catenes
identificació electrònicaelectronic identificationidentificación electrónica
implantació territorialland settingimplantación territorial
imprès de sol·licitudapplication formimpreso de solicitud
indicadors d'avaluacióevaluation indicatorsindicadores de evaluación
informe anualannual reportinforme anual
informe d'autoavaluacióself-assessment reportinforme de autoevaluación
informe d'avaluació externaexternal assessment reportinforme de evaluación externa
informe de seguimentmonitoring reportinforme de seguimiento
informe finalfinal reportinforme final
iniciació a la recercainitiation to researchiniciación en la investigación
innovació científicascientific innovationinnovación científica
innovació docentteaching innovationinnovación docente
inscripcióenrolmentinscripción
inscripcionsenrolmentsinscripciones
inserció laboralwork placementinserción laboral
inserció laboraljob placement
institució d'ensenyament superiorhigher education institutioninstitución de enseñanza superior
institució d'origenhome institutioninstitución de origen
institució d'origensending institution
institució de destinacióhost institutioninstitución de destino
institució de destinacióreceiving institutioninstitución receptora
institución receptorahost institutioninstitución de destino
institución receptorainstitución receptora
institutinstituteinstituto
institut adscritaffiliated instituteinstituto adscrito
institut de ciències de l'educacióinstitute of education sciencesinstituto de ciencias de la educación
institut mixt de recercajoint research instituteinstituto mixto de investigación
institut universitariuniversity instituteinstituto universitario
institut universitari adscritaffiliated university instituteinstituto universitario adscrito
institut universitari de recercauniversity research instituteinstituto universitario de investigación
institut vinculatassociated instituteinstituto vinculado
instrument d'avaluacióevaluation instrumentinstrumento de evaluación
integració lingüística i culturallinguistic and cultural integrationintegración lingüística y cultural
interessos de recercaresearch interestsintereses de la investigación
interí/inatemporary employeeinterino/a
internacionalitzacióinternationalizationinternacionalización
interoperabilitatinteroperabilityinteroperabilidad
investigador/aresearcherinvestigador/a
investigador/a de primera líniatop-level researcherinvestigador/a de primera línea
investigador/a doctor/adoctor researcherinvestigador/a doctor/a
investigador/a en formaciótraining researcherinvestigador/a en formación
investigador/a postdoctoralpostdoctoral researcherinvestigador/a postdoctoral
investigador/a principalprincipal researcherinvestigador principal
investigador/a propi/pròpiaUPF researcherinvestigador/a propio/a
investigador/a vinculat/adaassociated researcherinvestigador/a vinculado/a
itineraripathwayitinerario
itinerari acadèmicacademic trackitinerario académico
itinerari dobledual trackitinerario doble