catenes
gabinetofficegabinete
garantia de qualitatquality assurancegarantía de calidad
gerènciageneral manager's officegerencia
gerentgeneral managergerente
gestió acadèmicaacademic managementgestión académica
gestió de personalstaff managementgestión de personal
gestió externa (tasques)front office (tasks)front office
gestió interna (tasques)back office (tasks)back office
gestió patrimonialproperty managementgestión patrimonial
gestió públicapublic managementgestión pública
graduat superior [estudis]bachelor's degree programmegraduado superior [estudios]
graduat/adagraduategraduado/a
graubachelor's degreegrado
grau d'enginyeriaengineering bachelor's degreegrado de ingeniería
grupgroupgrupo
grup classeclassgrupo clase
grup de discussiódiscussion groupgrupo de discusión
grup de recercaresearch groupgrupo de investigación
grup de treballworking groupgrupo de trabajo
grup especial de recercaspecial research groupgrupo especial de investigación
grup reduïtsmall groupgrupo reducido
guardó d'honorhonour awardgalardón de honor
guia de l'estudiantstudent's guideguía del estudiante
guia docentcourse guideguía docente