Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'a'

S'han trobat 137 resultats.

caenes
a temps completfull-time modea tiempo completo
caenes
a temps parcialpart-time modea tiempo parcial
caenes
accésaccessacceso
entrance
admission
caenes
accés a estudis superiorsaccess to higher educationacceso a estudios superiores
caenes
accés a la universitatadmission to the universityacceso a la universidad
caenes
accés a segon cicleadmission to second cycleacceso a segundo ciclo
caenes
accés directedirect admissionacceso directo
caenes
accés oficialofficial admissionacceso oficial
caenes
acollidareceptionacogida
caenes
acollida cultural i lingüísticacultural and linguistic receptionacogida cultural y lingüística
caenes
acollimentreceptionacogida
caenes
acordagreementacuerdo
caenes
acord bilateralbilateral agreementacuerdo bilateral
caenes
acord de vinculacióassociation agreementacuerdo de vinculación
caenes
acreditacióaccreditationacreditación
caenes
acreditació de titulacionsdegree accreditationacreditación de titulaciones
caenes
acta de qualificacionstranscriptacta de calificaciones
caenes
activitat d'aprenentatgelearning activityactividad de aprendizaje
caenes
activitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activityactividad de aprendizaje autónomo
caenes
activitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activityactividad de aprendizaje dirigida
caenes
activitat d'autoavaluacióself-assessment activityactividad de autoevaluación
caenes
activitat d'avaluacióassessment activityactividad de evaluación
caenes
activitat de recercaresearch activityactividad de investigación
caenes
activitat dins l'aulain-class activityactividad dentro del aula
classroom activity
caenes
activitat fora de l'aulaout-of-class activityactividad fuera del aula
out-of-classroom activity
caenes
activitat formativatraining activityactividad formativa
caenes
activitats d'extensió universitàriauniversity extension activitiesactividades de extensión universitaria
caenes
adaptacióadaptationadaptación
caenes
adjunt/a al rectordeputy rectoradjunto/a al rector
caenes
administratiu/ivaadministrative workeradministrativo/a
(member of the) administrative staff
caenes
admissióadmissionadmisión
caenes
admissió condicionalconditional admissionadmisión condicional
caenes
adquisició de competènciesacquisition of competencesadquisición de competencias
caenes
afers acadèmicsacademic affairsasuntos académicos
caenes
agència avaluadoraassessment agencyagencia evaluadora
caenes
agent per a la igualtat entre homes i donesgender equality officeragente para la igualdad entre hombres y mujeres
caenes
agrupament d'alumnesgrouping of studentsagrupamiento de alumnos
caenes
ajudantassistantayudante
caenes
ajudant d'escola universitàriauniversity school assistantayudante de escuela universitaria
caenes
ajudant de facultatfaculty assistantayudante de facultad
caenes
ajutgrantayuda
caenes
ajut a l'estudistudy grantayuda al estudio
caenes
ajut a la recercaresearch grantayuda a la investigación
caenes
ajut competitiucompetitive grantayuda competitiva
caenes
alumne/astudentalumno/a
caenes
àmbit d'estudiarea of studyámbito de estudio
field of study
caenes
àmbit lingüístic catalàCatalan linguistic areaámbito lingüístico catalán
caenes
ampliació de matrículaextended enrolmentampliación de matrícula
extended registration
addition of courses
caenes
anàlisi de cascase analysisanálisis de caso
caenes
antic alumnealumnusantiguo alumno
caenes
antics alumnesalumniantiguos alumnos
caenes
antiga alumnaalumnaantigua alumna
caenes
antigues alumnesalumnaeantiguas alumnas
caenes
anul·lació de convocatòriaexamination sitting cancellationanulación de convocatoria
caenes
any acadèmicacademic yearaño académico
caenes
any sabàticsabbatical (year)año sabático
caenes
aplicació mòbilmobile applicationaplicación móvil
caenes
app (aplicació mòbil)app (mobile application)app (aplicación móvil)
caenes
aprenentatgelearningaprendizaje
caenes
aprenentatge a distànciadistance learningaprendizaje a distancia
caenes
aprenentatge actiuactive learningaprendizaje activo
caenes
aprenentatge autònomautonomous learningaprendizaje autónomo
caenes
aprenentatge basat en problemesproblem-based learningaprendizaje basado en problemas
caenes
aprenentatge basat en projectesproject-based learningaprendizaje basado en proyectos
caenes
aprenentatge bimodalbimodal learningaprendizaje bimodal
caenes
aprenentatge capgiratflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge col·laboratiucollaborative learningaprendizaje colaborativo
caenes
aprenentatge cooperatiucooperative learningaprendizaje cooperativo
caenes
aprenentatge fora de l'aulalearning outside the classroomaprendizaje fuera del aula
out-of-classroom learning
caenes
aprenentatge interactiuinteractive learningaprendizaje interactivo
caenes
aprenentatge invertitflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge permanentlifelong learningaprendizaje permanente
caenes
aprenentatge presencialface-to-face learningaprendizaje presencial
caenes
aprenentatge reflexiureflexive learningaprendizaje reflexivo
caenes
aprenentatge semipresencialblended learningaprendizaje semipresencial
caenes
aprenentatge virtuale-learningaprendizaje virtual
caenes
aprovarto passaprobar
caenes
aprovatpassaprobado
C
caenes
apte/apassapto/a
caenes
apte/a per compensaciócompensatory passapto/a por compensación
caenes
àrea de coneixementfield of knowledgeárea de conocimiento
caenes
àrea de gestió [vicegerència]management areaárea de gestión [vicegerencia]
caenes
arquitecte/aarchitectarquitecto/a
caenes
arquitecte/a tècnic/atechnical architectarquitecto/a técnico/a
caenes
arquitecturaarchitecturearquitectura
caenes
arquitectura tècnicatechnical architecturearquitectura técnica
caenes
arts i humanitatsarts and humanitiesartes y humanidades
caenes
assessor/aconsultantasesor/a
caenes
assessoramentadviceasesoramiento
caenes
assignació de crèditsassignment of creditsasignación de créditos
caenes
assignació de treballsassignment of papersasignación de trabajos
caenes
assignació docent i de recercateaching and research assignmentasignación docente y de investigación
caenes
assignaturasubjectasignatura
caenes
assignatura adaptadaadapted subjectasignatura adaptada
caenes
assignatura anualyear-long subjectasignatura anual
caenes
assignatura assimiladaassimilated subjectasignatura asimilada
caenes
assignatura convalidadavalidated subjectasignatura convalidada
caenes
assignatura de formació bàsicabasic education subject/courseasignatura de formación básica
caenes
assignatura de lliure elecciófree-elective subjectasignatura de libre elección
caenes
assignatura equiparada (a)subject equivalent (to)asignatura equiparada (a)
subject deemed equivalent (to)
caenes
assignatura fora d’itinerariout-of-track subjectasignatura fuera de itinerario
caenes
assignatura obligatòriacompulsory subjectasignatura obligatoria
caenes
assignatura optativaoptional subjectasignatura optativa
caenes
assignatura optativa d'itinerarioptional track subjectasignatura optativa de itinerario
caenes
assignatura perfilada lingüísticamentlinguistically outlined subjectasignatura perfilada lingüísticamente
caenes
assignatura presencialface-to-face subjectasignatura presencial
caenes
assignatura reconegudarecognized subjectasignatura reconocida
caenes
assignatura troncalcore subjectasignatura troncal
caenes
assistència a classeclass attendanceasistencia a clase
caenes
assistència als estudiantsstudent assistanceasistencia a los estudiantes
caenes
associació d'estudiantsstudent associationasociación de estudiantes
caenes
assoliment d'objectiusobjective achievementalcance de objetivos
caenes
assoliment de competènciesachievement of competencesalcance de competencias
caenes
assolir competènciesto achieve competencesalcanzar competencias
caenes
auditori de Jaume IJaume I auditoriumauditorio de Jaume I
caenes
aulaclassroomaula
caenes
aula d'informàticacomputer roomaula de informática
caenes
autoaprenentatgeself-studyautoaprendizaje
caenes
autoavaluacióself-assessmentautoevaluación
caenes
autoformacióself-trainingautoformación
caenes
automatrículaonline registrationautomatrícula
online enrolment
caenes
automatriculacióonline registrationautomatriculación
online enrolment
caenes
autoritat acadèmicaacademic authorityautoridad académica
caenes
autoritat educativaeducational authorityautoridad educativa
caenes
auxiliar de recercaresearch assistantauxiliar de investigación
caenes
avaluacióassessmentevaluación
evaluation
caenes
avaluació anualannual reviewevaluación anual
annual assessment
caenes
avaluació anual de seguimentannual progress assessmentevaluación anual de seguimiento
caenes
avaluació contínuacontinuous assessmentevaluación continua
caenes
avaluació d'expertspeer reviewevaluación de expertos
caenes
avaluació de l'aprenentatgelearning assessmentevaluación del aprendizaje
caenes
avaluació del rendimentperformance assessmentevaluación del rendimiento
caenes
avaluació docentteaching assessmentevaluación docente
caenes
avaluació externaexternal assessmentevaluación externa
caenes
avaluació formativaformative evaluationevaluación formativa
caenes
avaluació sumatòriasummative evaluationevaluación sumativa
caenes
avaluació únicasingle assessmentevaluación única