encates
gender equality officeragent per a la igualtat entre homes i donesagente para la igualdad entre hombres y mujeres
general competencescompetències generalscompetencias generales
general corporate bodyòrgan col·legiat d'àmbit generalórgano colegiado de ámbito general
general managergerentgerente
general manager's officegerència
general registryregistre generalregistro general
general requirementsrequisits generalsrequisitos generales
general secretariatsecretaria generalsecretaría general
general secretarysecretari/ària generalsecretario/a general
general serviceservei generalservicio general
generic competencescompetències genèriquescompetencias genéricas
goodbien
goodnotablenotable
good clinical practicebones pràctiques clíniquesbuenas prácticas clínicas
good practicebones pràctiquesbuenas prácticas
governing bodyòrgan de governórgano de gobierno
gradenotacalificación
gradequalificaciónota
grade pendingpendent de qualificaciópendiente de calificación
grade transcriptcertificat de notescertificado de notas
grading criteriacriteris de qualificaciócriterios de calificación
graduategraduat/adagraduado/a
graduatellicenciat/adatitulado/a
graduatetitulat/adalicenciado/a
grantajutayuda
grants for doctoral thesesbeca per a la realització d'una tesi doctoralbecas para la realización de una tesis doctoral
groupgrupgrupo
group monitoring tutorial sessionsessió de tutoria grupal de seguimentsesión de tutoría grupal de seguimiento
group tutorialtutoria grupaltutoría grupal
group work sessionsessió de treball en grupsesión de trabajo en grupo
grouping of studentsagrupament d'alumnesagrupamiento de alumnos
guest lecturerprofessor/a convidat/adaprofesor/a invitado/a
guidanceorientacióorientación
guided work outside the classroomtreball guiat fora de l'aulatrabajo guiado fuera del aula
guidelinesnormativanormativa