Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
a temps completfull-time modea tiempo completo
caenes
a temps parcialpart-time modea tiempo parcial
caenes
accésaccessacceso
entrance
admission
caenes
accés a estudis superiorsaccess to higher educationacceso a estudios superiores
caenes
accés a la universitatadmission to the universityacceso a la universidad
caenes
accés a segon cicleadmission to second cycleacceso a segundo ciclo
caenes
accés directedirect admissionacceso directo
caenes
accés oficialofficial admissionacceso oficial
caenes
acollidareceptionacogida
caenes
acollida cultural i lingüísticacultural and linguistic receptionacogida cultural y lingüística
caenes
acollimentreceptionacogida
caenes
acordagreementacuerdo
caenes
acord bilateralbilateral agreementacuerdo bilateral
caenes
acord de vinculacióassociation agreementacuerdo de vinculación
caenes
acreditacióaccreditationacreditación
caenes
acreditació de titulacionsdegree accreditationacreditación de titulaciones
caenes
acta de qualificacionstranscriptacta de calificaciones
caenes
activitat d'aprenentatgelearning activityactividad de aprendizaje
caenes
activitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activityactividad de aprendizaje autónomo
caenes
activitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activityactividad de aprendizaje dirigida
caenes
activitat d'autoavaluacióself-assessment activityactividad de autoevaluación
caenes
activitat d'avaluacióassessment activityactividad de evaluación
caenes
activitat de recercaresearch activityactividad de investigación
caenes
activitat dins l'aulain-class activityactividad dentro del aula
classroom activity
caenes
activitat fora de l'aulaout-of-class activityactividad fuera del aula
out-of-classroom activity
caenes
activitat formativatraining activityactividad formativa
caenes
activitats d'extensió universitàriauniversity extension activitiesactividades de extensión universitaria
caenes
adaptacióadaptationadaptación
caenes
adjunt/a al rectordeputy rectoradjunto/a al rector
caenes
administratiu/ivaadministrative workeradministrativo/a
(member of the) administrative staff
caenes
admissióadmissionadmisión
caenes
admissió condicionalconditional admissionadmisión condicional
caenes
adquisició de competènciesacquisition of competencesadquisición de competencias
caenes
afers acadèmicsacademic affairsasuntos académicos
caenes
agència avaluadoraassessment agencyagencia evaluadora
caenes
agent per a la igualtat entre homes i donesgender equality officeragente para la igualdad entre hombres y mujeres
caenes
agrupament d'alumnesgrouping of studentsagrupamiento de alumnos
caenes
ajudantassistantayudante
caenes
ajudant d'escola universitàriauniversity school assistantayudante de escuela universitaria
caenes
ajudant de facultatfaculty assistantayudante de facultad
caenes
ajutgrantayuda
caenes
ajut a l'estudistudy grantayuda al estudio
caenes
ajut a la recercaresearch grantayuda a la investigación
caenes
ajut competitiucompetitive grantayuda competitiva
caenes
alumne/astudentalumno/a
caenes
àmbit d'estudiarea of studyámbito de estudio
field of study
caenes
àmbit lingüístic catalàCatalan linguistic areaámbito lingüístico catalán
caenes
ampliació de matrículaextended enrolmentampliación de matrícula
extended registration
addition of courses
caenes
anàlisi de cascase analysisanálisis de caso
caenes
antic alumnealumnusantiguo alumno
caenes
antics alumnesalumniantiguos alumnos
caenes
antiga alumnaalumnaantigua alumna
caenes
antigues alumnesalumnaeantiguas alumnas
caenes
anul·lació de convocatòriaexamination sitting cancellationanulación de convocatoria
caenes
any acadèmicacademic yearaño académico
caenes
any sabàticsabbatical (year)año sabático
caenes
aplicació mòbilmobile applicationaplicación móvil
caenes
app (aplicació mòbil)app (mobile application)app (aplicación móvil)
caenes
aprenentatgelearningaprendizaje
caenes
aprenentatge a distànciadistance learningaprendizaje a distancia
caenes
aprenentatge actiuactive learningaprendizaje activo
caenes
aprenentatge autònomautonomous learningaprendizaje autónomo
caenes
aprenentatge basat en problemesproblem-based learningaprendizaje basado en problemas
caenes
aprenentatge basat en projectesproject-based learningaprendizaje basado en proyectos
caenes
aprenentatge bimodalbimodal learningaprendizaje bimodal
caenes
aprenentatge capgiratflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge col·laboratiucollaborative learningaprendizaje colaborativo
caenes
aprenentatge cooperatiucooperative learningaprendizaje cooperativo
caenes
aprenentatge fora de l'aulalearning outside the classroomaprendizaje fuera del aula
out-of-classroom learning
caenes
aprenentatge interactiuinteractive learningaprendizaje interactivo
caenes
aprenentatge invertitflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge permanentlifelong learningaprendizaje permanente
caenes
aprenentatge presencialface-to-face learningaprendizaje presencial
caenes
aprenentatge reflexiureflexive learningaprendizaje reflexivo
caenes
aprenentatge semipresencialblended learningaprendizaje semipresencial
caenes
aprenentatge virtuale-learningaprendizaje virtual
caenes
aprovarto passaprobar
caenes
aprovatpassaprobado
C
caenes
apte/apassapto/a
caenes
apte/a per compensaciócompensatory passapto/a por compensación
caenes
àrea de coneixementfield of knowledgeárea de conocimiento
caenes
àrea de gestió [vicegerència]management areaárea de gestión [vicegerencia]
caenes
arquitecte/aarchitectarquitecto/a
caenes
arquitecte/a tècnic/atechnical architectarquitecto/a técnico/a
caenes
arquitecturaarchitecturearquitectura
caenes
arquitectura tècnicatechnical architecturearquitectura técnica
caenes
arts i humanitatsarts and humanitiesartes y humanidades
caenes
assessor/aconsultantasesor/a
caenes
assessoramentadviceasesoramiento
caenes
assignació de crèditsassignment of creditsasignación de créditos
caenes
assignació de treballsassignment of papersasignación de trabajos
caenes
assignació docent i de recercateaching and research assignmentasignación docente y de investigación
caenes
assignaturasubjectasignatura
caenes
assignatura adaptadaadapted subjectasignatura adaptada
caenes
assignatura anualyear-long subjectasignatura anual
caenes
assignatura assimiladaassimilated subjectasignatura asimilada
caenes
assignatura convalidadavalidated subjectasignatura convalidada
caenes
assignatura de formació bàsicabasic education subject/courseasignatura de formación básica
caenes
assignatura de lliure elecciófree-elective subjectasignatura de libre elección
caenes
assignatura equiparada (a)subject equivalent (to)asignatura equiparada (a)
subject deemed equivalent (to)
caenes
assignatura fora d’itinerariout-of-track subjectasignatura fuera de itinerario
caenes
assignatura obligatòriacompulsory subjectasignatura obligatoria
caenes
assignatura optativaoptional subjectasignatura optativa
caenes
assignatura optativa d'itinerarioptional track subjectasignatura optativa de itinerario
caenes
assignatura perfilada lingüísticamentlinguistically outlined subjectasignatura perfilada lingüísticamente
caenes
assignatura presencialface-to-face subjectasignatura presencial
caenes
assignatura reconegudarecognized subjectasignatura reconocida
caenes
assignatura troncalcore subjectasignatura troncal
caenes
assistència a classeclass attendanceasistencia a clase
caenes
assistència als estudiantsstudent assistanceasistencia a los estudiantes
caenes
associació d'estudiantsstudent associationasociación de estudiantes
caenes
assoliment d'objectiusobjective achievementalcance de objetivos
caenes
assoliment de competènciesachievement of competencesalcance de competencias
caenes
assolir competènciesto achieve competencesalcanzar competencias
caenes
auditori de Jaume IJaume I auditoriumauditorio de Jaume I
caenes
aulaclassroomaula
caenes
aula d'informàticacomputer roomaula de informática
caenes
autoaprenentatgeself-studyautoaprendizaje
caenes
autoavaluacióself-assessmentautoevaluación
caenes
autoformacióself-trainingautoformación
caenes
automatrículaonline registrationautomatrícula
online enrolment
caenes
automatriculacióonline registrationautomatriculación
online enrolment
caenes
autoritat acadèmicaacademic authorityautoridad académica
caenes
autoritat educativaeducational authorityautoridad educativa
caenes
auxiliar de recercaresearch assistantauxiliar de investigación
caenes
avaluacióassessmentevaluación
evaluation
caenes
avaluació anualannual reviewevaluación anual
annual assessment
caenes
avaluació anual de seguimentannual progress assessmentevaluación anual de seguimiento
caenes
avaluació contínuacontinuous assessmentevaluación continua
caenes
avaluació d'expertspeer reviewevaluación de expertos
caenes
avaluació de l'aprenentatgelearning assessmentevaluación del aprendizaje
caenes
avaluació del rendimentperformance assessmentevaluación del rendimiento
caenes
avaluació docentteaching assessmentevaluación docente
caenes
avaluació externaexternal assessmentevaluación externa
caenes
avaluació formativaformative evaluationevaluación formativa
caenes
avaluació sumatòriasummative evaluationevaluación sumativa
caenes
avaluació únicasingle assessmentevaluación única
caenes
bagatge culturalcultural backgroundbagaje cultural
caenes
baix rendimentlow performancebajo rendimiento
caenes
balançbalance sheetbalance
caenes
banc de recursos didàctics i d'aprenentatgeteaching and learning resource bankbanco de recursos didácticos y de aprendizaje
caenes
batxilleratupper secondary educationbachillerato
caenes
goodbien
caenes
becascholarshipbeca
caenes
beca competitivacompetitive grantbeca competitiva
caenes
beca competitiva predoctoralcompetitive predoctoral grantbeca competitiva predoctoral
caenes
beca de formació d'investigadorsscholarship for training researchersbeca de formación de investigadores
caenes
beca per a la realització d'una tesi doctoralgrants for doctoral thesesbecas para la realización de una tesis doctoral
caenes
beca predoctoralpredoctoral grantbeca predoctoral
caenes
becari/àriascholarship holderbecario/a
caenes
becari/ària de postgraupostgraduate scholarship holderbecario/a de postgrado
caenes
becari/ària de recercaresearch scholarship holderbecario/a de investigación
caenes
benvingudawelcomebienvenida
caenes
beques i ajutsscholarships and grantsbecas y ayudas
caenes
bibliografiabibliographybibliografía
caenes
bibliografia recomanadarecommended bibliographybibliografía recomendada
caenes
bibliotecalibrarybiblioteca
caenes
Biblioteca GeneralMain LibraryBiblioteca General
caenes
bona pràctica docentbest teaching practicebuena práctica docente
caenes
bones pràctiquesgood practicebuenas prácticas
caenes
bones pràctiques clíniquesgood clinical practicebuenas prácticas clínicas
caenes
borsa d'intercanvi lingüísticlanguage exchange programmebolsa de intercambio lingüístico
caenes
borsa de treballemployment exchangebolsa de trabajo
job bank
caenes
borsa de viatgetravel grantbolsa de viaje
caenes
branca de coneixementbranch of knowledgerama de conocimiento
caenes
butlletí oficialofficial gazetteboletín oficial
caenes
calendari acadèmicacademic calendarcalendario académico
caenes
calendari d'activitatsactivity calendarcalendario de actividades
caenes
calendari de matrícularegistration schedulecalendario de matrícula
caenes
campuscampuscampus
caenes
campus d'excel·lènciaexcellence campuscampus de excelencia
caenes
candidat/aprospective candidatecandidato/a
caenes
candidat/a al programa de doctoratPhD applicantcandidato/a al programa de doctorado
caenes
candidat/a preseleccionatpre-selected candidatecandidato/a preseleccionado
caenes
cap d'estudisdirector of studiesjefe/a de estudios
caenes
cap d'estudis en funcionsacting director of studiesjefe/a de estudios en funciones
caenes
cap d'unitathead of unitjefe/a de unidad
caenes
cap de seccióhead of sectionjefe/a de sección
caenes
cap de serveihead of servicejefe/a de servicio
caenes
capacitatcapacitycapacidad
caenes
capacitat d'aprenentatgelearning capacitycapacidad de aprendizaje
caenes
capacitat docentteaching capacitycapacidad docente
caenes
capacitat investigadoraresearch capacitycapacidad investigadora
caenes
capacitats bàsiquesbasic capacitiescapacidades básicas
caenes
carnet de família nombrosalarge family cardcarné de familia numerosa
caenes
càrrecpositioncargo
caenes
càrrec acadèmicacademic positioncargo académico
caenes
càrrec acadèmic unipersonalunipersonal academic positioncargo académico unipersonal
caenes
càrrega acadèmicaacademic weightcarga académica
caenes
càrrega de treballworkloadcarga de trabajo
caenes
càrrega docentteaching loadcarga docente
caenes
càrrega lectivacourse loadcarga lectiva
caenes
carreradegreecarrera
caenes
carrera de graubachelor's degree programmecarrera de grado
undergraduate programme
caenes
carrera universitàriauniversity degree programmecarrera universitaria
undergraduate programme
caenes
carta d'acceptacióletter of acceptancecarta de aceptación
caenes
carta d'admissió condicionalletter of conditional admissioncarta de admisión condicional
caenes
carta d'autoritzacióletter of permissioncarta de autorización
caenes
carta de presentacióletter of introductioncarta de presentación
caenes
carta de recomanacióletter of recommendationcarta de recomendación
caenes
cas pràcticpractical casecaso práctico
caenes
casals d'estiusummer campscampamentos de verano
caenes
catàleg de la BibliotecaLibrary cataloguecatálago de la Biblioteca
caenes
catàleg interuniversitariinteruniversity cataloguecatálogo interuniversitario
caenes
càtedrachaircátedra
caenes
catedràtic/a(full) professorcatedrático/a
caenes
catedràtic/a contractat/adacontracted (full) professorcatedrático/a contratado/a
caenes
catedràtic/a d'escola universitàriauniversity school (full) professorcatedrático/a de escuela universitaria
caenes
catedràtic/a d'universitatuniversity (full) professorcatedrático/a de universidad
caenes
catedràtic/a emèrit/aemeritus (full) professorcatedrático/a emérito/a
caenes
catedràtic/a interí/inauntenured (full) professorcatedrático/a interino/a
caenes
catedràtic/a numerari/ària(full) staff professorcatedrático/a numerario/a
caenes
categoriacategorycategoría
caenes
categoria contractualcontractual categorycategoría contractual
caenes
categoria docentteaching staff categorycategoría docente
caenes
categoria funcionarialcivil servant categorycategoría funcionarial
caenes
centrecentrecentro
caenes
centre adscritaffiliated centrecentro adscrito
caenes
centre adscrit consorciataffiliated partner centrecentro adscrito consorciado
caenes
centre adscrit de titularitat privadaprivate affiliated centrecentro adscrito de titularidad privada
caenes
centre adscrit de titularitat públicapublic affiliated centrecentro adscrito de titularidad pública
caenes
centre consorciatpartner centrecentro consorciado
caenes
centre d'autoaprenentatgeself-study centrecentro de autoaprendizaje
caenes
centre d'ensenyament superiorhigher education centrecentro de educación superior
caenes
centre de documentaciódocumentation centrecentro de documentación
caenes
centre de recercaresearch centrecentro de investigación
caenes
centre de recerca vinculatassociated research centrecentro de investigación vinculado
caenes
centre de recursos per a l'aprenentatge i la recercalearning and research resource centrecentro de recursos para el aprendizaje y la investigación
caenes
centre de titularitat privadaprivate centrecentro de titularidad privada
caenes
centre de titularitat públicapublic centrecentro de titularidad pública
caenes
centre docentteaching centrecentro docente
caenes
centre docent adscritaffiliated academic centrecentro docente adscrito
caenes
centre docent d'ensenyament superiorhigher education teaching centrecentro docente de educación superior
caenes
centre docent d'ensenyament superior de titularitat privadaprivate higher education academic centrecentro docente de educación superior de titularidad privada
caenes
centre docent d'ensenyament superior de titularitat públicapublic higher education academic centrecentro docente de educación superior de titularidad pública
caenes
centre docent universitariuniversity academic centrecentro docente universitario
caenes
centre especial de recercaspecial research centrecentro especial de investigación
caenes
centre integratUPF centrecentro integrado
caenes
centre tecnològictechnology centrecentro tecnológico
caenes
centre vinculatassociated centrecentro vinculado
caenes
cerca documentaldocumentary searchbúsqueda documental
caenes
certificatcertificatecertificado
caenes
certificat acadèmicacademic transcriptcertificado académico
caenes
certificat acadèmic d'estudistranscriptcertificado académico de estudios
caenes
certificat acadèmic oficialofficial academic transcriptcertificado académico oficial
caenes
certificat acadèmic personalpersonal academic transcriptcertificado académico personal
caenes
certificat acadèmic personal electrònicelectronic personal academic transcriptcertificado académico personal electrónico
caenes
certificat d'entitatidentity certificatecertificado de entidad
caenes
certificat d'estudis avançatscertificate of advanced studiescertificado de estudios avanzados
caenes
certificat de formació professionalvocational training certificatecertificado de formación profesional
caenes
certificat de matrícularegistration certificatecertificado de matrícula
enrolment certificate
caenes
certificat de notesgrade transcriptcertificado de notas
caenes
certificat electrònicdigital certificatecertificado electrónico
e-certificate
caenes
certificat substitutori del títolprovisional degree certificatecertificado sustitutorio del título
caenes
cessarto dismisscesar
caenes
ciclecycleciclo
caenes
cicle curtshort-cycle degreeciclo corto
caenes
cicle de docènciateaching cycleciclo de docencia
caenes
cicle llarglong-cycle degreeciclo largo
caenes
ciències de la saluthealth sciencesciencias de la salud
caenes
ciències de la salut i de la vidahealth and life sciencesciencias de la salud y de la vida
caenes
ciències experimentalsexperimental sciencesciencias experimentales
caenes
ciències humaneshuman sciencesciencias humanas
caenes
ciències socials i humanessocial and human sciencesciencias sociales y humanas
caenes
ciències socials i jurídiquessocial and legal sciencesciencias sociales y jurídicas
caenes
classe capgiradaflipped classroomclase invertida
caenes
classe invertidaflipped classroomclase invertida
caenes
classe magistrallectureclase magistral
caenes
classe no presencialonline lessonclase no presencial
caenes
classe pràcticapractical lessonclase práctica
caenes
classe presencialface-to-face lessonclase presencial
caenes
classe teòricatheoretical lessonclase teórica
caenes
claustralSenate memberclaustral
caenes
claustre universitariuniversity senateclaustro universitario
caenes
coavaluaciócoevaluationcoevaluación
caenes
codi de bones pràctiquescode of good practicecódigo de buenas prácticas
caenes
codirectorsco-supervisorscodirectores
caenes
coeficients de ponderacióweighting coefficientscoeficientes de ponderación
caenes
comissiócommitteecomisión
caenes
comissió acadèmicaacademic committeecomisión académica
caenes
comissió avaluadoraassessment committeecomisión evaluadora
caenes
comissió d'accésadmission committeecomisión de acceso
caenes
comissió d'avaluacióassessment committeecomisión de evaluación
caenes
comissió d'ensenyamenteducation committeecomisión de enseñanza
caenes
comissió de doctoratdoctoral studies committeecomisión de doctorado
caenes
comissió de professoratteaching staff committeecomisión de profesorado
caenes
comissió de recercaresearch committeecomisión de investigación
caenes
comissió de reclamacionsclaims committeecomisión de reclamaciones
caenes
comissió de seleccióselection committeecomisión de selección
caenes
comissió delegadadelegate committeecomisión delegada
caenes
comissió estatutàriastatutory committeecomisión estatutaria
caenes
comissió negociadoranegotiating committeecomisión negociadora
caenes
comissió permanentstanding committeecomisión permanente
caenes
comissió tècnicatechnical committeecomisión técnica
caenes
comissionat [òrgan col·legiat]commissioncomisionado [órgano colegiado]
caenes
comissionat/ada [càrrec o òrgan personal]commissionercomisionado/a [cargo u órgano personal]
caenes
comitècommitteecomité
caenes
comitè d'autoavaluacióself-assessment committeecomité de autoevaluación
caenes
comitè d'avaluadors externsexternal assessment committeecomité de evaluadores externos
caenes
comitè d'empresaworkers' committeecomité de empresa
caenes
comitè de direcciósteering committeecomité de dirección
caenes
comitè de direcció de tesi doctoralthesis supervisory committeecomité de tesis doctoral
caenes
comitè de seguretat i saluthealth and safety committeecomité de seguridad y salud
caenes
comitè tècnictechnical committeecomité técnico
caenes
competènciescompetencescompetencias
caenes
competències acadèmiquesacademic competencescompetencias académicas
caenes
competències bàsiquesbasic competencescompetencias básicas
caenes
competències comunicativescommunication competencescompetencias comunicativas
caenes
competències docentsteaching competencescompetencias docentes
caenes
competències específiquesspecific competencescompetencias específicas
caenes
competències generalsgeneral competencescompetencias generales
caenes
competències genèriquesgeneric competencescompetencias genéricas
caenes
competències informacionalsinformation competencescompetencias informacionales
caenes
competències instrumentalsinstrumental competencescompetencias instrumentales
caenes
competències interpersonalsinterpersonal competencescompetencias interpersonales
caenes
competències investigadoresresearch competencescompetencias investigadoras
caenes
competències lingüístiqueslinguistic competencescompetencias lingüísticas
caenes
competències personalspersonal competencescompetencias personales
caenes
competències professionalsprofessional competencescompetencias profesionales
caenes
competències sistèmiquessystemic competencescompetencias sistémicas
caenes
competències tècniquestechnical competencescompetencias técnicas
caenes
competències tecnològiquestechnological competencescompetencias tecnológicas
caenes
competències transversalscross-disciplinary competencescompetencias transversales
caenes
complementcomplementcomplemento
caenes
complement de productivitatproductivity complementcomplemento de productividad
caenes
complement específicspecific complementcomplemento específico
caenes
complement retributiu addicionaladditional salary complementcomplemento retributivo adicional
caenes
complements de formacióbridging coursescomplementos de formación
caenes
comunitat acadèmicaacademic communitycomunidad académica
caenes
comunitat científica internacionalinternational scientific communitycomunidad científica internacional
caenes
comunitat universitàriauniversity communitycomunidad universitaria
caenes
concurscompetitionconcurso
caenes
concurs d'accéscompetitive admission processconcurso de acceso
caenes
concurs d'habilitacióqualification competitionconcurso de habilitación
caenes
concurs d'oposicióopen competitionconcurso oposición
caenes
concurs de seleccióselection competitionconcurso de selección
caenes
concurs públicpublic competitionconcurso público
caenes
consellboardconsejo
caenes
consell assessoradvisory boardconsejo asesor
caenes
consell assessor externexternal consulting boardconsejo asesor externo
caenes
consell d'estudisacademic councilconsejo de estudios
caenes
consell d'institutinstitute boardconsejo de instituto
caenes
consell d'institut universitari de recercauniversity research institute boardconsejo de instituto universitario de investigación
caenes
Consell d'UniversitatsUniversities CouncilConsejo de Universidades
caenes
consell de coordinació universitàriauniversity coordination boardconsejo de coordinación universitaria
caenes
consell de departamentdepartment boardconsejo de departamento
caenes
consell de direccióboard of managementconsejo de dirección
caenes
consell de directors de departamentcouncil of heads of departmentconsejo de directores de departamento
caenes
consell de governboard of governorsconsejo de gobierno
caenes
consell socialboard of trusteesconsejo social
caenes
conseller (del Govern de la Generalitat)Catalan ministerconsejero/a (del Gobierno de la Generalitat)
caenes
conseller/a acadèmic/aacademic councillorconsejero/a académico/a
caenes
construcció d'equipsteam buildingcohesión de equipos
caenes
contingutcontentcontenido
caenes
continuïtat dels estudiscontinuance of studiescontinuidad de los estudios
caenes
contractecontractcontrato
caenes
contracte de col·laboraciócooperation contractcontrato de colaboración
caenes
contracte laboralemployment contractcontrato laboral
caenes
contracte programaprogramme agreementcontrato programa
caenes
convalidacióvalidationconvalidación
caenes
convalidació d'estudis previsvalidation of previous studiesconvalidación de estudios previos
caenes
convalidació de crèditsvalidation of creditsconvalidación de créditos
caenes
conveniagreementconvenio
caenes
conveni bilateralbilateral agreementconvenio bilateral
caenes
conveni col·lectiucollective agreementconvenio colectivo
caenes
conveni d'adscripciómembership agreementconvenio de adscripción
caenes
conveni d'intercanviexchange agreementconvenio de intercambio
caenes
conveni de col·laboraciócooperation agreementconvenio de colaboración
caenes
conveni de col·laboració acadèmicaacademic cooperation agreementconvenio de colaboración académica
caenes
conveni de cooperaciócooperation agreementconvenio de cooperación
caenes
convocatòria d'accéscall for applicationsconvocatoria de acceso
caenes
convocatòria d'examenexamination sittingconvocatoria de examen
caenes
convocatòria d'examen extraordinàriaextraordinary examination sittingconvocatoria de examen extraordinaria
caenes
convocatòria d'examen ordinàriaordinary examination sittingconvocatoria de examen ordinaria
caenes
convocatòria extraordinàriacall for applications (extended deadline)convocatoria extraordinaria
caenes
convocatòria públicapublic call for applicationsconvocatoria pública
caenes
coordinador/acoordinatorcoordinador/a
caenes
coordinador/a acadèmic/aacademic coordinatorcoordinador/a académico/a
caenes
coordinador/a de programa de doctoratdoctoral programme coordinatorcoordinador/a de programa de doctorado
caenes
coordinador/a docentteaching coordinatorcoordinador/a docente
caenes
cos de catedràtics d'universitatbody of (full) university professorscuerpo de catedráticos de universidad
caenes
cos docentteaching bodycuerpo docente
caenes
cos docent universitariuniversity teaching bodycuerpo docente universitario
caenes
cotutelajoint supervisioncotutela
caenes
crèdit ECTSECTS creditcrédito ECTS
caenes
crèdit universitariuniversity creditcrédito universitario
caenes
crèdits de l'assignaturasubject creditscréditos de la asignatura
caenes
crèdits de lliure elecciófree elective creditscréditos de libre elección
caenes
criteris d'avaluacióevaluation criteriacriterios de evaluación
assessment criteria
caenes
criteris d'avaluació qualitatiusqualitative evaluation criteriacriterios de evaluación cualitativos
caenes
criteris d'avaluació quantitatiusquantitative evaluation criteriacriterios de evaluación cuantitativos
caenes
criteris de qualificaciógrading criteriacriterios de calificación
caenes
cum laudecum laudecum laude
caenes
curs acadèmicacademic yearcurso académico
caenes
curs d'adaptacióbridging coursecurso de adaptación
caenes
curs d'anivellamentlevelling coursecurso de nivelación
caenes
curs d'aprofundimentdeepening coursecurso de profundización
caenes
curs d'especialitzacióspecialization coursecurso de especialización
caenes
curs d'estiusummer coursecurso de verano
caenes
curs d'orientació universitària (COU)pre-university orientation course (COU)curso de orientación universitaria (COU)
caenes
curs de perfeccionamentrefresher coursecurso de perfeccionamiento
caenes
curs de postgraupostgraduate coursecurso de postgrado
caenes
curs de postgrau i de perfeccionamentpostgraduate and refresher coursecurso de postgrado y de perfeccionamiento
caenes
curs de reciclatgerefresher coursecurso de reciclaje
caenes
curs en línia obert i massiu (MOOC)massive open online course (MOOC)curso en línea masivo y abierto (MOOC)
caenes
curs intensiuintensive coursecurso intensivo
caenes
curs opcional (optatives)elective coursecurso opcional (optativas)
caenes
curs optatiu (lliure elecció)optional coursecurso optativo (libre elección)
caenes
curs pontbridging coursecurso puente
caenes
cursos especialitzatsspecialist coursescursos especializados
caenes
dades personalspersonal detailsdatos personales
caenes
data d'expediciódate of issuefecha de expedición
caenes
data de finalitzacióend datefecha de finalización
caenes
declaració de BolonyaBologna declarationdeclaración de Boloña
caenes
decret lleidecree-lawdecreto ley
caenes
defensa de la tesithesis defencedefensa de la tesis
oral examination
caenes
defensar una tesito defend a thesisdefender una tesis
caenes
degà/anadeandecano/a
caenes
deganatdean's officedecanato
caenes
delegat/adadelegatedelegado/a
caenes
delegat/ada del rectorrector’s delegatedelegado/a del rector
caenes
departamentdepartmentdepartamento
caenes
departament [del Govern de la Generalitat]ministrydepartamento [del Gobierno de la Generalitat]
caenes
departament universitariuniversity departmentdepartamento universitario
caenes
descripció setmanal d'activitatsweekly description of activitiesdescripción semanal de actividades
caenes
diari oficialofficial gazettediario oficial
official journal
caenes
diari reflexiureflexive journaldiario reflexivo
caenes
dinamitzaciódynamisationdinamización
promotion
caenes
diplomadiplomadiploma
caenes
diploma de postgraupostgraduate diplomadiploma de postgrado
caenes
diplomat/adathree-year degree holderdiplomado/a
caenes
diplomaturathree-year degreediplomatura
short degree
caenes
dipòsit de la tesithesis formal registrationdepósito de la tesis
thesis submission
caenes
direcció de tesithesis supervisiondirección de tesis
caenes
director/adirectordirector/a
caenes
director/a d'estudistudy directordirector/a de estudio
caenes
director/a d'institut universitari de recercauniversity research institute directordirector/a de instituto universitario de investigación
caenes
director/a d'institut universitari de recerca propiUPF university research institute directordirector/a de instituto universitario de investigación propio
caenes
director/a de centrecentre directordirector/a de centro
caenes
director/a de departamenthead of departmentdirector/a de departamento
caenes
director/a de recercaresearch supervisordirector/a de investigación
caenes
director/a de tesi (doctoral)(doctoral) thesis supervisordirector/a de tesis (doctoral)
caenes
director/a supervisor/asupervisordirector/a supervisor/a
caenes
director/a tècnic/atechnical directordirector/a técnico/a
caenes
disseny experimentalexperimental designdiseño experimental
caenes
doble especialitatdouble specializationdoble especialidad
caenes
doble graudouble bachelor's degreedoble grado
caenes
doble llicenciaturadouble long degree doble licenciatura
caenes
doble titulaciódouble degreedoble titulación
caenes
docènciateachingdocencia
caenes
docència interactivainteractive teachingdocencia interactiva
caenes
docència no regladanon-state-regulated educationdocencia no reglada
non-formal education
caenes
docència regladastate-regulated educationdocencia reglada
formal education
caenes
docència universitàriauniversity teachingdocencia universitaria
caenes
docent [adjectiu]teachingdocente [adjetivo]
caenes
docent [substantiu]lecturerdocente [sustantivo]
caenes
doctor/adoctordoctor/a
caenes
doctor/a honoris causadoctor honoris causadoctor/a honoris causa
caenes
doctorand/adoctoral studentdoctorando/a
PhD student
caenes
doctoratdoctoratedoctorado
PhD
caenes
document electrònicelectronic documentdocumento electrónico
e-document
caenes
dossier d'aprenentatge de l'estudiantstudent learning portfoliodossier de aprendizaje del estudiante
caenes
dossier de docènciateaching portfoliodossier de docencia
caenes
dossier de matriculacióregistration dossierdossier de matriculación
enrolment dossier
caenes
educació contínuacontinuing educationeducación continua
caenes
educació formalformal educationeducación formal
caenes
educació general bàsicaformer Spanish primary educationeducación general básica
caenes
educació no formalnon-formal educationeducación no formal
caenes
educació secundàriasecondary educationeducación secundaria
caenes
EEESEHEAEEES
caenes
en extincióbeing phased outen extinción
caenes
en líniaonlineen línea
caenes
enfocament analíticanalytical approachenfoque analítico
caenes
enfocament deductiudeductive approachenfoque deductivo
caenes
enfocament directiudirective approachenfoque directivo
caenes
enfocament inductiuinductive approachenfoque inductivo
caenes
enfocament sintèticsynthetic approachenfoque sintético
caenes
enginyer/a superiorengineeringeniero/a superior
caenes
enginyer/a tècnic/atechnical engineeringeniero/a técnico/a
caenes
enginyeria (superior)engineering degree programmeingeniería (superior)
caenes
enginyeria tècnicaengineering diplomaingeniería técnica
caenes
ensenyamenteducationeducación
degree courseestudios
caenes
ensenyament a distànciadistance courseestudios a distancia
caenes
ensenyament d'especialitzacióspecialization courseestudios de especialización
caenes
ensenyament de primer ciclefirst cycle degree courseestudios de primer ciclo
caenes
ensenyament de segon ciclesecond cycle degree courseestudios de segundo ciclo
caenes
ensenyament de tercer ciclepostgraduate degree courseestudios de tercer ciclo
caenes
ensenyament i formació vocacionalvocational education and trainingestudios y formación vocacionales
caenes
ensenyament magistralex-cathedra teachingenseñanza magistral
caenes
ensenyament no presencialvirtual courseenseñanza no presencial
caenes
ensenyament oficialofficial courseenseñanza oficial
caenes
ensenyament pràcticpractical classenseñanza práctica
caenes
ensenyament semipresencialblended learningenseñanza semipresencial
caenes
ensenyament superiorhigher educationestudios superiores
caenes
ensenyament tècnictechnical degreeestudios técnicos
caenes
ensenyament teòrictheoretical courseestudios teóricos
caenes
ensenyament universitariuniversity courseestudios universitarios
caenes
ensenyaments artístics superiorsperforming and applied arts degreesestudios artísticos superiores
caenes
ensenyaments en modalitat presencialface-to-face coursesestudios en modalidad presencial
caenes
entitat de registreregistration entityentidad de registro
registering body/office/organisation
caenes
entorn virtualvirtual environmententorno virtual
caenes
entorn virtual compartitshared virtual environmententorno virtual compartido
caenes
entrevista personalpersonal interviewentrevista personal
caenes
equip deganaldecanal teamequipo decanal
caenes
equiparació (d'una assignatura)equivalence (of a subject)equiparación (de una asignatura)
caenes
escala administrativaadministrative scaleescala administrativa
caenes
escala auxiliar administrativaauxiliary administrative scaleescala auxiliar administrativa
caenes
escala d'ajudants d'arxius i bibliotequesscale of archives and library assistantsescala de ayudantes de archivos y bibliotecas
caenes
escala de gestiómanagement scaleescala de gestión
caenes
escala facultativa d'arxius i bibliotequesoptional scale of archives and librariesescala facultativa de archivos y bibliotecas
caenes
escolaschoolescuela
caenes
escola d'estiusummer schoolescuela de verano
caenes
Escola de DoctoratPhD SchoolEscuela de Doctorado
caenes
escola de magisteriteacher education schoolescuela de magisterio
teacher education college
caenes
escola politècnicapolytechnic schoolescuela politécnica
caenes
escola politècnica superiorpolytechnic schoolescuela politécnica superior
caenes
escola superiorschoolescuela superior
college
caenes
escola tècnica superiorschoolescuela técnica superior
college
caenes
escola universitàriauniversity schoolescuela universitaria
caenes
escola universitària politècnicapolytechnic university schoolescuela universitaria politécnica
caenes
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)European Higher Education Area (EHEA)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
caenes
Espai Europeu de RecercaEuropean Research AreaEspacio Europeo de Investigación
caenes
especialitatspecializationespecialidad
caenes
especialitzacióspecializationespecialización
caenes
estada acadèmica a l’estrangerstudy period abroadestancia académica en el extranjero
caenes
estada en una empresainternshipestancia en una empresa
work placement
caenes
estatutsstatutesestatutos
caenes
estratègiastrategyestrategia
caenes
estratègia docentteaching strategyestrategia docente
caenes
estructura acadèmicaacademic structureestructura académica
caenes
estructura administrativaadministrative structureestructura administrativa
caenes
estudistudyestudio
caenes
estudi de cascase studyestudio de caso
caenes
estudi docentteaching studyestudio docente
caenes
estudi individualindividual studyestudio individual
caenes
estudi oficial de tercer cicleofficial postgraduate degree courseestudio oficial de tercer ciclo
caenes
estudi propiUPF-specific degree courseestudio propio
caenes
estudiantstudentestudiante
caenes
estudiant d'intercanviexchange studentestudiante de intercambio
caenes
estudiant de doctoratdoctoral studentestudiante de doctorado
caenes
estudiant de grauundergraduate studentestudiant de grado
caenes
estudiant de mobilitatmobility studentestudiante de movilidad
caenes
estudiant de postgraupostgraduate studentestudiante de postgrado
caenes
estudiant en pràctiques en una empresainternestudiante en prácticas en una empresa
caenes
estudiant oficialdegree-seeking studentestudiante oficial
caenes
estudiant universitariuniversity studentestudiante universitario
caenes
estudiant visitantvisiting studentestudiante visitante
caenes
estudis de doctoratdoctoral studiesestudios de doctorado
caenes
estudis de graduat superiorundergraduate coursesestudios de graduado superior
caenes
estudis de grauundergraduate studiesestudios de grado
caenes
estudis de màstermaster's degree studiesestudios de máster
caenes
estudis de postgraupostgraduate studiesestudios de postgrado
caenes
estudis homologatshomologated studiesestudios homologados
officially recognized studies
caenes
ex-alumne/aformer studentex alumno/a
ex-student
caenes
examenexaminationexamen
exam
caenes
examen ajornatpostponed examinationexamen aplazado
caenes
examen d'accésentrance examinationexamen de acceso
caenes
examen de recuperacióresit examinationexamen de recuperación
caenes
examen finalfinal examexamen final
caenes
examen parcialpartial examinationexamen parcial
caenes
excedèncialeave of absenceexcedencia
extended leave of absence
caenes
excel·lentexcellentsobresaliente
A
caenes
exempcióexemptionexención
caenes
exempció de preusprice exemptionexención de precios
caenes
exempció docentteaching exemptionexención docente
caenes
exempció parcialpartial exemptionexención parcial
caenes
exempció parcial d'assistència als estudiantspartial exemption from student assistanceexención parcial de asistencia a los estudiantes
caenes
exempció totaltotal exemptionexención total
caenes
exempció total d'assistència als estudiantstotal exemption from student assistanceexención total de asistencia a los estudiantes
caenes
exempció total de dedicació docenttotal exemption from teachingexención total de dedicación docente
caenes
exercicis d'avaluacióassessment exercisesejercicios de evaluación
caenes
exercicis pràcticspractical exercisesejercicios prácticos
caenes
expedient acadèmictranscriptexpediente académico
academic record
caenes
expedient digitaldigital recordexpediente digital
e-transcript
caenes
extensió universitàriauniversity extensionextensión universitaria
caenes
facultatfacultyfacultad
caenes
fedatari/àriaattestorfedatario/a
caenes
fitxa d'estudiantstudent personal data sheetficha de estudiante
caenes
font de consultareference sourcefuente de consulta
caenes
formaciótrainingformación
education
caenes
formació a midatailored trainingformación a medida
caenes
formació acadèmicaacademic trainingformación académica
caenes
formació al llarg de tota la vidalifelong educationformación a lo largo de toda la vida
caenes
formació bàsicabasic educationformación básica
caenes
formació contínuacontinuing educationformación continua
caenes
formació inicialinitial trainingformación inicial
caenes
formació permanentlifelong learningformación permanente
caenes
formació personalitzadacustomized trainingformación personalizada
caenes
formació professionalprofessional trainingformación profesional
vocational training
caenes
full de tutoriatutorial sheethoja de tutoría
caenes
funcionari/àriapublic employeefuncionario/a
caenes
fundaciófoundationfundación
caenes
fundació vinculadaassociated foundationfundación vinculada
caenes
futur/a estudiantprospective studentfuturo/a estudiante
caenes
gabinetofficegabinete
caenes
garantia de qualitatquality assurancegarantía de calidad
caenes
gerènciageneral manager's officegerencia
caenes
gerentgeneral managergerente
caenes
gestió acadèmicaacademic managementgestión académica
caenes
gestió de personalstaff managementgestión de personal
caenes
gestió externa (tasques)front office (tasks)front office
caenes
gestió interna (tasques)back office (tasks)back office
caenes
gestió patrimonialproperty managementgestión patrimonial
caenes
gestió públicapublic managementgestión pública
caenes
graduat superior [estudis]bachelor's degree programmegraduado superior [estudios]
caenes
graduat/adagraduategraduado/a
caenes
graubachelor's degreegrado
caenes
grau d'enginyeriaengineering bachelor's degreegrado de ingeniería
caenes
grupgroupgrupo
caenes
grup classeclassgrupo clase
caenes
grup de discussiódiscussion groupgrupo de discusión
caenes
grup de recercaresearch groupgrupo de investigación
caenes
grup de treballworking groupgrupo de trabajo
caenes
grup especial de recercaspecial research groupgrupo especial de investigación
caenes
grup reduïtsmall groupgrupo reducido
caenes
guardó d'honorhonour awardgalardón de honor
caenes
guia de l'estudiantstudent's guideguía del estudiante
caenes
guia docentcourse guideguía docente
caenes
habilitats comunicativescommunicative skillshabilidades comunicativas
caenes
habilitats d'aprenentatgelearning skillshabilidades de aprendizaje
caenes
habilitats de recercaresearch skillshabilidades de investigación
caenes
habilitats didàctiquesdidactic skillshabilidades didácticas
caenes
habilitats i competènciesskills and competenceshabilidades y competencias
caenes
habilitats personalspersonal skillshabilidades personales
caenes
habilitats pràctiquespractical skillshabilidades prácticas
caenes
homologacióhomologationhomologación
official recognition
caenes
hores lectivesteaching hourshoras lectivas
caenes
hores presencialsface-to-face hourshoras presenciales
caenes
identificació electrònicaelectronic identificationidentificación electrónica
caenes
implantació territorialland settingimplantación territorial
caenes
imprès de sol·licitudapplication formimpreso de solicitud
caenes
indicadors d'avaluacióevaluation indicatorsindicadores de evaluación
caenes
informe anualannual reportinforme anual
caenes
informe d'autoavaluacióself-assessment reportinforme de autoevaluación
caenes
informe d'avaluació externaexternal assessment reportinforme de evaluación externa
caenes
informe de seguimentmonitoring reportinforme de seguimiento
caenes
informe finalfinal reportinforme final
caenes
iniciació a la recercainitiation to researchiniciación en la investigación
caenes
innovació científicascientific innovationinnovación científica
caenes
innovació docentteaching innovationinnovación docente
caenes
inscripcióenrolmentinscripción
caenes
inscripcionsenrolmentsinscripciones
caenes
inserció laboralwork placementinserción laboral
job placement
caenes
institució d'ensenyament superiorhigher education institutioninstitución de enseñanza superior
caenes
institució d'origenhome institutioninstitución de origen
sending institution
caenes
institució de destinacióhost institutioninstitución de destino
receiving institutioninstitución receptora
caenes
institución receptorahost institutioninstitución de destino
institución receptora
caenes
institutinstituteinstituto
caenes
institut adscritaffiliated instituteinstituto adscrito
caenes
institut de ciències de l'educacióinstitute of education sciencesinstituto de ciencias de la educación
caenes
institut mixt de recercajoint research instituteinstituto mixto de investigación
caenes
institut universitariuniversity instituteinstituto universitario
caenes
institut universitari adscritaffiliated university instituteinstituto universitario adscrito
caenes
institut universitari de recercauniversity research instituteinstituto universitario de investigación
caenes
institut vinculatassociated instituteinstituto vinculado
caenes
instrument d'avaluacióevaluation instrumentinstrumento de evaluación
caenes
integració lingüística i culturallinguistic and cultural integrationintegración lingüística y cultural
caenes
interessos de recercaresearch interestsintereses de la investigación
caenes
interí/inatemporary employeeinterino/a
caenes
internacionalitzacióinternationalizationinternacionalización
caenes
interoperabilitatinteroperabilityinteroperabilidad
caenes
investigador/aresearcherinvestigador/a
caenes
investigador/a de primera líniatop-level researcherinvestigador/a de primera línea
caenes
investigador/a doctor/adoctor researcherinvestigador/a doctor/a
caenes
investigador/a en formaciótraining researcherinvestigador/a en formación
caenes
investigador/a postdoctoralpostdoctoral researcherinvestigador/a postdoctoral
caenes
investigador/a principalprincipal researcherinvestigador principal
caenes
investigador/a propi/pròpiaUPF researcherinvestigador/a propio/a
caenes
investigador/a vinculat/adaassociated researcherinvestigador/a vinculado/a
caenes
itineraripathwayitinerario
caenes
itinerari acadèmicacademic trackitinerario académico
caenes
itinerari dobledual trackitinerario doble
caenes
joc de rolrole playingjuego de rol
caenes
jornada de portes obertesopen dayjornada de puertas abiertas
caenes
juntaboardjunta
committee
caenes
junta consultivaadvisory boardjunta consultiva
caenes
junta d'estudistudy boardjunta de estudio
caenes
junta de centrecentre boardjunta de centro
caenes
junta de facultatfaculty boardjunta de facultad
caenes
junta de personalstaff committeejunta de personal
caenes
junta electoralelectoral boardjunta electoral
caenes
justificant de recepcióconfirmation of deliveryjustificante de recepción
caenes
laboratorilaboratorylaboratorio
caenes
laboratori de pràctiquespractices laboratorylaboratorio de prácticas
caenes
lector/ateaching assistantlector/a
caenes
lectura de tesi doctoraldoctoral thesis defencelectura de tesis doctoral
caenes
lectures complementàriescomplementary readingslecturas complementarias
caenes
línia de recercaline of researchlínea de investigación
caenes
llei orgànicaorganic lawley orgánica
caenes
llengua de signes catalanaCatalan sign languagelengua de signos catalana
caenes
llengua de treballworking languagelengua de trabajo
caenes
llengua oficialofficial languagelengua oficial
caenes
llengua pròpia (de)language specific (to)lengua propia (de)
caenes
llibertat de càtedraacademic freedomlibertad de cátedra
caenes
llibertat de recercafreedom of researchlibertad de investigación
caenes
llicèncialeavelicencia
caenes
llicenciat/adagraduatelicenciado/a
caenes
llicenciaturalong degreelicenciatura
four-year degree
five-year degree
six-year degree
caenes
lliçólessonlección
caenes
lliçó magistrallecturelección magistral
caenes
llista de revocació de certificats (LRC)certificate revocation list (CRL)lista de revocación de certificados (LRC)
caenes
lliurament del treballassignment hand-inentrega del trabajo
caenes
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
caenes
manual de referènciareference manualmanual de referencia
caenes
mapa conceptualconcept mapmapa conceptual
caenes
marc comú de qualificacionsEuropean common framework of gradesmarco común de calificaciones
caenes
marc de qualificacionsframework of gradesmarco de calificaciones
caenes
marc referencial de crèditscredit frameworkmarco referencial de créditos
caenes
màster [programa]master's degreemáster [programa]
caenes
màster [titulat/ada]mastermáster [titulado/a]
caenes
màster de recercaresearch master's degreemáster de investigación
caenes
màster professionalitzadorprofessional master's degreemáster profesionalizador
caenes
màster universitariuniversity master's degreemáster universitario
caenes
matèriasubjectmateria
caenes
matèria d'estudistudy topicmateria de estudio
caenes
matèria de formació bàsicabasic education subjectmateria de formación básica
caenes
material d'ampliacióextension materialsmaterial de ampliación
caenes
material de suportsupporting materialsmaterial de apoyo
support materials
caenes
material docentteaching materialsmaterial docente
caenes
matèries obligatòriescompulsory subjectsmaterias obligatorias
caenes
matrícularegistration matrícula
enrolment
caenes
matrícula d'honordistinctionmatrícula de honor
A with honours
caenes
mecanisme d'avaluacióassessment mechanismmecanismo de evaluación
caenes
mecanisme de recompte de crèditscredit computation mechanismmecanismo de recuento de créditos
caenes
mecanismes d'avaluació, acreditació i certificacióassessment, accreditation and certification mechanismsmecanismos de evaluación, acreditación y certificación
caenes
mecenatgepatronagemecenazgo
caenes
membremembermiembro
caenes
membre claustralSenate membermiembro claustral
caenes
membre electeelected membermiembro electo
caenes
membre natex officio membermiembro nato
caenes
membre titularfull membermiembro titular
caenes
memòriareportmemoria
caenes
memòria anualannual reportmemoria anual
caenes
memòria de resultatsreport on findingsmemoria de resultados
caenes
Menció cap a l'Excel·lènciaPathway to Excellence labelMención hacia la Excelencia
caenes
menció de qualitatquality mentionmención de calidad
caenes
menció en (+ especialitat acadèmica)major inmención en
caenes
mentoriamentoringmentoría
caenes
mèritmeritmérito
caenes
mèrit acadèmicacademic meritmérito académico
caenes
mesaboardmesa
caenes
mesa del ClaustreSenate boardmesa del Claustro
caenes
mestre/aprimary-school teachermaestro/a
caenes
mestre/a de laboratorilaboratory instructormaestro/a de laboratorio
caenes
mestre/a de tallerworkshop instructormaestro/a de taller
caenes
metge intern resident (MIR)resident medical interns (MIR)médico interno residente (MIR)
caenes
mètode d'avaluacióassessment methodmétodo de evaluación
caenes
mètode d'ensenyamentteaching methodmétodo de enseñanza
caenes
mètode de casoscase methodmétodo de casos
caenes
mètode de recercaresearch methodsmétodo de investigación
caenes
mètode del cascase methodmétodo del caso
caenes
mètode hipotètico-deductiuhypothetico-deductive methodmétodo hipotético-deductivo
caenes
mètode inductiuinductive methodmétodo inductivo
caenes
mètode socràticSocratic methodmétodo socrático
caenes
metodologiamethodologymetodología
caenes
metodologia didàcticadidactic methodologymetodología didáctica
caenes
metodologia docentteaching methodologymetodología docente
caenes
metodologia pedagògicapedagogical methodologymetodología pedagógica
caenes
millora docentteaching improvementmejora docente
caenes
mitjanaaveragepromedio
caenes
mobilitatmobilitymovilidad
caenes
mobilitat internacionalinternational mobilitymovilidad internacional
caenes
modalitatcourse typemodalidad
caenes
modalitat cíclicacyclic modemodalidad cíclica
caenes
mòdulmodulemódulo
caenes
mòdul d'anivellamentlevelling modulemódulo de nivelización
caenes
mòdul d'aprenentatgelearning modulemódulo de aprendizaje
caenes
no presencialvirtualno presencial
caenes
no presentat/adaexam not satno presentado/a
absent
caenes
nom i cognomsfull namenombre y apellidos
caenes
nomenamentappointmentnombramiento
nomination
caenes
normaregulationnorma
rule
caenes
norma acadèmicaacademic regulationnorma académica
caenes
norma de règim interninternal regulationnorma de régimen interno
caenes
normativaregulationsnormativa
guidelines
caenes
normes de funcionamentoperating rulesnormas de funcionamiento
caenes
normes de permanènciacontinuance rulesnormas de permanencia
caenes
normes de progressióprogression rulesnormas de progresión
caenes
notamarknota
grade
caenes
nota de talladmission marknota de corte
cut-off mark
caenes
nota mitjanaaverage gradenota media
caenes
notablegoodnotable
B
caenes
objecte d'estudiobject of studyobjeto de estudio
caenes
objectiusobjectivesobjetivos
caenes
oferta d'estudisstudies offeredoferta de estudios
caenes
oferta docentcourses offeredoferta docente
caenes
oficina comptableaccounting officeoficina contable
caenes
ordenació acadèmicaacademic planningordenación académica
caenes
òrganbodyórgano
caenes
òrgan col·legiatcorporate bodyórgano colegiado
caenes
òrgan col·legiat d'àmbit generalgeneral corporate bodyórgano colegiado de ámbito general
caenes
òrgan col·legiat d'àmbit particularspecific corporate bodyórgano colegiado de ámbito particular
caenes
òrgan de governgoverning bodyórgano de gobierno
caenes
òrgan de govern col·legiatcorporate governing bodyórgano de gobierno colegiado
caenes
òrgan de govern unipersonalunipersonal governing bodyórgano de gobierno unipersonal
caenes
òrgan gestormanaging bodyórgano gestor
caenes
orientacióguidanceorientación
caenes
orientació acadèmico-professionalacademic and career guidanceorientación académico-profesional
caenes
parc científic i tecnològicscience and technology parkparque científico y tecnológico
caenes
parella lingüísticalanguage tandempareja lingüística
caenes
parella lingüística [cadascun dels dos membres de la parella]language partnerpareja lingüística
caenes
PAS funcionaricivil service administrative and service staffPAS funcionario
caenes
PAS laboralnon-civil service administrative and service staffPAS laboral
caenes
passarel·lapathwaypasarela
caenes
patrocinisponsorshippatrocinio
caenes
pausa i cafècoffee breakpausa-café
caenes
pendent d'avaluacióassessment pendingpendiente de evaluación
caenes
pendent de qualificaciógrade pendingpendiente de calificación
caenes
per correu ordinariby ordinary mailpor correo ordinario
caenes
per via diplomàticadiplomaticallypor vía diplomática
caenes
per via escrita o oralorally or in writingpor vía escrita o oral
caenes
per via notarialby a notarypor vía notarial
caenes
perfil del contractantcontractor's profileperfil del contratante
caenes
període d'exàmensexam periodperiodo de exámenes
caenes
període de formacióperiod of studyperíodo de formación
caenes
període de matrícularegistration periodperíodo de matrícula
caenes
període de recercaperiod of researchperíodo de investigación
caenes
període lectiutermperiodo lectivo
caenes
permanènciacontinuancepermanencia
caenes
personal acadèmicacademic staffpersonal académico
caenes
personal acadèmic en formaciótrainee academic staffpersonal académico en formación
caenes
personal d'administracióadministrative staffpersonal de administración
caenes
personal d'administració i serveis (PAS)administrative and service staffpersonal de administración y servicios (PAS)
caenes
personal de suport a la recercaresearch support staffpersonal de apoyo a la investigación
caenes
personal docentteaching staffpersonal docente
caenes
personal investigadorresearch staffpersonal investigador
caenes
personal investigador en formaciótrainee research staffpersonal investigador en formación
caenes
personal laboralcontracted staffpersonal laboral
caenes
personal tècnictechnical staffpersonal técnico
caenes
personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)technical, management and administration and service staff (PTGAS)personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
caenes
pla d'accióaction planplan de acción
plan of action
caenes
pla d'activitat docent (PAD)teaching activity plan (PAD)plan de actividad docente (PAD)
caenes
pla d'estudissyllabusplan de estudios
curriculum
caenes
pla de mesures de suport a la recercaplan of action for research supportplan de medidas de apoyo a la investigación
caenes
pla de recercaresearch planplan de investigación
caenes
pla directormaster planplan director
caenes
pla docent (de l'assignatura)course plan (of the subject)plan docente (de la asignatura)
caenes
pla estratègicstrategic planplan estratégico
caenes
planejament estratègicstrategic planningplaneamiento estratégico
caenes
Planetary WellbeingPlanetary WellbeingPlanetary Wellbeing
caenes
planificacióplanningplanificación
caenes
planificació docentacademic planningplanificación docente
caenes
podcastpodcastpodcast
caenes
poder notarialnotarial deedpoder notarial
caenes
política lingüísticalanguage policypolítica lingüística
caenes
portafirmesdigital signature serviceportafirmas
caenes
portafoliportfolioportafolio
caenes
portafolis / dossierportfolioportafolio
caenes
postdoctoralpost-doctoralpostdoctoral
caenes
postgraduat/adapostgraduatepostgraduado/a
caenes
postil·laapostilleapostilla
caenes
pràcticumpracticumprácticum
caenes
pràctiquespractical classesprácticas
caenes
pràctiques acadèmiquesacademic placementprácticas académicas
caenes
pràctiques acadèmiques externesexternal academic placementprácticas académicas externas
caenes
pràctiques curricularscurricular placementprácticas curriculares
caenes
pràctiques de col·laboraciócollaborative placementprácticas de colaboración
caenes
pràctiques de laboratorilaboratory practical sessionsprácticas de laboratorio
caenes
pràctiques en una empresainternshipprácticas en una empresa
caenes
pràctiques externesexternal placement / internshipprácticas externas
caenes
pràctiques extracurricularsextracurricular placementprácticas extracurriculares
caenes
predoctoralpre-doctoralpredoctoral
caenes
preguntes d'assaigessay questionspreguntas de ensayo
caenes
preinscripcióapplicationpreinscripción
caenes
preinscripció universitàriauniversity entrance applicationpreinscripción universitaria
caenes
prematrículapre-enrolmentprematrícula
preregistration
caenes
prematriculaciópre-enrolmentprematriculación
preregistration
caenes
premi extraordinarispecial awardpremio extraordinario
caenes
prerequisitprerequisiteprerequisito
caenes
preselecció de candidatsshortlist of candidatespreselección de candidatos
caenes
presencialface-to-facepresencial
caenes
presencialitatface-to-face teachingpresencialidad
caenes
presentaciópresentationpresentación
caenes
presentació oraloral presentationpresentación oral
caenes
presentar-se a un examento sit an examinationpresentarse a un examen
caenes
president/achairpersonpresidente/a
president
caenes
préstecloanpréstamo
caenes
préstec interbibliotecariinterlibrary loanpréstamo interbibliotecario
caenes
primer autorlead authorprimer autor
caenes
primer ciclefirst cycleprimer ciclo
caenes
primera convocatòria (d'examen)first examination sittingprimera convocatoria (de examen)
caenes
primera menció en (+ especialitat acadèmica)major inprimera mención en
caenes
primera titulaciófirst degreeprimera titulación
caenes
procés d'admissióadmission processproceso de admisión
caenes
producció científicascientific outputproducción científica
caenes
professionalprofessionalprofesional
caenes
professionalitzadorprofessionalprofesionalizador
caenes
professor/alecturerprofesor/a
caenes
professor/a adjunt/apre-tenured lecturerprofesor/a adjunto/a
caenes
professor/a afiliat/adaaffiliate professorprofesor/a afiliado/a
caenes
professor/a agregat/adasenior lecturerprofesor/a agregado/a
associate professor
caenes
professor/a ajudantassistant lecturerprofesor/a ayudante
caenes
professor/a ajudant amb títol de doctorassistant lecturer holding a PhDprofesor/a ayudante con título de doctor
caenes
professor/a amb contracte permanentlecturer on an open-ended contractprofesor/a con contrato permanente
caenes
professor/a amb contracte temporallecturer on a fixed-term contractprofesor/a con contrato temporal
caenes
professor/a associat/adaadjunct lecturerprofesor/a asociado/a
caenes
professor/a col·laborador/acollaborating lecturerprofesor/a colaborador/a
caenes
professor/a col·laborador/a doctor/acollaborating doctor lecturerprofesor/a colaborador/a doctor/a
caenes
professor/a col·laborador/a permanentpermanent collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a permanente
caenes
professor/a col·laborador/a temporaltemporary collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a temporal
caenes
professor/a conferenciantlecturing professorprofesor/a conferenciante
caenes
professor/a contractat/adacontracted lecturerprofesor/a contratado/a
caenes
professor/a contractat/ada a temps completfull-time contracted lecturerprofesor/a contratado/a a tiempo completo
caenes
professor/a contractat/ada en edat de jubilaciócontracted lecturer in retirement ageprofesor/a contratado/a en edad de jubilación
caenes
professor/a convidat/adaguest lecturerprofesor/a invitado/a
caenes
professor/a d'educació secundàriasecondary education teacherprofesor/a de educación secundaria
caenes
professor/a d'escola oficial d'idiomesofficial school of languages teacherprofesor/a de escuela oficial de idiomas
caenes
professor/a d'universitatuniversity lecturerprofesor/a de universidad
caenes
professor/a de màstermaster's degree lecturerprofesor/a de máster
caenes
professor/a doctor/adoctor lecturerprofesor/a doctor/a
caenes
professor/a doctor/a a temps parcialpart-time doctor lecturerprofesor/a doctor/a a tiempo parcial
caenes
professor/a doctor/a contractat/adacontracted doctor lecturerprofesor/a doctor/a contratado/a
caenes
professor/a doctor/a permanentpermanent doctor lecturerprofesor/a doctor/a permanente
caenes
professor/a emèrit/aemeritus lecturerprofesor/a emérito/a
caenes
professor/a funcionari/ària a temps completfull-time lecturer with civil servant contractprofesor/a funcionario/a a tiempo completo
caenes
professor/a habilitat/adaqualified lecturerprofesor/a habilitado/a
caenes
professor/a honorari/àriahonorary lecturerprofesor/a honorario/a
caenes
professor/a interí/inauntenured lecturerprofesor/a interino/a
caenes
professor/a investigador/aresearch lecturerprofesor/a investigador/a
caenes
professor/a lector/a(junior) lecturerprofesor/a lector/a
caenes
professor/a no doctor/anon-doctor lecturerprofesor/a no doctor/a
caenes
professor/a ordinari/àrialecturerprofesor/a ordinario/a
caenes
professor/a titulartenured lecturerprofesor/a titular
caenes
professor/a titular d'escola universitàriatenured university school lecturerprofesor/a titular de escuela universitaria
caenes
professor/a titular d'universitattenured university lecturerprofesor/a titular de universidad
caenes
professor/a titular numerari/àriastaff tenured lecturerprofesor/a titular numerario/a
caenes
professor/a visitantvisiting lecturerprofesor/a visitante
caenes
professoratteaching staffprofesorado
caenes
programaprogrammeprograma
caenes
programa acadèmicacademic programmeprograma académico
caenes
programa d'ensenyamentteaching programmeprograma de enseñanza
caenes
programa d'estudisstudy programmeprograma de estudios
caenes
programa d'intercanviexchange programmeprograma de intercambio
caenes
programa de cooperació educativaeducational cooperation programmeprograma de cooperación educativa
caenes
programa de doctoratdoctoral programmeprograma de doctorado
PhD programme
caenes
programa de formaciótraining programmeprograma de formación
caenes
programa de grauundergraduate programmeprograma de grado
caenes
programa de lliure elecciófree election programmeprograma de libre elección
caenes
programa de màstermaster's degree programmeprograma de máster
caenes
programa de mobilitatmobility programmeprograma de movilidad
caenes
programa de mobilitat i intercanvimobility and exchange programmeprograma de movilidad e intercambio
caenes
programa de postgraupostgraduate programmeprograma de postgrado
caenes
programa de R+DR&D programmeprograma de I+D
caenes
programa de recercaresearch programmeprograma de investigación
caenes
programa docentteaching programmeprograma docente
caenes
programa ErasmusErasmus programmeprograma Erasmus
caenes
programa europeu Sòcrates-ErasmusErasmus-Socrates European programmeprograma europeo Sócrates-Erasmus
caenes
programa interdepartamentalinterdepartmental programmeprograma interdepartamental
caenes
programa marcframework programmeprograma marco
caenes
programa oficial de postgraupostgraduate official programmeprograma oficial de postgrado
caenes
programa setmanal d'activitatsweekly activity scheduleprograma semanal de actividades
caenes
programacióplanningprogramación
caenes
programació conjuntajoint planningprogramación conjunta
caenes
programació d'acitvitatsactivity planningprogramación de actividades
caenes
programació d'ensenyamentscourse planningprogramación de estudios
caenes
programació docentteaching planningprogramación docente
caenes
programació plurianualmulti-annual planningprogramación plurianual
caenes
programació universitària de Catalunyauniversity planning of Cataloniaprogramación universitaria de Cataluña
caenes
progressióprogressionprogresión
caenes
projeccióoutreachproyección
caenes
projecció institucionalinstitutional outreachproyección institucional
caenes
projecció internacionalinternational outreachproyección internacional
caenes
projecte de recercaresearch projectproyecto de investigación
caenes
projecte de tesithesis projectproyecto de tesis
caenes
promoció (d'estudiants)cohortpromoción (de estudiantes)
class
caenes
propietat industrialindustrial propertypropiedad industrial
caenes
propietat intel·lectualintellectual propertypropiedad intelectual
caenes
proposta de tesithesis proposalpropuesta de tesis
caenes
provatestprueba
caenes
prova d'accésentrance examinationprueba de acceso
caenes
prova d'accés a segon cicleexamination giving access to second cycleprueba de acceso a segundo ciclo
caenes
prova d'admissióadmission testprueba de admisión
caenes
prova d'aptitud personalaptitude testprueba de aptitud personal
caenes
prova d'assaigessay examprueba de ensayo
caenes
prova de preguntes curtesshort question testprueba de preguntas cortas
caenes
prova de respostes curtesshort answer testprueba de respuestas cortas
caenes
prova de seguimentprogress reviewprueba de seguimiento
caenes
prova de selectivitatuniversity entrance examinationprueba de selectividad
caenes
proves d'accés a la universitat (PAU)university entrance examinations (PAU)pruebas de acceso a la universidad (PAU)
caenes
publitramesamailingmailing
caenes
quadrimestresemestercuatrimestre
caenes
qualificaciógradecalificación
mark
caenes
qualificació acadèmicaacademic markcalificación académica
caenes
qüestionari de valoracióassessment questionnairecuestionario de valoración
caenes
quinquenni [increment salarial]five-yearly incrementquinquenio [incremento salarial]
caenes
readmissióreadmissionreadmisión
caenes
rebut electrònicelectronic receiptrecibo electrónico
caenes
recepció (taulell, punt físic de recepció)front office (desk)recepción
caenes
recercaresearchinvestigación
caenes
recerca avaluativaevaluation researchinvestigación evaluativa
caenes
recerca bàsicabasic researchinvestigación básica
caenes
recerca bàsica i aplicadabasic and applied researchinvestigación básica y aplicada
caenes
recerca socialsocial researchinvestigación social
caenes
recerca terapèuticatherapy researchinvestigación terapéutica
caenes
recerca translacionaltranslational researchinvestigación translacional
caenes
recinte universitariuniversity premisesrecinto universitario
caenes
reconeixement acadèmicacademic recognitionreconocimiento académico
caenes
reconeixement de crèditscredit recognitionreconocimiento de créditos
caenes
rector/arectorrector/a
caenes
rectoratrector's officerectorado
caenes
recursos d'informacióinformation resourcesrecursos de información
caenes
recursos d'informació bàsicsbasic information resourcesrecursos de información básicos
caenes
recursos d'informació complementariscomplementary information resourcesrecursos de información complementarios
caenes
recursos didàcticsdidactic resourcesrecursos didácticos
educational resources
caenes
recursos docentsteaching resourcesrecursos docentes
caenes
recursos documentals bàsicsbasic documentary resourcesrecursos documentales básicos
caenes
recursos materialsmaterial resourcesrecursos materiales
caenes
referències bibliogràfiquesbibliographic referencesreferencias bibliográficas
caenes
règim de permanènciacontinuance standardsrégimen de permanencia
caenes
règim de progressióprogression standardsrégimen de progresión
caenes
règim disciplinaridisciplinary regulationsrégimen disciplinario
caenes
règim electoralelectoral systemrégimen electoral
caenes
registreregisterregistro
caenes
registre generalgeneral registryregistro general
caenes
reglamentregulationsreglamento
caenes
reglament de funcionamentoperating rulesreglamento de funcionamiento
caenes
reglament de règim interninternal regulationsreglamento de régimen interno
caenes
reglament electoralelectoral regulationsreglamento electoral
caenes
renúnciawithdrawalrenuncia
caenes
renúncia a la matrículaenrolment withdrawalrenuncia a la matrícula
caenes
renunciarto withdrawrenunciar
to relinquish
to reject
to decline
caenes
requisits d'accésaccess requirementsrequisitos de acceso
caenes
requisits d'idoneïtatelegibility requirementsrequisitoa de idoneidad
caenes
requisits específicsspecific requirementsrequisitos específicos
caenes
requisits generalsgeneral requirementsrequisitos generales
caenes
resguard del títolprovisional degree certificateresguardo del título
caenes
resolució d'exercicisproblem solvingresolución de ejercicios
caenes
resolució de problemesproblem solvingresolución de problemas
caenes
responsable del programaprogramme directorresponsable del programa
caenes
resultat científicresearch findingsresultado científico
caenes
resultats de l'aprenentatgelearning outcomesresultados del aprendizaje
caenes
retroacció / retorn d'informació / valoració / opiniófeedbackretroacción / retroalimentación / valoración / opinión
caenes
revisió d'examenexam reviewrevisión de examen
exam re-assessment
caenes
revisió de qualificacionsqualification reviewrevisión de calificaciones
caenes
revista acadèmicaacademic journalrevista académica
caenes
revista científicarevista científicarevista científica
caenes
revista científica d'impactehigh-impact scientific journalrevista científica de impacto
caenes
revista indexadaindexed journalrevista indexada
caenes
revocació de certificatscertificate revocationrevocación de certificados
caenes
sala polivalentmultipurpose hallsala polivalente
caenes
secciósectionsección
caenes
secció departamentaldepartmental sectionsección departamental
caenes
secretari/àriasecretarysecretario/a
caenes
secretari/ària d'estudistudy secretarysecretario/a de estudio
caenes
secretari/ària d'institutinstitute secretarysecretario/a de instituto
caenes
secretari/ària d'institut universitari de recercauniversity research institute secretarysecretario/a de instituto universitario de investigación
caenes
secretari/ària de centrecentre secretarysecretario/a de centro
caenes
secretari/ària de departamentdepartment secretarysecretario/a de departamento
caenes
secretari/ària del consellsecretary of the boardsecretario/a del consejo
caenes
secretari/ària en funcionsacting secretarysecretario/a en funciones
caenes
secretari/ària generalsecretary-generalsecretario/a general
general secretary
caenes
secretari/ària general adjunt/adeputy secretary-generalsecretario/a general adjunto/a
deputy general secretary
caenes
secretariasecretariatsecretaría
caenes
secretaria acadèmicaacademic secretariatsecretaría académica
caenes
secretaria generalsecretariat-generalsecretaría general
general secretariat
caenes
segell de la UniversitatUniversity sealsello de la Universidad
caenes
segellat de tempstime stampssellado de tiempo
caenes
segon ciclesecond cyclesegundo ciclo
caenes
segona menció en (+ especialitat acadèmica)minor insegunda mención en
caenes
Selectivitatuniversity entrance examinationSelectividad
caenes
semestresemestersemestre
caenes
seminariseminarseminario
caenes
seminari d'actualitzaciórefresher seminarseminario de actualización
caenes
seminari de recerca de doctoratdoctoral research seminarseminario de investigación de doctorado
caenes
seminari de tesithesis seminarseminario de tesis
caenes
seminari especialitzatspecialist seminarseminario especializado
caenes
seminari interninternal seminarseminario interno
caenes
seminari metodològicmethodological seminarseminario metodológico
caenes
seminari temàtic de recercathematic research seminarseminario temático de investigación
caenes
seminari web / seminari en líniawebinarseminario web / webinario
caenes
semipresencialblendedsemipresencial
caenes
serveiserviceservicio
caenes
servei d'assistència als estudiantsstudent assistance serviceservicio de asistencia a los estudiantes
caenes
servei generalgeneral serviceservicio general
caenes
servei intern / servei d'administració back office (service)back office
caenes
servei universitariuniversity serviceservicio universitario
caenes
sessiósessionsesión
caenes
sessió de formacióinstruction coursesesión de formación
caenes
sessió de grup granlecturesesión de grupo grande
caenes
sessió de pràctiquespractical sessionsesión de prácticas
caenes
sessió de seminariseminar lecturesesión de seminario
caenes
sessió de tallerworkshop sessionsesión de taller
caenes
sessió de treball en equipteamwork sessionsesión de trabajo en equipo
caenes
sessió de treball en grupgroup work sessionsesión de trabajo en grupo
caenes
sessió de tutoria de seguimentmonitoring tutorial sessionsesión de tutoría de seguimiento
caenes
sessió de tutoria grupal de seguimentgroup monitoring tutorial sessionsesión de tutoría grupal de seguimiento
caenes
sessió extraordinàriaextraordinary sessionsesión extraordinaria
caenes
sessió formativatraining sessionsesión formativa
caenes
sessió informativabriefing sessionsesión informativa
caenes
sessió magistrallecturesesión magistral
caenes
sessió ordinàriaordinary sessionsesión ordinaria
caenes
sessió plenàriaplenary sessionsesión plenaria
caenes
sessió pràcticapractical sessionsesión práctica
caenes
sessions informativesinformation sessionssesiones informativas
caenes
seu electrònicaonline officesede electrónica
caenes
sexenni [increment salarial]six-yearly incrementsexenio [incremento salarial]
caenes
signatura electrònicaelectronic signaturefirma electrónica
caenes
simulaciósimulationsimulación
caenes
simulació complexacomplex simulationsimulación compleja
caenes
simultaneïtat d'estudissimultaneous studiessimultaneidad de estudios
caenes
Síndic de Greuges [oficina]Ombuds OfficeOficina del Defensor de la Comunidad Universitaria
caenes
síndic/a de Greuges [càrrec]ombuds officerdefensor/a de la Comunidad Universitaria
caenes
sistema BolonyaBologna systemsistema Boloña
caenes
sistema d'aprenentatgelearning systemsistema de aprendizaje
caenes
sistema d'informacióinformation systemsistema de información
caenes
sistema educatiueducation systemsistema educativo
caenes
Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)European Credit Transfer System (ECTS)Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)
caenes
sistema nacional de qualificacionsnational grading systemsistema nacional de calificaciones
caenes
situació predoctoralpre-doctoral situationsituación predoctoral
caenes
sol·licitar revisió d'examento request an exam re-assessmentsolicitar revisión de examen
caenes
sol·licitud [acció de sol·licitar]applicationsolicitud [acción de solicitar]
request
caenes
sol·licitud [formulari]application formsolicitud [formulario]
caenes
sol·licitud de convalidacióapplication for validationsolicitud de convalidación
caenes
sol·licitud de crèdit-estudistudy-loan applicationsolicitud de crédito-estudio
caenes
sortides professionalscareer prospectssalidas profesionales
caenes
sotsdirector/adeputy directorsubdirector/a
assistant director
caenes
suficiènciaproficiencysuficiencia
caenes
suficiència investigadoraresearch proficiencysuficiencia investigadora
caenes
summa cum laudesumma cum laudesumma cum laude
caenes
Suplement Europeu al TítolEuropean Diploma SupplementSuplemento Europeo al Título
caenes
suplentsubstitutesuplente
caenes
suspendreto failsuspender
caenes
suspensfailsuspenso
F
caenes
tallerworkshoptaller
caenes
taller de premsapress workshoptaller de prensa
caenes
tàndem lingüísticlanguage tandemtándem lingüístico
caenes
taula retributivasalary scaletabla salarial
caenes
taula rodonaround tablemesa redonda
caenes
taxa d'estudi d'expedient acadèmicfee for reviewing the academic transcripttasa de estudio de expediente académico
caenes
taxa d'ocupacióemployment ratetasa de ocupación
caenes
taxa de defensa de la tesi doctoralthesis defence feetasa de defensa de la tesis doctoral
caenes
taxesfeestasas
caenes
taxes acadèmiquestuition feestasas académicas
caenes
taxes de matrícularegistration feestasas de matrícula
enrolment fees
caenes
taxes i preus públicspublic taxes and pricestasas y precios públicos
caenes
tècnic/a [substantiu]techniciantécnico/a [sustantivo]
officer
specialist
caenes
tècnic/a superiorsenior techniciantécnico/a superior
senior officer
senior specialist
caenes
tematopictema
caenes
tema de la tesithesis topictema de la tesis
caenes
tema de recercaresearch topictema de investigación
caenes
tema de recerca doctoraldoctoral research topictema de investigación doctoral
caenes
temarisyllabustemario
caenes
temàticasubject areatemática
caenes
temps conceptual d'aprenentatgenotional learning timetiempo conceptual de aprendizaje
caenes
temps d'aprenentatgelearning timetiempo de aprendizaje
caenes
temps d'estudistudying timetiempo de estudio
caenes
tenir el títol de llicenciat/adato hold a bachelor's degreetener el título de licenciado/a
caenes
tercer ciclethird cycletercer ciclo
caenes
termini d'anul·lació de convocatòriadeadline for examination sitting annulmentplazo de anulación de convocatoria
caenes
terminisinstalmentsplazos
caenes
tesithesistesis
caenes
tesi doctoraldoctoral thesistesis doctoral
caenes
tesi per compendi de publicacionsthesis by publicationtesis por compendio de publicaciones
caenes
tesinadissertationtesina
caenes
títolqualificationtítulo
degree
caenes
títol acadèmicacademic qualificationtítulo académico
caenes
títol acadèmic oficialofficial academic qualificationtítulo académico oficial
caenes
títol BolonyaBologna qualificationtítulo Boloña
caenes
títol conjuntjoint degreetítulo conjunto
caenes
títol de graubachelor's degreetítulo de grado
caenes
títol de màstermaster's degreetítulo de máster
caenes
títol de postgraupostgraduate degreetítulo de postgrado
caenes
títol oficialofficial qualificationtítulo oficial
caenes
títol propi (de la UPF)UPF-specific degreetítulo propio (de la UPF)
caenes
títol universitariuniversitary qualificationtítulo universitario
caenes
titulaciódegreetitulación
caenes
titulació de primer ciclefirst-cycle degreetitulación de primer ciclo
caenes
titulació de segon ciclesecond-cycle degreetitulación de segundo ciclo
caenes
titulat/adagraduatetitulado/a
degree holder
caenes
traductor/a jurat/adasworn translatortraductor/a jurado/a
caenes
tram de docència [complement salarial]teaching premiumtramo de docencia [complemento salarial]
caenes
tram de docència [període]teaching premiumtramo de docencia [periodo]
caenes
tram de recerca [complement salarial]research premiumtramo de investigación [complemento salarial]
caenes
tram de recerca [període]research premiumtramo de investigación [periodo]
caenes
tràmitproceduretrámite
caenes
tràmit acadèmicacademic proceduretrámite académico
caenes
tràmit administratiuadministrative proceduretrámite administrativo
caenes
tramitacióadministrative processtramitación
administrative proceedings
caenes
trampolí tecnològictechnological springboardtrampolín tecnológico
caenes
transferència de tecnologiatechnology transfertransferencia de tecnología
caenes
transferibilitat de crèditscredit transferabilitytransferibilidad de créditos
caenes
transversal [adj]cross-disciplinarytransversal [adj]
cross-sectional
caenes
trasllat d'expedienttranscript transfertraslado de expediente
caenes
treball (de curs)(course) assignmenttrabajo (de curso)
caenes
treball autònomautonomous worktrabajo autónomo
caenes
treball de campfieldworktrabajo de campo
caenes
treball de curscourseworktrabajo de curso
caenes
treball de fi de graubachelor's degree final projecttrabajo de fin de grado
final year project
caenes
treball de fi de màstermaster's degree final projecttrabajo de fin de máster
caenes
treball de recercaresearch worktrabajo de investigación
caenes
treball de recerca tutelatsupervised research worktrabajo de investigación tutelado
caenes
treball en equipteamworktrabajo en equipo
caenes
treball en parelleswork in pairstrabajo en parejas
caenes
treball en xarxanetworkingtrabajo en red
caenes
treball fora de l'aulawork outside the classroomtrabajo fuera del aula
caenes
treball guiat fora de l'aulaguided work outside the classroomtrabajo guiado fuera del aula
caenes
treball inductiuinductive worktrabajo inductivo
caenes
treball original de recercaoriginal researchtrabajo original de investigación
caenes
tribunal d'avaluacióassessment boardtribunal de evaluación
caenes
tribunal de seleccióselection boardtribunal de selección
caenes
trienni [increment salarial]three-yearly incrementtrienio [incremento salarial]
caenes
trimestretermtrimestre
caenes
tutelatutoringtutela
caenes
tutela acadèmicaacademic supervisiontutela académica
caenes
tutor/atutortutor/a
caenes
tutor/a d'intercanvisexchange tutortutor/a de intercambios
caenes
tutoriatutorialtutoría
caenes
tutoria en líniaonline tutorialtutoría en línea
caenes
tutoria grupalgroup tutorialtutoría grupal
caenes
tutoria individualindividual tutorialtutoría individual
caenes
tutorització individualitzadaindividualized tutorshiptutorización individualizada
caenes
tutoritzat/adatutoredtutorizado/a
caenes
unitatunitunidad
caenes
unitat administrativaadministrative unitunidad administrativa
caenes
unitat de coordinació acadèmica (UCA)academic coordination unit (UCA)unidad de coordinación académica (UCA)
caenes
unitat tramitadoraprocessing unitunidad tramitadora
caenes
universitatuniversityuniversidad
caenes
universitat a distànciadistance learninguniversidad a distancia
caenes
universitat d'estiusummer universityuniversidad de verano
caenes
universitat d'origenhome universityuniversidad de origen
sending university
caenes
universitat de destinacióhost universityuniversidad de destino
receiving university
caenes
universitat públicapublic universityuniversidad pública
caenes
vicedegà/anavice-deanvicedecano/a
caenes
vicedegà/ana d'estudistudy vice-deanvicedecano/a de estudio
caenes
vicedegà/ana de centrecentre vice-deanvicedecano/a de centro
caenes
vicedegà/ana de departamentdepartment vice-dean vicedecano/a de departamento
caenes
vicedeganatvice-dean's officevicedecanato
caenes
vicegerènciaoffice of the deputy general managervicegerencia
caenes
vicegerentdeputy general managervicegerente
caenes
vicerector/avice-rectorvicerrector/a
caenes
vicerectoratvice-rector's officevicerrectorado
caenes
vocalmembervocal
caenes
voluntariat lingüísticlanguage volunteeringvoluntariado lingüístico
caenes
wikiwikiwiki