catenes
a temps completfull-time modea tiempo completo
a temps parcialpart-time modea tiempo parcial
accésaccessacceso
accésentrance
accésadmission
accés a estudis superiorsaccess to higher educationacceso a estudios superiores
accés a la universitatadmission to the universityacceso a la universidad
accés a segon cicleadmission to second cycleacceso a segundo ciclo
accés directedirect admissionacceso directo
accés oficialofficial admissionacceso oficial
acollidareceptionacogida
acollida cultural i lingüísticacultural and linguistic receptionacogida cultural y lingüística
acollimentreceptionacogida
acordagreementacuerdo
acord bilateralbilateral agreementacuerdo bilateral
acord de vinculacióassociation agreementacuerdo de vinculación
acreditacióaccreditationacreditación
acreditació de titulacionsdegree accreditationacreditación de titulaciones
acta de qualificacionstranscriptacta de calificaciones
activitat d'aprenentatgelearning activityactividad de aprendizaje
activitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activityactividad de aprendizaje autónomo
activitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activityactividad de aprendizaje dirigida
activitat d'autoavaluacióself-assessment activityactividad de autoevaluación
activitat d'avaluacióassessment activityactividad de evaluación
activitat de recercaresearch activityactividad de investigación
activitat dins l'aulain-class activityactividad dentro del aula
activitat dins l'aulaclassroom activity
activitat fora de l'aulaout-of-class activityactividad fuera del aula
activitat fora de l'aulaout-of-classroom activity
activitat formativatraining activityactividad formativa
activitats d'extensió universitàriauniversity extension activitiesactividades de extensión universitaria
adaptacióadaptationadaptación
adjunt/a al rectordeputy rectoradjunto/a al rector
administratiu/ivaadministrative workeradministrativo/a
administratiu/iva(member of the) administrative staff
admissióadmissionadmisión
admissió condicionalconditional admissionadmisión condicional
adquisició de competènciesacquisition of competencesadquisición de competencias
afers acadèmicsacademic affairsasuntos académicos
agència avaluadoraassessment agencyagencia evaluadora
agent per a la igualtat entre homes i donesgender equality officeragente para la igualdad entre hombres y mujeres
agrupament d'alumnesgrouping of studentsagrupamiento de alumnos
ajudantassistantayudante
ajudant d'escola universitàriauniversity school assistantayudante de escuela universitaria
ajudant de facultatfaculty assistantayudante de facultad
ajutgrantayuda
ajut a l'estudistudy grantayuda al estudio
ajut a la recercaresearch grantayuda a la investigación
ajut competitiucompetitive grantayuda competitiva
alumne/astudentalumno/a
àmbit d'estudiarea of studyámbito de estudio
àmbit d'estudifield of study
àmbit lingüístic catalàCatalan linguistic areaámbito lingüístico catalán
ampliació de matrículaextended enrolmentampliación de matrícula
ampliació de matrículaextended registration
ampliació de matrículaaddition of courses
anàlisi de cascase analysisanálisis de caso
antic alumnealumnusantiguo alumno
antics alumnesalumniantiguos alumnos
antiga alumnaalumnaantigua alumna
antigues alumnesalumnaeantiguas alumnas
anul·lació de convocatòriaexamination sitting cancellationanulación de convocatoria
any acadèmicacademic yearaño académico
any sabàticsabbatical (year)año sabático
aplicació mòbilmobile applicationaplicación móvil
app (aplicació mòbil)app (mobile application)app (aplicación móvil)
aprenentatgelearningaprendizaje
aprenentatge a distànciadistance learningaprendizaje a distancia
aprenentatge actiuactive learningaprendizaje activo
aprenentatge autònomautonomous learningaprendizaje autónomo
aprenentatge basat en problemesproblem-based learningaprendizaje basado en problemas
aprenentatge basat en projectesproject-based learningaprendizaje basado en proyectos
aprenentatge bimodalbimodal learningaprendizaje bimodal
aprenentatge capgiratflipped learningaprendizaje invertido
aprenentatge col·laboratiucollaborative learningaprendizaje colaborativo
aprenentatge cooperatiucooperative learningaprendizaje cooperativo
aprenentatge fora de l'aulalearning outside the classroomaprendizaje fuera del aula
aprenentatge fora de l'aulaout-of-classroom learning
aprenentatge interactiuinteractive learningaprendizaje interactivo
aprenentatge invertitflipped learningaprendizaje invertido
aprenentatge permanentlifelong learningaprendizaje permanente
aprenentatge presencialface-to-face learningaprendizaje presencial
aprenentatge reflexiureflexive learningaprendizaje reflexivo
aprenentatge semipresencialblended learningaprendizaje semipresencial
aprenentatge virtuale-learningaprendizaje virtual
aprovarto passaprobar
aprovatpassaprobado
aprovatC
apte/apassapto/a
apte/a per compensaciócompensatory passapto/a por compensación
àrea de coneixementfield of knowledgeárea de conocimiento
àrea de gestió [vicegerència]management areaárea de gestión [vicegerencia]
arquitecte/aarchitectarquitecto/a
arquitecte/a tècnic/atechnical architectarquitecto/a técnico/a
arquitecturaarchitecturearquitectura
arquitectura tècnicatechnical architecturearquitectura técnica
arts i humanitatsarts and humanitiesartes y humanidades
assessor/aconsultantasesor/a
assessoramentadviceasesoramiento
assignació de crèditsassignment of creditsasignación de créditos
assignació de treballsassignment of papersasignación de trabajos
assignació docent i de recercateaching and research assignmentasignación docente y de investigación
assignaturasubjectasignatura
assignatura adaptadaadapted subjectasignatura adaptada
assignatura anualyear-long subjectasignatura anual
assignatura assimiladaassimilated subjectasignatura asimilada
assignatura convalidadavalidated subjectasignatura convalidada
assignatura de formació bàsicabasic education subject/courseasignatura de formación básica
assignatura de lliure elecciófree-elective subjectasignatura de libre elección
assignatura equiparada (a)subject equivalent (to)asignatura equiparada (a)
assignatura equiparada (a)subject deemed equivalent (to)
assignatura fora d’itinerariout-of-track subjectasignatura fuera de itinerario
assignatura obligatòriacompulsory subjectasignatura obligatoria
assignatura optativaoptional subjectasignatura optativa
assignatura optativa d'itinerarioptional track subjectasignatura optativa de itinerario
assignatura perfilada lingüísticamentlinguistically outlined subjectasignatura perfilada lingüísticamente
assignatura presencialface-to-face subjectasignatura presencial
assignatura reconegudarecognized subjectasignatura reconocida
assignatura troncalcore subjectasignatura troncal
assistència a classeclass attendanceasistencia a clase
assistència als estudiantsstudent assistanceasistencia a los estudiantes
associació d'estudiantsstudent associationasociación de estudiantes
assoliment d'objectiusobjective achievementalcance de objetivos
assoliment de competènciesachievement of competencesalcance de competencias
assolir competènciesto achieve competencesalcanzar competencias
auditori de Jaume IJaume I auditoriumauditorio de Jaume I
aulaclassroomaula
aula d'informàticacomputer roomaula de informática
autoaprenentatgeself-studyautoaprendizaje
autoavaluacióself-assessmentautoevaluación
autoformacióself-trainingautoformación
automatrículaonline registrationautomatrícula
automatrículaonline enrolment
automatriculacióonline registrationautomatriculación
automatriculacióonline enrolment
autoritat acadèmicaacademic authorityautoridad académica
autoritat educativaeducational authorityautoridad educativa
auxiliar de recercaresearch assistantauxiliar de investigación
avaluacióassessmentevaluación
avaluacióevaluation
avaluació anualannual reviewevaluación anual
avaluació anualannual assessment
avaluació anual de seguimentannual progress assessmentevaluación anual de seguimiento
avaluació contínuacontinuous assessmentevaluación continua
avaluació d'expertspeer reviewevaluación de expertos
avaluació de l'aprenentatgelearning assessmentevaluación del aprendizaje
avaluació del rendimentperformance assessmentevaluación del rendimiento
avaluació docentteaching assessmentevaluación docente
avaluació externaexternal assessmentevaluación externa
avaluació formativaformative evaluationevaluación formativa
avaluació sumatòriasummative evaluationevaluación sumativa
avaluació únicasingle assessmentevaluación única
bagatge culturalcultural backgroundbagaje cultural
baix rendimentlow performancebajo rendimiento
balançbalance sheetbalance
banc de recursos didàctics i d'aprenentatgeteaching and learning resource bankbanco de recursos didácticos y de aprendizaje
batxilleratupper secondary educationbachillerato
goodbien
becascholarshipbeca
beca competitivacompetitive grantbeca competitiva
beca competitiva predoctoralcompetitive predoctoral grantbeca competitiva predoctoral
beca de formació d'investigadorsscholarship for training researchersbeca de formación de investigadores
beca per a la realització d'una tesi doctoralgrants for doctoral thesesbecas para la realización de una tesis doctoral
beca predoctoralpredoctoral grantbeca predoctoral
becari/àriascholarship holderbecario/a
becari/ària de postgraupostgraduate scholarship holderbecario/a de postgrado
becari/ària de recercaresearch scholarship holderbecario/a de investigación
benvingudawelcomebienvenida
beques i ajutsscholarships and grantsbecas y ayudas
bibliografiabibliographybibliografía
bibliografia recomanadarecommended bibliographybibliografía recomendada
bibliotecalibrarybiblioteca
Biblioteca GeneralMain LibraryBiblioteca General
bona pràctica docentbest teaching practicebuena práctica docente
bones pràctiquesgood practicebuenas prácticas
bones pràctiques clíniquesgood clinical practicebuenas prácticas clínicas
borsa d'intercanvi lingüísticlanguage exchange programmebolsa de intercambio lingüístico
borsa de treballemployment exchangebolsa de trabajo
borsa de treballjob bank
borsa de viatgetravel grantbolsa de viaje
branca de coneixementbranch of knowledgerama de conocimiento
butlletí oficialofficial gazetteboletín oficial
calendari acadèmicacademic calendarcalendario académico
calendari d'activitatsactivity calendarcalendario de actividades
calendari de matrícularegistration schedulecalendario de matrícula
campuscampuscampus
campus d'excel·lènciaexcellence campuscampus de excelencia
candidat/aprospective candidatecandidato/a
candidat/a al programa de doctoratPhD applicantcandidato/a al programa de doctorado
candidat/a preseleccionatpre-selected candidatecandidato/a preseleccionado
cap d'estudisdirector of studiesjefe/a de estudios
cap d'estudis en funcionsacting director of studiesjefe/a de estudios en funciones
cap d'unitathead of unitjefe/a de unidad
cap de seccióhead of sectionjefe/a de sección
cap de serveihead of servicejefe/a de servicio
capacitatcapacitycapacidad
capacitat d'aprenentatgelearning capacitycapacidad de aprendizaje
capacitat docentteaching capacitycapacidad docente
capacitat investigadoraresearch capacitycapacidad investigadora
capacitats bàsiquesbasic capacitiescapacidades básicas
carnet de família nombrosalarge family cardcarné de familia numerosa
càrrecpositioncargo
càrrec acadèmicacademic positioncargo académico
càrrec acadèmic unipersonalunipersonal academic positioncargo académico unipersonal
càrrega acadèmicaacademic weightcarga académica
càrrega de treballworkloadcarga de trabajo
càrrega docentteaching loadcarga docente
càrrega lectivacourse loadcarga lectiva
carreradegreecarrera
carrera de graubachelor's degree programmecarrera de grado
carrera de grauundergraduate programme
carrera universitàriauniversity degree programmecarrera universitaria
carrera universitàriaundergraduate programme
carta d'acceptacióletter of acceptancecarta de aceptación
carta d'admissió condicionalletter of conditional admissioncarta de admisión condicional
carta d'autoritzacióletter of permissioncarta de autorización
carta de presentacióletter of introductioncarta de presentación
carta de recomanacióletter of recommendationcarta de recomendación
cas pràcticpractical casecaso práctico
casals d'estiusummer campscampamentos de verano
catàleg de la BibliotecaLibrary cataloguecatálago de la Biblioteca
catàleg interuniversitariinteruniversity cataloguecatálogo interuniversitario
càtedrachaircátedra
catedràtic/a(full) professorcatedrático/a
catedràtic/a contractat/adacontracted (full) professorcatedrático/a contratado/a
catedràtic/a d'escola universitàriauniversity school (full) professorcatedrático/a de escuela universitaria
catedràtic/a d'universitatuniversity (full) professorcatedrático/a de universidad
catedràtic/a emèrit/aemeritus (full) professorcatedrático/a emérito/a
catedràtic/a interí/inauntenured (full) professorcatedrático/a interino/a
catedràtic/a numerari/ària(full) staff professorcatedrático/a numerario/a
categoriacategorycategoría
categoria contractualcontractual categorycategoría contractual
categoria docentteaching staff categorycategoría docente
categoria funcionarialcivil servant categorycategoría funcionarial
centrecentrecentro
centre adscritaffiliated centrecentro adscrito
centre adscrit consorciataffiliated partner centrecentro adscrito consorciado
centre adscrit de titularitat privadaprivate affiliated centrecentro adscrito de titularidad privada
centre adscrit de titularitat públicapublic affiliated centrecentro adscrito de titularidad pública
centre consorciatpartner centrecentro consorciado
centre d'autoaprenentatgeself-study centrecentro de autoaprendizaje
centre d'ensenyament superiorhigher education centrecentro de educación superior
centre de documentaciódocumentation centrecentro de documentación
centre de recercaresearch centrecentro de investigación
centre de recerca vinculatassociated research centrecentro de investigación vinculado
centre de recursos per a l'aprenentatge i la recercalearning and research resource centrecentro de recursos para el aprendizaje y la investigación
centre de titularitat privadaprivate centrecentro de titularidad privada
centre de titularitat públicapublic centrecentro de titularidad pública
centre docentteaching centrecentro docente
centre docent adscritaffiliated academic centrecentro docente adscrito
centre docent d'ensenyament superiorhigher education teaching centrecentro docente de educación superior
centre docent d'ensenyament superior de titularitat privadaprivate higher education academic centrecentro docente de educación superior de titularidad privada
centre docent d'ensenyament superior de titularitat públicapublic higher education academic centrecentro docente de educación superior de titularidad pública
centre docent universitariuniversity academic centrecentro docente universitario
centre especial de recercaspecial research centrecentro especial de investigación
centre integratUPF centrecentro integrado
centre tecnològictechnology centrecentro tecnológico
centre vinculatassociated centrecentro vinculado
cerca documentaldocumentary searchbúsqueda documental
certificatcertificatecertificado
certificat acadèmicacademic transcriptcertificado académico
certificat acadèmic d'estudistranscriptcertificado académico de estudios
certificat acadèmic oficialofficial academic transcriptcertificado académico oficial
certificat acadèmic personalpersonal academic transcriptcertificado académico personal
certificat acadèmic personal electrònicelectronic personal academic transcriptcertificado académico personal electrónico
certificat d'entitatidentity certificatecertificado de entidad
certificat d'estudis avançatscertificate of advanced studiescertificado de estudios avanzados
certificat de formació professionalvocational training certificatecertificado de formación profesional
certificat de matrícularegistration certificatecertificado de matrícula
certificat de matrículaenrolment certificate
certificat de notesgrade transcriptcertificado de notas
certificat electrònicdigital certificatecertificado electrónico
certificat electrònice-certificate
certificat substitutori del títolprovisional degree certificatecertificado sustitutorio del título
cessarto dismisscesar
ciclecycleciclo
cicle curtshort-cycle degreeciclo corto
cicle de docènciateaching cycleciclo de docencia
cicle llarglong-cycle degreeciclo largo
ciències de la saluthealth sciencesciencias de la salud
ciències de la salut i de la vidahealth and life sciencesciencias de la salud y de la vida
ciències experimentalsexperimental sciencesciencias experimentales
ciències humaneshuman sciencesciencias humanas
ciències socials i humanessocial and human sciencesciencias sociales y humanas
ciències socials i jurídiquessocial and legal sciencesciencias sociales y jurídicas
classe capgiradaflipped classroomclase invertida
classe invertidaflipped classroomclase invertida
classe magistrallectureclase magistral
classe no presencialonline lessonclase no presencial
classe pràcticapractical lessonclase práctica
classe presencialface-to-face lessonclase presencial
classe teòricatheoretical lessonclase teórica
claustralSenate memberclaustral
claustre universitariuniversity senateclaustro universitario
coavaluaciócoevaluationcoevaluación
codi de bones pràctiquescode of good practicecódigo de buenas prácticas
codirectorsco-supervisorscodirectores
coeficients de ponderacióweighting coefficientscoeficientes de ponderación
comissiócommitteecomisión
comissió acadèmicaacademic committeecomisión académica
comissió avaluadoraassessment committeecomisión evaluadora
comissió d'accésadmission committeecomisión de acceso
comissió d'avaluacióassessment committeecomisión de evaluación
comissió d'ensenyamenteducation committeecomisión de enseñanza
comissió de doctoratdoctoral studies committeecomisión de doctorado
comissió de professoratteaching staff committeecomisión de profesorado
comissió de recercaresearch committeecomisión de investigación
comissió de reclamacionsclaims committeecomisión de reclamaciones
comissió de seleccióselection committeecomisión de selección
comissió delegadadelegate committeecomisión delegada
comissió estatutàriastatutory committeecomisión estatutaria
comissió negociadoranegotiating committeecomisión negociadora
comissió permanentstanding committeecomisión permanente
comissió tècnicatechnical committeecomisión técnica
comissionat [òrgan col·legiat]commissioncomisionado [órgano colegiado]
comissionat/ada [càrrec o òrgan personal]commissionercomisionado/a [cargo u órgano personal]
comitècommitteecomité
comitè d'autoavaluacióself-assessment committeecomité de autoevaluación
comitè d'avaluadors externsexternal assessment committeecomité de evaluadores externos
comitè d'empresaworkers' committeecomité de empresa
comitè de direcciósteering committeecomité de dirección
comitè de direcció de tesi doctoralthesis supervisory committeecomité de tesis doctoral
comitè de seguretat i saluthealth and safety committeecomité de seguridad y salud
comitè tècnictechnical committeecomité técnico
competènciescompetencescompetencias
competències acadèmiquesacademic competencescompetencias académicas
competències bàsiquesbasic competencescompetencias básicas
competències comunicativescommunication competencescompetencias comunicativas
competències docentsteaching competencescompetencias docentes
competències específiquesspecific competencescompetencias específicas
competències generalsgeneral competencescompetencias generales
competències genèriquesgeneric competencescompetencias genéricas
competències informacionalsinformation competencescompetencias informacionales
competències instrumentalsinstrumental competencescompetencias instrumentales
competències interpersonalsinterpersonal competencescompetencias interpersonales
competències investigadoresresearch competencescompetencias investigadoras
competències lingüístiqueslinguistic competencescompetencias lingüísticas
competències personalspersonal competencescompetencias personales
competències professionalsprofessional competencescompetencias profesionales
competències sistèmiquessystemic competencescompetencias sistémicas
competències tècniquestechnical competencescompetencias técnicas
competències tecnològiquestechnological competencescompetencias tecnológicas
competències transversalscross-disciplinary competencescompetencias transversales
complementcomplementcomplemento
complement de productivitatproductivity complementcomplemento de productividad
complement específicspecific complementcomplemento específico
complement retributiu addicionaladditional salary complementcomplemento retributivo adicional
complements de formacióbridging coursescomplementos de formación
comunitat acadèmicaacademic communitycomunidad académica
comunitat científica internacionalinternational scientific communitycomunidad científica internacional
comunitat universitàriauniversity communitycomunidad universitaria
concurscompetitionconcurso
concurs d'accéscompetitive admission processconcurso de acceso
concurs d'habilitacióqualification competitionconcurso de habilitación
concurs d'oposicióopen competitionconcurso oposición
concurs de seleccióselection competitionconcurso de selección
concurs públicpublic competitionconcurso público
consellboardconsejo
consell assessoradvisory boardconsejo asesor
consell assessor externexternal consulting boardconsejo asesor externo
consell d'estudisacademic councilconsejo de estudios
consell d'institutinstitute boardconsejo de instituto
consell d'institut universitari de recercauniversity research institute boardconsejo de instituto universitario de investigación
Consell d'UniversitatsUniversities CouncilConsejo de Universidades
consell de coordinació universitàriauniversity coordination boardconsejo de coordinación universitaria
consell de departamentdepartment boardconsejo de departamento
consell de direccióboard of managementconsejo de dirección
consell de directors de departamentcouncil of heads of departmentconsejo de directores de departamento
consell de governboard of governorsconsejo de gobierno
consell socialboard of trusteesconsejo social
conseller (del Govern de la Generalitat)Catalan ministerconsejero/a (del Gobierno de la Generalitat)
conseller/a acadèmic/aacademic councillorconsejero/a académico/a
construcció d'equipsteam buildingcohesión de equipos
contingutcontentcontenido
continuïtat dels estudiscontinuance of studiescontinuidad de los estudios
contractecontractcontrato
contracte de col·laboraciócooperation contractcontrato de colaboración
contracte laboralemployment contractcontrato laboral
contracte programaprogramme agreementcontrato programa
convalidacióvalidationconvalidación
convalidació d'estudis previsvalidation of previous studiesconvalidación de estudios previos
convalidació de crèditsvalidation of creditsconvalidación de créditos
conveniagreementconvenio
conveni bilateralbilateral agreementconvenio bilateral
conveni col·lectiucollective agreementconvenio colectivo
conveni d'adscripciómembership agreementconvenio de adscripción
conveni d'intercanviexchange agreementconvenio de intercambio
conveni de col·laboraciócooperation agreementconvenio de colaboración
conveni de col·laboració acadèmicaacademic cooperation agreementconvenio de colaboración académica
conveni de cooperaciócooperation agreementconvenio de cooperación
convocatòria d'accéscall for applicationsconvocatoria de acceso
convocatòria d'examenexamination sittingconvocatoria de examen
convocatòria d'examen extraordinàriaextraordinary examination sittingconvocatoria de examen extraordinaria
convocatòria d'examen ordinàriaordinary examination sittingconvocatoria de examen ordinaria
convocatòria extraordinàriacall for applications (extended deadline)convocatoria extraordinaria
convocatòria públicapublic call for applicationsconvocatoria pública
coordinador/acoordinatorcoordinador/a
coordinador/a acadèmic/aacademic coordinatorcoordinador/a académico/a
coordinador/a de programa de doctoratdoctoral programme coordinatorcoordinador/a de programa de doctorado
coordinador/a docentteaching coordinatorcoordinador/a docente
cos de catedràtics d'universitatbody of (full) university professorscuerpo de catedráticos de universidad
cos docentteaching bodycuerpo docente
cos docent universitariuniversity teaching bodycuerpo docente universitario
cotutelajoint supervisioncotutela
crèdit ECTSECTS creditcrédito ECTS
crèdit universitariuniversity creditcrédito universitario
crèdits de l'assignaturasubject creditscréditos de la asignatura
crèdits de lliure elecciófree elective creditscréditos de libre elección
criteris d'avaluacióevaluation criteriacriterios de evaluación
criteris d'avaluacióassessment criteria
criteris d'avaluació qualitatiusqualitative evaluation criteriacriterios de evaluación cualitativos
criteris d'avaluació quantitatiusquantitative evaluation criteriacriterios de evaluación cuantitativos
criteris de qualificaciógrading criteriacriterios de calificación
cum laudecum laudecum laude
curs acadèmicacademic yearcurso académico
curs d'adaptacióbridging coursecurso de adaptación
curs d'anivellamentlevelling coursecurso de nivelación
curs d'aprofundimentdeepening coursecurso de profundización
curs d'especialitzacióspecialization coursecurso de especialización
curs d'estiusummer coursecurso de verano
curs d'orientació universitària (COU)pre-university orientation course (COU)curso de orientación universitaria (COU)
curs de perfeccionamentrefresher coursecurso de perfeccionamiento
curs de postgraupostgraduate coursecurso de postgrado
curs de postgrau i de perfeccionamentpostgraduate and refresher coursecurso de postgrado y de perfeccionamiento
curs de reciclatgerefresher coursecurso de reciclaje
curs en línia obert i massiu (MOOC)massive open online course (MOOC)curso en línea masivo y abierto (MOOC)
curs intensiuintensive coursecurso intensivo
curs opcional (optatives)elective coursecurso opcional (optativas)
curs optatiu (lliure elecció)optional coursecurso optativo (libre elección)
curs pontbridging coursecurso puente
cursos especialitzatsspecialist coursescursos especializados
dades personalspersonal detailsdatos personales
data d'expediciódate of issuefecha de expedición
data de finalitzacióend datefecha de finalización
declaració de BolonyaBologna declarationdeclaración de Boloña
decret lleidecree-lawdecreto ley
defensa de la tesithesis defencedefensa de la tesis
defensa de la tesioral examination
defensar una tesito defend a thesisdefender una tesis
degà/anadeandecano/a
deganatdean's officedecanato
delegat/adadelegatedelegado/a
delegat/ada del rectorrector’s delegatedelegado/a del rector
departamentdepartmentdepartamento
departament [del Govern de la Generalitat]ministrydepartamento [del Gobierno de la Generalitat]
departament universitariuniversity departmentdepartamento universitario
descripció setmanal d'activitatsweekly description of activitiesdescripción semanal de actividades
diari oficialofficial gazettediario oficial
diari oficialofficial journal
diari reflexiureflexive journaldiario reflexivo
dinamitzaciódynamisationdinamización
dinamitzaciópromotion
diplomadiplomadiploma
diploma de postgraupostgraduate diplomadiploma de postgrado
diplomat/adathree-year degree holderdiplomado/a
diplomaturathree-year degreediplomatura
diplomaturashort degree
dipòsit de la tesithesis formal registrationdepósito de la tesis
dipòsit de la tesithesis submission
direcció de tesithesis supervisiondirección de tesis
director/adirectordirector/a
director/a d'estudistudy directordirector/a de estudio
director/a d'institut universitari de recercauniversity research institute directordirector/a de instituto universitario de investigación
director/a d'institut universitari de recerca propiUPF university research institute directordirector/a de instituto universitario de investigación propio
director/a de centrecentre directordirector/a de centro
director/a de departamenthead of departmentdirector/a de departamento
director/a de recercaresearch supervisordirector/a de investigación
director/a de tesi (doctoral)(doctoral) thesis supervisordirector/a de tesis (doctoral)
director/a supervisor/asupervisordirector/a supervisor/a
director/a tècnic/atechnical directordirector/a técnico/a
disseny experimentalexperimental designdiseño experimental
doble especialitatdouble specializationdoble especialidad
doble graudouble bachelor's degreedoble grado
doble llicenciaturadouble long degree doble licenciatura
doble titulaciódouble degreedoble titulación
docènciateachingdocencia
docència interactivainteractive teachingdocencia interactiva
docència no regladanon-state-regulated educationdocencia no reglada
docència no regladanon-formal education
docència regladastate-regulated educationdocencia reglada
docència regladaformal education
docència universitàriauniversity teachingdocencia universitaria
docent [adjectiu]teachingdocente [adjetivo]
docent [substantiu]lecturerdocente [sustantivo]
doctor/adoctordoctor/a
doctor/a honoris causadoctor honoris causadoctor/a honoris causa
doctorand/adoctoral studentdoctorando/a
doctorand/aPhD student
doctoratdoctoratedoctorado
doctoratPhD
document electrònicelectronic documentdocumento electrónico
document electrònice-document
dossier d'aprenentatge de l'estudiantstudent learning portfoliodossier de aprendizaje del estudiante
dossier de docènciateaching portfoliodossier de docencia
dossier de matriculacióregistration dossierdossier de matriculación
dossier de matriculacióenrolment dossier
educació contínuacontinuing educationeducación continua
educació formalformal educationeducación formal
educació general bàsicaformer Spanish primary educationeducación general básica
educació no formalnon-formal educationeducación no formal
educació secundàriasecondary educationeducación secundaria
EEESEHEAEEES
en extincióbeing phased outen extinción
en líniaonlineen línea
enfocament analíticanalytical approachenfoque analítico
enfocament deductiudeductive approachenfoque deductivo
enfocament directiudirective approachenfoque directivo
enfocament inductiuinductive approachenfoque inductivo
enfocament sintèticsynthetic approachenfoque sintético
enginyer/a superiorengineeringeniero/a superior
enginyer/a tècnic/atechnical engineeringeniero/a técnico/a
enginyeria (superior)engineering degree programmeingeniería (superior)
enginyeria tècnicaengineering diplomaingeniería técnica
ensenyamenteducationeducación
ensenyamentdegree courseestudios
ensenyament a distànciadistance courseestudios a distancia
ensenyament d'especialitzacióspecialization courseestudios de especialización
ensenyament de primer ciclefirst cycle degree courseestudios de primer ciclo
ensenyament de segon ciclesecond cycle degree courseestudios de segundo ciclo
ensenyament de tercer ciclepostgraduate degree courseestudios de tercer ciclo
ensenyament i formació vocacionalvocational education and trainingestudios y formación vocacionales
ensenyament magistralex-cathedra teachingenseñanza magistral
ensenyament no presencialvirtual courseenseñanza no presencial
ensenyament oficialofficial courseenseñanza oficial
ensenyament pràcticpractical classenseñanza práctica
ensenyament semipresencialblended learningenseñanza semipresencial
ensenyament superiorhigher educationestudios superiores
ensenyament tècnictechnical degreeestudios técnicos
ensenyament teòrictheoretical courseestudios teóricos
ensenyament universitariuniversity courseestudios universitarios
ensenyaments artístics superiorsperforming and applied arts degreesestudios artísticos superiores
ensenyaments en modalitat presencialface-to-face coursesestudios en modalidad presencial
entitat de registreregistration entityentidad de registro
entitat de registreregistering body/office/organisation
entorn virtualvirtual environmententorno virtual
entorn virtual compartitshared virtual environmententorno virtual compartido
entrevista personalpersonal interviewentrevista personal
equip deganaldecanal teamequipo decanal
equiparació (d'una assignatura)equivalence (of a subject)equiparación (de una asignatura)
escala administrativaadministrative scaleescala administrativa
escala auxiliar administrativaauxiliary administrative scaleescala auxiliar administrativa
escala d'ajudants d'arxius i bibliotequesscale of archives and library assistantsescala de ayudantes de archivos y bibliotecas
escala de gestiómanagement scaleescala de gestión
escala facultativa d'arxius i bibliotequesoptional scale of archives and librariesescala facultativa de archivos y bibliotecas
escolaschoolescuela
escola d'estiusummer schoolescuela de verano
Escola de DoctoratPhD SchoolEscuela de Doctorado
escola de magisteriteacher education schoolescuela de magisterio
escola de magisteriteacher education college
escola politècnicapolytechnic schoolescuela politécnica
escola politècnica superiorpolytechnic schoolescuela politécnica superior
escola superiorschoolescuela superior
escola superiorcollege
escola tècnica superiorschoolescuela técnica superior
escola tècnica superiorcollege
escola universitàriauniversity schoolescuela universitaria
escola universitària politècnicapolytechnic university schoolescuela universitaria politécnica
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)European Higher Education Area (EHEA)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Espai Europeu de RecercaEuropean Research AreaEspacio Europeo de Investigación
especialitatspecializationespecialidad
especialitzacióspecializationespecialización
estada acadèmica a l’estrangerstudy period abroadestancia académica en el extranjero
estada en una empresainternshipestancia en una empresa
estada en una empresawork placement
estatutsstatutesestatutos
estratègiastrategyestrategia
estratègia docentteaching strategyestrategia docente
estructura acadèmicaacademic structureestructura académica
estructura administrativaadministrative structureestructura administrativa
estudistudyestudio
estudi de cascase studyestudio de caso
estudi docentteaching studyestudio docente
estudi individualindividual studyestudio individual
estudi oficial de tercer cicleofficial postgraduate degree courseestudio oficial de tercer ciclo
estudi propiUPF-specific degree courseestudio propio
estudiantstudentestudiante
estudiant d'intercanviexchange studentestudiante de intercambio
estudiant de doctoratdoctoral studentestudiante de doctorado
estudiant de grauundergraduate studentestudiant de grado
estudiant de mobilitatmobility studentestudiante de movilidad
estudiant de postgraupostgraduate studentestudiante de postgrado
estudiant en pràctiques en una empresainternestudiante en prácticas en una empresa
estudiant oficialdegree-seeking studentestudiante oficial
estudiant universitariuniversity studentestudiante universitario
estudiant visitantvisiting studentestudiante visitante
estudis de doctoratdoctoral studiesestudios de doctorado
estudis de graduat superiorundergraduate coursesestudios de graduado superior
estudis de grauundergraduate studiesestudios de grado
estudis de màstermaster's degree studiesestudios de máster
estudis de postgraupostgraduate studiesestudios de postgrado
estudis homologatshomologated studiesestudios homologados
estudis homologatsofficially recognized studies
ex-alumne/aformer studentex alumno/a
ex-alumne/aex-student
examenexaminationexamen
examenexam
examen ajornatpostponed examinationexamen aplazado
examen d'accésentrance examinationexamen de acceso
examen de recuperacióresit examinationexamen de recuperación
examen finalfinal examexamen final
examen parcialpartial examinationexamen parcial
excedèncialeave of absenceexcedencia
excedènciaextended leave of absence
excel·lentexcellentsobresaliente
excel·lentA
exempcióexemptionexención
exempció de preusprice exemptionexención de precios
exempció docentteaching exemptionexención docente
exempció parcialpartial exemptionexención parcial
exempció parcial d'assistència als estudiantspartial exemption from student assistanceexención parcial de asistencia a los estudiantes
exempció totaltotal exemptionexención total
exempció total d'assistència als estudiantstotal exemption from student assistanceexención total de asistencia a los estudiantes
exempció total de dedicació docenttotal exemption from teachingexención total de dedicación docente
exercicis d'avaluacióassessment exercisesejercicios de evaluación
exercicis pràcticspractical exercisesejercicios prácticos
expedient acadèmictranscriptexpediente académico
expedient acadèmicacademic record
expedient digitaldigital recordexpediente digital
expedient digitale-transcript
extensió universitàriauniversity extensionextensión universitaria
facultatfacultyfacultad
fedatari/àriaattestorfedatario/a
fitxa d'estudiantstudent personal data sheetficha de estudiante
font de consultareference sourcefuente de consulta
formaciótrainingformación
formacióeducation
formació a midatailored trainingformación a medida
formació acadèmicaacademic trainingformación académica
formació al llarg de tota la vidalifelong educationformación a lo largo de toda la vida
formació bàsicabasic educationformación básica
formació contínuacontinuing educationformación continua
formació inicialinitial trainingformación inicial
formació permanentlifelong learningformación permanente
formació personalitzadacustomized trainingformación personalizada
formació professionalprofessional trainingformación profesional
formació professionalvocational training
full de tutoriatutorial sheethoja de tutoría
funcionari/àriapublic employeefuncionario/a
fundaciófoundationfundación
fundació vinculadaassociated foundationfundación vinculada
futur/a estudiantprospective studentfuturo/a estudiante
gabinetofficegabinete
garantia de qualitatquality assurancegarantía de calidad
gerènciageneral manager's officegerencia
gerentgeneral managergerente
gestió acadèmicaacademic managementgestión académica
gestió de personalstaff managementgestión de personal
gestió externa (tasques)front office (tasks)front office
gestió interna (tasques)back office (tasks)back office
gestió patrimonialproperty managementgestión patrimonial
gestió públicapublic managementgestión pública
graduat superior [estudis]bachelor's degree programmegraduado superior [estudios]
graduat/adagraduategraduado/a
graubachelor's degreegrado
grau d'enginyeriaengineering bachelor's degreegrado de ingeniería
grupgroupgrupo
grup classeclassgrupo clase
grup de discussiódiscussion groupgrupo de discusión
grup de recercaresearch groupgrupo de investigación
grup de treballworking groupgrupo de trabajo
grup especial de recercaspecial research groupgrupo especial de investigación
grup reduïtsmall groupgrupo reducido
guardó d'honorhonour awardgalardón de honor
guia de l'estudiantstudent's guideguía del estudiante
guia docentcourse guideguía docente
habilitats comunicativescommunicative skillshabilidades comunicativas
habilitats d'aprenentatgelearning skillshabilidades de aprendizaje
habilitats de recercaresearch skillshabilidades de investigación
habilitats didàctiquesdidactic skillshabilidades didácticas
habilitats i competènciesskills and competenceshabilidades y competencias
habilitats personalspersonal skillshabilidades personales
habilitats pràctiquespractical skillshabilidades prácticas
homologacióhomologationhomologación
homologacióofficial recognition
hores lectivesteaching hourshoras lectivas
hores presencialsface-to-face hourshoras presenciales
identificació electrònicaelectronic identificationidentificación electrónica
implantació territorialland settingimplantación territorial
imprès de sol·licitudapplication formimpreso de solicitud
indicadors d'avaluacióevaluation indicatorsindicadores de evaluación
informe anualannual reportinforme anual
informe d'autoavaluacióself-assessment reportinforme de autoevaluación
informe d'avaluació externaexternal assessment reportinforme de evaluación externa
informe de seguimentmonitoring reportinforme de seguimiento
informe finalfinal reportinforme final
iniciació a la recercainitiation to researchiniciación en la investigación
innovació científicascientific innovationinnovación científica
innovació docentteaching innovationinnovación docente
inscripcióenrolmentinscripción
inscripcionsenrolmentsinscripciones
inserció laboralwork placementinserción laboral
inserció laboraljob placement
institució d'ensenyament superiorhigher education institutioninstitución de enseñanza superior
institució d'origenhome institutioninstitución de origen
institució d'origensending institution
institució de destinacióhost institutioninstitución de destino
institució de destinacióreceiving institutioninstitución receptora
institución receptorahost institutioninstitución de destino
institución receptorainstitución receptora
institutinstituteinstituto
institut adscritaffiliated instituteinstituto adscrito
institut de ciències de l'educacióinstitute of education sciencesinstituto de ciencias de la educación
institut mixt de recercajoint research instituteinstituto mixto de investigación
institut universitariuniversity instituteinstituto universitario
institut universitari adscritaffiliated university instituteinstituto universitario adscrito
institut universitari de recercauniversity research instituteinstituto universitario de investigación
institut vinculatassociated instituteinstituto vinculado
instrument d'avaluacióevaluation instrumentinstrumento de evaluación
integració lingüística i culturallinguistic and cultural integrationintegración lingüística y cultural
interessos de recercaresearch interestsintereses de la investigación
interí/inatemporary employeeinterino/a
internacionalitzacióinternationalizationinternacionalización
interoperabilitatinteroperabilityinteroperabilidad
investigador/aresearcherinvestigador/a
investigador/a de primera líniatop-level researcherinvestigador/a de primera línea
investigador/a doctor/adoctor researcherinvestigador/a doctor/a
investigador/a en formaciótraining researcherinvestigador/a en formación
investigador/a postdoctoralpostdoctoral researcherinvestigador/a postdoctoral
investigador/a principalprincipal researcherinvestigador principal
investigador/a propi/pròpiaUPF researcherinvestigador/a propio/a
investigador/a vinculat/adaassociated researcherinvestigador/a vinculado/a
itineraripathwayitinerario
itinerari acadèmicacademic trackitinerario académico
itinerari dobledual trackitinerario doble
joc de rolrole playingjuego de rol
jornada de portes obertesopen dayjornada de puertas abiertas
juntaboardjunta
juntacommittee
junta consultivaadvisory boardjunta consultiva
junta d'estudistudy boardjunta de estudio
junta de centrecentre boardjunta de centro
junta de facultatfaculty boardjunta de facultad
junta de personalstaff committeejunta de personal
junta electoralelectoral boardjunta electoral
justificant de recepcióconfirmation of deliveryjustificante de recepción
laboratorilaboratorylaboratorio
laboratori de pràctiquespractices laboratorylaboratorio de prácticas
lector/ateaching assistantlector/a
lectura de tesi doctoraldoctoral thesis defencelectura de tesis doctoral
lectures complementàriescomplementary readingslecturas complementarias
línia de recercaline of researchlínea de investigación
llei orgànicaorganic lawley orgánica
llengua de signes catalanaCatalan sign languagelengua de signos catalana
llengua de treballworking languagelengua de trabajo
llengua oficialofficial languagelengua oficial
llengua pròpia (de)language specific (to)lengua propia (de)
llibertat de càtedraacademic freedomlibertad de cátedra
llibertat de recercafreedom of researchlibertad de investigación
llicèncialeavelicencia
llicenciat/adagraduatelicenciado/a
llicenciaturalong degreelicenciatura
llicenciaturafour-year degree
llicenciaturafive-year degree
llicenciaturasix-year degree
lliçólessonlección
lliçó magistrallecturelección magistral
llista de revocació de certificats (LRC)certificate revocation list (CRL)lista de revocación de certificados (LRC)
lliurament del treballassignment hand-inentrega del trabajo
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
manual de referènciareference manualmanual de referencia
mapa conceptualconcept mapmapa conceptual
marc comú de qualificacionsEuropean common framework of gradesmarco común de calificaciones
marc de qualificacionsframework of gradesmarco de calificaciones
marc referencial de crèditscredit frameworkmarco referencial de créditos
màster [programa]master's degreemáster [programa]
màster [titulat/ada]mastermáster [titulado/a]
màster de recercaresearch master's degreemáster de investigación
màster professionalitzadorprofessional master's degreemáster profesionalizador
màster universitariuniversity master's degreemáster universitario
matèriasubjectmateria
matèria d'estudistudy topicmateria de estudio
matèria de formació bàsicabasic education subjectmateria de formación básica
material d'ampliacióextension materialsmaterial de ampliación
material de suportsupporting materialsmaterial de apoyo
material de suportsupport materials
material docentteaching materialsmaterial docente
matèries obligatòriescompulsory subjectsmaterias obligatorias
matrícularegistration matrícula
matrículaenrolment
matrícula d'honordistinctionmatrícula de honor
matrícula d'honorA with honours
mecanisme d'avaluacióassessment mechanismmecanismo de evaluación
mecanisme de recompte de crèditscredit computation mechanismmecanismo de recuento de créditos
mecanismes d'avaluació, acreditació i certificacióassessment, accreditation and certification mechanismsmecanismos de evaluación, acreditación y certificación
mecenatgepatronagemecenazgo
membremembermiembro
membre claustralSenate membermiembro claustral
membre electeelected membermiembro electo
membre natex officio membermiembro nato
membre titularfull membermiembro titular
memòriareportmemoria
memòria anualannual reportmemoria anual
memòria de resultatsreport on findingsmemoria de resultados
Menció cap a l'Excel·lènciaPathway to Excellence labelMención hacia la Excelencia
menció de qualitatquality mentionmención de calidad
menció en (+ especialitat acadèmica)major inmención en
mentoriamentoringmentoría
mèritmeritmérito
mèrit acadèmicacademic meritmérito académico
mesaboardmesa
mesa del ClaustreSenate boardmesa del Claustro
mestre/aprimary-school teachermaestro/a
mestre/a de laboratorilaboratory instructormaestro/a de laboratorio
mestre/a de tallerworkshop instructormaestro/a de taller
metge intern resident (MIR)resident medical interns (MIR)médico interno residente (MIR)
mètode d'avaluacióassessment methodmétodo de evaluación
mètode d'ensenyamentteaching methodmétodo de enseñanza
mètode de casoscase methodmétodo de casos
mètode de recercaresearch methodsmétodo de investigación
mètode del cascase methodmétodo del caso
mètode hipotètico-deductiuhypothetico-deductive methodmétodo hipotético-deductivo
mètode inductiuinductive methodmétodo inductivo
mètode socràticSocratic methodmétodo socrático
metodologiamethodologymetodología
metodologia didàcticadidactic methodologymetodología didáctica
metodologia docentteaching methodologymetodología docente
metodologia pedagògicapedagogical methodologymetodología pedagógica
millora docentteaching improvementmejora docente
mitjanaaveragepromedio
mobilitatmobilitymovilidad
mobilitat internacionalinternational mobilitymovilidad internacional
modalitatcourse typemodalidad
modalitat cíclicacyclic modemodalidad cíclica
mòdulmodulemódulo
mòdul d'anivellamentlevelling modulemódulo de nivelización
mòdul d'aprenentatgelearning modulemódulo de aprendizaje
no presencialvirtualno presencial
no presentat/adaexam not satno presentado/a
no presentat/adaabsent
nom i cognomsfull namenombre y apellidos
nomenamentappointmentnombramiento
nomenamentnomination
normaregulationnorma
normarule
norma acadèmicaacademic regulationnorma académica
norma de règim interninternal regulationnorma de régimen interno
normativaregulationsnormativa
normativaguidelines
normes de funcionamentoperating rulesnormas de funcionamiento
normes de permanènciacontinuance rulesnormas de permanencia
normes de progressióprogression rulesnormas de progresión
notamarknota
notagrade
nota de talladmission marknota de corte
nota de tallcut-off mark
nota mitjanaaverage gradenota media
notablegoodnotable
notableB
objecte d'estudiobject of studyobjeto de estudio
objectiusobjectivesobjetivos
oferta d'estudisstudies offeredoferta de estudios
oferta docentcourses offeredoferta docente
oficina comptableaccounting officeoficina contable
ordenació acadèmicaacademic planningordenación académica
òrganbodyórgano
òrgan col·legiatcorporate bodyórgano colegiado
òrgan col·legiat d'àmbit generalgeneral corporate bodyórgano colegiado de ámbito general
òrgan col·legiat d'àmbit particularspecific corporate bodyórgano colegiado de ámbito particular
òrgan de governgoverning bodyórgano de gobierno
òrgan de govern col·legiatcorporate governing bodyórgano de gobierno colegiado
òrgan de govern unipersonalunipersonal governing bodyórgano de gobierno unipersonal
òrgan gestormanaging bodyórgano gestor
orientacióguidanceorientación
orientació acadèmico-professionalacademic and career guidanceorientación académico-profesional
parc científic i tecnològicscience and technology parkparque científico y tecnológico
parella lingüísticalanguage tandempareja lingüística
parella lingüística [cadascun dels dos membres de la parella]language partnerpareja lingüística
PAS funcionaricivil service administrative and service staffPAS funcionario
PAS laboralnon-civil service administrative and service staffPAS laboral
passarel·lapathwaypasarela
patrocinisponsorshippatrocinio
pausa i cafècoffee breakpausa-café
pendent d'avaluacióassessment pendingpendiente de evaluación
pendent de qualificaciógrade pendingpendiente de calificación
per correu ordinariby ordinary mailpor correo ordinario
per via diplomàticadiplomaticallypor vía diplomática
per via escrita o oralorally or in writingpor vía escrita o oral
per via notarialby a notarypor vía notarial
perfil del contractantcontractor's profileperfil del contratante
període d'exàmensexam periodperiodo de exámenes
període de formacióperiod of studyperíodo de formación
període de matrícularegistration periodperíodo de matrícula
període de recercaperiod of researchperíodo de investigación
període lectiutermperiodo lectivo
permanènciacontinuancepermanencia
personal acadèmicacademic staffpersonal académico
personal acadèmic en formaciótrainee academic staffpersonal académico en formación
personal d'administracióadministrative staffpersonal de administración
personal d'administració i serveis (PAS)administrative and service staffpersonal de administración y servicios (PAS)
personal de suport a la recercaresearch support staffpersonal de apoyo a la investigación
personal docentteaching staffpersonal docente
personal investigadorresearch staffpersonal investigador
personal investigador en formaciótrainee research staffpersonal investigador en formación
personal laboralcontracted staffpersonal laboral
personal tècnictechnical staffpersonal técnico
personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)technical, management and administration and service staff (PTGAS)personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
pla d'accióaction planplan de acción
pla d'accióplan of action
pla d'activitat docent (PAD)teaching activity plan (PAD)plan de actividad docente (PAD)
pla d'estudissyllabusplan de estudios
pla d'estudiscurriculum
pla de mesures de suport a la recercaplan of action for research supportplan de medidas de apoyo a la investigación
pla de recercaresearch planplan de investigación
pla directormaster planplan director
pla docent (de l'assignatura)course plan (of the subject)plan docente (de la asignatura)
pla estratègicstrategic planplan estratégico
planejament estratègicstrategic planningplaneamiento estratégico
Planetary WellbeingPlanetary WellbeingPlanetary Wellbeing
planificacióplanningplanificación
planificació docentacademic planningplanificación docente
podcastpodcastpodcast
poder notarialnotarial deedpoder notarial
política lingüísticalanguage policypolítica lingüística
portafirmesdigital signature serviceportafirmas
portafoliportfolioportafolio
portafolis / dossierportfolioportafolio
postdoctoralpost-doctoralpostdoctoral
postgraduat/adapostgraduatepostgraduado/a
postil·laapostilleapostilla
pràcticumpracticumprácticum
pràctiquespractical classesprácticas
pràctiques acadèmiquesacademic placementprácticas académicas
pràctiques acadèmiques externesexternal academic placementprácticas académicas externas
pràctiques curricularscurricular placementprácticas curriculares
pràctiques de col·laboraciócollaborative placementprácticas de colaboración
pràctiques de laboratorilaboratory practical sessionsprácticas de laboratorio
pràctiques en una empresainternshipprácticas en una empresa
pràctiques externesexternal placement / internshipprácticas externas
pràctiques extracurricularsextracurricular placementprácticas extracurriculares
predoctoralpre-doctoralpredoctoral
preguntes d'assaigessay questionspreguntas de ensayo
preinscripcióapplicationpreinscripción
preinscripció universitàriauniversity entrance applicationpreinscripción universitaria
prematrículapre-enrolmentprematrícula
prematrículapreregistration
prematriculaciópre-enrolmentprematriculación
prematriculaciópreregistration
premi extraordinarispecial awardpremio extraordinario
prerequisitprerequisiteprerequisito
preselecció de candidatsshortlist of candidatespreselección de candidatos
presencialface-to-facepresencial
presencialitatface-to-face teachingpresencialidad
presentaciópresentationpresentación
presentació oraloral presentationpresentación oral
presentar-se a un examento sit an examinationpresentarse a un examen
president/achairpersonpresidente/a
president/apresident
préstecloanpréstamo
préstec interbibliotecariinterlibrary loanpréstamo interbibliotecario
primer autorlead authorprimer autor
primer ciclefirst cycleprimer ciclo
primera convocatòria (d'examen)first examination sittingprimera convocatoria (de examen)
primera menció en (+ especialitat acadèmica)major inprimera mención en
primera titulaciófirst degreeprimera titulación
procés d'admissióadmission processproceso de admisión
producció científicascientific outputproducción científica
professionalprofessionalprofesional
professionalitzadorprofessionalprofesionalizador
professor/alecturerprofesor/a
professor/a adjunt/apre-tenured lecturerprofesor/a adjunto/a
professor/a afiliat/adaaffiliate professorprofesor/a afiliado/a
professor/a agregat/adasenior lecturerprofesor/a agregado/a
professor/a agregat/adaassociate professor
professor/a ajudantassistant lecturerprofesor/a ayudante
professor/a ajudant amb títol de doctorassistant lecturer holding a PhDprofesor/a ayudante con título de doctor
professor/a amb contracte permanentlecturer on an open-ended contractprofesor/a con contrato permanente
professor/a amb contracte temporallecturer on a fixed-term contractprofesor/a con contrato temporal
professor/a associat/adaadjunct lecturerprofesor/a asociado/a
professor/a col·laborador/acollaborating lecturerprofesor/a colaborador/a
professor/a col·laborador/a doctor/acollaborating doctor lecturerprofesor/a colaborador/a doctor/a
professor/a col·laborador/a permanentpermanent collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a permanente
professor/a col·laborador/a temporaltemporary collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a temporal
professor/a conferenciantlecturing professorprofesor/a conferenciante
professor/a contractat/adacontracted lecturerprofesor/a contratado/a
professor/a contractat/ada a temps completfull-time contracted lecturerprofesor/a contratado/a a tiempo completo
professor/a contractat/ada en edat de jubilaciócontracted lecturer in retirement ageprofesor/a contratado/a en edad de jubilación
professor/a convidat/adaguest lecturerprofesor/a invitado/a
professor/a d'educació secundàriasecondary education teacherprofesor/a de educación secundaria
professor/a d'escola oficial d'idiomesofficial school of languages teacherprofesor/a de escuela oficial de idiomas
professor/a d'universitatuniversity lecturerprofesor/a de universidad
professor/a de màstermaster's degree lecturerprofesor/a de máster
professor/a doctor/adoctor lecturerprofesor/a doctor/a
professor/a doctor/a a temps parcialpart-time doctor lecturerprofesor/a doctor/a a tiempo parcial
professor/a doctor/a contractat/adacontracted doctor lecturerprofesor/a doctor/a contratado/a
professor/a doctor/a permanentpermanent doctor lecturerprofesor/a doctor/a permanente
professor/a emèrit/aemeritus lecturerprofesor/a emérito/a
professor/a funcionari/ària a temps completfull-time lecturer with civil servant contractprofesor/a funcionario/a a tiempo completo
professor/a habilitat/adaqualified lecturerprofesor/a habilitado/a
professor/a honorari/àriahonorary lecturerprofesor/a honorario/a
professor/a interí/inauntenured lecturerprofesor/a interino/a
professor/a investigador/aresearch lecturerprofesor/a investigador/a
professor/a lector/a(junior) lecturerprofesor/a lector/a
professor/a no doctor/anon-doctor lecturerprofesor/a no doctor/a
professor/a ordinari/àrialecturerprofesor/a ordinario/a
professor/a titulartenured lecturerprofesor/a titular
professor/a titular d'escola universitàriatenured university school lecturerprofesor/a titular de escuela universitaria
professor/a titular d'universitattenured university lecturerprofesor/a titular de universidad
professor/a titular numerari/àriastaff tenured lecturerprofesor/a titular numerario/a
professor/a visitantvisiting lecturerprofesor/a visitante
professoratteaching staffprofesorado
programaprogrammeprograma
programa acadèmicacademic programmeprograma académico
programa d'ensenyamentteaching programmeprograma de enseñanza
programa d'estudisstudy programmeprograma de estudios
programa d'intercanviexchange programmeprograma de intercambio
programa de cooperació educativaeducational cooperation programmeprograma de cooperación educativa
programa de doctoratdoctoral programmeprograma de doctorado
programa de doctoratPhD programme
programa de formaciótraining programmeprograma de formación
programa de grauundergraduate programmeprograma de grado
programa de lliure elecciófree election programmeprograma de libre elección
programa de màstermaster's degree programmeprograma de máster
programa de mobilitatmobility programmeprograma de movilidad
programa de mobilitat i intercanvimobility and exchange programmeprograma de movilidad e intercambio
programa de postgraupostgraduate programmeprograma de postgrado
programa de R+DR&D programmeprograma de I+D
programa de recercaresearch programmeprograma de investigación
programa docentteaching programmeprograma docente
programa ErasmusErasmus programmeprograma Erasmus
programa europeu Sòcrates-ErasmusErasmus-Socrates European programmeprograma europeo Sócrates-Erasmus
programa interdepartamentalinterdepartmental programmeprograma interdepartamental
programa marcframework programmeprograma marco
programa oficial de postgraupostgraduate official programmeprograma oficial de postgrado
programa setmanal d'activitatsweekly activity scheduleprograma semanal de actividades
programacióplanningprogramación
programació conjuntajoint planningprogramación conjunta
programació d'acitvitatsactivity planningprogramación de actividades
programació d'ensenyamentscourse planningprogramación de estudios
programació docentteaching planningprogramación docente
programació plurianualmulti-annual planningprogramación plurianual
programació universitària de Catalunyauniversity planning of Cataloniaprogramación universitaria de Cataluña
progressióprogressionprogresión
projeccióoutreachproyección
projecció institucionalinstitutional outreachproyección institucional
projecció internacionalinternational outreachproyección internacional
projecte de recercaresearch projectproyecto de investigación
projecte de tesithesis projectproyecto de tesis
promoció (d'estudiants)cohortpromoción (de estudiantes)
promoció (d'estudiants)class
propietat industrialindustrial propertypropiedad industrial
propietat intel·lectualintellectual propertypropiedad intelectual
proposta de tesithesis proposalpropuesta de tesis
provatestprueba
prova d'accésentrance examinationprueba de acceso
prova d'accés a segon cicleexamination giving access to second cycleprueba de acceso a segundo ciclo
prova d'admissióadmission testprueba de admisión
prova d'aptitud personalaptitude testprueba de aptitud personal
prova d'assaigessay examprueba de ensayo
prova de preguntes curtesshort question testprueba de preguntas cortas
prova de respostes curtesshort answer testprueba de respuestas cortas
prova de seguimentprogress reviewprueba de seguimiento
prova de selectivitatuniversity entrance examinationprueba de selectividad
proves d'accés a la universitat (PAU)university entrance examinations (PAU)pruebas de acceso a la universidad (PAU)
publitramesamailingmailing
quadrimestresemestercuatrimestre
qualificaciógradecalificación
qualificaciómark
qualificació acadèmicaacademic markcalificación académica
qüestionari de valoracióassessment questionnairecuestionario de valoración
quinquenni [increment salarial]five-yearly incrementquinquenio [incremento salarial]
readmissióreadmissionreadmisión
rebut electrònicelectronic receiptrecibo electrónico
recepció (taulell, punt físic de recepció)front office (desk)recepción
recercaresearchinvestigación
recerca avaluativaevaluation researchinvestigación evaluativa
recerca bàsicabasic researchinvestigación básica
recerca bàsica i aplicadabasic and applied researchinvestigación básica y aplicada
recerca socialsocial researchinvestigación social
recerca terapèuticatherapy researchinvestigación terapéutica
recerca translacionaltranslational researchinvestigación translacional
recinte universitariuniversity premisesrecinto universitario
reconeixement acadèmicacademic recognitionreconocimiento académico
reconeixement de crèditscredit recognitionreconocimiento de créditos
rector/arectorrector/a
rectoratrector's officerectorado
recursos d'informacióinformation resourcesrecursos de información
recursos d'informació bàsicsbasic information resourcesrecursos de información básicos
recursos d'informació complementariscomplementary information resourcesrecursos de información complementarios
recursos didàcticsdidactic resourcesrecursos didácticos
recursos didàcticseducational resources
recursos docentsteaching resourcesrecursos docentes
recursos documentals bàsicsbasic documentary resourcesrecursos documentales básicos
recursos materialsmaterial resourcesrecursos materiales
referències bibliogràfiquesbibliographic referencesreferencias bibliográficas
règim de permanènciacontinuance standardsrégimen de permanencia
règim de progressióprogression standardsrégimen de progresión
règim disciplinaridisciplinary regulationsrégimen disciplinario
règim electoralelectoral systemrégimen electoral
registreregisterregistro
registre generalgeneral registryregistro general
reglamentregulationsreglamento
reglament de funcionamentoperating rulesreglamento de funcionamiento
reglament de règim interninternal regulationsreglamento de régimen interno
reglament electoralelectoral regulationsreglamento electoral
renúnciawithdrawalrenuncia
renúncia a la matrículaenrolment withdrawalrenuncia a la matrícula
renunciarto withdrawrenunciar
renunciarto relinquish
renunciarto reject
renunciarto decline
requisits d'accésaccess requirementsrequisitos de acceso
requisits d'idoneïtatelegibility requirementsrequisitoa de idoneidad
requisits específicsspecific requirementsrequisitos específicos
requisits generalsgeneral requirementsrequisitos generales
resguard del títolprovisional degree certificateresguardo del título
resolució d'exercicisproblem solvingresolución de ejercicios
resolució de problemesproblem solvingresolución de problemas
responsable del programaprogramme directorresponsable del programa
resultat científicresearch findingsresultado científico
resultats de l'aprenentatgelearning outcomesresultados del aprendizaje
retroacció / retorn d'informació / valoració / opiniófeedbackretroacción / retroalimentación / valoración / opinión
revisió d'examenexam reviewrevisión de examen
revisió d'examenexam re-assessment
revisió de qualificacionsqualification reviewrevisión de calificaciones
revista acadèmicaacademic journalrevista académica
revista científicarevista científicarevista científica
revista científica d'impactehigh-impact scientific journalrevista científica de impacto
revista indexadaindexed journalrevista indexada
revocació de certificatscertificate revocationrevocación de certificados
sala polivalentmultipurpose hallsala polivalente
secciósectionsección
secció departamentaldepartmental sectionsección departamental
secretari/àriasecretarysecretario/a
secretari/ària d'estudistudy secretarysecretario/a de estudio
secretari/ària d'institutinstitute secretarysecretario/a de instituto
secretari/ària d'institut universitari de recercauniversity research institute secretarysecretario/a de instituto universitario de investigación
secretari/ària de centrecentre secretarysecretario/a de centro
secretari/ària de departamentdepartment secretarysecretario/a de departamento
secretari/ària del consellsecretary of the boardsecretario/a del consejo
secretari/ària en funcionsacting secretarysecretario/a en funciones
secretari/ària generalsecretary-generalsecretario/a general
secretari/ària generalgeneral secretary
secretari/ària general adjunt/adeputy secretary-generalsecretario/a general adjunto/a
secretari/ària general adjunt/adeputy general secretary
secretariasecretariatsecretaría
secretaria acadèmicaacademic secretariatsecretaría académica
secretaria generalsecretariat-generalsecretaría general
secretaria generalgeneral secretariat
segell de la UniversitatUniversity sealsello de la Universidad
segellat de tempstime stampssellado de tiempo
segon ciclesecond cyclesegundo ciclo
segona menció en (+ especialitat acadèmica)minor insegunda mención en
Selectivitatuniversity entrance examinationSelectividad
semestresemestersemestre
seminariseminarseminario
seminari d'actualitzaciórefresher seminarseminario de actualización
seminari de recerca de doctoratdoctoral research seminarseminario de investigación de doctorado
seminari de tesithesis seminarseminario de tesis
seminari especialitzatspecialist seminarseminario especializado
seminari interninternal seminarseminario interno
seminari metodològicmethodological seminarseminario metodológico
seminari temàtic de recercathematic research seminarseminario temático de investigación
seminari web / seminari en líniawebinarseminario web / webinario
semipresencialblendedsemipresencial
serveiserviceservicio
servei d'assistència als estudiantsstudent assistance serviceservicio de asistencia a los estudiantes
servei generalgeneral serviceservicio general
servei intern / servei d'administració back office (service)back office
servei universitariuniversity serviceservicio universitario
sessiósessionsesión
sessió de formacióinstruction coursesesión de formación
sessió de grup granlecturesesión de grupo grande
sessió de pràctiquespractical sessionsesión de prácticas
sessió de seminariseminar lecturesesión de seminario
sessió de tallerworkshop sessionsesión de taller
sessió de treball en equipteamwork sessionsesión de trabajo en equipo
sessió de treball en grupgroup work sessionsesión de trabajo en grupo
sessió de tutoria de seguimentmonitoring tutorial sessionsesión de tutoría de seguimiento
sessió de tutoria grupal de seguimentgroup monitoring tutorial sessionsesión de tutoría grupal de seguimiento
sessió extraordinàriaextraordinary sessionsesión extraordinaria
sessió formativatraining sessionsesión formativa
sessió informativabriefing sessionsesión informativa
sessió magistrallecturesesión magistral
sessió ordinàriaordinary sessionsesión ordinaria
sessió plenàriaplenary sessionsesión plenaria
sessió pràcticapractical sessionsesión práctica
sessions informativesinformation sessionssesiones informativas
seu electrònicaonline officesede electrónica
sexenni [increment salarial]six-yearly incrementsexenio [incremento salarial]
signatura electrònicaelectronic signaturefirma electrónica
simulaciósimulationsimulación
simulació complexacomplex simulationsimulación compleja
simultaneïtat d'estudissimultaneous studiessimultaneidad de estudios
Síndic de Greuges [oficina]Ombuds OfficeOficina del Defensor de la Comunidad Universitaria
síndic/a de Greuges [càrrec]ombuds officerdefensor/a de la Comunidad Universitaria
sistema BolonyaBologna systemsistema Boloña
sistema d'aprenentatgelearning systemsistema de aprendizaje
sistema d'informacióinformation systemsistema de información
sistema educatiueducation systemsistema educativo
Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)European Credit Transfer System (ECTS)Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)
sistema nacional de qualificacionsnational grading systemsistema nacional de calificaciones
situació predoctoralpre-doctoral situationsituación predoctoral
sol·licitar revisió d'examento request an exam re-assessmentsolicitar revisión de examen
sol·licitud [acció de sol·licitar]applicationsolicitud [acción de solicitar]
sol·licitud [acció de sol·licitar]request
sol·licitud [formulari]application formsolicitud [formulario]
sol·licitud de convalidacióapplication for validationsolicitud de convalidación
sol·licitud de crèdit-estudistudy-loan applicationsolicitud de crédito-estudio
sortides professionalscareer prospectssalidas profesionales
sotsdirector/adeputy directorsubdirector/a
sotsdirector/aassistant director
suficiènciaproficiencysuficiencia
suficiència investigadoraresearch proficiencysuficiencia investigadora
summa cum laudesumma cum laudesumma cum laude
Suplement Europeu al TítolEuropean Diploma SupplementSuplemento Europeo al Título
suplentsubstitutesuplente
suspendreto failsuspender
suspensfailsuspenso
suspensF
tallerworkshoptaller
taller de premsapress workshoptaller de prensa
tàndem lingüísticlanguage tandemtándem lingüístico
taula retributivasalary scaletabla salarial
taula rodonaround tablemesa redonda
taxa d'estudi d'expedient acadèmicfee for reviewing the academic transcripttasa de estudio de expediente académico
taxa d'ocupacióemployment ratetasa de ocupación
taxa de defensa de la tesi doctoralthesis defence feetasa de defensa de la tesis doctoral
taxesfeestasas
taxes acadèmiquestuition feestasas académicas
taxes de matrícularegistration feestasas de matrícula
taxes de matrículaenrolment fees
taxes i preus públicspublic taxes and pricestasas y precios públicos
tècnic/a [substantiu]techniciantécnico/a [sustantivo]
tècnic/a [substantiu]officer
tècnic/a [substantiu]specialist
tècnic/a superiorsenior techniciantécnico/a superior
tècnic/a superiorsenior officer
tècnic/a superiorsenior specialist
tematopictema
tema de la tesithesis topictema de la tesis
tema de recercaresearch topictema de investigación
tema de recerca doctoraldoctoral research topictema de investigación doctoral
temarisyllabustemario
temàticasubject areatemática
temps conceptual d'aprenentatgenotional learning timetiempo conceptual de aprendizaje
temps d'aprenentatgelearning timetiempo de aprendizaje
temps d'estudistudying timetiempo de estudio
tenir el títol de llicenciat/adato hold a bachelor's degreetener el título de licenciado/a
tercer ciclethird cycletercer ciclo
termini d'anul·lació de convocatòriadeadline for examination sitting annulmentplazo de anulación de convocatoria
terminisinstalmentsplazos
tesithesistesis
tesi doctoraldoctoral thesistesis doctoral
tesi per compendi de publicacionsthesis by publicationtesis por compendio de publicaciones
tesinadissertationtesina
títolqualificationtítulo
títoldegree
títol acadèmicacademic qualificationtítulo académico
títol acadèmic oficialofficial academic qualificationtítulo académico oficial
títol BolonyaBologna qualificationtítulo Boloña
títol conjuntjoint degreetítulo conjunto
títol de graubachelor's degreetítulo de grado
títol de màstermaster's degreetítulo de máster
títol de postgraupostgraduate degreetítulo de postgrado
títol oficialofficial qualificationtítulo oficial
títol propi (de la UPF)UPF-specific degreetítulo propio (de la UPF)
títol universitariuniversitary qualificationtítulo universitario
titulaciódegreetitulación
titulació de primer ciclefirst-cycle degreetitulación de primer ciclo
titulació de segon ciclesecond-cycle degreetitulación de segundo ciclo
titulat/adagraduatetitulado/a
titulat/adadegree holder
traductor/a jurat/adasworn translatortraductor/a jurado/a
tram de docència [complement salarial]teaching premiumtramo de docencia [complemento salarial]
tram de docència [període]teaching premiumtramo de docencia [periodo]
tram de recerca [complement salarial]research premiumtramo de investigación [complemento salarial]
tram de recerca [període]research premiumtramo de investigación [periodo]
tràmitproceduretrámite
tràmit acadèmicacademic proceduretrámite académico
tràmit administratiuadministrative proceduretrámite administrativo
tramitacióadministrative processtramitación
tramitacióadministrative proceedings
trampolí tecnològictechnological springboardtrampolín tecnológico
transferència de tecnologiatechnology transfertransferencia de tecnología
transferibilitat de crèditscredit transferabilitytransferibilidad de créditos
transversal [adj]cross-disciplinarytransversal [adj]
transversal [adj]cross-sectional
trasllat d'expedienttranscript transfertraslado de expediente
treball (de curs)(course) assignmenttrabajo (de curso)
treball autònomautonomous worktrabajo autónomo
treball de campfieldworktrabajo de campo
treball de curscourseworktrabajo de curso
treball de fi de graubachelor's degree final projecttrabajo de fin de grado
treball de fi de graufinal year project
treball de fi de màstermaster's degree final projecttrabajo de fin de máster
treball de recercaresearch worktrabajo de investigación
treball de recerca tutelatsupervised research worktrabajo de investigación tutelado
treball en equipteamworktrabajo en equipo
treball en parelleswork in pairstrabajo en parejas
treball en xarxanetworkingtrabajo en red
treball fora de l'aulawork outside the classroomtrabajo fuera del aula
treball guiat fora de l'aulaguided work outside the classroomtrabajo guiado fuera del aula
treball inductiuinductive worktrabajo inductivo
treball original de recercaoriginal researchtrabajo original de investigación
tribunal d'avaluacióassessment boardtribunal de evaluación
tribunal de seleccióselection boardtribunal de selección
trienni [increment salarial]three-yearly incrementtrienio [incremento salarial]
trimestretermtrimestre
tutelatutoringtutela
tutela acadèmicaacademic supervisiontutela académica
tutor/atutortutor/a
tutor/a d'intercanvisexchange tutortutor/a de intercambios
tutoriatutorialtutoría
tutoria en líniaonline tutorialtutoría en línea
tutoria grupalgroup tutorialtutoría grupal
tutoria individualindividual tutorialtutoría individual
tutorització individualitzadaindividualized tutorshiptutorización individualizada
tutoritzat/adatutoredtutorizado/a
unitatunitunidad
unitat administrativaadministrative unitunidad administrativa
unitat de coordinació acadèmica (UCA)academic coordination unit (UCA)unidad de coordinación académica (UCA)
unitat tramitadoraprocessing unitunidad tramitadora
universitatuniversityuniversidad
universitat a distànciadistance learninguniversidad a distancia
universitat d'estiusummer universityuniversidad de verano
universitat d'origenhome universityuniversidad de origen
universitat d'origensending university
universitat de destinacióhost universityuniversidad de destino
universitat de destinacióreceiving university
universitat públicapublic universityuniversidad pública
vicedegà/anavice-deanvicedecano/a
vicedegà/ana d'estudistudy vice-deanvicedecano/a de estudio
vicedegà/ana de centrecentre vice-deanvicedecano/a de centro
vicedegà/ana de departamentdepartment vice-dean vicedecano/a de departamento
vicedeganatvice-dean's officevicedecanato
vicegerènciaoffice of the deputy general managervicegerencia
vicegerentdeputy general managervicegerente
vicerector/avice-rectorvicerrector/a
vicerectoratvice-rector's officevicerrectorado
vocalmembervocal
voluntariat lingüísticlanguage volunteeringvoluntariado lingüístico
wikiwikiwiki