catenes
a temps completfull-time modea tiempo completo
a temps parcialpart-time modea tiempo parcial
accésaccessacceso
accésentrance
accésadmission
accés a estudis superiorsaccess to higher educationacceso a estudios superiores
accés a la universitatadmission to the universityacceso a la universidad
accés a segon cicleadmission to second cycleacceso a segundo ciclo
accés directedirect admissionacceso directo
accés oficialofficial admissionacceso oficial
acollidareceptionacogida
acollida cultural i lingüísticacultural and linguistic receptionacogida cultural y lingüística
acollimentreceptionacogida
acordagreementacuerdo
acord bilateralbilateral agreementacuerdo bilateral
acord de vinculacióassociation agreementacuerdo de vinculación
acreditacióaccreditationacreditación
acreditació de titulacionsdegree accreditationacreditación de titulaciones
acta de qualificacionstranscriptacta de calificaciones
activitat d'aprenentatgelearning activityactividad de aprendizaje
activitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activityactividad de aprendizaje autónomo
activitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activityactividad de aprendizaje dirigida
activitat d'autoavaluacióself-assessment activityactividad de autoevaluación
activitat d'avaluacióassessment activityactividad de evaluación
activitat de recercaresearch activityactividad de investigación
activitat dins l'aulain-class activityactividad dentro del aula
activitat dins l'aulaclassroom activity
activitat fora de l'aulaout-of-class activityactividad fuera del aula
activitat fora de l'aulaout-of-classroom activity
activitat formativatraining activityactividad formativa
activitats d'extensió universitàriauniversity extension activitiesactividades de extensión universitaria
adaptacióadaptationadaptación
adjunt/a al rectordeputy rectoradjunto/a al rector
administratiu/ivaadministrative workeradministrativo/a
administratiu/iva(member of the) administrative staff
admissióadmissionadmisión
admissió condicionalconditional admissionadmisión condicional
adquisició de competènciesacquisition of competencesadquisición de competencias
afers acadèmicsacademic affairsasuntos académicos
agència avaluadoraassessment agencyagencia evaluadora
agent per a la igualtat entre homes i donesgender equality officeragente para la igualdad entre hombres y mujeres
agrupament d'alumnesgrouping of studentsagrupamiento de alumnos
ajudantassistantayudante
ajudant d'escola universitàriauniversity school assistantayudante de escuela universitaria
ajudant de facultatfaculty assistantayudante de facultad
ajutgrantayuda
ajut a l'estudistudy grantayuda al estudio
ajut a la recercaresearch grantayuda a la investigación
ajut competitiucompetitive grantayuda competitiva
alumne/astudentalumno/a
àmbit d'estudiarea of studyámbito de estudio
àmbit d'estudifield of study
àmbit lingüístic catalàCatalan linguistic areaámbito lingüístico catalán
ampliació de matrículaextended enrolmentampliación de matrícula
ampliació de matrículaextended registration
ampliació de matrículaaddition of courses
anàlisi de cascase analysisanálisis de caso
antic alumnealumnusantiguo alumno
antics alumnesalumniantiguos alumnos
antiga alumnaalumnaantigua alumna
antigues alumnesalumnaeantiguas alumnas
anul·lació de convocatòriaexamination sitting cancellationanulación de convocatoria
any acadèmicacademic yearaño académico
any sabàticsabbatical (year)año sabático
aplicació mòbilmobile applicationaplicación móvil
app (aplicació mòbil)app (mobile application)app (aplicación móvil)
aprenentatgelearningaprendizaje
aprenentatge a distànciadistance learningaprendizaje a distancia
aprenentatge actiuactive learningaprendizaje activo
aprenentatge autònomautonomous learningaprendizaje autónomo
aprenentatge basat en problemesproblem-based learningaprendizaje basado en problemas
aprenentatge basat en projectesproject-based learningaprendizaje basado en proyectos
aprenentatge bimodalbimodal learningaprendizaje bimodal
aprenentatge capgiratflipped learningaprendizaje invertido
aprenentatge col·laboratiucollaborative learningaprendizaje colaborativo
aprenentatge cooperatiucooperative learningaprendizaje cooperativo
aprenentatge fora de l'aulalearning outside the classroomaprendizaje fuera del aula
aprenentatge fora de l'aulaout-of-classroom learning
aprenentatge interactiuinteractive learningaprendizaje interactivo
aprenentatge invertitflipped learningaprendizaje invertido
aprenentatge permanentlifelong learningaprendizaje permanente
aprenentatge presencialface-to-face learningaprendizaje presencial
aprenentatge reflexiureflexive learningaprendizaje reflexivo
aprenentatge semipresencialblended learningaprendizaje semipresencial
aprenentatge virtuale-learningaprendizaje virtual
aprovarto passaprobar
aprovatpassaprobado
aprovatC
apte/apassapto/a
apte/a per compensaciócompensatory passapto/a por compensación
àrea de coneixementfield of knowledgeárea de conocimiento
àrea de gestió [vicegerència]management areaárea de gestión [vicegerencia]
arquitecte/aarchitectarquitecto/a
arquitecte/a tècnic/atechnical architectarquitecto/a técnico/a
arquitecturaarchitecturearquitectura
arquitectura tècnicatechnical architecturearquitectura técnica
arts i humanitatsarts and humanitiesartes y humanidades
assessor/aconsultantasesor/a
assessoramentadviceasesoramiento
assignació de crèditsassignment of creditsasignación de créditos
assignació de treballsassignment of papersasignación de trabajos
assignació docent i de recercateaching and research assignmentasignación docente y de investigación
assignaturasubjectasignatura
assignatura adaptadaadapted subjectasignatura adaptada
assignatura anualyear-long subjectasignatura anual
assignatura assimiladaassimilated subjectasignatura asimilada
assignatura convalidadavalidated subjectasignatura convalidada
assignatura de formació bàsicabasic education subject/courseasignatura de formación básica
assignatura de lliure elecciófree-elective subjectasignatura de libre elección
assignatura equiparada (a)subject equivalent (to)asignatura equiparada (a)
assignatura equiparada (a)subject deemed equivalent (to)
assignatura fora d’itinerariout-of-track subjectasignatura fuera de itinerario
assignatura obligatòriacompulsory subjectasignatura obligatoria
assignatura optativaoptional subjectasignatura optativa
assignatura optativa d'itinerarioptional track subjectasignatura optativa de itinerario
assignatura perfilada lingüísticamentlinguistically outlined subjectasignatura perfilada lingüísticamente
assignatura presencialface-to-face subjectasignatura presencial
assignatura reconegudarecognized subjectasignatura reconocida
assignatura troncalcore subjectasignatura troncal
assistència a classeclass attendanceasistencia a clase
assistència als estudiantsstudent assistanceasistencia a los estudiantes
associació d'estudiantsstudent associationasociación de estudiantes
assoliment d'objectiusobjective achievementalcance de objetivos
assoliment de competènciesachievement of competencesalcance de competencias
assolir competènciesto achieve competencesalcanzar competencias
auditori de Jaume IJaume I auditoriumauditorio de Jaume I
aulaclassroomaula
aula d'informàticacomputer roomaula de informática
autoaprenentatgeself-studyautoaprendizaje
autoavaluacióself-assessmentautoevaluación
autoformacióself-trainingautoformación
automatrículaonline registrationautomatrícula
automatrículaonline enrolment
automatriculacióonline registrationautomatriculación
automatriculacióonline enrolment
autoritat acadèmicaacademic authorityautoridad académica
autoritat educativaeducational authorityautoridad educativa
auxiliar de recercaresearch assistantauxiliar de investigación
avaluacióassessmentevaluación
avaluacióevaluation
avaluació anualannual reviewevaluación anual
avaluació anualannual assessment
avaluació anual de seguimentannual progress assessmentevaluación anual de seguimiento
avaluació contínuacontinuous assessmentevaluación continua
avaluació d'expertspeer reviewevaluación de expertos
avaluació de l'aprenentatgelearning assessmentevaluación del aprendizaje
avaluació del rendimentperformance assessmentevaluación del rendimiento
avaluació docentteaching assessmentevaluación docente
avaluació externaexternal assessmentevaluación externa
avaluació formativaformative evaluationevaluación formativa
avaluació sumatòriasummative evaluationevaluación sumativa
avaluació únicasingle assessmentevaluación única