Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 65 resultats.

caenes
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
caenes
manual de referènciareference manualmanual de referencia
caenes
mapa conceptualconcept mapmapa conceptual
caenes
marc comú de qualificacionsEuropean common framework of gradesmarco común de calificaciones
caenes
marc de qualificacionsframework of gradesmarco de calificaciones
caenes
marc referencial de crèditscredit frameworkmarco referencial de créditos
caenes
màster [programa]master's degreemáster [programa]
caenes
màster [titulat/ada]mastermáster [titulado/a]
caenes
màster de recercaresearch master's degreemáster de investigación
caenes
màster professionalitzadorprofessional master's degreemáster profesionalizador
caenes
màster universitariuniversity master's degreemáster universitario
caenes
matèriasubjectmateria
caenes
matèria d'estudistudy topicmateria de estudio
caenes
matèria de formació bàsicabasic education subjectmateria de formación básica
caenes
material d'ampliacióextension materialsmaterial de ampliación
caenes
material de suportsupporting materialsmaterial de apoyo
support materials
caenes
material docentteaching materialsmaterial docente
caenes
matèries obligatòriescompulsory subjectsmaterias obligatorias
caenes
matrícularegistration matrícula
enrolment
caenes
matrícula d'honordistinctionmatrícula de honor
A with honours
caenes
mecanisme d'avaluacióassessment mechanismmecanismo de evaluación
caenes
mecanisme de recompte de crèditscredit computation mechanismmecanismo de recuento de créditos
caenes
mecanismes d'avaluació, acreditació i certificacióassessment, accreditation and certification mechanismsmecanismos de evaluación, acreditación y certificación
caenes
mecenatgepatronagemecenazgo
caenes
membremembermiembro
caenes
membre claustralSenate membermiembro claustral
caenes
membre electeelected membermiembro electo
caenes
membre natex officio membermiembro nato
caenes
membre titularfull membermiembro titular
caenes
memòriareportmemoria
caenes
memòria anualannual reportmemoria anual
caenes
memòria de resultatsreport on findingsmemoria de resultados
caenes
Menció cap a l'Excel·lènciaPathway to Excellence labelMención hacia la Excelencia
caenes
menció de qualitatquality mentionmención de calidad
caenes
menció en (+ especialitat acadèmica)major inmención en
caenes
mentoriamentoringmentoría
caenes
mèritmeritmérito
caenes
mèrit acadèmicacademic meritmérito académico
caenes
mesaboardmesa
caenes
mesa del ClaustreSenate boardmesa del Claustro
caenes
mestre/aprimary-school teachermaestro/a
caenes
mestre/a de laboratorilaboratory instructormaestro/a de laboratorio
caenes
mestre/a de tallerworkshop instructormaestro/a de taller
caenes
metge intern resident (MIR)resident medical interns (MIR)médico interno residente (MIR)
caenes
mètode d'avaluacióassessment methodmétodo de evaluación
caenes
mètode d'ensenyamentteaching methodmétodo de enseñanza
caenes
mètode de casoscase methodmétodo de casos
caenes
mètode de recercaresearch methodsmétodo de investigación
caenes
mètode del cascase methodmétodo del caso
caenes
mètode hipotètico-deductiuhypothetico-deductive methodmétodo hipotético-deductivo
caenes
mètode inductiuinductive methodmétodo inductivo
caenes
mètode socràticSocratic methodmétodo socrático
caenes
metodologiamethodologymetodología
caenes
metodologia didàcticadidactic methodologymetodología didáctica
caenes
metodologia docentteaching methodologymetodología docente
caenes
metodologia pedagògicapedagogical methodologymetodología pedagógica
caenes
millora docentteaching improvementmejora docente
caenes
mitjanaaveragepromedio
caenes
mobilitatmobilitymovilidad
caenes
mobilitat internacionalinternational mobilitymovilidad internacional
caenes
modalitatcourse typemodalidad
caenes
modalitat cíclicacyclic modemodalidad cíclica
caenes
mòdulmodulemódulo
caenes
mòdul d'anivellamentlevelling modulemódulo de nivelización
caenes
mòdul d'aprenentatgelearning modulemódulo de aprendizaje