Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1000 resultats.

encaes
Campus of International ExcellenceCampus d'Excel·lència InternacionalCampus de Excelencia Internacional
encaes
Career ServicesServei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras Profesionales
encaes
Career Services Office (OIL)Oficina d'Inserció Laboral (OIL)Oficina de Inserción Laboral (OIL)
encaes
Catalan Association of Public Universities (ACUP)Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)
encaes
Catalan Language Self-Training Service (SALC)Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)
encaes
Catalan Network of Healthy UniversitiesXarxa Catalana d'Universitats SaludablesRed Catalana de Universidades Saludables
encaes
Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)
encaes
Cell and Molecular Physiology Research GroupGrup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y Molecular
encaes
Cell Biology Research Group Grup de Recerca en Biologia Cel·lular Grupo de Investigación en Biología Celular
encaes
Cell Signaling UnitUnitat de Senyalització Cel·lularUnidad de Señalización Celular
encaes
Cell Stress Signaling Research GroupGrup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés Celular
encaes
Cellular and Molecular Biology Research UnitUnitat de Recerca en Biologia Cel·lular i MolecularUnidad de Investigación en Biología Celular y Molecular
encaes
Center for Aesthetic Research on Audiovisal Media (CINEMA)Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)
encaes
Center for Brain and Cognition (CBC)Centre de Cognició i Cervell (CBC)Centro de Cognición y Cerebro (CBC)
encaes
Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement (CLIK)Centro para la Innovación en el Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)
encaes
Center for Research in Occupational Health (CISAL)Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
encaes
Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREmed)Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREmed)Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREmed)
encaes
Centre for Communication TechnologyCentre de Tecnologia de la ComunicacióCentro de Tecnología de la Comunicación
encaes
Centre for Discourse and Translation Studies (CEDIT)Centre d’Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)Centro de Estudios de Discurso y Traducción (CEDIT)
encaes
Centre for Gender StudiesCentre d'Estudis de GènereCentro de Estudios de Género