Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'a'

S'han trobat 50 resultats.

encaes
Abat Oliba UniversityUniversitat Abat OlibaUniversidad Abat Oliba
encaes
Academic Area and for the European Higher Education AreaÀrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación Superior
encaes
Academic CommitteeComissió AcadèmicaComisión Académica
encaes
Academic Coordination Unit (UCA)Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)
encaes
Academic Management ServiceServei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión Académica
encaes
Academic Management UnitUnitat de Gestió AcadèmicaUnidad de Gestión Académica
encaes
Academic Planning CommitteeComissió d'Ordenació AcadèmicaComisión de Ordenación Académica
encaes
Academic Programming Technical UnitUnitat Tècnica de Programació AcadèmicaUnidad Técnica de Programación Académica
encaes
Academic Secretary's OfficeSecretaria AcadèmicaSecretaría Académica
encaes
Academic Volunteer ProgrammePrograma de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado Académico
encaes
Acció. Investment ClubAcció. Club d'InversióAcció. Club de Inversión
encaes
Accounting SectionSecció de ComptabilitatSección de Contabilidad
encaes
Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)
encaes
Administration of Resources and Economic Affairs SectionSecció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos Económicos
encaes
Administrative and Service Staff Committee (JPAS)Junta del Personal d'Administració i Serveis (JPAS)Junta del Personal de Administración y Servicios (JPAS)
encaes
Administrative and Service Staff Policy ForumFòrum de Política de Personal d'Administració i ServeisForo de Política de Personal de Administración y Servicios
encaes
Administrative ArchivesArxiu AdministratiuArchivo Administrativo
encaes
Advanced Course in Occupational MedicineCurs Superior de Medicina del TreballCurso Superior de Medicina del Trabajo
encaes
advanced degree in Designgraduat superior en Dissenygraduado superior en Diseño
encaes
advanced degree in International Tradegraduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacional