Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'l'

S'han trobat 40 resultats.

encaes
La Fàbrica buildingedifici La Fàbricaedificio La Fàbrica
encaes
La FactoriaLa FactoriaLa Factoria
encaes
La Fura UPF LabLa Fura UPF LabLa Fura UPF Lab
encaes
La Nau buildingedifici La Nauedificio La Nau
encaes
Laboratory of Archaeology Research GroupGrup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de Arqueología
encaes
Labour RelationsRelacions LaboralsRelaciones Laborales
encaes
Labour Sciences (third and fourth years)Ciències del Treball (segon cicle)Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)
encaes
Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM) Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM)
encaes
Language BoardConsell d'IdiomesConsejo de Idiomas
encaes
language diagnostic test (PDL)prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)
encaes
Language OfficeGabinet LingüísticGabinete Lingüístico
encaes
Language Policy CommitteeComissió de Política LingüísticaComisión de Política Lingüística
encaes
Language ServicesServeis LingüísticsServicios Lingüísticos
encaes
Language Training Programme (PEI)Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)
encaes
Language Training Programme (PEI) Scholarships CommitteeComissió de Beques del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Comisión de Becas del Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)
encaes
Language Variation Research Unit (UVAL)Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)Unidad de Investigación de Variación Lingüística (UVAL)
encaes
Language Volunteering (programme)Voluntariat LingüísticVoluntariado Lingüístico
encaes
Languages Teaching and Learning Research GroupGrup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas
encaes
Languages UPFIdiomes UPFIdiomas UPF
encaes
LATRAL (Applied Linguistics: Language Processing)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tractament del Llenguatge)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tratamiento del Lenguaje)