staff
vicerector/a de Promoció Lingüísticavicerrector/a de Promoción Lingüísticavice-rector for Linguistic Promotion
vicerector/a de Qualitat i Estratègia Institucionalvicerrector/a de Calidad y Estrategia Institucionalvice-rector for Quality and Institutional Strategy
vicerector/a de Recercavicerrector/a de Investigaciónvice-rector for Research
vicerector/a de Recursos d'Informació i Avaluacióvicerrector/a de Recursos de Información y Evaluaciónvice-rector for Information Resources and Evaluation
vicerector/a de Relacions Institucionalsvicerrector/a de Relaciones Institucionalesvice-rector for Institutional Relations
vicerector/a de Relacions Internacionalsvicerrector/a de Relaciones Internacionalesvice-rector for International Relations
Vicerectorat d'Economia i Projectes EstratègicsVicerrectorado de Economía y Proyectos EstratégicosOffice of the Vice-rector for Economy and Strategic Projects
Vicerectorat d'Economia i PromocióVicerrectorado de Economía y PromociónOffice of the Vice-rector for Economy and Promotion
Vicerectorat d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Economía, Recursos de Información y Relaciones InstitucionalesOffice of the Vice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relations
Vicerectorat d'EstudiantsVicerrectorado de EstudiantesOffice of the Vice-rector for Students
Vicerectorat d'Infraestructures i FundacionsVicerrectorado de Infraestructuras y FundacionesOffice of the Vice-rector for Infrastructures and Foundations
Vicerectorat de Comunitat UniversitàriaVicerrectorado de Comunidad UniversitariaOffice of the Vice-rector for the University Community
Vicerectorat de Docència i Ordenació AcadèmicaVicerrectorado de Docencia y Ordenación AcadémicaOffice of the Vice-rector for Teaching and Academic Planning
Vicerectorat de Planificació i AvaluacióVicerrectorado de Planificación y EvaluaciónOffice of the Vice-rector for Planning and Evaluation
Vicerectorat de Planificació i Avaluació InstitucionalVicerrectorado de Planificación y Evaluación InstitucionalOffice of the Vice-rector for Institutional Planning and Evaluation
Vicerectorat de Política CientíficaVicerrectorado de Política CientíficaOffice of the Vice-rector for Science Policy
Vicerectorat de Política Científica i Professorat Vicerrectorado de Política Científica y Profesorado Office of the Vice-rector for Science Policy and Teaching Staff
Vicerectorat de Postgrau i DoctoratVicerrectorado de Postgrado y DoctoradoOffice of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies
Vicerectorat de Postgrau, Doctorat i Relacions InternacionalsVicerrectorado de Postgrado, Doctorado y Relaciones InternacionalesOffice of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relations
Vicerectorat de ProfessoratVicerrectorado de ProfesoradoOffice of the Vice-rector for Teaching Staff
Vicerectorat de Promoció LingüísticaVicerrectorado de Promoción LingüísticaOffice of the Vice-rector for Linguistic Promotion
Vicerectorat de Qualitat i Estratègia InstitucionalVicerrectorado de Calidad y Estrategia InstitucionalOffice of the Vice-rector for Quality and Institutional Strategy
Vicerectorat de RecercaVicerrectorado de InvestigaciónOffice of the Vice-rector for Research
Vicerectorat de Recerca i DoctoratVicerrectorado de Investigación y DoctoradoOffice of the Vice-rector for Research and Doctoral Studies
Vicerectorat de Recursos d'Informació i AvaluacióVicerrectorado de Recursos de Información y EvaluaciónOffice of the Vice-rector for Information Resources and Evaluation
Vicerectorat de Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Relaciones InstitucionalesOffice of the Vice-rector for Institutional Relations
Vicerectorat de Relacions InternacionalsVicerrectorado de Relaciones InternacionalesOffice of the Vice-rector for International Relations
Vicerectorat de Responsabilitat Social i PromocióVicerrectorado de Responsabilidad Social y PromociónOffice of the Vice-rector for Social Responsibility and Promotion
Voluntariat LingüísticVoluntariado LingüísticoLanguage Volunteering (programme)
WEBGRUP. Ajuts per a la creació de pàgines web dels grups de recercaWEBGRUP. Ayudas para la creación de páginas web de los grupos de investigaciónWEBGRUP. Grants for the creation of research groups' web pages
www.eleweb.net: Xarxa Temàtica "Eleccions, Comunicació Política i Opinió Pública"www.eleweb.net: Red Temática "Elecciones, Comunicación Política y Opinión Pública"www.eleweb.net: Thematic Network "Elections, Political Communication and Public Opinion"
Xarxa Catalana d'Universitats SaludablesRed Catalana de Universidades SaludablesCatalan Network of Healthy Universities
Xarxa Internacional d'Agències d'Assegurament de la Qualitat en l'Ensenyament Superior (INQAAHE)Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE)International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
Xarxa Vives d'UniversitatsRed Vives de UniversidadesVives University Network