encates
'UPF Món' DebatesDebats UPF MónDebates 'UPF Món'
"Diari de Barcelona" Workshop on History of JournalismAula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona"Aula de Historia del Periodismo "Diari de Barcelona"
"El Periódico de Catalunya" Journalism WorkshopAula de Periodisme "El Periódico de Catalunya"Aula de Periodismo "El Periódico de Catalunya"
"La Vanguardia" Journalism WorkshopAula de Periodisme "La Vanguardia"Aula de Periodismo "La Vanguardia"
(3rd and 4th year) degree in Journalismllicenciatura en Periodisme (segon cicle)licenciatura en Periodismo (segundo ciclo)
(3rd and 4th year) degree in Labour Sciencesllicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)licenciatura en Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)
(3rd and 4th year) degree in Linguisticsllicenciatura en Lingüística (segon cicle)licenciatura en Lingüística (segundo ciclo)
(UPF) Honour AwardGuardó d'Honor (de la UPF)Galardón de Honor (de la UPF)
(UPF) MedalMedalla (de la UPF)Medalla (de la UPF)
Abat Oliba UniversityUniversitat Abat OlibaUniversidad Abat Oliba
Academic Area and for the European Higher Education AreaÀrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación Superior
Academic CommitteeComissió AcadèmicaComisión Académica
Academic Coordination Unit (UCA)Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)
Academic Management ServiceServei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión Académica
Academic Management UnitUnitat de Gestió AcadèmicaUnidad de Gestión Académica
Academic Planning CommitteeComissió d'Ordenació AcadèmicaComisión de Ordenación Académica
Academic Programming Technical UnitUnitat Tècnica de Programació AcadèmicaUnidad Técnica de Programación Académica
Academic Secretary's OfficeSecretaria AcadèmicaSecretaría Académica
Academic Volunteer ProgrammePrograma de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado Académico
Acció. Investment ClubAcció. Club d'InversióAcció. Club de Inversión
Accounting SectionSecció de ComptabilitatSección de Contabilidad
Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)
Administration of Resources and Economic Affairs SectionSecció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos Económicos
Administrative and Service Staff Committee (JPAS)Junta del Personal d'Administració i Serveis (JPAS)Junta del Personal de Administración y Servicios (JPAS)
Administrative and Service Staff Policy ForumFòrum de Política de Personal d'Administració i ServeisForo de Política de Personal de Administración y Servicios
Administrative ArchivesArxiu AdministratiuArchivo Administrativo
Advanced Course in Occupational MedicineCurs Superior de Medicina del TreballCurso Superior de Medicina del Trabajo
advanced degree in Designgraduat superior en Dissenygraduado superior en Diseño
advanced degree in International Tradegraduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacional
advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)
Advanced Diploma in Hispanic StudiesDiploma Avançat d'Estudis HispànicsDiploma Avanzado de Estudios Hispánicos
Advanced Studies DiplomaDiploma d'Estudis AvançatsDiploma de Estudios Avanzados
Advertising and Public RelationsPublicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones Públicas
Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)
Albert Calsamiglia i Blancafort hallsala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i Blancafort
Alliance of 4 Universities (A-4U)Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
Alumni Association (AAAUPF)Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)
Amnesty InternationalAmnistia InternacionalAmnistía Internacional
Analysis and Research in Advertising and Public Relations trackitinerari Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiquesitinerario Análisis e Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas
Applied Economics and Economic History GroupGrup d'Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Economía Aplicada e Historia Económica
Applied Economics and Economic History Research GroupGrup de Recerca en Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Investigación en Economía Aplicada e Historia Económica
Applied Macroeconomics and Quantitative Methods Research GroupGrup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes QuantitatiusGrupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada y Métodos Cuantitativos
Applied Theory Research Group (GRE) Grup de Recerca en Teoria Aplicada (GRE)Grupo de Investigación en Teoría Aplicada (GRE)
Architecture DiplomaArquitectura TècnicaArquitectura Técnica
ArchivesArxiuArchivo
Archives CommitteeComissió d'ArxiusComisión de Archivos
Artificial Intelligence Research Group (Computing) (GRE) Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Informàtica) (GRE) Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (Informática) (GRE)
Assessment and Planning CommitteeComissió d'Avaluació i PlanificacióComisión de Evaluación y Planificación
Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)
Audiovisual CommunicationComunicació AudiovisualComunicación Audiovisual
Audiovisual Communication and AdvertisingComunicació Audiovisual i PublicitatComunicación Audiovisual y Publicidad
Audiovisual Communication GroupGrup de Comunicació AudiovisualGrupo de Comunicación Audiovisual
Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)
Audiovisual Communication StudiesEstudis de Comunicació AudiovisualEstudios de Comunicación Audiovisual
Audiovisual Research and Creation Area (ARCA)Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)Área de Investigación y Creación Audiovisual (ARCA)
Audiovisual University Institute (IUA)Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA)Instituto Universitario del Audiovisual (IUA)
Aula GlobalAula GlobalAula Global
Autonomous University of BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversidad Autónoma de Barcelona
bachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relationsgrau en Publicitat i Relacions Públiquesgrado en Publicidad y Relaciones Públicas
bachelor's (degree) programme in Applied Languagesgrau en Llengües Aplicadesgrado en Lenguas Aplicadas
bachelor's (degree) programme in Audiovisual Communicationgrau en Comunicació Audiovisualgrado en Comunicación Audiovisual
bachelor's (degree) programme in Audiovisual Mediagrau en Mitjans Audiovisualsgrado en Medios Audiovisuales
bachelor's (degree) programme in Audiovisual Telecommunication Systems Engineeringgrau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicaciógrado en Ingeniería de Sistemes Audiovisuales de Telecomunicación
bachelor's (degree) programme in Bioinformaticsgrau en bioinformàticagrado en Bioinformática
bachelor's (degree) programme in Biomedical Engineeringgrau en Enginyeria Biomèdicagrado en Ingeniería Biomédica
bachelor's (degree) programme in Building Engineeringgrau en Enginyeria de l'Edificaciógrado en Ingeniería de la Edificación
bachelor's (degree) programme in Business (EUM)grau en Empresa (EUM)grado en Empresa (EUM)
bachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Managementgrau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciógrado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
bachelor's (degree) programme in Business Management and Administrationgrau en Administració i Direcció d'Empresesgrado en Administración y Dirección de Empresas
bachelor's (degree) programme in Business Sciencesgrau en Ciències Empresarialsgrado en Ciencias Empresariales
bachelor's (degree) programme in Computer Sciencegrau en Enginyeria en Informàticagrado en Ingeniería en Informática
bachelor's (degree) programme in Computer Science Engineering & Design and Videogames Productiongrau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocsgrado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información + Diseño y Producción de Videojuegos
bachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policiesgrau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenciógrado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención
bachelor's (degree) programme in Designgrau en Dissenygrado en Diseño
bachelor's (degree) programme in Design and Production of Videogamesgrau en Disseny i Producció de Videojocsgrado en Diseño y Producción de Videojuegos
bachelor's (degree) programme in Economicsgrau en Economiagrado en Economía
bachelor's (degree) programme in Human Biologygrau en Biologia Humanagrado en Biología Humana
bachelor's (degree) programme in Humanitiesgrau en Humanitatsgrado en Humanidades
bachelor's (degree) programme in Industrial Design Engineeringgrau en Enginyeria en Disseny Industrialgrado en Ingeniería en Diseño Industrial
bachelor's (degree) programme in Industrial Electronic and Automatic Engineeringgrau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàticagrado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
bachelor's (degree) programme in International Business and Marketinggrau en Negocis i Màrqueting Internacionalsgrado en Negocios y Marketing Internacionales
bachelor's (degree) programme in International Business Economicsgrau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresagrado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa
bachelor's (degree) programme in Journalismgrau en Periodismegrado en Periodismo
bachelor's (degree) programme in Labour Relationsgrau en Relacions Laboralsgrado en Relaciones Laborales
bachelor's (degree) programme in Lawgrau en Dretgrado en Derecho
bachelor's (degree) programme in Maritime Business and Logisticsgrau en Logística i Negocis Marítimsgrado en Logística y Negocios Marítimos
bachelor's (degree) programme in Marketing and Digital Communitiesgrau en Màrqueting i Comunitats Digitalsgrado en Marketing y Comunidades Digitales
bachelor's (degree) programme in Mechanic Engineeringgrau en Enginyeria Mecànicagrado en Ingeniería Mecánica
bachelor's (degree) programme in Medicinegrau en Medicinagrado en Medicina
bachelor's (degree) programme in Nursinggrau en Infermeriagrado en Enfermería
bachelor's (degree) programme in Philosophy, Politics and Economicsgrau en Filosofia, Política i Economiagrado en Filosofía, Política y Economía
bachelor's (degree) programme in Physical Activities and Sport Sciencesgrau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esportgrado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
bachelor's (degree) programme in Physiotherapygrau en Fisioteràpiagrado en Fisioterapia
bachelor's (degree) programme in Political and Administration Sciencesgrau en Ciències Polítiques i de l'Administraciógrado en Ciencias Políticas y de la Administración
bachelor's (degree) programme in Telematics Engineeringgrau en Enginyeria Telemàticagrado en Ingeniería Telemática
bachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Managementgrau en Turisme i Gestió del Lleuregrado en Turismo y Gestión del Ocio
bachelor's (degree) programme in Translation and Language Sciencesgrau en Traducció i Ciències del Llenguatgegrado en Traducción y Ciencias del Lenguaje
bachelor's degree (programme) in Interactive Applications and Videogamesgrau en Aplicacions Interactives i Videojocsgrado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegos
bachelor's degree (programme) in Urban Sciencesgrau en Ciències Urbanesgrado en Ciencias Urbanas
bachelor’s (degree) programme in Translation and Interpretinggrau en Traducció i Interpretaciógrado en Traducción e Interpretación
Balanced Scorecard (BSC)Quadre de Comandament Integral (QCI)Cuadro de Mando Integral (CMI)
Balmes areaàrea de Balmesárea de Balmes
Balmes buildingedifici Balmesedificio Balmes
Barcelona Biomedical Research Park (PRBB)Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)
Barcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of Economics
Barcelona Institute for International Studies (IBEI)Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)
Barcelona Media - Innovation Centre (BM)Barcelona Media - Centre d'Innovació (BM)Barcelona Media - Centro de Innovación (BM)
Barcelona Media Foundation-Pompeu Fabra UniversityFundació Barcelona-Media Universitat Pompeu FabraFundación Barcelona Media-Universidad Pompeu Fabra
Barcelona Media ParkParc Barcelona MediaParque Barcelona Media
Barcelona School of ManagementBarcelona School of ManagementBarcelona School of Management
Behavioural Neuropharmacology GroupGrup de Neurofarmacologia ComportamentalGrupo de Neurofarmacología Comportamental
Bibliometrics and Science Assessment Research GroupGrup de Recerca en Bibliometria i Avaluació en CiènciaGrupo de Investigación en Bibliometría y Evaluación en Ciencia
Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
Bioanalysis, Pharmacology and Proteomics Research Unit (BAPP)Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)Unidad de Investigación en Bioanálisis, Farmacología y Proteómica (BAPP)
Biocomputing of Genomic Diversification Research GroupGrup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Bioinformática de la Diversidad Genómica
BiologyBiologiaBiologia
Biology of Genomic Diversification Research GroupGrup de Recerca en Biologia de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Biología de la Diversidad Genómica
Biomedical and Clinical Research: Applied and Translational Oncology Trackmàster en Recerca Biomèdica i Clínica: Itinerari d'Oncologia Translacional i AplicadaInvestigación Biomédica y Clínica: Itinerario de Oncologia Translacional y Aplicada
Biomedical Electronics Research Group (BERG)Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) Grupo de Investigación en Electrónica Biomédica (BERG)
Biomedical Informatics Research Unit (GRIB)Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)Unidad de Investigación en Informática Biomédica (GRIB)
BoardMesaMesa
Board of GovernorsConsell de GovernConsejo de Gobierno
Board of ManagementConsell de DireccióConsejo de Dirección
Board of TrusteesConsell SocialConsejo Social
Born-ESCI buildingedifici Born-ESCIedificio Born-ESCI
Budget and Finance ServiceServei de Pressupostos i FinancesServicio de Presupuestos y Finanzas
Business Analytics Research Group Grup de Recerca en Analítica EmpresarialGrupo de Investigación en Analítica Empresarial
Business Ethics AssociationAssociació d'Ètica EmpresarialAsociación de Ética Empresarial
Business Logistics Research Group (GREL)Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL)Grupo de Investigación en Logística Empresarial (GREL)
Business Management and AdministrationAdministració i Direcció d'EmpresesAdministración y Dirección de Empresas
Business Management: Economy, Organization and Quantitative Methods GroupGrup de Gestió Empresarial: Economia, Organització i Mètodes QuantitatiusGrupo de Gestión Empresarial: Economía, Organización y Métodos Cuantitativos
Business SciencesCiències EmpresarialsCiencias Empresariales
Business Strategies Research GroupGrup de Recerca en Estratègies EmpresarialsGrupo de Investigación en Estrategias Empresariales
Campus GlobalCampus GlobalCampus Global
Campus Management OfficeDirecció de CampusDirección de Campus
Campus of International ExcellenceCampus d'Excel·lència InternacionalCampus de Excelencia Internacional
Career ServicesServei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras Profesionales
Career Services Office (OIL)Oficina d'Inserció Laboral (OIL)Oficina de Inserción Laboral (OIL)
Catalan Association of Public Universities (ACUP)Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)
Catalan Language Self-Training Service (SALC)Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)
Catalan Network of Healthy UniversitiesXarxa Catalana d'Universitats SaludablesRed Catalana de Universidades Saludables
Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)
Cell and Molecular Physiology Research GroupGrup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y Molecular
Cell Biology Research Group Grup de Recerca en Biologia Cel·lular Grupo de Investigación en Biología Celular
Cell Signaling UnitUnitat de Senyalització Cel·lularUnidad de Señalización Celular
Cell Stress Signaling Research GroupGrup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés Celular
Cellular and Molecular Biology Research UnitUnitat de Recerca en Biologia Cel·lular i MolecularUnidad de Investigación en Biología Celular y Molecular
Center for Aesthetic Research on Audiovisal Media (CINEMA)Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)
Center for Brain and Cognition (CBC)Centre de Cognició i Cervell (CBC)Centro de Cognición y Cerebro (CBC)
Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement (CLIK)Centro para la Innovación en el Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)
Center for Research in Occupational Health (CISAL)Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREmed)Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREmed)Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREmed)
Centre for Communication TechnologyCentre de Tecnologia de la ComunicacióCentro de Tecnología de la Comunicación
Centre for Discourse and Translation Studies (CEDIT)Centre d’Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)Centro de Estudios de Discurso y Traducción (CEDIT)
Centre for Gender StudiesCentre d'Estudis de GènereCentro de Estudios de Género
Centre for Genomic Regulation (CRG)Centre de Regulació Genòmica (CRG)Centro de Regulación Genómica (CRG)
Centre for Neuro-Robotics and Autonomous Systems (N-RAS)Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS)Centro de Neuro-Robótica y Sistemas Autónomos (N-RAS)
Centre for Regenerative Medicine in Barcelona (CMRB)Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
Centre for Research and Assessment of Public PoliciesCentre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques PúbliquesCentro para la Investigación y la Evaluación de Políticas Públicas
Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL)Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
Centre for Research in Health and Economics (CRES)Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)
Centre for Scientific and Academic Services of Catalonia (CESCA)Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña (CESCA)
Centre for Teaching Quality and Innovation (CQUID)Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
Centre of Studies LSC-UPF Actua of Catalan Sign LanguageCentre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)Centro de Estudios LSC-UPF Actua de la Lengua de Signos Catalana
Certificate in Hispanic StudiesCertificat d'Estudis HispànicsCertificado de Estudios Hispánicos
certificate of language proficiency test (PCCL)prova certificadora de la competència lingüística (PCCL)prueba certificadora de la competencia lingüística (PCCL)
Characters and Dialogues WorkshopTaller de Personatges i DiàlegsTaller de Personajes y Diálogos
ChoirCorCoro
CIDOB Foundation - Centre for International Relations and Development StudiesFundació CIDOB - Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i DesenvolupamentFundación CIDOB - Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo
Ciutadella campuscampus de la Ciutadellacampus de la Ciutadella
Ciutadella Library/CRAIBiblioteca/CRAI de la CiutadellaBiblioteca/CRAI de la Ciutadella
Clinical and Molecular Epidemiology of Cancer Research GroupGrup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del CàncerGrupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Molecular del Cáncer
COFRE. Grants for cofinancing the activities of research groups and of departments or institutesCOFRE. Ajuts per al cofinançament de les activitats dels grups de recerca i dels departaments o institutsCOFRE. Ayudas para la cofinanciación de las actividades de los grupos de investigación y de los departamentos o institutos
Cognition and Brain Research Unit Unitat de Recerca en Cognició i Cervell Unidad de Investigación en Cognición y Cerebro
Cognitive Media Technologies Research Group Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  Grupo de Investigación Cognitive Media Technologies
Colonial Archaeology GroupGrup d'Arqueologia ColonialGrupo de Arqueología Colonial
COMENÇA. Grants for starting the research activities of freshly incorporated researchersCOMENÇA. Ajuts per a l'inici de les activitats de recerca del personal investigador de nova incorporacióCOMENÇA. Ayudas para el inicio de las actividades de investigación del personal investigador de nueva incorporación
Comissions Obreres. Union's section at UPFComissions Obreres. Secció sindical de la UPFComisiones Obreras. Sección sindical de la UPF
Commission for the Appointment of Studentships HoldersComissió de Selecció de BecarisComisión de Selección de Becarios
Commission for the Study Abroad ProgrammeComissió del Programa d'Estudis per a EstrangersComisión del Programa de Estudios para Extranjeros
Commission for Universities and Research (CUR)Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR)Comisionado para Universidades e Investigación (CUR)
Committee for the Study of Rules Governing ContinuanceComissió per a l'Estudi de les Normes de PermanènciaComisión para el Estudio de las Normas de Permanencia
Communication Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica de ComunicacióUnidad de Coordinación Académica de Comunicación
Communication and External Relations UnitUnitat de Comunicació i Relacions ExternesUnidad de Comunicación y Relaciones Externas
Communication campus - Poblenoucampus de la Comunicació - Poblenoucampus de la Comunicación - Poblenou
Communication Content and Technologies Thematic UnitUnitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la ComunicacióUnidad Temática de Contenidos y Tecnologías de la Comunicación
Communication StationEstació de la ComunicacióEstación de la Comunicación
Communication, Advertising and Society Research Group (CAS) Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)  Grupo de Investigación en Comunicación, Publicidad y Sociedad (CAS) 
Comparative Literature Research GroupGrup de Recerca en Literatura ComparadaGrupo de Investigación en Literatura Comparada
Complaints CommitteeComissió de ReclamacionsComisión de Reclamaciones
Complex Systems Research GroupGrup de Recerca en Sistemes Complexos Grupo de Investigación en Sistemas Complejos
Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs) research groupgrupo de investigación Complejidad y Dinámicas Socio-ecológicas (CaSEs)
Computational Biochemistry and Biophysics Research Group Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacional Grupo de Investigación en Bioquímica y Biofísica Computacional
Computational Genomics Research Group Grup de Recerca en Genòmica Computacional Grupo de Investigación en Genómica Computacional 
Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine Research Group (CISTIB)    Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Grupo de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de la Simulación en Biomedicina (CISTIB)
Computational Linguistics Research Group (GLICOM)Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)
Computational Neuroscience Research GroupGrup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia Computacional
Computational Structural Biology Research GroupGrup de Recerca en Biologia Estructural ComputacionalGrupo de Investigación en Biología Estructural Computacional
Computing Quality CommitteeComissió de Qualitat d'InformàticaComisión de Calidad de Informática
Computing ServiceServei d'InformàticaServicio de Informática
Computing StudiesEstudis d'InformàticaEstudios de Informática
Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)
Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC)Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC)
Consortium of University Services of Catalonia (CSUC)Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)
Constitutional and European Studies GroupGrup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y Europeos
Consultant to the Steering Committee for the implementation of the statutesAssessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutario
Consultative BoardJunta ConsultivaJunta Consultiva
Continuing Education CommitteeComissió de Formació ContínuaComisión de Formación Continua
Continuing Education Institute (IDEC)Institut d'Educació Contínua (IDEC)Instituto de Educación Continua (IDEC)
Continuing Education Institute FoundationFundació Institut d’Educació ContínuaFundación Instituto de Educación Continua
Continuing Education Institute Private FoundationFundació Privada Institut d'Educació ContínuaFundación Privada Instituto de Educación Continua
Cooperation and Solidarity ProgrammePrograma de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y Solidaridad
Coordinating CommitteeComissió CoordinadoraComisión Coordinadora
CQUID Academic CouncilConsell Acadèmic del CQUIDConsejo Académico del CQUID
Creative Advertising trackitinerari Creativitat Publicitàriaitinerario Creatividad Publicitaria
Criminology and Criminal Justice System Research Group Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal
CSI-CSIF. Union section of UPFCSI-CSIF. Secció sindical de la UPFCSI-CSIF. Sección sindical de la UPF
Cultural WorkshopAula de CulturaAula de Cultura
Culture and External Diffusion rapporteurponent de Cultura i Projeccióponente de Cultura y Proyección
Culture CommitteeComissió de CulturaComisión de Cultura
degree in East Asian Studies (third and fourth years)llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental (segon cicle)licenciatura en Estudios de Asia Oriental (segundo ciclo)
Department BoardConsell de DepartamentConsejo de Departamento
Department of CommunicationDepartament de ComunicacióDepartamento de Comunicación
Department of Economics and BusinessDepartament d'Economia i EmpresaDepartamento de Economía y Empresa
Department of Experimental and Health SciencesDepartament de Ciències Experimentals i de la SalutDepartamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
Department of HumanitiesDepartament d'HumanitatsDepartamento de Humanidades
Department of Information and Communication TechnologiesDepartament de Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsDepartamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Department of Journalism and Audiovisual CommunicationDepartament de Periodisme i de Comunicació AudiovisualDepartamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual
Department of LawDepartament de DretDepartamento de Derecho
Department of Political and Social SciencesDepartament de Ciències Polítiques i SocialsDepartamento de Ciencias Políticas y Sociales
Department of TechnologyDepartament de TecnologiaDepartamento de Tecnología
Department of Translation and Language SciencesDepartament de Traducció i Ciències del LlenguatgeDepartamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje
Developmental Biology Research GroupGrup de Recerca en Biologia del DesenvolupamentGrupo de Investigación en Biología del Desarrollo
Dialogue Creation WorkshopTaller de Creació de DiàlegsTaller de Creación de Diálogos
Digital Documentation Research GroupGrup de Recerca en Documentació DigitalGrupo de Investigación en Documentación Digital
diploma and postgraduate course on African Societies and Developmentdiploma i curs de postgrau sobre Societats Africanes i Desenvolupamentdiploma y curso de postgrado sobre Sociedades Africanas y Desarrollo
Diploma in Hispanic StudiesDiploma d'Estudis HispànicsDiploma de Estudios Hispánicos
Dipòsit de les AigüesDipòsit de les AigüesDipòsit de les Aigües
Direction and Production trackitinerari Direcció i Realitzacióitinerario Dirección y Realización
Discourse Studies Research Group (GED)Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso (GED)
Distributed Multimedia Applications GroupGrup d'Aplicacions Multimèdia DistribuïdesGrupo de Aplicaciones Multimedia Distribuidas
Distributed Multimedia Applications Research Group (DMAG)Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)Grupo de Investigación en Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG)
Doctoral and Postgraduate Studies CommitteeComissió de Doctorat i Tercer CicleComisión de Doctorado y Tercer Ciclo
Doctoral SchoolEscola de DoctoratEscuela de Doctorado
doctorate in Biomedicinedoctorat en Biomedicinadoctorado en Biomedicina
doctorate in Cinema Theory, Analysis and Documentationdoctorat en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiquesdoctorado en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográficas
doctorate in Communicationdoctorat en Comunicaciódoctorado en Comunicación
doctorate in Economic and Business Sciencesdoctorat en Ciències Econòmiques i Empresarialsdoctorado en Ciencias Económicas y Empresariales
doctorate in Economics, Finance and Managementdoctorat en Economia, Finances i Empresadoctorado en Economía, Finanzas y Empresa
doctorate in Health and Life Sciencesdoctorat en Ciències de la Salut i de la Vidadoctorado en Ciencias de la Salud y de la Vida
doctorate in Historydoctorat en Històriadoctorado en Historia
doctorate in Humanitiesdoctorat en Humanitatsdoctorado en Humanidades
doctorate in Information and Communication Technologiesdoctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsdoctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
doctorate in Information, Communication and Audiovisual Media Technologiesdoctorat en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsdoctorado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisuales
doctorate in Lawdoctorat en Dretdoctorado en Derecho
doctorate in Linguistic Communication and Multilingual Mediationdoctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüedoctorado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe
doctorate in Political and Social Sciencesdoctorat en Ciències Polítiques i Socialsdoctorado en Ciencias Políticas y Sociales
doctorate in Public Communicationdoctorat en Comunicació Públicadoctorado en Comunicación Pública
doctorate in Social Communicationdoctorat en Comunicació Socialdoctorado en Comunicación Social
doctorate in Translation and Language Sciencesdoctorat en Traducció i Ciències del Llenguatgedoctorado en Traducción y Ciencias del Lenguaje
double bachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management & Marketing and Digital Communitiesdoble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitalsdoble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Marketing y Comunidades Digitales
double bachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies and Lawdoble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dretdoble grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y Derecho
double bachelor's (degree) programme in Law and Business Management and Administration or Economicsdoble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o Economiadoble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o Economía
double bachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management & Business Administration and Innovation Managementdoble grau en Turisme i Gestió del Lleure + Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciódoble grado en Turismo y Gestión del Ocio + Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
double three-year degree in Business Sciences and Labour Relationsdoble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laboralsdoble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals
Dr. Aiguader buildingedifici Dr. Aiguaderedificio Dr. Aiguader
Dynamisation UnitUnitat de DinamitzacióUnidad de Dinamización
e-Administration CommitteeComissió d'Administració ElectrònicaComisión de Administración Electrónica
East Asian StudiesEstudis de l'Àsia OrientalEstudios de Asia Oriental
EBES. Grants for short study visits at research centres by staff in a pre-doctoral situationEBES. Ajuts per a estades breus en centres de recerca de personal en situació predoctoralEBES. Ayudas para estancias breves en centros de investigación de profesores en situación predoctoral
Economic Affairs and Administration CommitteeComissió d'Economia i AdministracióComisión de Economía y Administración
Economic Affairs and Promotion CommitteeComissió Econòmica i de PromocióComisión Económica y de Promoción
Economic Affairs CommitteeComissió EconòmicaComisión Económica
Economic and Business Criminal Law Research GroupGrup de Recerca en Dret Penal Econòmico-empresarialGrupo de Investigación en Derecho Penal Económico-empresarial
EconomicsEconomiaEconomía
Economics and Business Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i EmpresaUnidad de Coordinación Académica de Economía y Empresa
Economics and Business Research Unit Unitat de Recerca en Economia i Empresa Unidad de Investigación en Economía y Empresa
Education CommitteeComissió d'EnsenyamentComisión de Enseñanza
Eixample WorkshopAula EixampleAula Eixample
Electoral BoardJunta ElectoralJunta Electoral
Electoral RegulationsReglament ElectoralReglamento Electoral
Electronic Information and Communication System CommitteeComissió del Sistema d'Informació i Comunicació ElectrònicaComisión del Sistema de Información y Comunicación Electrónica
Elisava School of DesignElisava Escola Superior de DissenyElisava Escuela Superior de Diseño
Elisava School of DesignEscola de Disseny ElisavaEscuela de Diseño Elisava
Elisava School of DesignEscola Superior de Disseny ElisavaEscuela Superior de Diseño Elisava
Employment ServiceBorsa de TreballBolsa de Trabajo
Engineering and Information and Communication Technologies Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsUnidad de Coordinación Académica de Ingenierías y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
engineering degree in Computer Scienceenginyeria en Informàticaingeniería en Informática
engineering degree in Computer Science (specialised in Communication)enginyeria en Informàtica (especialitzada en Comunicació)ingeniería en Informática (especializada en Comunicación)
engineering degree in Industrial Designenginyeria en Disseny Industrialingeniería en Diseño Industrial
engineering degree in Telecommunicationenginyeria de Telecomunicacióingeniería de Telecomunicación
engineering diploma in Computer Systems (specialised in Communication)enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes (especialitzada en Comunicació)ingeniería técnica en Informática de Sistemas (especializada en Comunicación)
engineering diploma in Industrial Designenginyeria tècnica en Disseny Industrialingeniería técnica en Diseño Industrial
Environment CommitteeComissió de Medi AmbientComisión de Medio Ambiente
Equality UnitUnitat d'IgualtatUnidad de Igualdad
Equipment, Supplies and General Services SectionSecció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios Generales
Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research groupgrup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)
Eugenio Trías Centre for Philosophical Studies Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio TríasCentro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)Associació Europea d'Institucions d'Ensenyament Superior (EURASHE)Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE)
European Corsortium for Accreditation (ECA)Consorci Europeu d'Acreditació (ECA)Consorcio Europeo de Acreditación (ECA)
European Diploma SupplementSuplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al Título
European Higher Education Area (EHEA)Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
European Institute of the Mediterranean (IEMed)Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
European master's (degree) programme in Specialised Translationmàster europeu en Traducció Especialitzadamáster europeo en Traducción Especializada
European master's (degree) programme in Translation Technologymàster europeu en Tecnologia de la Traducciómáster europeo en Tecnología de la Traducción
European Matters AssociationAssociació d'Assumptes EuropeusAsociación de Asuntos Europeos
European Projects Promotion and Management OfficeOficina de Promoció i Gestió de Projectes EuropeusOficina de Promoción y Gestión de Proyectos Europeos
European University Association (EUA)Associació d'Universitats Europees (EUA)Asociación de Universidades Europeas (EUA)
European University Association (EUA)Associació Europea d'Universitats (EUA)Asociación Europea de Universidades (EUA)
Evolution of Institutions Observatory (Obsei)Observatori de l'Evolució de les Institucions (Obsei)Observatorio de la Evolución de las Instituciones (Obsei)
Evolutionary Biology Research UnitUnitat de Recerca en Biologia EvolutivaUnidad de Investigación en Biología Evolutiva
Evolutionary Biology UnitUnitat de Biologia EvolutivaUnidad de Biología Evolutiva
exhibition roomsala d'exposicionssala de exposiciones
Experimental Economics Laboratory (LeeX)Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)
Experimental Economics Laboratory (LeeX) Research GroupGrup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Grupo de Investigación del Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)
Experimentation on Interactive Communication GroupGrup d'Experimentació en Comunicació InteractivaGrupo de Experimentación en Comunicación Interactiva
Faculty of CommunicationFacultat de ComunicacióFacultad de Comunicación
Faculty of Economic and Business SciencesFacultat de Ciències Econòmiques i EmpresarialsFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Faculty of Health and Life SciencesFacultat de Ciències de la Salut i de la VidaFacultad de Ciencias de la Salud y de la Vida
Faculty of HumanitiesFacultat d'HumanitatsFacultad de Humanidades
Faculty of LawFacultat de DretFacultad de Derecho
Faculty of Political and Social SciencesFacultat de Ciències Polítiques i SocialsFacultad de Ciencias Políticas y Sociales
Faculty of Social and Communication SciencesFacultat de Ciències Socials i de la ComunicacióFacultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Faculty of Translation and InterpretingFacultat de Traducció i InterpretacióFacultad de Traducción e Interpretación
Family Business Study GroupGrup d'Estudis de l'Empresa FamiliarGrupo de Estudios de la Empresa Familiar
Film ClassroomAula de CinemaAula de Cine
Financial and Tax Law Research Group Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario
Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)
five-year degree in Biologyllicenciatura en Biologialicenciatura en Biología
Foreign Language and Literature Didactics Group (DILLE)Grup de Didàctica de Llengua i Literatura Estrangeres (DILLE)Grupo de Didáctica de Lengua y Literatura Extranjeras (DILLE)
Formal Linguistics Research Group (GLIF)Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)Grupo de Investigación en Lingüística Formal (GLIF)
four-year degree in Advertising and Public Relationsllicenciatura en Publicitat i Relacions Públiqueslicenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
four-year degree in Business Management and Administrationllicenciatura en Administració i Direcció d'Empreseslicenciatura el Administración y Dirección de Empresas
four-year degree in Economic and Business Sciencesllicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarialslicenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales
four-year degree in Economicsllicenciatura en Economialicenciatura en Economía
four-year degree in Humanitiesllicenciatura en Humanitatslicenciatura en Humanidades
four-year degree in Lawllicenciatura en Dretlicenciatura en Derecho
four-year degree in Political and Administration Sciencesllicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administraciólicenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración
four-year degree in Translation and Interpretingllicenciatura en Traducció i Interpretaciólicenciatura en Traducción e Interpretación
França areaàrea de Françaárea de França
França buildingedifici Françaedificio França
França LibraryBiblioteca de FrançaBiblioteca de França
Free Software CommitteeComissió de Programari LliureComisión de Programario Libre
Gender Transversal Policies Research Group Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere Grupo de Investigación en Políticas Transversales de Género
General Manager's OfficeGerènciaGerencia
General RegistryRegistre GeneralRegistro General
General Secretary's OfficeSecretaria GeneralSecretaría General
Generalitat (government) of Catalonia / Catalan governmentGeneralitat de CatalunyaGeneralitat (gobierno) de Cataluña
Genetics Research UnitUnitat de Recerca en GenèticaUnidad de Investigación en Genética
Genetics UnitUnitat de GenèticaUnidad de Genética
Governing BoardJunta de GovernJunta de Gobierno
Governing Board of the Research Centre for International Economics (CREI)Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Consejo Rector del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
Government, Management and Public Policies Research GroupGrup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques PúbliquesGrupo de Investigación en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas
GR-UPF Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)GR-UPF Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)GR-UPF Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)
GR-UPF Business Logistics Research GroupGR-UPF Grup de Recerca en Logística EmpresarialGR-UPF Grupo de Investigación en Logística Empresarial
GR-UPF INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies and Patrimonial Law Research GroupGR-UPF INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques legals en Dret Privat i Grup de Recerca sobre Dret PatrimonialGR-UPF INDRET, Centro de Análisis de Políticas legales en Derecho Privado y Grupo de Investigación sobre Derecho Patrimonial
GR-UPF Language Variation Research Unit (UVAL)GR-UPF Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)GR-UPF Unidad de Investigación en Variación Lingüística (UVAL)
GR-UPF Occupational Health Research UnitGR-UPF Unitat de Recerca en Salut LaboralGR-UPF Unidad de Investigación en Salud Laboral
GR-UPF Research Observatory on the Relations with Latin AmericaGR-UPF Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica LlatinaGR-UPF Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina
GR-UPF Virology Research GroupGR-UPF Grup de Recerca en VirologiaGR-UPF Grupo de Investigación en Virología
graduation ceremonyacte acadèmic de graduacióacto académico de graduación
Graduation Special AwardPremi Extraordinari de Fi d'EstudisPremio Extraordinario de Fin de Estudios
Graphic ServicesServeis GràficsServicios Gráficos
Group of Legal and Political International StudiesGrup d'Estudis Jurídics i Polítics InternacionalsGrupo de Estudios Jurídicos y Políticos Internacionales
Handicapped Students Assistance ServiceServei d'Atenció als Estudiants DisminuïtsServicio de Atención a los Estudiantes Disminuidos
Health and Life Sciences Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Coordinación Académica de Ciencias de la Salud y de la Vida
Health and Life Sciences Management and Administration UnitUnitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Gestión y Administración de Ciencias de la Salud y de la Vida
Health Inequalities Research Group (GREDS-EMCONET)Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS-EMCONET) Grup de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS-EMCONET)
Health Sciences Educational Research Group (GRECS)Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS)
High Performance Athlete Support SchemePrograma de Suport a Esportistes d'Alt NivellPrograma de Apoyo a Deportistas de Alto Nivel
Hispanic and European Studies Programme (HESP)Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (HESP)Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (HESP)
Hispanic Studies ProgrammePrograma d'Estudis HispànicsPrograma de Estudios Hispánicos
History of Catalan Law Research GroupGrup de Recerca en Història del Dret CatalàGrupo de Investigación en Historia del Derecho Catalán
History of Catalonia Research GroupGrup de Recerca en Història de CatalunyaGrupo de Investigación en Historia de Cataluña
History of Creative Writing Research GroupGrup de Recerca en Història de la Creació LiteràriaGrupo de Investigación en Historia de la Creación Literaria
History of Religions SeminarSeminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las Religiones
History of Science Studies Group (GEHC)Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)
History of Science Studies Research Group (GEHC)Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Investigación de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)
History, Theory and Analysis of the Audiovisual Work trackitinerari Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisualitinerario Historia, Teoría y Análisis de la Obra Audiovisual
honoursmatrícula d'honormatrícula de honor
Hospital del Mar Research Medical Institute (IMIM)Institut Hospital del Mar d‘Investigacions Mèdiques (IMIM)Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)
Human BiologyBiologia HumanaBiología Humana
Human Genetics Research GroupGrup de Recerca en Genètica HumanaGrupo de Investigación en Genética Humana
Human Resources and Organization AreaÀrea de Recursos Humans i Organització [vicegerència]Área de Recursos Humanos y Organización
HumanitiesHumanitatsHumanidades
Humanities Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica d’HumanitatsUnidad de Coordinación Académica de Humanidades
Ideation and Scriptwriting trackitinerari Ideació i Guióitinerario Ideación y Guión
IDEC School of Higher EducationIDEC Escola d'Estudis SuperiorsIDEC Escuela de Estudios Superiores
Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)
Image Processing GroupGrup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de Imagen
Image Processing Research GroupGrup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de Imágenes
Image Recovery and Web Data Mining Research GroupGrup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la Web
Immunology Research Unit Unitat de Recerca en Immunologia Unidad de Investigación en Inmunología
Immunology UnitUnitat d'ImmunologiaUnidad de Inmunología
Immunopathology Research GroupGrup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en Inmunopatología
Inclusion Plan for the DisabledPla d'Inclusió de les Persones amb DiscapacitatPlan de Inclusión de las Personas con Discapacidad
INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal PoliciesINDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret PrivatINDRET, Centro de Análisis de Políticas Legales de Derecho Privado
Infection Biology Research Group Grup de Recerca en Biologia de la Infecció Grupo de Investigación en Biologia de la Infección
Information and Communication PlanPla d'Informació i ComunicacióPlan de Información y Comunicación
Information and Organization Technical OfficeOficina Tècnica d'Informació i OrganitzacióOficina Técnica de Información y Organización
Information and Participation Technical OfficeOficina Tècnica d'Informació i ParticipacióOficina Técnica de Información y Participación
Information Recovery and Web Data Mining Research GroupGrup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la Web
Information ServicesServeis d'InformacióServicios de Información
Information System for Management (SID)Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)
Information System for Research (SIRE)Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)
Information System for Teaching (SIDOC)Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)
Information Systems Quality CommitteeComissió de Qualitat dels Sistemes d'InformacióComisión de Calidad de los Sistemas de Información
Initial Training in University Teaching Programme (FIDU)Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU)
Innovation and Organization Technical OfficeOficina Tècnica d'Innovació i OrganitzacióOficina Técnica de Innovación y Organización
Innovation and Project Coordination AreaÀrea d'Innovació i Coordinació de ProjectesÁrea de Innovación y Coordinación de Proyectos
Innovation and Research Parks UnitUnitat d'Innovació i Parcs de RecercaUnidad de Innovación y Parques de Investigación
Innovation Unit - UPF Business ShuttleUnitat d'Innovació - UPF Business ShuttleUnidad de Innovación - UPF Business Shuttle
Institute for Advanced Social Studies (IESA)Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA)Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)
Institute for Applied Linguistics (IULA)Institut de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto de Lingüística Aplicada (IULA)
Institute for Economic Analysis (IAE)Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)Instituto de Análisis Económico (IAE)
Institute for Political Economy and Governance (IPEG)Institut d'Economia Política i Governança (IPEG)Instituto de Economía Política y Gobernanza (IPEG)
Institute for Territorial Studies (IET)Institut d'Estudis Territorials (IET)Instituto de Estudios Territoriales (IET)
Institute of Advanced Technology (IAT)Institut d'Alta Tecnologia (IAT)Instituto de Alta Tecnología (IAT)
Institute of Catalan Studies (IEC)Institut d'Estudis Catalans (IEC)Instituto de Estudios Catalanes (IEC)
Institute of Culture (IUC)Institut de Cultura (IUC)Instituto de Cultura (IUC)
Institute of Evolutionary Biology (IBE)Institut de Biologia Evolutiva (IBE)Instituto de Biología Evolutiva (IBE)
Institutional Communication and Promotion UnitUnitat de Comunicació i Projecció InstitucionalsUnidad de Comunicación y Proyección Institucionales
Institutional Information and Promotion Unit (UIPI)Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI)Unidad de Información y Proyección Institucionales (UIPI)
Instrumental EnsembleConjunt InstrumentalConjunto Instrumental
Interactive Audiovisual GroupGrup Audiovisual InteractiuGrupo Audiovisual Interactivo
Interactive Communication trackitinerari Comunicació Interactivaitinerario Comunicación Interactiva
Interactive Technologies Group (GTI)Grup de Tecnologies Interactives (GTI)Grupo de Tecnologías Interactivas (GTI)
Interactive Technologies Research GroupGrup de Recerca en Tecnologies InteractivesGrupo de Investigación en Tecnologías Interactivas
Intercultural Spaces, Languages and Identities Research Group (GREILI)Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI) Grupo de Investigación en Espacios Interculturales, Lenguas e Identidades (GREILI)
interdisciplinary master's (degree) programme in Cognitive Systems and Interactive Mediamàster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactiusmáster interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivos
Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM) Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM)
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)Xarxa Internacional d'Agències d'Assegurament de la Qualitat en l'Ensenyament Superior (INQAAHE)Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE)
International RelationsRelacions InternacionalsRelaciones Internacionales
International Relations and Postgraduate Courses ServiceServei de Postgrau i Relacions InternacionalsServicio de Postgrado y Relaciones Internacionales
International Relations CommitteeComissió de Relacions InternacionalsComisión de Relaciones Internacionales
International Relations ServiceServei de Relacions InternacionalsServicio de Relaciones Internacionales
International Relations UnitUnitat de Relacions InternacionalsUnidad de Relaciones Internacionales
International Student Identity Card (ISIC)Carnet Internacional d'Estudiant (ISIC)Carné Internacional de Estudiante (ISIC)
International University of CataloniaUniversitat Internacional de CatalunyaUniversidad Internacional de Cataluña
INTERSINDICAL-CSC. Union Section of UPFINTERSINDICAL-CSC. Secció Sindical de la UPFINTERSINDICAL-CSC. Sección Sindical de la UPF
Interuniversity Catalan Language Teaching Board (CIFOLC)Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)Comisión Interuniversitaria de Formación en Lengua Catalana (CIFOLC)
Interuniversity Council of Catalonia (CIC)Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)
Interuniversity Group of Nomenclature in English (GINA)Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA)Grupo Interuniversitario de Nomenclatura en Inglés (GINA)
Isabel de Villena Gender Equality PlanPla d'Igualtat Isabel de VillenaPlan de Igualdad Isabel de Villena
IULATERM (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)
IULATERM Research Group (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)Grupo de Investigación en IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)
Jardí de les AigüesJardí de les AigüesJardí de les Aigües
Jaume I AdministrationAdministració de Jaume IAdministración de Jaume I
Jaume I areaàrea de Jaume Iárea de Jaume I
Jaume I buildingedifici Jaume Iedificio Jaume I
Jaume I UniversityUniversitat Jaume IUniversidad Jaume I
Jaume Vicens i Vives Institute of History (IUHJVV)Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)
Jaume Vicens i Vives University Institute of History (IUHJVV)Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)
Jaume Vicens Vives University Institute of History Research GroupGrup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens VivesGrupo de Investigación del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives
Jean Monnet chaircàtedra Jean Monnetcátedra Jean Monnet
Johns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy Center
Jordi Rubió i Balaguer agoraàgora Jordi Rubió i Balaguerágora Jordi Rubió i Balaguer
Josep Maria Font i Rius Permanent Seminar on History of Catalan LawSeminari Permanent d'Història del Dret Català Josep Maria Font i RiusSeminario Permanente de Historia del Derecho Catalán Josep Maria Font i Rius
JournalismPeriodismePeriodismo
Journalism (third and fourth years)Periodisme (segon cicle)Periodismo (segundo ciclo)
Journalism and Digital Documentation Research Unit Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital
Journalism Research Group (GRP)Grup de Recerca en Periodisme (GRP)Grupo de Investigación en Periodismo (GRP)
Journalistic Design Barcelona '95Disseny Periodístic Barcelona 95Diseño Periodístico Barcelona 95
La Fàbrica buildingedifici La Fàbricaedificio La Fàbrica
La FactoriaLa FactoriaLa Factoria
La Fura UPF LabLa Fura UPF LabLa Fura UPF Lab
La Nau buildingedifici La Nauedificio La Nau
Laboratory of Archaeology Research GroupGrup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de Arqueología
Labour RelationsRelacions LaboralsRelaciones Laborales
Labour Sciences (third and fourth years)Ciències del Treball (segon cicle)Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)
Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM) Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM)
Language BoardConsell d'IdiomesConsejo de Idiomas
language diagnostic test (PDL)prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)
Language OfficeGabinet LingüísticGabinete Lingüístico
Language Policy CommitteeComissió de Política LingüísticaComisión de Política Lingüística
Language ServicesServeis LingüísticsServicios Lingüísticos
Language Training Programme (PEI)Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)
Language Training Programme (PEI) Scholarships CommitteeComissió de Beques del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Comisión de Becas del Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)
Language Variation Research Unit (UVAL)Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)Unidad de Investigación de Variación Lingüística (UVAL)
Language Volunteering (programme)Voluntariat LingüísticVoluntariado Lingüístico
Languages Teaching and Learning Research GroupGrup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas
Languages UPFIdiomes UPFIdiomas UPF
LATRAL (Applied Linguistics: Language Processing)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tractament del Llenguatge)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tratamiento del Lenguaje)
LawDretDerecho
Law Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica de DretUnidad de Coordinación Académica de Derecho
Learning and Research Resource Centre (CRAI)Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)
Legal Counselling ServiceServei d'Assessoria JurídicaServicio de Asesoría Jurídica
Lexicographic Information Research Group (InfoLex)Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)Grupo de Investigación en Información Lexicográfica (InfoLex)
Library of the Jaume Vicens i Vives University Institute of HistoryBiblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i VivesBiblioteca del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives
Library of the Mar University CampusBiblioteca del Campus Universitari MarBiblioteca del Campus Universitario Mar
Library Science and DocumentationBiblioteconomia i DocumentacióBiblioteconomía y Documentación
Library's Quality CommitteeComissió de Qualitat de la BibliotecaComisión de Calidad de la Biblioteca
Library/CRAIBiblioteca/CRAIBiblioteca/CRAI
Lighting WorkshopTaller d'Il·luminacióTaller de Iluminación
LinguisticsLingüísticaLingüística
Linguistics (Linguistics and Technological Applications)Lingüística (Lingüística i Aplicacions Tecnològiques)Lingüística (Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas)
Linguistics Research Unit (UR-LING) Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) Unidad de Investigación en Lingüística (UR-LING)
Lipid and Cardiovascular Epidemiology Research UnitUnitat de Recerca en Lípids i Epidemiologia CardiovascularUnidad de Investigación en Lípidos y Epidemiología Cardiovascular
Llull annexeannex Llullanexo Llull
Logistic and Support UnitUnitat de Logística i SuportUnidad de Logística y Apoyo
Logistics UnitUnitat de LogísticaUnidad de Logística
long degree in Market Research and Techniques (third and fourth years)llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (segon cicle)licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (segundo ciclo)
Macroeconomics and Quantitative Methods GroupGrup de Macroeconomia i Mètodes QuantitatiusGrupo de Macroeconomía y Métodos Cuantitativos
Magna Carta of European UniversitiesCarta Magna de les Universitats EuropeesCarta Magna de las Universidades Europeas
Main LibraryBiblioteca GeneralBiblioteca General
Maintenance Technical UnitUnitat Tècnica de MantenimentUnidad Técnica de Mantenimiento
Management CommitteeComissió GestoraComisión Gestora
Management UnitUnitat de GestióUnidad de Gestión
Mar AdministrationAdministració del MarAdministración del Mar
Mar areaàrea del Marárea del Mar
Mar campuscampus del Marcampus del Mar
Mar Health ParkParc de Salut MarParque de Salud Mar
Mar LibraryBiblioteca del MarBiblioteca del Mar
Mar Nursing SchoolEscola Superior d'Infermeria del MarEscuela Superior de Enfermería del Mar
Mar University CampusCampus Universitari MarCampus Universitario Mar
Maresme University SchoolEscola Universitària del MaresmeEscuela Universitaria del Maresme
Master PlanPla DirectorPlan Director
master's (degree) programme in Accounting and Financial Managementmàster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresamáster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa
master's (degree) programme in Advanced Studies in Social Communicationmàster en Estudis Avançats en Comunicació Socialmáster en Estudios Avanzados en Comunicación Social
master's (degree) programme in Animationmàster en Animaciómáster en Animación
master's (degree) programme in Auditing and Financial Marketmàster en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresamáster en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa
master's (degree) programme in Banking and Financemàster en Banca i Financesmáster en Banca y Finanzas
master's (degree) programme in Biomedical Researchmàster en Recerca Biomèdicamáster en Investigación Biomédica
master's (degree) programme in Biomedicinemàster en Biomedicinamáster en Biomedicina
master's (degree) programme in Chinese Studiesmàster en Estudis Xinesosmáster en Estudios Chinos
master's (degree) programme in Clinical Analysis Laboratorymàster en Laboratori d'Anàlisis Clíniquesmáster en Laboratorio de Análisis Clínicos
master's (degree) programme in Cognitive Science and Languagemàster en Ciència Cognitiva i Llenguatgemáster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje
master's (degree) programme in Communicationmàster en Comunicaciómáster en Comunicación
master's (degree) programme in Comparative Governmentmàster de recerca en Govern Comparatmáster de investigación en Gobierno Comparado
master's (degree) programme in Comparative Studies in Literature, Art and Thoughtmàster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensamentmáster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento
master's (degree) programme in Contemporary Film and Audiovisual Studiesmàster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanismáster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos
master's (degree) programme in Creative Writingmàster en Creació Literàriamáster en Creación Literaria
master's (degree) programme in Criminology and Criminal Justice Systemmàster en Criminologia i Execució Penalmáster en Criminología y Ejecución Penal
master's (degree) programme in Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalismmàster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitatmáster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad
master's (degree) programme in Design and Communicationmàster en Disseny i Comunicaciómáster en Diseño y Comunicación
master's (degree) programme in Digital Contents Managementmàster en Gestió de Continguts Digitalsmáster en Gestión de Contenidos Digitales
master's (degree) programme in Digital Documentationmàster en Documentació Digitalmáster en Documentación Digital
Master's (degree) programme in Discourse Studies: Communication, Society and LearningMàster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i AprenentatgeMáster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje
master's (degree) programme in Economic and Business Sciencesmàster en Ciències Econòmiques i Empresarialsmáster en Ciencias Económicas y Empresariales
master's (degree) programme in Economy, Finance and Businessmàster en Economia, Finances i Empresamáster en Economía, Finanzas y Empresa
master's (degree) programme in Financial Marketsmàster en Mercats Financersmáster en Mercados Financieros
master's (degree) programme in Health and Life Sciencesmàster en Ciències de la Salut i de la Vidamáster en Ciencias de la Salud y de la Vida
master's (degree) programme in Historymàster en Històriamaster en Historia
master's (degree) programme in Humanitiesmàster en Humanitatsmáster en Humanidades
master's (degree) programme in Immigration Managementmàster en Gestió de la Immigraciómáster en Gestión de la Inmigración
master's (degree) programme in Information and Communication Technologiesmàster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsmáster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
master's (degree) programme in Information, Communication and Audiovisual Media Technologiesmàster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsmáster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisuales
master's (degree) programme in International Businessmàster en Negocis Internacionalsmáster en Negocios Internacionales
master's (degree) programme in International Developementmàster en Desenvolupament Internacionalmáster en Desarrollo Internacional
master's (degree) programme in International Securitymàster en Seguretat Internacionalmáster en Seguridad Internacional
master's (degree) programme in International Studies on Media, Power and Differencemàster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitatmáster en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidad
master's (degree) programme in Lawmàster en Dretmáster en Derecho
master's (degree) programme in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contextsmàster en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionalsmáster en Aprendizaje y Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionales
master's (degree) programme in Legal Sciencesmàster en Ciències Jurídiquesmáster en Ciencias Jurídicas
master's (degree) programme in Linguistic Communication and Multilingual Mediationmàster en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüemáster en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe
master's (degree) programme in Linguistics and Technological Applicationsmàster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiquesmáster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas
master's (degree) programme in Ll. M. in Professional Legal Practicemàster en Advocaciamáster en Abogacía
master's (degree) programme in Neurosciencesmàster en Neurociènciesmáster en Neurociencias
master's (degree) programme in Occupational Healthmàster en Salut Laboralmáster en Salud Laboral
master's (degree) programme in Occupational Safety and Health: Occupational Hazards Preventionmàster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laboralsmáster en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales
master's (degree) programme in Pharmaceutical and Biotechnology Industrymàster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològicamáster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
master's (degree) programme in Political and Social Sciencesmàster en Ciències Polítiques i Socialsmáster en Ciencias Políticas y Sociales
master's (degree) programme in Political Philosophymàster en Filosofia Políticamáster en Filosofía Política
master's (degree) programme in Politics and Societymàster en Política i Societatmáster en Política y Sociedad
master's (degree) programme in Public Administration and Government in Latin Americamàster en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatinamáster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina
master's (degree) programme in Public and Social Policiesmàster en Polítiques Públiques i Socialsmáster en Políticas Públicas y Sociales
master's (degree) programme in Public Healthmàster en Salut Públicamáster en Salud Pública
master's (degree) programme in Public Managementmàster en Gestió Públicamáster en Gestión Pública
master's (degree) programme in Social Communicationmàster en Comunicació Socialmáster en Comunicación Social
master's (degree) programme in Sound and Music Computingmàster en Tecnologies del So i de la Músicamáster en Tecnologías del Sonido y de la Música
master's (degree) programme in Teacher Training for Secondary Education and Baccalaureate, Professional Training and Teaching of Languagesmàster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomesmáster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
master's (degree) programme in Television Innovation and Quality (TV3)màster en Innovació i Qualitat Televises (de TV3)máster en Innovación y Calidad Televisivas (de TV3)
master's (degree) programme in Theatre Studiesmàster en Estudis Teatralsmáster en Estudios Teatrales
master's (degree) programme in Theoretical and Applied Linguisticsmàster en Lingüística Teòrica i Aplicadamáster en Lingüística Teórica y Aplicada
master's (degree) programme in Training of Teachers of Spanish as a Foreign Languagemàster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangeramáster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera
master's (degree) programme in Translation and Language Sciencesmàster en Traducció i Ciències del Llenguatgemáster en Traducción y Ciencias del Lenguaje
master's (degree) programme in Translation Studiesmàster en Estudis de Traducciómáster en Estudios de Traducción
master's (degree) programme in Translation Studies: Strategies and Proceduresmàster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procedimentsmáster en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientos
master's (degree) programme in Wireless Communicationsmàster en Comunicacions Mòbilsmáster en Comunicaciones Móviles
master's (degree) programme in World Historymàster en Història del Mónmáster en Historia del Mundo
master's (degree) programme in Youth and Societymàster en Joventut i Societatmáster en Juventud y Sociedad
Master's degree in Research and Innovation in Nursing Care Màster en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria Máster en Investigación e Innovación en Curas de Infermería
master's degree in Sports Ethics and Integritymàster en Ètica i Integritat en l’Esportmáster en Ética e Integridad en el Deporte
master's(degree) programme in Comparative Literature and Literary Translationmàster en Literatura Comparada i Traducció Literàriamáster en Literatura Comparada y Traducción Literaria
master’s (degree) programme in Bioinformatics for Health Sciencesmàster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salutmáster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
master’s (degree) programme in Intelligent Interactive Systemsmàster en Sistemes Interactius Intel·ligentsmáster en Sistemas Interactivos Inteligentes
Mathematical Engineering in Data ScienceEnginyeria Matemàtica en Ciència de DadesIngeniería Matemática en Ciencia de Datos
MBA (postgraduate course)MBA (postgrau)MBA (postgrado)
McGuffin Film ClubCineclub McGuffinCine-club McGuffin
Medical Genetics and Animal Models of Diseases Research GroupGrup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de MalaltiesGrupo de Investigación en Genética Médica y Modelos Animales de Enfermedades
MedicineMedicinaMedicina
MEDIUM Research GroupGrup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUM
Mercè areaàrea de la Mercèárea de la Mercè
Mercè buildingedifici Mercèedificio Mercè
Mercè Rodoreda buildingedifici Mercè Rodoredaedificio Mercè Rodoreda
Microeconomic Analysis GroupGrup d'Anàlisi MicroeconòmicaGrupo de Análisis Microeconómico
Miguel Hernández UniversityUniversitat Miguel HernándezUniversidad Miguel Hernández
Mobility and Admissions OfficeOficina de Mobilitat i AdmissionsOficina de Movilidad y Admisiones
Mobility and Reception Office (OMA)Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)Oficina de Movilidad y Acogida (OMA)
Molecular Immunopathology and Virology Research UnitUnitat de Recerca en Immunopatologia Molecular i VirologiaUnidad de Investigación en Inmunopatología Molecular y Virología
Molecular Immunopathology Research UnitUnitat de Recerca en Immunopatologia MolecularUnidad de Investigación en Inmunopatología Molecular
Molecular Informatics Research GroupGrup de Recerca en Informàtica MolecularGrupo de Investigación en Informática Molecular
Molecular Physiology and Channelopathies Research GroupGrup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties Grupo de Investigación en Fisiología Molecular y Canalopatías 
Molecular Virology Research Group Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular
Multimedia Telematics GroupGrup de Telemàtica MultimèdiaGrupo de Telemática Multimedia
Multisensory Research Group (MRG)Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)
Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)
Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)
Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)
Music Technology Group (MTG)Grup de Tecnologia Musical (MTG)Grupo de Tecnología Musical (MTG)
Mutual Cyclops chair in Occupational Medicinecàtedra Mutual Cyclops en Medicina del Treballcátedra Mutual Cyclops en Medicina del Trabajo
National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)Agència Nacional espanyola d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
Natural Language Processing Research Group (TALN)  Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN)
Neology Observatory (OBNEO)Observatori de Neologia (OBNEO)Observatorio de Neología (OBNEO)
Néstor Almendros WorkshopAula Néstor AlmendrosAula Néstor Almendros
Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS)Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Comunicacions (NeTS)Grupo de Investigación en Tecnologías y Estrategias de las Comunicaciones (NeTS)
Networking and Communications Research Group (NetCom)Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)
Neurobiology of Behaviour Research Group (GReNeC)Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento (GReNeC)
Neuropharmacology Laboratory Research GroupGrup de Recerca del Laboratori de NeurofarmacologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de Neurofarmacología
Neuropharmacology Research UnitUnitat de Recerca en NeurofarmacologiaUnidad de Investigación en Neurofarmacología
Neuropharmacology UnitUnitat de NeurofarmacologiaUnidad de Neurofarmacología
New Research BoardTaula de Nova RecercaMesa de Nueva Investigación
NFAT Proteins and Immune Response Research GroupGrup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta ImmunològicaGrupo de Investigación en Proteínas NFAT y Respuesta Inmunológica
Notice boardTauler d'avisosTablón de avisos
Novartis Observatory on Corporate Social ResponsibilityObservatori Novartis de Responsabilitat Social CorporativaObservatorio Novartis de Responsabilidad Social Corporativa
Numax. Joaquim Jordà Studies CentreNumax. Centre d'Estudis Joaquim JordàNumax. Centro de Estudios Joaquim Jordà
NursingInfermeriaEnfermería
Ocata buildingedifici Ocataedificio Ocata
Occupational Hazards Prevention PlanPla de Prevenció de Riscos LaboralsPlan de Prevención de Riesgos Laborales
Occupational Hazards Prevention UnitUnitat de Prevenció de Riscos LaboralsUnidad de Prevención de Riesgos Laborales
Occupational Health and Safety CommitteeComitè de Seguretat i Salut en el TreballComité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Occupational Health Research UnitUnitat de Recerca en Salut LaboralUnidad de Investigación en Salud Laboral
Office of the Vice-rector for Economy and PromotionVicerectorat d'Economia i PromocióVicerrectorado de Economía y Promoción
Office of the Vice-rector for Economy and Strategic ProjectsVicerectorat d'Economia i Projectes EstratègicsVicerrectorado de Economía y Proyectos Estratégicos
Office of the Vice-rector for Economy, Information Resources and Institutional RelationsVicerectorat d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Economía, Recursos de Información y Relaciones Institucionales
Office of the Vice-rector for Information Resources and EvaluationVicerectorat de Recursos d'Informació i AvaluacióVicerrectorado de Recursos de Información y Evaluación
Office of the Vice-rector for Infrastructures and FoundationsVicerectorat d'Infraestructures i FundacionsVicerrectorado de Infraestructuras y Fundaciones
Office of the Vice-rector for Institutional Planning and EvaluationVicerectorat de Planificació i Avaluació InstitucionalVicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional
Office of the Vice-rector for Institutional RelationsVicerectorat de Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Relaciones Institucionales
Office of the Vice-rector for International RelationsVicerectorat de Relacions InternacionalsVicerrectorado de Relaciones Internacionales
Office of the Vice-rector for Linguistic PromotionVicerectorat de Promoció LingüísticaVicerrectorado de Promoción Lingüística
Office of the Vice-rector for Planning and EvaluationVicerectorat de Planificació i AvaluacióVicerrectorado de Planificación y Evaluación
Office of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral StudiesVicerectorat de Postgrau i DoctoratVicerrectorado de Postgrado y Doctorado
Office of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International RelationsVicerectorat de Postgrau, Doctorat i Relacions InternacionalsVicerrectorado de Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionales
Office of the Vice-rector for Quality and Institutional StrategyVicerectorat de Qualitat i Estratègia InstitucionalVicerrectorado de Calidad y Estrategia Institucional
Office of the Vice-rector for ResearchVicerectorat de RecercaVicerrectorado de Investigación
Office of the Vice-rector for Research and Doctoral StudiesVicerectorat de Recerca i DoctoratVicerrectorado de Investigación y Doctorado
Office of the Vice-rector for Science PolicyVicerectorat de Política CientíficaVicerrectorado de Política Científica
Office of the Vice-rector for Science Policy and Teaching StaffVicerectorat de Política Científica i Professorat Vicerrectorado de Política Científica y Profesorado
Office of the Vice-rector for Social Responsibility and PromotionVicerectorat de Responsabilitat Social i PromocióVicerrectorado de Responsabilidad Social y Promoción
Office of the Vice-rector for StudentsVicerectorat d'EstudiantsVicerrectorado de Estudiantes
Office of the Vice-rector for Teaching and Academic PlanningVicerectorat de Docència i Ordenació AcadèmicaVicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica
Office of the Vice-rector for Teaching StaffVicerectorat de ProfessoratVicerrectorado de Profesorado
Office of the Vice-rector for the University CommunityVicerectorat de Comunitat UniversitàriaVicerrectorado de Comunidad Universitaria
official master's (degree) programme in Contemporary Cinema and Audiovisualmàster oficial en Cinema i Audiovisual Contemporanismáster oficial en Cine y Audiovisual Contemporáneos
old Fish marketantic mercat del Peixantiguo mercado del Pescado
Ombuds OfficeSíndic de GreugesOficina del Defensor de la Comunidad Universitaria
ombuds officersíndic/a de Greugesdefensor/a de la Comunidad Universitaria
Open Bachelor's Degree (programme)Grau ObertGrado Abierto
Open University of CataloniaUniversitat Oberta de CatalunyaUniversidad Abierta de Cataluña
Organization and Development UnitUnitat d'Organització i DesenvolupamentUnidad de Organización y Desarrollo
Organization and Procedures Unit (UOP)Unitat d'Organització i Processos (UOP)Unidad de Organización y Procesos (UOP)
Oxidative Stress and Cell Cycle Research GroupGrup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lularGrupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo Celular
PAS ServiceServei de PASServicio de PAS
Pasqual Maragall Foundation for Research into Alzheimer‘s DiseaseFundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'AlzheimerFundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el Alzheimer
Patrimonial Law Research GroupGrup de Recerca en Dret PatrimonialGrupo de Investigación en Derecho Patrimonial
PDI ServiceServei de PDIServicio de PDI
PEI Academic CouncilConsell Acadèmic del PEIConsejo Académico del PEI
Permanent Committee for Gender Equality PoliciesComissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de GènereComisión Permanente de Políticas de Igualdad de Género
Personnel Assistance OfficeOficina d'Atenció al PersonalOficina de Atención al Personal
Personnel Management SectionSecció d'Administració de PersonalSección de Administración de Personal
Personnel Recruitment SectionSecció de Selecció de PersonalSección de Selección de Personal
Personnel ServiceServei de PersonalServicio de Personal
Pharmacology Research GroupGrup de Recerca en FarmacologiaGrupo de Investigación en Farmacología
Pharmacology Research UnitUnitat de Recerca en FarmacologiaUnidad de Investigación en Farmacología
Pharmacomputing Research GroupGrup de Recerca en FarmacoinformàticaGrupo de Investigación en Farmacoinformática
Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)
Philosophy of Law GroupGrup de Filosofia del DretGrupo de Filosofía del Derecho
Philosophy of Law Research GroupGrup de Recerca en Filosofia del DretGrupo de Investigación en Filosofía del Derecho
Phonos FoundationFundació PhonosFundación Phonos
Photography WorkshopTaller de FotografiaTaller de Fotografía
PhySense Group: Sensing in Physiology and BiomedicineGrup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine
Plan for Innovation and Improvement in Teaching QualityPla d'Innovació i Millora de la Qualitat DocentPlan de Innovación y Mejora de la Calidad Docente
Plan of ActionPla d'ActuacionsPlan de Actuaciones
Plan of Action for Multilingualism (PAM)Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)Plan de Acción por el Multilingüismo (PAM)
Plan of Action for Research SupportPla de Mesures de Suport a la RecercaPlan de Medidas de Apoyo a la Investigación
Plan of Action to Support Teaching Innovation and QualityPla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat DocentsPlan de Medidas de Apoyo a la Innovación y a la Calidad Docentes
Planning, Studies and Quality Unit (UPEQ)Unitat de Planificació, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Planificación, Estudios y Calidad (UPEQ)
Poblenou campuscampus del Poblenoucampus del Poblenou
Poblenou Library/CRAIBiblioteca/CRAI del PoblenouBiblioteca/CRAI del Poblenou
Political and Administration ScienceCiència Política i de l'AdministracióCiencia Política y de la Administración
Political and Administration SciencesCiències Polítiques i de l'AdministracióCiencias Políticas y de la Administración
Political and Social Sciences Research UnitUnitat de Recerca en Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales
Political and Social Sciencies Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Coordinación Académica de Ciencias Políticas y Sociales
Political Behaviour Research GroupGrup de Recerca en Comportament PolíticGrupo de Investigación en Comportamiento Político
Political Theory Research GroupGrup de Recerca en Teoria PolíticaGrupo de Investigación en Teoría Política
Polytechnic SchoolEscola Superior PolitècnicaEscuela Superior Politécnica
Polytechnic University of CataloniaUniversitat Politècnica de CatalunyaUniversidad Politécnica de Cataluña
Polytechnic University of ValenciaUniversitat Politècnica de ValènciaUniversidad Politécnica de Valencia
Polytechnic University School of MataróEscola Universitària Politècnica de MataróEscuela Universitaria Politécnica de Mataró
Pompeu Fabra chaircàtedra Pompeu Fabracátedra Pompeu Fabra
Pompeu Fabra University (UPF)Universitat Pompeu Fabra (UPF)Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)
Postgraduate and Doctoral Studies CommitteeComissió de Postgrau i DoctoratComisión de Postgrado y Doctorado
Postgraduate and Doctoral Studies OfficeOficina de Postgrau i DoctoratOficina de Postgrado y Doctorado
postgraduate course in Biomedicinepostgrau en Biomedicinapostgrado en Biomedicina
postgraduate course in Business Management and Administrationpostgrau en Administració i Direcció d'Empresespostgrado en Administración y Dirección de Empresas
postgraduate course in Designpostgrau en Dissenypostgrado en Diseño
postgraduate course in Economics, Finance and Accountingpostgrau en Economia, Finances i Comptabilitatpostgrado en Economía, Finanzas y Contabilidad
postgraduate course in Health Managementpostgrau en Gestió Sanitàriapostgrado en Gestión Sanitaria
postgraduate course in Human Resources and Management Skillspostgrau en Recursos Humans i Habilitats de Direcciópostgrado en Recursos Humanos y Habilidades de Dirección
postgraduate course in Humanities and Cultural Managementpostgrau en Humanitats i Gestió Culturalpostgrado en Humanidades y Gestión Cultural
postgraduate course in Information, Communication and Audiovisual Media Technologiespostgrau en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualspostgrado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisuales
postgraduate course in Lawpostgrau en Dretpostgrado en Derecho
postgraduate course in Linguistic Communication and Multilingual Mediationpostgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüepostgrado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe
postgraduate course in Marketingpostgrau en Màrquetingpostgrado en Marketing
postgraduate course in Politics and Societypostgrau en Política i Societatpostgrado en Política y Sociedad
Postgraduate Studies CommitteeComissió de Tercer CicleComisión de Tercer Ciclo
Postgraduate Studies UnitUnitat de Tercer CicleUnidad de Tercer Ciclo
PRBB buildingedifici PRBBedificio PRBB
pre-university orientation course (COU)curs d'orientació universitària (COU)curso de orientación universitaria (COU)
PRESENTA. Grants for the presentation of rapports at congresses, symposiums and seminarsPRESENTA. Ajuts per a la presentació de ponències a congressos, simposis i jornadesPRESENTA. Ayudas para la presentación de ponencias en congresos, simposios y jornadas
PREVI. Grants for preparing applications to participate in certain R&D programmesPREVI. Ajuts per a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+DPREVI. Ayudas para la preparación de solicitudes para participar en determinados programas de I+D
Procedural Law Research Group (ReDePro)Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) Grupo de Investigación en Derecho Procesal (ReDePro)
Programme for Educational Quality (PQE)Programa per la Qualitat Educativa (PQE)Programa por la Calidad Educativa (PQE)
Programme of Support to Multilingualism in TeachingPrograma de Suport al Multilingüisme en la DocènciaPrograma de Apoyo al Multilingüismo en la Docencia
Progressive Student Association-Student Catalan AssociationAssociació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'EstudiantsAsociación de Estudiantes Progresistas-Asociación Catalana de Estudiantes
Projects, Studies and Quality Unit (UPEQ)Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ)
Promotion and Business ProgrammePrograma de Promoció i EmpresaPrograma de Promoción y Empresa
Promotion CommitteeComissió de PromocióComisión de Promoción
Promotion of Multilingualism Award (PFM)Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM)
Property AreaÀrea de Patrimoni [vicegerència]Área de Patrimonio
Property Management and Contracting ServiceServei de Gestió Patrimonial i ContractacióServicio de Gestión Patrimonial y Contratación
Prosodic Research Group (GrEP)Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP)
Proteomics and Protein Chemistry Research GroupGrup de Recerca en Proteòmica i Química de ProteïnesGrupo de Investigación en Proteómica y Química de Proteínas
Psychological Counselling Service (SAP)Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)Servicio de Asesoramiento Psicológico (SAP)
Public and Social Policies Research GroupGrup de Recerca en Polítiques Públiques i SocialsGrupo de Investigación en Políticas Públicas y Sociales
Public International Law and International Relations Research GroupGrup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsGrupo de Investigación en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Public Management and AdministrationGestió i Administració PúblicaGestión y Administración Pública
Public Relations trackitinerari Relacions Públiquesitinerario Relaciones Públicas
Quality CommitteeComissió de QualitatComisión de Calidad
Quality Information Resources CommitteeComissió de Qualitat de Recursos d'InformacióComisión de Calidad de los Recursos de Información
R&D&IR+D+II+D+i
Rambla areaàrea de Ramblaárea de Rambla
Rambla buildingedifici Ramblaedificio Rambla
Rambla LibraryBiblioteca de RamblaBiblioteca de Rambla
Rambla-França AdministrationAdministració de Rambla-FrançaAdministración de Rambla-França
Ramon Llull UniversityUniversitat Ramon LlullUniversidad Ramon Llull
Ramon Turró buildingedifici Ramon Turróedificio Ramon Turró
Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO) Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO)
Rector's OfficeGabinet del RectoratGabinete del Rectorado
Rector's Secretarial ServicesSecretaria del RectoratSecretaría del Rectorado
Rectoral buildingedifici del Rectoratedificio del Rectorado
Reflection RoomSala de ReflexióSala de Reflexión
Register of Student AssociationsRegistre d'Associacions d'EstudiantsRegistro de Asociaciones de Estudiantes
Regulation and promotion of the use of Catalan at Pompeu Fabra UniversityRegulació i foment de l'ús del català a la Universitat Pompeu FabraRegulación y fomento del uso del catalán en la Universidad Pompeu Fabra
Research and Economic Affairs AreaÀrea de Recerca i Economia [vicegerència]Área de Investigación y Economía
Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)Grupo de Investigacion y Asesoramiento de Metodología de Encuesta (RECSM)
Research Centre for Financial Economics and Accounting (CREFC)Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)Centro de Investigación en Economía Financiera y Contabilidad (CREFC)
Research Centre for International Economics (CREI)Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
Research Centre in Primitive Art (CIAP)Centre Investigador en Art Primitiu (CIAP)Centro Investigador en Arte Primitivo (CIAP)
Research CommitteeComissió de RecercaComisión de Investigación
Research Group in Archaeology and Social and Gender History Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Grupo de Investigación en Arqueología e Historia Social y del Género
Research Group in Networks and Telematic ServicesGrup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios Telemáticos
Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)
Research Group on Business Law of the 21st Century Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI Grupo de Investigación en Derecho Mercantil del Siglo XXI
Research Group on Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)Grup de Recerca Complexitat i Dinàmiques Socioecològiques (CaSEs)Grupo de Investigación Complejidad y Dinámicas Socioecológicas (CaSEs)
Research Group on Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)Grupo de Investigación en Teoría Lingüística y Lingüística Computacional (COLT)
Research Group on Critical Communication (CRITICC)Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)Grupo de Investigación Critical Communication (CRITICC)
Research Group on Digital Documentation and Interactive Communication (DIGIDOC)Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC)Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DIGIDOC)
Research Group on Empires, Metropolis and Extra-european Societies (GRIMSE) Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE)
Research Group on Human Natural Killer Cell BiologyGrup de Recerca Human Natural Killer Cell BiologyGrupo de Investigación Human Natural Killer Cell Biology
Research Group on Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)Grup de Recerca sobre Processament de la Imatge per a la Millora de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC) Grupo de Investigación sobre Procesamiento de la Imagen para la Mejora de la Fotografía Cinematográfica (IP4EC)
Research Group on Immigration and Political InnovationGrup de Recerca en Immigració i Innovació PolíticaGrupo de Investigación en Inmigración e Innovación Política
Research Group on Information Theory and Coding Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació Grupo de Investigación en Teoría de la Información y la Codificación
Research Group on Institutions and Political ActorsGrup de Recerca en Institucions i Actors PolíticsGrupo de Investigación en Instituciones y Actores Políticos
Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education (TIDE)Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE) Grupo de Investigación en Tecnologías Interactivas y Distribuidas para la Educación (TIDE)
Research Group on Mediterranean Archaelogy: Connections, Materialities and Writing (GRACME)Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)Grupo de Investigación de Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME)
Research Group on Microstructure, Identity and Social Behaviour. Reinterpretation of Archaeological Evidence in Argaric Societies (MIDARQ) Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica en les Societats Argàriques (MIDARQ) Grupo de Investigación en Microestructura, Identidad y Comportamiento Social. Reinterpretación de la Evidencia Arqueológica en las Sociedades Argáricas (MIDARQ)
Research Group on Neuronal DynamicsGrup de Recerca en Dinàmica NeuronalGrupo de Investigación en Dinámica Neuronal
Research Group on Nexus between Science, Culture, Politics, Religion and Society (NEXUS)Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)Grupo de Investigación en Nexos entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad (NEXUS)
Research Group on Political Communication, Media and Democracy (POLCOM)Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia (POLCOM)
Research Group on Speech and Translation Studies (GEDIT)Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso y de la Traducción (GEDIT)
Research Group on Telecommunications Policy and Information SocietyGrup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Research Group on Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) Grupo de Investigación Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)
Research Group on Translational Synthetic BiologyGrup de Recerca en Biologia Sintètica TranslacionalGrupo de Investigación en Biología Sintética Translacional
Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)Grup de Recerca Ciència Web i Computació Social (WSSC)Grupo de Investigación Ciencia Web y Computación Social (WSSC)
research master's (degree) programme in Political Sciencemàster de recerca en Ciència Políticamáster de investigación en Ciencia Política
research master's (degree) programme in Sociology and Demographymàster de recerca en Sociologia i Demografiamáster de investigación en Sociología y Demografía
Research Observatory on the Relations with Latin America (ORLA)Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA)Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina (ORLA)
Research ServiceServei de RecercaServicio de Investigación
Research Strategic PlanPla Estratègic de RecercaPlan Estratégico de Investigación
Research Unit on Audiovisual Communication (UNICA)Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)
Resources Administration and ManagementAdministració i Gestió de RecursosAdministración y Gestión de Recursos
Resources Management UnitUnitat de Gestió de RecursosUnidad de Gestión de Recursos
Respiratory and Environmental Research Unit (URRA)Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental (URRA)Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental (URRA)
Roc Boronat buildingedifici Roc Boronatedificio Roc Boronat
Roger de Llúria buildingedifici Roger de Llúriaedificio Roger de Llúria
Rovira i Virgili UniversityUniversitat Rovira i VirgiliUniversidad Rovira i Virgili
Scene WorkshopAula d'EscenaAula de Escena
Scholarships and Degrees UnitUnitat de Beques i TítolsUnidad de Becas y Títulos
Scholarships UnitUnitat de BequesUnidad de Becas
School of East Asian StudiesEscola d'Estudis de l'Àsia OrientalEscuela de Estudios de Asia Oriental
School of Health SciencesEscola Superior de Ciències de la SalutEscuela Superior de Ciencias de la Salud
School of International Trade (ESCI)Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI)
School of Occupational HazardsEscola Superior de Riscos LaboralsEscuela Superior de Riesgos Laborales
School of Occupational Hazards Prevention (ESPRL)Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL)Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales (ESPRL)
Science Communication Observatory (OCC)Observatori de la Comunicació Científica (OCC)Observatorio de la Comunicación Científica (OCC)
Science, Communication and Society Studies CentreCentre d'Estudis de Ciència, Comunicació i SocietatCentro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad
Scientific Communication Research Group (GRECC)Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)Grupo de Investigación en Comunicación Científica (GRECC)
Scientific Output PortalPortal de Producció CientíficaPortal de Producción Científica
Scriptwriting Workshop: Film FictionTaller de Guió: Ficció CinematogràficaTaller de Guión: Ficción Cinematográfica
Scriptwriting Workshop: Television Entertainment ShowsTaller de Guió: Espectacle TelevisiuTaller de Guión: Espectáculo Televisivo
Scriptwriting Workshop: Television FictionTaller de Guió: Ficció TelevisivaTaller de Guión: Ficción Televisiva
Secretariats Coordination SectionSecció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de Secretarías
SenateClaustreClaustro
Services, Technology and Information Resources AreaÀrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació [vicegerència]Área de Servicios, Tecnología y Recursos de Información
SIMBIOSYS - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical SystemsSIMBIOSYS - Simulació, Imatge i Modelització per a Sistemes BiomèdicsSIMBIOSYS - Simulación, Imagen y Modelización para Sistemas Biomédicos
Sin Vergüenza University AssociationAssociació Universitària Sin VergüenzaAsociación Universitaria Sin Vergüenza
Social Commitment Activity Programme (PACS)Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)Programa de Actividades de Compromiso Social (PACS)
Social Law Research GroupGrup de Recerca en Dret SocialGrupo de Investigación en Derecho Social
Social Movements Research Group  (CEMS)Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS) Grupo de Investigación en Movimientos Sociales (CEMS)
Social Sciences and Humanities Thematic UnitUnitat Temàtica de Ciències Socials i HumanitatsUnidad Temática de Ciencias Sociales y Humanidades
Sociodemographics Research GroupGrup de Recerca en SociodemografiaGrupo de Investigación en Sociodemografía
Sound WorkshopTaller de SoTaller de Sonido
Spanish Association of Language Centres in Higher Education (ACLES)Associació espanyola de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES)Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)
Spanish National Research Council (CSIC)Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Special Academic Actions CommitteeComissió d'Accions Acadèmiques EspecialsComisión de Acciones Académicas Especiales
Special Academic Activities ProgrammePrograma d'Activitats Acadèmiques EspecialsPrograma de Actividades Académicas Especiales
Speech Acquisition and Perception Research Group (SAP) Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla (SAP)
Speech Production and Bilingualism Research Group (SPB) Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme (SPB)Grupo de Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo (SPB)
Sports ServiceServei d'EsportsServicio de Deportes
Sports WorkshopAula d'EsportAula de Deporte
States, Nations and Sovereignities Research Group (GRENS) Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) Grupo de Investigación en Estados, Naciones y Soberanías (GRENS)
Statistics and Operational Research Research GroupGrup de Recerca en Estadística i Investigació OperativaGrupo de Investigación en Estadística e Investigación Operativa
Strategies of Advertising Communication trackitinerari Estratègies de Comunicació Publicitàriaitinerario Estrategias de Comunicación Publicitaria
Strategy Committee on Information Technologies and ResourcesComissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la InformacióComisión de Estrategia de Tecnologías y Recursos de la Información
Structural Bioinformatics Research GroupGrup de Recerca en Bioinformàtica Estructural Grupo de Investigación en Bioinformática Estructural
Student Association for the United NationsAssociació d'Estudiants per les Nacions UnidesAsociación de Estudiantes para las Naciones Unidas
Student Information Desk (PIE)Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)Punto de Información al Estudiante (PIE)
Students CommitteeComissió d'EstudiantsComisión de Estudiantes
Students Cooperation and Participation rapporteurponent de Cooperació i Participació Estudiantilponente de Cooperación y Participación Estudiantil
Studies of Institutions and Society of Modern Catalonia (XVI-XVIIIth centuries) Research GroupGrup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)Grupo de Investigación de Estudios de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XVIII)
Studies of JournalismEstudis de PeriodismeEstudios de Periodismo
Studies of Labour SciencesEstudis de Ciències del TreballEstudios de Ciencias del Trabajo
Studies of Political Sciences and Public ManagementEstudis de Ciències Polítiques i Gestió PúblicaEstudios de Ciencias Políticas y Gestión Pública
Studies Programming and Planning OfficeOficina de Programació i Planificació d'EstudisOficina de Programación y Planificación de Estudios
Studies SectionSecció d'EstudisSección de Estudios
Studies, Planning and Evaluation UnitUnitat d'Estudis, Planificació i AvaluacióUnidad de Estudios, Planificación y Evaluación
Study Abroad ProgrammePrograma d'Estudis per a EstrangersPrograma de Estudios para Extranjeros
Study Group on Modern Catalonia Institutions and SocietyGrup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya ModernaGrupo de Estudio de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna
Supercomputing Centre of Catalonia (CESCA)Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA)
Support to Quality and Teaching Innovation Units (USQUID)Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)Unidades de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente (USQUID)
Support to Special Programmes UnitUnitat de Suport a Programes EspecialsUnidad de Apoyo a Programas Especiales
Support to Teaching and Research UnitUnitat de Suport a la Docència i a la RecercaUnidad de Apoyo a la Docencia y a la Investigación
Surgical Investigations Research GroupGrup de Recerca en Investigacions QuirúrgiquesGrupo de Investigación en Investigaciones Quirúrgicas
Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group (SPECS) Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS)
Systems and Communications UnitUnitat de Sistemes i ComunicacionsUnidad de Sistemas y Comunicaciones
Tallers areaàrea Tallersárea Tallers
Tànger buildingedifici Tàngeredificio Tànger
teaching activity plan (PAD)pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)
Teaching and Academic Affairs Support SectionSecció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos Académicos
Teaching and Research Staff CommitteeJunta del Personal Docent i InvestigadorJunta del Personal Docente e Investigador
Teaching AreaÀrea de Docència [vicegerència]Área de Docencia
Teaching Quality and Innovation Support UnitUnitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació DocentsUnidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docentes
Teaching Staff CommitteeComissió de ProfessoratComisión de Profesorado
Teaching Staff ForumFòrum del ProfessoratForo del Profesorado
Technical Coordination UnitUnitat de Coordinació TècnicaUnidad de Coordinación Técnica
Technical Office for Occupational Hazards PreventionOficina Tècnica de Prevenció de Riscos LaboralsOficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
Technical Office for QualityOficina Tècnica de QualitatOficina Técnica de Calidad
TÈCNICS. Grants for the engagement of technical staff for supporting research groupsTÈCNICS. Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport als grups de recercaTÈCNICS. Ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a los grupos de investigación
TecnoCampus Mataró-Maresme FoundationFundació TecnoCampus Mataró-MaresmeFundación TecnoCampus Mataró-Maresme
Tecnocampus Polytechnic SchoolEscola Superior Politècnica TecnocampusEscuela Superior Politécnica Tecnocampus
Tecnocampus School of Health SciencesEscola Superior de Ciències de la Salut TecnocampusEscuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus
Tecnocampus School of Social and Business SciencesEscola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnocampusEscuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus
Telecommunication Engineering StudiesEstudis d'Enginyeria de TelecomunicacióEstudios de Ingeniería de Telecomunicación
Telecommunications Engineering StudiesEstudis d'Enginyeria de TelecomunicacionsEstudios de Ingeniería de Telecomunicaciones
Telefónica chair in Multimedia Productioncàtedra Telefónica de Producció Multimèdiacátedra Telefónica de Producción Multimedia
Telematics EngineeringEnginyeria TelemàticaIngeniería Telemática
Telephone Guidance ServiceServei Telefònic d'OrientacióServicio Telefónico de Orientación
Text Editing SeminarSeminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de Textos
Theatre WorkshopAula de TeatreAula de Teatro
Theories of Communication trackitinerari Teories de la Comunicacióitinerario Teorías de la Comunicación
Thomas More AssociationAssociació Thomas MoreAsociación Thomas More
three-year degree in Business Sciencesdiplomatura en Ciències Empresarialsdiplomatura en Ciencias Empresariales
three-year degree in Labour Relationsdiplomatura en Relacions Laboralsdiplomatura en Relaciones Laborales
three-year degree in Nursingdiplomatura en Infermeriadiplomatura en Enfermería
three-year degree in Public Management and Administrationdiplomatura en Gestió i Administració Públicadiplomatura en Gestión y Administración Pública
three-year degree in Technical Architecturediplomatura en Arquitectura Tècnicadiplomatura en Arquitectura Técnica
three-year degree in Tourismdiplomatura en Turismediplomatura en Turismo
TourismTurismeTurismo
Translation and InterpretingTraducció i InterpretacióTraducción e Interpretación
Translation and Language Sciences Academic Coordination UnitUnitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del LlenguatgeUnidad de Coordinación Académica de Traducción y Ciencias del Lenguaje
Treasury SectionSecció de TresoreriaSección de Tesorería
Tribune for Debating International Policy Related MattersTribuna de Debats sobre Qüestions de Política InternacionalTribuna de Debates sobre Cuestiones de Política Internacional
Ubiquitous Computing Applications Laboratory Research Group (UbiCA Lab) Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Grupo de Investigación Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab)
Undergraduate SectionSecció de GrauSección de Grado
UNESCO chair in Intercultural Studiescàtedra UNESCO d'Estudis Interculturalscátedra UNESCO de Estudios Interculturales
UNESCO chair in Latin American Culturecàtedra UNESCO en Cultura Iberoamericanacátedra UNESCO en Cultura Iberoamericana
Universitat de CatalunyaUniversitat de CatalunyaUniversitat de Catalunya
Universitat Nova Foundation (FUN)Fundació Universitat Nova (FUN)Fundación Universitat Nova (FUN)
Universitat Pompeu Fabra FoundationFundació Universitat Pompeu FabraFundación Universitat Pompeu Fabra
University and Business ProgrammePrograma Universitat i EmpresaPrograma Universidad y Empresa
University Community Assistance Service (SACU)Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)
University Coordination BoardConsell de Coordinació UniversitàriaConsejo de Coordinación Universitaria
University Entrance Guidance OfficeOficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat [Generalitat de Catalunya]Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad
University Institute for Applied Linguistics (IULA)Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)
University Institute of Culture (IUC)Institut Universitari de Cultura (IUC)Instituto Universitario de Cultura (IUC)
university master's (degree) programme in Advanced Sciences of Modern Telecommunicationsmàster universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernesmáster universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas
university master's (degree) programme in Analytical Philosophymàster universitari en Filosofia Analíticamáster universitario en Filosofía Analítica
university master's (degree) programme in Asian Studiesmàster universitari en Estudis Asiàticsmáster universitario en Estudios Asiáticos
university master's (degree) programme in Citizens and Governmentmàster universitari en Ciutadans i Governmáster universitario en Ciudadanos y Gobierno
university master's (degree) programme in Entrepreneurship and Innovationmàster universitari en Emprenedoria i Innovaciómáster universitario en Emprendimiento e Innovación
university master's (degree) programme in Governance and Public Policiesmàster universitari en Governança i Polítiques Públiquesmáster universitario en Gobernanza y Políticas Públicas
university master's (degree) programme in International Relationsmàster universitari en Relacions Internacionalsmáster universitario en Relaciones Internacionales
university master's (degree) programme in Research in Political Sciencemàster universitari en Investigació en Ciència Políticamáster universitario en Investigación en Ciencia Política
university master's degree in European Politics and Societymàster universitari en Política i Societat Europeesmáster universitario en Política y Sociedad Europeas
university master's degree in Interdisciplinary Sciencesmàster universitari en Ciències Interdisciplinàriesmáster universitario en Ciencias Interdisciplinarias
university master's degree in Interdisciplinary Sciencesmàster universitari en Cultures Globals Contemporàniesmáster universitario en Culturas Globales Contemporáneas
university master's degree in Migration Studiesmàster universitari en Estudis Migratorismáster universitario en Estudios Migratorios
university master's degree in Sports Industrymàster universitari en Indústria de l'Esportmáster universitario en Industria del Deporte
university master's degree of Research on History of Communication màster universitari de Recerca en Història de la Comunicaciómáster universitario de Investigación en Historia de la Comunicación
University of AlicanteUniversitat d'AlacantUniversidad de Alicante
University of AndorraUniversitat d'AndorraUniversidad de Andorra
University of BarcelonaUniversitat de BarcelonaUniversidad de Barcelona
University of GironaUniversitat de GironaUniversidad de Girona
University of LleidaUniversitat de LleidaUniversidad de Lleida
University of Perpignan Via DomitiaUniversitat de Perpinyà Via DomitiaUniversidad de Perpiñán Via Domitia
University of the Balearic IslandsUniversitat de les Illes BalearsUniversidad de las Islas Baleares
University of ValenciaUniversitat de ValènciaUniversidad de Valencia
University of VicUniversitat de VicUniversidad de Vic
University Platform for Catalan (PUC)Plataforma Universitària pel Català (PUC)Plataforma Universitaria para el Catalán (PUC)
University School of Business StudiesEscola Universitària d'Estudis EmpresarialsEscuela Universitaria de Estudios Empresariales
University School of Business Studies of the Maresme (EUM)Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM)Escuela Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme (EUM)
University School of Labour RelationsEscola Universitària de Relacions LaboralsEscuela Universitaria de Relaciones Laborales
University SenateClaustre universitariClaustro universitario
UPF Alumni programmePrograma UPF AlumniPrograma UPF Alumni
UPF Archaeology LaboratoryLaboratori d'Arqueologia de la UPFLaboratorio de Arqueología de la UPF
UPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of Management
UPF Centre for Sustainability ResearchCentre d'Estudis UPF sobre SostenibilitatCentro de Estudios UPF sobre Sostenibilidad
UPF GroupGrup UPFGrupo UPF
UPF InclusióUPF InclusióUPF Inclusió
UPF Oratory ClubClub d'Oratòria de la UPFClub de Oratoria de la UPF
UPF Research Park - Social and Human SciencesParc de Recerca UPF - Ciències Socials i HumanesParque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y Humanas
UPF SeniorUPF SèniorUPF Senior
UPF Social Responsibility ProgrammePrograma de Responsabilitat Social de la UPFPrograma de Responsabilidad Social de la UPF
UPF SolidàriaUPF SolidàriaUPF Solidària
UPF Sports Lab Studies CentreCentre d'Estudis UPF Sports LabCentro de Estudios UPF Sports Lab
UPF Student Council (CEUPF)Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)Consejo de Estudiantes de la UPF (CEUPF)
UPF-IDECUPF-IDECUPF-IDEC
UPF's Self-Protection PlanPla d'Autoprotecció de la UPFPlan de Autoprotección de la UPF
User Support Centre (CAU)Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)Centro de Atención al Usuario (CAU)
Valencian International UniversityUniversitat Internacional ValencianaUniversidad Internacional Valenciana
Validations CommitteeComissió de ConvalidacionsComisión de Convalidaciones
vice-rector for Economy and Promotionvicerector/a d'Economia i Promocióvicerrector/a de Economía y Promoción
vice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relationsvicerector/a d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionalsvicerrector/a de Economía, Recursos de Información y Relaciones Institucionales
vice-rector for Information Resources and Evaluationvicerector/a de Recursos d'Informació i Avaluacióvicerrector/a de Recursos de Información y Evaluación
vice-rector for Infrastructures and Foundationsvicerector/a d'Infraestructures i Fundacionsvicerrector/a de Infraestructuras y Fundaciones
vice-rector for Institutional Relationsvicerector/a de Relacions Institucionalsvicerrector/a de Relaciones Institucionales
vice-rector for International Relationsvicerector/a de Relacions Internacionalsvicerrector/a de Relaciones Internacionales
vice-rector for Linguistic Promotionvicerector/a de Promoció Lingüísticavicerrector/a de Promoción Lingüística
vice-rector for Planning and Evaluationvicerector/a de Planificació i Avaluacióvicerrector/a de Planificación y Evaluación
vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studiesvicerector/a de Postgrau i Doctoratvicerrector/a de Postgrado y Doctorado
vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relationsvicerector/a de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionalsvicerrector/a de Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionales
vice-rector for Quality and Institutional Strategyvicerector/a de Qualitat i Estratègia Institucionalvicerrector/a de Calidad y Estrategia Institucional
vice-rector for Researchvicerector/a de Recercavicerrector/a de Investigación
vice-rector for Research and Doctoral Studies vicerector/a de Recerca i Doctoratvicerrector/a de Investigación y Doctorado
vice-rector for Science Policyvicerector/a de Política Científicavicerrector/a de Política Científica
vice-rector for Science Policy and Faculty Affairsvicerector/a de Política Científica i Professoratvicerrector/a de Política Científica y Profesorado
vice-rector for Studentsvicerector/a d'Estudiantsvicerrector/a de Estudiantes
vice-rector for Teaching and Academic Planningvicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmicavicerrector/a de Docencia y Ordenación Académica
vice-rector for Teaching Staffvicerector/a de Professoratvicerrector/a de Profesorado
vice-rector for the University Communityvicerector/a de Comunitat Universitàriavicerrector/a de Comunidad Universitaria
Video Game Creation WorkshopTaller de Creació de VideojocsTaller de Creación de Videojuegos
Virology Research GroupGrup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en Virología
Vives University NetworkXarxa Vives d'UniversitatsRed Vives de Universidades
Web and Communication ServicesServeis Web i de ComunicacióServicios Web y de Comunicación
WEBGRUP. Grants for the creation of research groups' web pagesWEBGRUP. Ajuts per a la creació de pàgines web dels grups de recercaWEBGRUP. Ayudas para la creación de páginas web de los grupos de investigación
Wellington buildingedifici Wellingtonedificio Wellington
Wireless Comunications Research Group (WiCom) Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fil (WiCom) Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas (WiCom)
Wireless Networks Research Unit (WiNets) Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets) Unidad de Investigación Wireless Networks (WiNets)
Workers' CommitteeComitè d'EmpresaComité de Empresa
Workshop on Creation and Dissemination of Contents in Participative EnvironmentsTaller de Creació i Difusió de Continguts en Entorns ParticipatiusTaller de Creación y Difusión de Contenidos en Entornos Participativos
Workshop on Digital Image Treatment and GenerationTaller de Tractament i Generació d'Imatge DigitalTaller de Tratamiento y Generación de Imagen Digital
Workshop on Directing ActorsTaller de Direcció d'ActorsTaller de Dirección de Actores
Workshop on Educational and Cultural Interactive CreationTaller de Creació d'Interactius Educatius i CulturalsTaller de Creación de Interactivos Educativos y Culturales
Workshop on Interactive Script and DesignTaller de Guió i Disseny d'InteractiusTaller de Guión y Diseño de Interactivos
Workshop on Playwriting and ScriptwritingTaller de Dramatúrgia i GuióTaller de Dramaturgia y Guión
www.eleweb.net: Thematic Network "Elections, Political Communication and Public Opinion"www.eleweb.net: Xarxa Temàtica "Eleccions, Comunicació Política i Opinió Pública"www.eleweb.net: Red Temática "Elecciones, Comunicación Política y Opinión Pública"
Young Student Association of CataloniaAssociació de Joves Estudiants de CatalunyaAsociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña
Youth, Society and Communication Research Group (JOVIScom)Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)Grupo de Investigación en Juventud, Sociedad y Comunicación (JOVIScom)