Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 65 resultats.

caenes
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
caenes
manual de referènciareference manualmanual de referencia
caenes
mapa conceptualconcept mapmapa conceptual
caenes
marc comú de qualificacionsEuropean common framework of gradesmarco común de calificaciones
caenes
marc de qualificacionsframework of gradesmarco de calificaciones
caenes
marc referencial de crèditscredit frameworkmarco referencial de créditos
caenes
màster [programa]master's degreemáster [programa]
caenes
màster [titulat/ada]mastermáster [titulado/a]
caenes
màster de recercaresearch master's degreemáster de investigación
caenes
màster professionalitzadorprofessional master's degreemáster profesionalizador
caenes
màster universitariuniversity master's degreemáster universitario
caenes
matèriasubjectmateria
caenes
matèria d'estudistudy topicmateria de estudio
caenes
matèria de formació bàsicabasic education subjectmateria de formación básica
caenes
material d'ampliacióextension materialsmaterial de ampliación
caenes
material de suportsupporting materialsmaterial de apoyo
support materials
caenes
material docentteaching materialsmaterial docente
caenes
matèries obligatòriescompulsory subjectsmaterias obligatorias
caenes
matrícularegistration matrícula
enrolment
caenes
matrícula d'honordistinctionmatrícula de honor
A with honours