encates
(course) assignmenttreball (de curs)trabajo (de curso)
(doctoral) thesis supervisordirector/a de tesi (doctoral)director/a de tesis (doctoral)
(full) professorcatedràtic/acatedrático/a
(full) staff professorcatedràtic/a numerari/àriacatedrático/a numerario/a
(junior) lecturerprofessor/a lector/aprofesor/a lector/a
(member of the) administrative staffadministratiu/ivaadministrativo/a
Aexcel·lentsobresaliente
A with honoursmatrícula d'honormatrícula de honor
absentno presentat/adano presentado/a
academic affairsafers acadèmicsasuntos académicos
academic and career guidanceorientació acadèmico-professionalorientación académico-profesional
academic authorityautoritat acadèmicaautoridad académica
academic calendarcalendari acadèmiccalendario académico
academic committeecomissió acadèmicacomisión académica
academic communitycomunitat acadèmicacomunidad académica
academic competencescompetències acadèmiquescompetencias académicas
academic cooperation agreementconveni de col·laboració acadèmicaconvenio de colaboración académica
academic coordination unit (UCA)unitat de coordinació acadèmica (UCA)unidad de coordinación académica (UCA)
academic coordinatorcoordinador/a acadèmic/acoordinador/a académico/a
academic councilconsell d'estudisconsejo de estudios
academic councillorconseller/a acadèmic/aconsejero/a académico/a
academic freedomllibertat de càtedralibertad de cátedra
academic journalrevista acadèmicarevista académica
academic managementgestió acadèmicagestión académica
academic markqualificació acadèmicacalificación académica
academic meritmèrit acadèmicmérito académico
academic placementpràctiques acadèmiquesprácticas académicas
academic planningordenació acadèmicaordenación académica
academic planningplanificació docentplanificación docente
academic positioncàrrec acadèmiccargo académico
academic proceduretràmit acadèmictrámite académico
academic programmeprograma acadèmicprograma académico
academic qualificationtítol acadèmictítulo académico
academic recognitionreconeixement acadèmicreconocimiento académico
academic recordexpedient acadèmicexpediente académico
academic regulationnorma acadèmicanorma académica
academic secretariatsecretaria acadèmica
academic staffpersonal acadèmicpersonal académico
academic structureestructura acadèmicaestructura académica
academic supervisiontutela acadèmicatutela académica
academic trackitinerari acadèmicitinerario académico
academic trainingformació acadèmicaformación académica
academic transcriptcertificat acadèmiccertificado académico
academic weightcàrrega acadèmicacarga académica
academic yearany acadèmicaño académico
academic yearcurs acadèmiccurso académico
accessaccésacceso
access requirementsrequisits d'accésrequisitos de acceso
access to higher educationaccés a estudis superiorsacceso a estudios superiores
accounting officeoficina comptableoficina contable
accreditationacreditacióacreditación
achievement of competencesassoliment de competènciesalcance de competencias
acquisition of competencesadquisició de competènciesadquisición de competencias
acting director of studiescap d'estudis en funcionsjefe/a de estudios en funciones
acting secretarysecretari/ària en funcionssecretario/a en funciones
action planpla d'accióplan de acción
active learningaprenentatge actiuaprendizaje activo
activity calendarcalendari d'activitatscalendario de actividades
activity planningprogramació d'acitvitatsprogramación de actividades
adaptationadaptacióadaptación
adapted subjectassignatura adaptadaasignatura adaptada
addition of coursesampliació de matrículaampliación de matrícula
additional salary complementcomplement retributiu addicionalcomplemento retributivo adicional
adjunct lecturerprofessor/a associat/adaprofesor/a asociado/a
administrative and service staffpersonal d'administració i serveis (PAS)personal de administración y servicios (PAS)
administrative proceduretràmit administratiutrámite administrativo
administrative proceedingstramitaciótramitación
administrative processtramitaciótramitación
administrative scaleescala administrativaescala administrativa
administrative staffpersonal d'administraciópersonal de administración
administrative structureestructura administrativaestructura administrativa
administrative unitunitat administrativaunidad administrativa
administrative workeradministratiu/ivaadministrativo/a
admissionaccésacceso
admissionadmissióadmisión
admission committeecomissió d'accéscomisión de acceso
admission marknota de tallnota de corte
admission processprocés d'admissióproceso de admisión
admission testprova d'admissióprueba de admisión
admission to second cycleaccés a segon cicleacceso a segundo ciclo
admission to the universityaccés a la universitatacceso a la universidad
adviceassessoramentasesoramiento
advisory boardconsell assessorjunta consultiva
advisory boardjunta consultivaconsejo asesor
affiliate professorprofessor/a afiliat/adaprofesor/a afiliado/a
affiliated academic centrecentre docent adscritcentro docente adscrito
affiliated centrecentre adscritcentro adscrito
affiliated instituteinstitut adscritinstituto adscrito
affiliated partner centrecentre adscrit consorciatcentro adscrito consorciado
affiliated university instituteinstitut universitari adscritinstituto universitario adscrito
agreementacordacuerdo
agreementconveniconvenio
alumnaantiga alumnaantigua alumna
alumnaeantigues alumnesantiguas alumnas
alumniantics alumnesantiguos alumnos
alumnusantic alumneantiguo alumno
analytical approachenfocament analíticenfoque analítico
annual assessmentavaluació anualevaluación anual
annual progress assessmentavaluació anual de seguimentevaluación anual de seguimiento
annual reportinforme anualinforme anual
annual reportmemòria anualmemoria anual
annual reviewavaluació anualevaluación anual
apostillepostil·laapostilla
app (mobile application)app (aplicació mòbil)app (aplicación móvil)
applicationpreinscripciópreinscripción
applicationsol·licitud [acció de sol·licitar]solicitud [acción de solicitar]
application for validationsol·licitud de convalidaciósolicitud de convalidación
application formimprès de sol·licitudimpreso de solicitud
application formsol·licitud [formulari]solicitud [formulario]
appointmentnomenamentnombramiento
aptitude testprova d'aptitud personalprueba de aptitud personal
architectarquitecte/aarquitecto/a
architecturearquitecturaarquitectura
area of studyàmbit d'estudiámbito de estudio
arts and humanitiesarts i humanitatsartes y humanidades
assessmentavaluacióevaluación
assessment activityactivitat d'avaluacióactividad de evaluación
assessment agencyagència avaluadoraagencia evaluadora
assessment boardtribunal d'avaluaciótribunal de evaluación
assessment committeecomissió avaluadoracomisión evaluadora
assessment committeecomissió d'avaluaciócomisión de evaluación
assessment criteriacriteris d'avaluaciócriterios de evaluación
assessment exercisesexercicis d'avaluacióejercicios de evaluación
assessment mechanismmecanisme d'avaluaciómecanismo de evaluación
assessment methodmètode d'avaluaciómétodo de evaluación
assessment pendingpendent d'avaluaciópendiente de evaluación
assessment questionnaireqüestionari de valoraciócuestionario de valoración
assessment, accreditation and certification mechanismsmecanismes d'avaluació, acreditació i certificaciómecanismos de evaluación, acreditación y certificación
assignment hand-inlliurament del treballentrega del trabajo
assignment of creditsassignació de crèditsasignación de créditos
assignment of papersassignació de treballsasignación de trabajos
assimilated subjectassignatura assimiladaasignatura asimilada
assistantajudantayudante
assistant directorsotsdirector/asubdirector/a
assistant lecturerprofessor/a ajudantprofesor/a ayudante
assistant lecturer holding a PhDprofessor/a ajudant amb títol de doctorprofesor/a ayudante con título de doctor
associate professorprofessor/a agregat/adaprofesor/a agregado/a
associated centrecentre vinculatcentro vinculado
associated foundationfundació vinculadafundación vinculada
associated instituteinstitut vinculatinstituto vinculado
associated research centrecentre de recerca vinculatcentro de investigación vinculado
associated researcherinvestigador/a vinculat/adainvestigador/a vinculado/a
association agreementacord de vinculacióacuerdo de vinculación
attestorfedatari/àriafedatario/a
autonomous learningaprenentatge autònomaprendizaje autónomo
autonomous learning activityactivitat d'aprenentatge autònomactividad de aprendizaje autónomo
autonomous worktreball autònomtrabajo autónomo
auxiliary administrative scaleescala auxiliar administrativaescala auxiliar administrativa
averagemitjanapromedio
average gradenota mitjananota media
Bnotablenotable
bachelor's degreetítol de graugrado
bachelor's degreegrau
bachelor's degree final projecttreball de fi de grau
bachelor's degree programmegraduat superior [estudis]carrera de grado
bachelor's degree programmecarrera de grau
back office (service)servei intern / servei d'administració back office
back office (tasks)gestió interna (tasques)back office
balance sheetbalançbalance
basic and applied researchrecerca bàsica i aplicadainvestigación básica y aplicada
basic capacitiescapacitats bàsiquescapacidades básicas
basic competencescompetències bàsiquescompetencias básicas
basic documentary resourcesrecursos documentals bàsicsrecursos documentales básicos
basic educationformació bàsicaformación básica
basic education subjectmatèria de formació bàsicamateria de formación básica
basic education subject/courseassignatura de formació bàsicaasignatura de formación básica
basic information resourcesrecursos d'informació bàsicsrecursos de información básicos
basic researchrecerca bàsicainvestigación básica
being phased outen extincióen extinción
best teaching practicebona pràctica docentbuena práctica docente
bibliographic referencesreferències bibliogràfiquesreferencias bibliográficas
bibliographybibliografiabibliografía
bilateral agreementconveni bilateralconvenio bilateral
bilateral agreementacord bilateralacuerdo bilateral
bimodal learningaprenentatge bimodalaprendizaje bimodal
blendedsemipresencialsemipresencial
blended learningaprenentatge semipresencialaprendizaje semipresencial
blended learningensenyament semipresencialenseñanza semipresencial
boardconselljunta
boardjuntamesa
boardmesaconsejo
board of governorsconsell de governconsejo de gobierno
board of managementconsell de direccióconsejo de dirección
board of trusteesconsell socialconsejo social
bodyòrganórgano
body of (full) university professorscos de catedràtics d'universitatcuerpo de catedráticos de universidad
Bologna declarationdeclaració de Bolonyadeclaración de Boloña
Bologna qualificationtítol Bolonyatítulo Boloña
Bologna systemsistema Bolonyasistema Boloña
branch of knowledgebranca de coneixementrama de conocimiento
bridging coursecurs pontcurso de adaptación
bridging coursecurs d'adaptaciócurso puente
bridging coursescomplements de formaciócomplementos de formación
briefing sessionsessió informativasesión informativa
by a notaryper via notarialpor vía notarial
by ordinary mailper correu ordinaripor correo ordinario
Caprovataprobado
call for applicationsconvocatòria d'accésconvocatoria de acceso
call for applications (extended deadline)convocatòria extraordinàriaconvocatoria extraordinaria
campuscampuscampus
capacitycapacitatcapacidad
career prospectssortides professionalssalidas profesionales
case analysisanàlisi de casanálisis de caso
case methodmètode del casmétodo de casos
case methodmètode de casosmétodo del caso
case studyestudi de casestudio de caso
Catalan linguistic areaàmbit lingüístic catalàámbito lingüístico catalán
Catalan ministerconseller (del Govern de la Generalitat)consejero/a (del Gobierno de la Generalitat)
Catalan sign languagellengua de signes catalanalengua de signos catalana
categorycategoriacategoría
centrecentrecentro
centre boardjunta de centrejunta de centro
centre directordirector/a de centredirector/a de centro
centre secretarysecretari/ària de centresecretario/a de centro
centre vice-deanvicedegà/ana de centrevicedecano/a de centro
certificatecertificatcertificado
certificate of advanced studiescertificat d'estudis avançatscertificado de estudios avanzados
certificate revocationrevocació de certificatsrevocación de certificados
certificate revocation list (CRL)llista de revocació de certificats (LRC)lista de revocación de certificados (LRC)
chaircàtedracátedra
chairpersonpresident/apresidente/a
civil servant categorycategoria funcionarialcategoría funcionarial
civil service administrative and service staffPAS funcionariPAS funcionario
claims committeecomissió de reclamacionscomisión de reclamaciones
classgrup classegrupo clase
classpromoció (d'estudiants)promoción (de estudiantes)
class attendanceassistència a classeasistencia a clase
classroomaulaaula
classroom activityactivitat dins l'aulaactividad dentro del aula
co-supervisorscodirectorscodirectores
code of good practicecodi de bones pràctiquescódigo de buenas prácticas
coevaluationcoavaluaciócoevaluación
coffee breakpausa i cafèpausa-café
cohortpromoció (d'estudiants)promoción (de estudiantes)
collaborating doctor lecturerprofessor/a col·laborador/a doctor/aprofesor/a colaborador/a doctor/a
collaborating lecturerprofessor/a col·laborador/aprofesor/a colaborador/a
collaborative learningaprenentatge col·laboratiuaprendizaje colaborativo
collaborative placementpràctiques de col·laboracióprácticas de colaboración
collective agreementconveni col·lectiuconvenio colectivo
collegeescola superiorescuela superior
collegeescola tècnica superiorescuela técnica superior
commissioncomissionat [òrgan col·legiat]comisionado [órgano colegiado]
commissionercomissionat/ada [càrrec o òrgan personal]comisionado/a [cargo u órgano personal]
committeecomissiójunta
committeejuntacomisión
committeecomitècomité
communication competencescompetències comunicativescompetencias comunicativas
communicative skillshabilitats comunicativeshabilidades comunicativas
compensatory passapte/a per compensacióapto/a por compensación
competencescompetènciescompetencias
competitionconcursconcurso
competitive admission processconcurs d'accésconcurso de acceso
competitive grantajut competitiuayuda competitiva
competitive grantbeca competitivabeca competitiva
competitive predoctoral grantbeca competitiva predoctoralbeca competitiva predoctoral
complementcomplementcomplemento
complementary information resourcesrecursos d'informació complementarisrecursos de información complementarios
complementary readingslectures complementàrieslecturas complementarias
complex simulationsimulació complexasimulación compleja
compulsory subjectassignatura obligatòriaasignatura obligatoria
compulsory subjectsmatèries obligatòriesmaterias obligatorias
computer roomaula d'informàticaaula de informática
concept mapmapa conceptualmapa conceptual
conditional admissionadmissió condicionaladmisión condicional
confirmation of deliveryjustificant de recepciójustificante de recepción
consultantassessor/aasesor/a
contentcontingutcontenido
continuancepermanènciapermanencia
continuance of studiescontinuïtat dels estudiscontinuidad de los estudios
continuance rulesnormes de permanèncianormas de permanencia
continuance standardsrègim de permanènciarégimen de permanencia
continuing educationformació contínuaformación continua
continuing educationeducació contínuaeducación continua
continuous assessmentavaluació contínuaevaluación continua
contractcontractecontrato
contracted (full) professorcatedràtic/a contractat/adacatedrático/a contratado/a
contracted doctor lecturerprofessor/a doctor/a contractat/adaprofesor/a doctor/a contratado/a
contracted lecturerprofessor/a contractat/adaprofesor/a contratado/a
contracted lecturer in retirement ageprofessor/a contractat/ada en edat de jubilacióprofesor/a contratado/a en edad de jubilación
contracted staffpersonal laboralpersonal laboral
contractor's profileperfil del contractant
contractual categorycategoria contractualcategoría contractual
cooperation agreementconveni de col·laboracióconvenio de colaboración
cooperation agreementconveni de cooperacióconvenio de cooperación
cooperation contractcontracte de col·laboraciócontrato de colaboración
cooperative learningaprenentatge cooperatiuaprendizaje cooperativo
coordinatorcoordinador/acoordinador/a
core subjectassignatura troncalasignatura troncal
corporate bodyòrgan col·legiatórgano colegiado
corporate governing bodyòrgan de govern col·legiatórgano de gobierno colegiado
council of heads of departmentconsell de directors de departamentconsejo de directores de departamento
course guideguia docentguía docente
course loadcàrrega lectivacarga lectiva
course plan (of the subject)pla docent (de l'assignatura)plan docente (de la asignatura)
course planningprogramació d'ensenyamentsprogramación de estudios
course typemodalitatmodalidad
courses offeredoferta docentoferta docente
courseworktreball de curstrabajo de curso
credit computation mechanismmecanisme de recompte de crèditsmecanismo de recuento de créditos
credit frameworkmarc referencial de crèditsmarco referencial de créditos
credit recognitionreconeixement de crèditsreconocimiento de créditos
credit transferabilitytransferibilitat de crèditstransferibilidad de créditos
cross-disciplinarytransversal [adj]transversal [adj]
cross-disciplinary competencescompetències transversalscompetencias transversales
cross-sectionaltransversal [adj]transversal [adj]
cultural and linguistic receptionacollida cultural i lingüísticaacogida cultural y lingüística
cultural backgroundbagatge culturalbagaje cultural
cum laudecum laudecum laude
curricular placementpràctiques curricularsprácticas curriculares
curriculumpla d'estudisplan de estudios
customized trainingformació personalitzadaformación personalizada
cut-off marknota de tallnota de corte
cyclecicleciclo
cyclic modemodalitat cíclicamodalidad cíclica
date of issuedata d'expediciófecha de expedición
deadline for examination sitting annulmenttermini d'anul·lació de convocatòriaplazo de anulación de convocatoria
deandegà/anadecano/a
dean's officedeganat
decanal teamequip deganalequipo decanal
decree-lawdecret lleidecreto ley
deductive approachenfocament deductiuenfoque deductivo
deepening coursecurs d'aprofundimentcurso de profundización
degreecarreratítulo
degreetítoltitulación
degreetitulaciócarrera
degree accreditationacreditació de titulacionsacreditación de titulaciones
degree courseensenyamenteducación
degree courseestudios
degree holdertitulat/adatitulado/a
degree-seeking studentestudiant oficialestudiante oficial
delegatedelegat/adadelegado/a
delegate committeecomissió delegadacomisión delegada
departmentdepartamentdepartamento
department boardconsell de departamentconsejo de departamento
department secretarysecretari/ària de departamentsecretario/a de departamento
department vice-dean vicedegà/ana de departamentvicedecano/a de departamento
departmental sectionsecció departamentalsección departamental
deputy directorsotsdirector/asubdirector/a
deputy general managervicegerentvicegerente
deputy general secretarysecretari/ària general adjunt/asecretario/a general adjunto/a
deputy rectoradjunt/a al rectoradjunto/a al rector
deputy secretary-generalsecretari/ària general adjunt/asecretario/a general adjunto/a
didactic methodologymetodologia didàcticametodología didáctica
didactic resourcesrecursos didàcticsrecursos didácticos
didactic skillshabilitats didàctiqueshabilidades didácticas
digital certificatecertificat electròniccertificado electrónico
digital recordexpedient digitalexpediente digital
digital signature serviceportafirmesportafirmas
diplomadiplomadiploma
diplomaticallyper via diplomàticapor vía diplomática
direct admissionaccés directeacceso directo
directed learning activityactivitat d'aprenentatge dirigidaactividad de aprendizaje dirigida
directive approachenfocament directiuenfoque directivo
directordirector/adirector/a
director of studiescap d'estudisjefe/a de estudios
disciplinary regulationsrègim disciplinarirégimen disciplinario
discussion groupgrup de discussiógrupo de discusión
dissertationtesinatesina
distance courseensenyament a distànciaestudios a distancia
distance learningaprenentatge a distànciaaprendizaje a distancia
distance learninguniversitat a distànciauniversidad a distancia
distinctionmatrícula d'honormatrícula de honor
doctordoctor/adoctor/a
doctor honoris causadoctor/a honoris causadoctor/a honoris causa
doctor lecturerprofessor/a doctor/aprofesor/a doctor/a
doctor researcherinvestigador/a doctor/ainvestigador/a doctor/a
doctoral programmeprograma de doctoratprograma de doctorado
doctoral programme coordinatorcoordinador/a de programa de doctoratcoordinador/a de programa de doctorado
doctoral research seminarseminari de recerca de doctoratseminario de investigación de doctorado
doctoral research topictema de recerca doctoraltema de investigación doctoral
doctoral studentdoctorand/adoctorando/a
doctoral studentestudiant de doctoratestudiante de doctorado
doctoral studiesestudis de doctoratestudios de doctorado
doctoral studies committeecomissió de doctoratcomisión de doctorado
doctoral thesistesi doctoraltesis doctoral
doctoral thesis defencelectura de tesi doctorallectura de tesis doctoral
doctoratedoctoratdoctorado
documentary searchcerca documentalbúsqueda documental
documentation centrecentre de documentaciócentro de documentación
double bachelor's degreedoble graudoble grado
double degreedoble titulaciódoble titulación
double long degree doble llicenciaturadoble licenciatura
double specializationdoble especialitatdoble especialidad
dual trackitinerari dobleitinerario doble
dynamisationdinamitzaciódinamización
e-certificatecertificat electròniccertificado electrónico
e-documentdocument electrònicdocumento electrónico
e-learningaprenentatge virtualaprendizaje virtual
e-transcriptexpedient digitalexpediente digital
ECTS creditcrèdit ECTScrédito ECTS
educationensenyamentformación
educationformacióeducación
educationestudios
education committeecomissió d'ensenyamentcomisión de enseñanza
education systemsistema educatiusistema educativo
educational authorityautoritat educativaautoridad educativa
educational cooperation programmeprograma de cooperació educativaprograma de cooperación educativa
educational resourcesrecursos didàcticsrecursos didácticos
EHEAEEESEEES
elected membermembre electemiembro electo
elective coursecurs opcional (optatives)curso opcional (optativas)
electoral boardjunta electoraljunta electoral
electoral regulationsreglament electoralreglamento electoral
electoral systemrègim electoralrégimen electoral
electronic documentdocument electrònicdocumento electrónico
electronic identificationidentificació electrònicaidentificación electrónica
electronic personal academic transcriptcertificat acadèmic personal electròniccertificado académico personal electrónico
electronic receiptrebut electrònicrecibo electrónico
electronic signaturesignatura electrònicafirma electrónica
elegibility requirementsrequisits d'idoneïtatrequisitoa de idoneidad
emeritus (full) professorcatedràtic/a emèrit/acatedrático/a emérito/a
emeritus lecturerprofessor/a emèrit/aprofesor/a emérito/a
employment contractcontracte laboralcontrato laboral
employment exchangeborsa de treballbolsa de trabajo
employment ratetaxa d'ocupaciótasa de ocupación
end datedata de finalitzaciófecha de finalización
engineerenginyer/a superioringeniero/a superior
engineering bachelor's degreegrau d'enginyeriagrado de ingeniería
engineering degree programmeenginyeria (superior)ingeniería (superior)
engineering diplomaenginyeria tècnicaingeniería técnica
enrolmentinscripcióinscripción
enrolmentmatrículamatrícula
enrolment certificatecertificat de matrículacertificado de matrícula
enrolment dossierdossier de matriculaciódossier de matriculación
enrolment feestaxes de matrículatasas de matrícula
enrolment withdrawalrenúncia a la matrícularenuncia a la matrícula
enrolmentsinscripcionsinscripciones
entranceaccésacceso
entrance examinationexamen d'accésprueba de acceso
entrance examinationprova d'accésexamen de acceso
equivalence (of a subject)equiparació (d'una assignatura)equiparación (de una asignatura)
Erasmus programmeprograma Erasmusprograma Erasmus
Erasmus-Socrates European programmeprograma europeu Sòcrates-Erasmusprograma europeo Sócrates-Erasmus
essay examprova d'assaigprueba de ensayo
essay questionspreguntes d'assaigpreguntas de ensayo
European common framework of gradesmarc comú de qualificacionsmarco común de calificaciones
European Credit Transfer System (ECTS)Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)
European Diploma SupplementSuplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al Título
European Higher Education Area (EHEA)Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
European Research AreaEspai Europeu de RecercaEspacio Europeo de Investigación
evaluationavaluacióevaluación
evaluation criteriacriteris d'avaluaciócriterios de evaluación
evaluation indicatorsindicadors d'avaluacióindicadores de evaluación
evaluation instrumentinstrument d'avaluacióinstrumento de evaluación
evaluation researchrecerca avaluativainvestigación evaluativa
ex officio membermembre natmiembro nato
ex-cathedra teachingensenyament magistralenseñanza magistral
ex-studentex-alumne/aex alumno/a
examexamenexamen
exam not satno presentat/adano presentado/a
exam periodperíode d'exàmensperiodo de exámenes
exam re-assessmentrevisió d'examenrevisión de examen
exam reviewrevisió d'examenrevisión de examen
examinationexamenexamen
examination giving access to second cycleprova d'accés a segon cicleprueba de acceso a segundo ciclo
examination sittingconvocatòria d'examenconvocatoria de examen
examination sitting cancellationanul·lació de convocatòriaanulación de convocatoria
excellence campuscampus d'excel·lènciacampus de excelencia
excellentexcel·lentsobresaliente
exchange agreementconveni d'intercanviconvenio de intercambio
exchange programmeprograma d'intercanviprograma de intercambio
exchange studentestudiant d'intercanviestudiante de intercambio
exchange tutortutor/a d'intercanvistutor/a de intercambios
exemptionexempcióexención
experimental designdisseny experimentaldiseño experimental
experimental sciencesciències experimentalsciencias experimentales
extended enrolmentampliació de matrículaampliación de matrícula
extended leave of absenceexcedènciaexcedencia
extended registrationampliació de matrículaampliación de matrícula
extension materialsmaterial d'ampliaciómaterial de ampliación
external academic placementpràctiques acadèmiques externesprácticas académicas externas
external assessmentavaluació externaevaluación externa
external assessment committeecomitè d'avaluadors externscomité de evaluadores externos
external assessment reportinforme d'avaluació externainforme de evaluación externa
external consulting boardconsell assessor externconsejo asesor externo
external placement / internshippràctiques externesprácticas externas
extracurricular placementpràctiques extracurricularsprácticas extracurriculares
extraordinary examination sittingconvocatòria d'examen extraordinàriaconvocatoria de examen extraordinaria
extraordinary sessionsessió extraordinàriasesión extraordinaria
Fsuspenssuspenso
face-to-facepresencialpresencial
face-to-face coursesensenyaments en modalitat presencialestudios en modalidad presencial
face-to-face hourshores presencialshoras presenciales
face-to-face learningaprenentatge presencialaprendizaje presencial
face-to-face lessonclasse presencialclase presencial
face-to-face subjectassignatura presencialasignatura presencial
face-to-face teachingpresencialitatpresencialidad
facultyfacultatfacultad
faculty assistantajudant de facultatayudante de facultad
faculty boardjunta de facultatjunta de facultad
failsuspenssuspenso
fee for reviewing the academic transcripttaxa d'estudi d'expedient acadèmictasa de estudio de expediente académico
feedbackretroacció / retorn d'informació / valoració / opinióretroacción / retroalimentación / valoración / opinión
feestaxestasas
field of knowledgeàrea de coneixementárea de conocimiento
field of studyàmbit d'estudiámbito de estudio
fieldworktreball de camptrabajo de campo
final examexamen finalexamen final
final reportinforme finalinforme final
final year projecttreball de fi de grautrabajo de fin de grado
first cycleprimer cicleprimer ciclo
first cycle degree courseensenyament de primer cicleestudios de primer ciclo
first degreeprimera titulacióprimera titulación
first examination sittingprimera convocatòria (d'examen)primera convocatoria (de examen)
first-cycle degreetitulació de primer cicletitulación de primer ciclo
five-year degreellicenciaturalicenciatura
five-yearly incrementquinquenni [increment salarial]quinquenio [incremento salarial]
flipped classroomclasse invertidaclase invertida
flipped classroomclasse capgirada
flipped learningaprenentatge invertitaprendizaje invertido
flipped learningaprenentatge capgirat
formal educationdocència regladadocencia reglada
formal educationeducació formaleducación formal
formative evaluationavaluació formativaevaluación formativa
former Spanish primary educationeducació general bàsicaeducación general básica
former studentex-alumne/aex alumno/a
foundationfundaciófundación
four-year degreellicenciaturalicenciatura
framework of gradesmarc de qualificacionsmarco de calificaciones
framework programmeprograma marcprograma marco
free election programmeprograma de lliure eleccióprograma de libre elección
free elective creditscrèdits de lliure elecciócréditos de libre elección
free-elective subjectassignatura de lliure eleccióasignatura de libre elección
freedom of researchllibertat de recercalibertad de investigación
front office (desk)recepció (taulell, punt físic de recepció)recepción
front office (tasks)gestió externa (tasques)front office
full membermembre titularmiembro titular
full namenom i cognomsnombre y apellidos
full-time contracted lecturerprofessor/a contractat/ada a temps completprofesor/a contratado/a a tiempo completo
full-time lecturer with civil servant contractprofessor/a funcionari/ària a temps completprofesor/a funcionario/a a tiempo completo
full-time modea temps completa tiempo completo
gender equality officeragent per a la igualtat entre homes i donesagente para la igualdad entre hombres y mujeres
general competencescompetències generalscompetencias generales
general corporate bodyòrgan col·legiat d'àmbit generalórgano colegiado de ámbito general
general managergerentgerente
general manager's officegerència
general registryregistre generalregistro general
general requirementsrequisits generalsrequisitos generales
general secretariatsecretaria generalsecretaría general
general secretarysecretari/ària generalsecretario/a general
general serviceservei generalservicio general
generic competencescompetències genèriquescompetencias genéricas
goodbien
goodnotablenotable
good clinical practicebones pràctiques clíniquesbuenas prácticas clínicas
good practicebones pràctiquesbuenas prácticas
governing bodyòrgan de governórgano de gobierno
gradenotacalificación
gradequalificaciónota
grade pendingpendent de qualificaciópendiente de calificación
grade transcriptcertificat de notescertificado de notas
grading criteriacriteris de qualificaciócriterios de calificación
graduategraduat/adagraduado/a
graduatellicenciat/adatitulado/a
graduatetitulat/adalicenciado/a
grantajutayuda
grants for doctoral thesesbeca per a la realització d'una tesi doctoralbecas para la realización de una tesis doctoral
groupgrupgrupo
group monitoring tutorial sessionsessió de tutoria grupal de seguimentsesión de tutoría grupal de seguimiento
group tutorialtutoria grupaltutoría grupal
group work sessionsessió de treball en grupsesión de trabajo en grupo
grouping of studentsagrupament d'alumnesagrupamiento de alumnos
guest lecturerprofessor/a convidat/adaprofesor/a invitado/a
guidanceorientacióorientación
guided work outside the classroomtreball guiat fora de l'aulatrabajo guiado fuera del aula
guidelinesnormativanormativa
head of departmentdirector/a de departamentdirector/a de departamento
head of sectioncap de secciójefe/a de sección
head of servicecap de serveijefe/a de servicio
head of unitcap d'unitatjefe/a de unidad
health and life sciencesciències de la salut i de la vidaciencias de la salud y de la vida
health and safety committeecomitè de seguretat i salutcomité de seguridad y salud
health sciencesciències de la salutciencias de la salud
high-impact scientific journalrevista científica d'impacterevista científica de impacto
higher educationensenyament superiorestudios superiores
higher education centrecentre d'ensenyament superiorcentro de educación superior
higher education institutioninstitució d'ensenyament superiorinstitución de enseñanza superior
higher education teaching centrecentre docent d'ensenyament superiorcentro docente de educación superior
home institutioninstitució d'origeninstitución de origen
home universityuniversitat d'origenuniversidad de origen
homologated studiesestudis homologatsestudios homologados
homologationhomologacióhomologación
honorary lecturerprofessor/a honorari/àriaprofesor/a honorario/a
honour awardguardó d'honorgalardón de honor
host institutioninstitució de destinacióinstitución de destino
host institutioninstitución receptorainstitución receptora
host universityuniversitat de destinacióuniversidad de destino
human sciencesciències humanesciencias humanas
hypothetico-deductive methodmètode hipotètico-deductiumétodo hipotético-deductivo
identity certificatecertificat d'entitatcertificado de entidad
in-class activityactivitat dins l'aulaactividad dentro del aula
indexed journalrevista indexadarevista indexada
individual studyestudi individualestudio individual
individual tutorialtutoria individualtutoría individual
individualized tutorshiptutorització individualitzadatutorización individualizada
inductive approachenfocament inductiuenfoque inductivo
inductive methodmètode inductiumétodo inductivo
inductive worktreball inductiutrabajo inductivo
industrial propertypropietat industrialpropiedad industrial
information competencescompetències informacionalscompetencias informacionales
information resourcesrecursos d'informaciórecursos de información
information sessionssessions informativessesiones informativas
information systemsistema d'informaciósistema de información
initial trainingformació inicialformación inicial
initiation to researchiniciació a la recercainiciación en la investigación
instalmentsterminisplazos
instituteinstitutinstituto
institute boardconsell d'institutconsejo de instituto
institute of education sciencesinstitut de ciències de l'educacióinstituto de ciencias de la educación
institute secretarysecretari/ària d'institutsecretario/a de instituto
institutional outreachprojecció institucionalproyección institucional
instruction coursesessió de formaciósesión de formación
instrumental competencescompetències instrumentalscompetencias instrumentales
intellectual propertypropietat intel·lectualpropiedad intelectual
intensive coursecurs intensiucurso intensivo
interactive learningaprenentatge interactiuaprendizaje interactivo
interactive teachingdocència interactivadocencia interactiva
interdepartmental programmeprograma interdepartamentalprograma interdepartamental
interlibrary loanpréstec interbibliotecaripréstamo interbibliotecario
internestudiant en pràctiques en una empresaestudiante en prácticas en una empresa
internal regulationnorma de règim internnorma de régimen interno
internal regulationsreglament de règim internreglamento de régimen interno
internal seminarseminari internseminario interno
international mobilitymobilitat internacionalmovilidad internacional
international outreachprojecció internacionalproyección internacional
international scientific communitycomunitat científica internacionalcomunidad científica internacional
internationalizationinternacionalitzacióinternacionalización
internshipestada en una empresaprácticas en una empresa
internshippràctiques en una empresaestancia en una empresa
interoperabilityinteroperabilitatinteroperabilidad
interpersonal competencescompetències interpersonalscompetencias interpersonales
interuniversity cataloguecatàleg interuniversitaricatálogo interuniversitario
Jaume I auditoriumauditori de Jaume Iauditorio de Jaume I
job bankborsa de treballbolsa de trabajo
job placementinserció laboralinserción laboral
joint degreetítol conjunttítulo conjunto
joint planningprogramació conjuntaprogramación conjunta
joint research instituteinstitut mixt de recercainstituto mixto de investigación
joint supervisioncotutelacotutela
laboratorylaboratorilaboratorio
laboratory instructormestre/a de laboratorimaestro/a de laboratorio
laboratory practical sessionspràctiques de laboratoriprácticas de laboratorio
land settingimplantació territorialimplantación territorial
language exchange programmeborsa d'intercanvi lingüísticbolsa de intercambio lingüístico
language partnerparella lingüística [cadascun dels dos membres de la parella]pareja lingüística
language policypolítica lingüísticapolítica lingüística
language specific (to)llengua pròpia (de)lengua propia (de)
language tandemtàndem lingüístictándem lingüístico
language tandemparella lingüísticapareja lingüística
language volunteeringvoluntariat lingüísticvoluntariado lingüístico
large family cardcarnet de família nombrosacarné de familia numerosa
lead authorprimer autorprimer autor
learningaprenentatgeaprendizaje
learning activityactivitat d'aprenentatgeactividad de aprendizaje
learning and research resource centrecentre de recursos per a l'aprenentatge i la recercacentro de recursos para el aprendizaje y la investigación
learning assessmentavaluació de l'aprenentatgeevaluación del aprendizaje
learning capacitycapacitat d'aprenentatgecapacidad de aprendizaje
learning modulemòdul d'aprenentatgemódulo de aprendizaje
learning outcomesresultats de l'aprenentatgeresultados del aprendizaje
learning outside the classroomaprenentatge fora de l'aulaaprendizaje fuera del aula
learning skillshabilitats d'aprenentatgehabilidades de aprendizaje
learning systemsistema d'aprenentatgesistema de aprendizaje
learning timetemps d'aprenentatgetiempo de aprendizaje
leavellicèncialicencia
leave of absenceexcedènciaexcedencia
lectureclasse magistralsesión de grupo grande
lecturelliçó magistralsesión magistral
lecturesessió de grup granlección magistral
lecturesessió magistralclase magistral
lecturerdocent [substantiu]profesor/a
lecturerprofessor/aprofesor/a ordinario/a
lecturerprofessor/a ordinari/àriadocente [sustantivo]
lecturer on a fixed-term contractprofessor/a amb contracte temporalprofesor/a con contrato temporal
lecturer on an open-ended contractprofessor/a amb contracte permanentprofesor/a con contrato permanente
lecturing professorprofessor/a conferenciantprofesor/a conferenciante
lessonlliçólección
letter of acceptancecarta d'acceptaciócarta de aceptación
letter of conditional admissioncarta d'admissió condicionalcarta de admisión condicional
letter of introductioncarta de presentaciócarta de presentación
letter of permissioncarta d'autoritzaciócarta de autorización
letter of recommendationcarta de recomanaciócarta de recomendación
levelling coursecurs d'anivellamentcurso de nivelación
levelling modulemòdul d'anivellamentmódulo de nivelización
librarybibliotecabiblioteca
Library cataloguecatàleg de la Bibliotecacatálago de la Biblioteca
lifelong educationformació al llarg de tota la vidaformación a lo largo de toda la vida
lifelong learningaprenentatge permanentaprendizaje permanente
lifelong learningformació permanentformación permanente
line of researchlínia de recercalínea de investigación
linguistic and cultural integrationintegració lingüística i culturalintegración lingüística y cultural
linguistic competencescompetències lingüístiquescompetencias lingüísticas
linguistically outlined subjectassignatura perfilada lingüísticamentasignatura perfilada lingüísticamente
loanpréstecpréstamo
long degreellicenciaturalicenciatura
long-cycle degreecicle llargciclo largo
low performancebaix rendimentbajo rendimiento
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
mailingpublitramesamailing
Main LibraryBiblioteca GeneralBiblioteca General
major inmenció en (+ especialitat acadèmica)mención en
major inprimera menció en (+ especialitat acadèmica)primera mención en
management areaàrea de gestió [vicegerència]área de gestión [vicegerencia]
management scaleescala de gestióescala de gestión
managing bodyòrgan gestorórgano gestor
marknotanota
markqualificaciócalificación
massive open online course (MOOC)curs en línia obert i massiu (MOOC)curso en línea masivo y abierto (MOOC)
mastermàster [titulat/ada]máster [titulado/a]
master planpla directorplan director
master's degreemàster [programa]título de máster
master's degreetítol de màster
master's degree final projecttreball de fi de màstertrabajo de fin de máster
master's degree lecturerprofessor/a de màster
master's degree programmeprograma de màsterprograma de máster
master's degree studiesestudis de màsterestudios de máster
material resourcesrecursos materialsrecursos materiales
membermembrevocal
membervocalmiembro
membership agreementconveni d'adscripcióconvenio de adscripción
mentoringmentoriamentoría
meritmèritmérito
methodological seminarseminari metodològicseminario metodológico
methodologymetodologiametodología
ministrydepartament [del Govern de la Generalitat]departamento [del Gobierno de la Generalitat]
minor insegona menció en (+ especialitat acadèmica)segunda mención en
mobile applicationaplicació mòbilaplicación móvil
mobilitymobilitatmovilidad
mobility and exchange programmeprograma de mobilitat i intercanviprograma de movilidad e intercambio
mobility programmeprograma de mobilitatprograma de movilidad
mobility studentestudiant de mobilitatestudiante de movilidad
modulemòdulmódulo
monitoring reportinforme de seguimentinforme de seguimiento
monitoring tutorial sessionsessió de tutoria de seguimentsesión de tutoría de seguimiento
multi-annual planningprogramació plurianualprogramación plurianual
multipurpose hallsala polivalentsala polivalente
national grading systemsistema nacional de qualificacionssistema nacional de calificaciones
negotiating committeecomissió negociadoracomisión negociadora
networkingtreball en xarxatrabajo en red
nominationnomenamentnombramiento
non-civil service administrative and service staffPAS laboralPAS laboral
non-doctor lecturerprofessor/a no doctor/aprofesor/a no doctor/a
non-formal educationdocència no regladadocencia no reglada
non-formal educationeducació no formaleducación no formal
non-state-regulated educationdocència no regladadocencia no reglada
notarial deedpoder notarialpoder notarial
notional learning timetemps conceptual d'aprenentatgetiempo conceptual de aprendizaje
object of studyobjecte d'estudiobjeto de estudio
objective achievementassoliment d'objectiusalcance de objetivos
objectivesobjectiusobjetivos
officegabinetgabinete
office of the deputy general managervicegerènciavicegerencia
officertècnic/a [substantiu]técnico/a [sustantivo]
official academic qualificationtítol acadèmic oficialtítulo académico oficial
official academic transcriptcertificat acadèmic oficialcertificado académico oficial
official admissionaccés oficialacceso oficial
official courseensenyament oficialenseñanza oficial
official gazettebutlletí oficialboletín oficial
official gazettediari oficialdiario oficial
official journaldiari oficialdiario oficial
official languagellengua oficiallengua oficial
official postgraduate degree courseestudi oficial de tercer cicleestudio oficial de tercer ciclo
official qualificationtítol oficialtítulo oficial
official recognitionhomologacióhomologación
official school of languages teacherprofessor/a d'escola oficial d'idiomesprofesor/a de escuela oficial de idiomas
officially recognized studiesestudis homologatsestudios homologados
Ombuds OfficeSíndic de Greuges [oficina]Oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria
ombuds officersíndic/a de Greuges [càrrec]defensor/a de la Comunidad Universitaria
onlineen líniaen línea
online enrolmentautomatrículaautomatrícula
online enrolmentautomatriculacióautomatriculación
online lessonclasse no presencialclase no presencial
online officeseu electrònicasede electrónica
online registrationautomatrículaautomatrícula
online registrationautomatriculacióautomatriculación
online tutorialtutoria en líniatutoría en línea
open competitionconcurs d'oposicióconcurso oposición
open dayjornada de portes obertesjornada de puertas abiertas
operating rulesnormes de funcionamentnormas de funcionamiento
operating rulesreglament de funcionamentreglamento de funcionamiento
optional coursecurs optatiu (lliure elecció)curso optativo (libre elección)
optional scale of archives and librariesescala facultativa d'arxius i bibliotequesescala facultativa de archivos y bibliotecas
optional subjectassignatura optativaasignatura optativa
optional track subjectassignatura optativa d'itinerariasignatura optativa de itinerario
oral examinationdefensa de la tesidefensa de la tesis
oral presentationpresentació oralpresentación oral
orally or in writingper via escrita o oralpor vía escrita o oral
ordinary examination sittingconvocatòria d'examen ordinàriaconvocatoria de examen ordinaria
ordinary sessionsessió ordinàriasesión ordinaria
organic lawllei orgànicaley orgánica
original researchtreball original de recercatrabajo original de investigación
out-of-class activityactivitat fora de l'aulaactividad fuera del aula
out-of-classroom activityactivitat fora de l'aulaactividad fuera del aula
out-of-classroom learningaprenentatge fora de l'aulaaprendizaje fuera del aula
out-of-track subjectassignatura fora d’itinerariasignatura fuera de itinerario
outreachprojeccióproyección
part-time doctor lecturerprofessor/a doctor/a a temps parcialprofesor/a doctor/a a tiempo parcial
part-time modea temps parciala tiempo parcial
partial examinationexamen parcialexamen parcial
partial exemptionexempció parcialexención parcial
partial exemption from student assistanceexempció parcial d'assistència als estudiantsexención parcial de asistencia a los estudiantes
partner centrecentre consorciatcentro consorciado
passaprovataprobado
passapte/aapto/a
pathwaypassarel·lapasarela
pathwayitinerariitinerario
Pathway to Excellence labelMenció cap a l'Excel·lènciaMención hacia la Excelencia
patronagemecenatgemecenazgo
pedagogical methodologymetodologia pedagògicametodología pedagógica
peer reviewavaluació d'expertsevaluación de expertos
performance assessmentavaluació del rendimentevaluación del rendimiento
performing and applied arts degreesensenyaments artístics superiorsestudios artísticos superiores
period of researchperíode de recercaperíodo de investigación
period of studyperíode de formacióperíodo de formación
permanent collaborating lecturerprofessor/a col·laborador/a permanentprofesor/a colaborador/a permanente
permanent doctor lecturerprofessor/a doctor/a permanentprofesor/a doctor/a permanente
personal academic transcriptcertificat acadèmic personalcertificado académico personal
personal competencescompetències personalscompetencias personales
personal detailsdades personalsdatos personales
personal interviewentrevista personalentrevista personal
personal skillshabilitats personalshabilidades personales
PhDdoctoratdoctorado
PhD applicantcandidat/a al programa de doctoratcandidato/a al programa de doctorado
PhD programmeprograma de doctoratprograma de doctorado
PhD SchoolEscola de DoctoratEscuela de Doctorado
PhD studentdoctorand/adoctorando/a
plan of actionpla d'accióplan de acción
plan of action for research supportpla de mesures de suport a la recercaplan de medidas de apoyo a la investigación
Planetary WellbeingPlanetary WellbeingPlanetary Wellbeing
planningplanificacióplanificación
planningprogramacióprogramación
plenary sessionsessió plenàriasesión plenaria
podcastpodcastpodcast
polytechnic schoolescola politècnicaescuela politécnica
polytechnic schoolescola politècnica superiorescuela politécnica superior
polytechnic university schoolescola universitària politècnicaescuela universitaria politécnica
portfolioportafoliportafolio
portfolioportafolis / dossier
positioncàrreccargo
post-doctoralpostdoctoralpostdoctoral
postdoctoral researcherinvestigador/a postdoctoralinvestigador/a postdoctoral
postgraduatepostgraduat/adapostgraduado/a
postgraduate and refresher coursecurs de postgrau i de perfeccionamentcurso de postgrado y de perfeccionamiento
postgraduate coursecurs de postgraucurso de postgrado
postgraduate degreetítol de postgrautítulo de postgrado
postgraduate degree courseensenyament de tercer cicleestudios de tercer ciclo
postgraduate diplomadiploma de postgraudiploma de postgrado
postgraduate official programmeprograma oficial de postgrauprograma oficial de postgrado
postgraduate programmeprograma de postgrauprograma de postgrado
postgraduate scholarship holderbecari/ària de postgraubecario/a de postgrado
postgraduate studentestudiant de postgrauestudiante de postgrado
postgraduate studiesestudis de postgrauestudios de postgrado
postponed examinationexamen ajornatexamen aplazado
practical casecas pràcticcaso práctico
practical classensenyament pràcticenseñanza práctica
practical classespràctiquesprácticas
practical exercisesexercicis pràcticsejercicios prácticos
practical lessonclasse pràcticaclase práctica
practical sessionsessió de pràctiquessesión de prácticas
practical sessionsessió pràcticasesión práctica
practical skillshabilitats pràctiqueshabilidades prácticas
practices laboratorylaboratori de pràctiqueslaboratorio de prácticas
practicumpràcticumprácticum
pre-doctoralpredoctoralpredoctoral
pre-doctoral situationsituació predoctoralsituación predoctoral
pre-enrolmentprematrículaprematrícula
pre-enrolmentprematriculacióprematriculación
pre-selected candidatecandidat/a preseleccionatcandidato/a preseleccionado
pre-tenured lecturerprofessor/a adjunt/aprofesor/a adjunto/a
pre-university orientation course (COU)curs d'orientació universitària (COU)curso de orientación universitaria (COU)
predoctoral grantbeca predoctoralbeca predoctoral
preregistrationprematrículaprematrícula
preregistrationprematriculacióprematriculación
prerequisiteprerequisitprerequisito
presentationpresentaciópresentación
presidentpresident/apresidente/a
press workshoptaller de premsataller de prensa
price exemptionexempció de preusexención de precios
primary-school teachermestre/amaestro/a
principal researcherinvestigador/a principalinvestigador principal
private affiliated centrecentre adscrit de titularitat privadacentro adscrito de titularidad privada
private centrecentre de titularitat privadacentro de titularidad privada
private higher education academic centrecentre docent d'ensenyament superior de titularitat privadacentro docente de educación superior de titularidad privada
problem solvingresolució d'exercicisresolución de problemas
problem solvingresolució de problemesresolución de ejercicios
problem-based learningaprenentatge basat en problemesaprendizaje basado en problemas
proceduretràmittrámite
processing unitunitat tramitadoraunidad tramitadora
productivity complementcomplement de productivitatcomplemento de productividad
professionalprofessionalprofesional
professionalprofessionalitzadorprofesionalizador
professional competencescompetències professionalscompetencias profesionales
professional master's degreemàster professionalitzadormáster profesionalizador
professional trainingformació professionalformación profesional
proficiencysuficiènciasuficiencia
programmeprogramaprograma
programme agreementcontracte programacontrato programa
programme directorresponsable del programaresponsable del programa
progress reviewprova de seguimentprueba de seguimiento
progressionprogressióprogresión
progression rulesnormes de progressiónormas de progresión
progression standardsrègim de progressiórégimen de progresión
project-based learningaprenentatge basat en projectesaprendizaje basado en proyectos
promotiondinamitzaciódinamización
property managementgestió patrimonialgestión patrimonial
prospective candidatecandidat/acandidato/a
prospective studentfutur/a estudiantfuturo/a estudiante
provisional degree certificateresguard del títolresguardo del título
provisional degree certificatecertificat substitutori del títolcertificado sustitutorio del título
public affiliated centrecentre adscrit de titularitat públicacentro adscrito de titularidad pública
public call for applicationsconvocatòria públicaconvocatoria pública
public centrecentre de titularitat públicacentro de titularidad pública
public competitionconcurs públicconcurso público
public employeefuncionari/àriafuncionario/a
public higher education academic centrecentre docent d'ensenyament superior de titularitat públicacentro docente de educación superior de titularidad pública
public managementgestió públicagestión pública
public taxes and pricestaxes i preus públicstasas y precios públicos
public universityuniversitat públicauniversidad pública
qualificationtítoltítulo
qualification competitionconcurs d'habilitacióconcurso de habilitación
qualification reviewrevisió de qualificacionsrevisión de calificaciones
qualified lecturerprofessor/a habilitat/adaprofesor/a habilitado/a
qualitative evaluation criteriacriteris d'avaluació qualitatiuscriterios de evaluación cualitativos
quality assurancegarantia de qualitatgarantía de calidad
quality mentionmenció de qualitatmención de calidad
quantitative evaluation criteriacriteris d'avaluació quantitatiuscriterios de evaluación cuantitativos
R&D programmeprograma de R+Dprograma de I+D
readmissionreadmissióreadmisión
receiving institutioninstitució de destinacióinstitución de destino
receiving institutioninstitución receptora
receiving universityuniversitat de destinacióuniversidad de destino
receptionacollidaacogida
receptionacolliment
recognized subjectassignatura reconegudaasignatura reconocida
recommended bibliographybibliografia recomanadabibliografía recomendada
rectorrector/arector/a
rector's officerectorat
rector’s delegatedelegat/ada del rectordelegado/a del rector
reference manualmanual de referènciamanual de referencia
reference sourcefont de consultafuente de consulta
reflexive journaldiari reflexiudiario reflexivo
reflexive learningaprenentatge reflexiuaprendizaje reflexivo
refresher coursecurs de perfeccionamentcurso de reciclaje
refresher coursecurs de reciclatgecurso de perfeccionamiento
refresher seminarseminari d'actualitzacióseminario de actualización
registerregistreregistro
registering body/office/organisationentitat de registreentidad de registro
registration matrículamatrícula
registration certificatecertificat de matrículacertificado de matrícula
registration dossierdossier de matriculaciódossier de matriculación
registration entityentitat de registreentidad de registro
registration feestaxes de matrículatasas de matrícula
registration periodperíode de matrículaperíodo de matrícula
registration schedulecalendari de matrículacalendario de matrícula
regulationnormanorma
regulationsnormativanormativa
regulationsreglamentreglamento
reportmemòriamemoria
report on findingsmemòria de resultatsmemoria de resultados
requestsol·licitud [acció de sol·licitar]solicitud [acción de solicitar]
researchrecercainvestigación
research activityactivitat de recercaactividad de investigación
research assistantauxiliar de recercaauxiliar de investigación
research capacitycapacitat investigadoracapacidad investigadora
research centrecentre de recercacentro de investigación
research committeecomissió de recercacomisión de investigación
research competencescompetències investigadorescompetencias investigadoras
research findingsresultat científicresultado científico
research grantajut a la recercaayuda a la investigación
research groupgrup de recercagrupo de investigación
research interestsinteressos de recercaintereses de la investigación
research lecturerprofessor/a investigador/aprofesor/a investigador/a
research master's degreemàster de recerca
research methodsmètode de recercamétodo de investigación
research planpla de recercaplan de investigación
research premiumtram de recerca [complement salarial]tramo de investigación [complemento salarial]
research premiumtram de recerca [període]tramo de investigación [periodo]
research proficiencysuficiència investigadorasuficiencia investigadora
research programmeprograma de recercaprograma de investigación
research projectprojecte de recercaproyecto de investigación
research scholarship holderbecari/ària de recercabecario/a de investigación
research skillshabilitats de recercahabilidades de investigación
research staffpersonal investigadorpersonal investigador
research supervisordirector/a de recercadirector/a de investigación
research support staffpersonal de suport a la recercapersonal de apoyo a la investigación
research topictema de recercatema de investigación
research worktreball de recercatrabajo de investigación
researcherinvestigador/ainvestigador/a
resident medical interns (MIR)metge intern resident (MIR)médico interno residente (MIR)
resit examinationexamen de recuperacióexamen de recuperación
revista científicarevista científicarevista científica
role playingjoc de roljuego de rol
round tabletaula rodonamesa redonda
rulenormanorma
sabbatical (year)any sabàticaño sabático
salary scaletaula retributivatabla salarial
scale of archives and library assistantsescala d'ajudants d'arxius i bibliotequesescala de ayudantes de archivos y bibliotecas
scholarshipbecabeca
scholarship for training researchersbeca de formació d'investigadorsbeca de formación de investigadores
scholarship holderbecari/àriabecario/a
scholarships and grantsbeques i ajutsbecas y ayudas
schoolescolaescuela
schoolescola superiorescuela superior
schoolescola tècnica superiorescuela técnica superior
science and technology parkparc científic i tecnològicparque científico y tecnológico
scientific innovationinnovació científicainnovación científica
scientific outputproducció científicaproducción científica
second cyclesegon ciclesegundo ciclo
second cycle degree courseensenyament de segon cicleestudios de segundo ciclo
second-cycle degreetitulació de segon cicletitulación de segundo ciclo
secondary educationeducació secundàriaeducación secundaria
secondary education teacherprofessor/a d'educació secundàriaprofesor/a de educación secundaria
secretariatsecretaria
secretariat-generalsecretaria generalsecretaría general
secretarysecretari/àriasecretario/a
secretary of the boardsecretari/ària del consellsecretario/a del consejo
secretary-generalsecretari/ària generalsecretario/a general
sectionsecciósección
selection boardtribunal de selecciótribunal de selección
selection committeecomissió de selecciócomisión de selección
selection competitionconcurs de seleccióconcurso de selección
self-assessmentautoavaluacióautoevaluación
self-assessment activityactivitat d'autoavaluacióactividad de autoevaluación
self-assessment committeecomitè d'autoavaluaciócomité de autoevaluación
self-assessment reportinforme d'autoavaluacióinforme de autoevaluación
self-studyautoaprenentatgeautoaprendizaje
self-study centrecentre d'autoaprenentatgecentro de autoaprendizaje
self-trainingautoformacióautoformación
semesterquadrimestrecuatrimestre
semestersemestresemestre
seminarseminariseminario
seminar lecturesessió de seminarisesión de seminario
Senate boardmesa del Claustremesa del Claustro
Senate memberclaustralmiembro claustral
Senate membermembre claustralclaustral
sending institutioninstitució d'origeninstitución de origen
sending universityuniversitat d'origenuniversidad de origen
senior lecturerprofessor/a agregat/adaprofesor/a agregado/a
senior officertècnic/a superiortécnico/a superior
senior specialisttècnic/a superiortécnico/a superior
senior techniciantècnic/a superiortécnico/a superior
serviceserveiservicio
sessionsessiósesión
shared virtual environmententorn virtual compartitentorno virtual compartido
short answer testprova de respostes curtesprueba de respuestas cortas
short degreediplomaturadiplomatura
short question testprova de preguntes curtesprueba de preguntas cortas
short-cycle degreecicle curtciclo corto
shortlist of candidatespreselecció de candidatspreselección de candidatos
simulationsimulaciósimulación
simultaneous studiessimultaneïtat d'estudissimultaneidad de estudios
single assessmentavaluació únicaevaluación única
six-year degreellicenciaturalicenciatura
six-yearly incrementsexenni [increment salarial]sexenio [incremento salarial]
skills and competenceshabilitats i competèncieshabilidades y competencias
small groupgrup reduïtgrupo reducido
social and human sciencesciències socials i humanesciencias sociales y humanas
social and legal sciencesciències socials i jurídiquesciencias sociales y jurídicas
social researchrecerca socialinvestigación social
Socratic methodmètode socràticmétodo socrático
special awardpremi extraordinaripremio extraordinario
special research centrecentre especial de recercacentro especial de investigación
special research groupgrup especial de recercagrupo especial de investigación
specialisttècnic/a [substantiu]técnico/a [sustantivo]
specialist coursescursos especialitzatscursos especializados
specialist seminarseminari especialitzatseminario especializado
specializationespecialitatespecialidad
specializationespecialitzacióespecialización
specialization coursecurs d'especialitzacióestudios de especialización
specialization courseensenyament d'especialitzaciócurso de especialización
specific competencescompetències específiquescompetencias específicas
specific complementcomplement específiccomplemento específico
specific corporate bodyòrgan col·legiat d'àmbit particularórgano colegiado de ámbito particular
specific requirementsrequisits específicsrequisitos específicos
sponsorshippatrocinipatrocinio
staff committeejunta de personaljunta de personal
staff managementgestió de personalgestión de personal
staff tenured lecturerprofessor/a titular numerari/àriaprofesor/a titular numerario/a
standing committeecomissió permanentcomisión permanente
state-regulated educationdocència regladadocencia reglada
statutesestatutsestatutos
statutory committeecomissió estatutàriacomisión estatutaria
steering committeecomitè de direcciócomité de dirección
strategic planpla estratègicplan estratégico
strategic planningplanejament estratègicplaneamiento estratégico
strategyestratègiaestrategia
studentestudiantalumno/a
studentalumne/aestudiante
student assistanceassistència als estudiantsasistencia a los estudiantes
student assistance serviceservei d'assistència als estudiantsservicio de asistencia a los estudiantes
student associationassociació d'estudiantsasociación de estudiantes
student learning portfoliodossier d'aprenentatge de l'estudiantdossier de aprendizaje del estudiante
student personal data sheetfitxa d'estudiantficha de estudiante
student's guideguia de l'estudiant
studies offeredoferta d'estudisoferta de estudios
studyestudiestudio
study boardjunta d'estudijunta de estudio
study directordirector/a d'estudidirector/a de estudio
study grantajut a l'estudiayuda al estudio
study period abroadestada acadèmica a l’estrangerestancia académica en el extranjero
study programmeprograma d'estudisprograma de estudios
study secretarysecretari/ària d'estudisecretario/a de estudio
study topicmatèria d'estudimateria de estudio
study vice-deanvicedegà/ana d'estudivicedecano/a de estudio
study-loan applicationsol·licitud de crèdit-estudisolicitud de crédito-estudio
studying timetemps d'estuditiempo de estudio
subjectassignaturaasignatura
subjectmatèriamateria
subject areatemàticatemática
subject creditscrèdits de l'assignaturacréditos de la asignatura
subject deemed equivalent (to)assignatura equiparada (a)asignatura equiparada (a)
subject equivalent (to)assignatura equiparada (a)asignatura equiparada (a)
substitutesuplentsuplente
summa cum laudesumma cum laudesumma cum laude
summative evaluationavaluació sumatòriaevaluación sumativa
summer campscasals d'estiucampamentos de verano
summer coursecurs d'estiucurso de verano
summer schoolescola d'estiuescuela de verano
summer universityuniversitat d'estiuuniversidad de verano
supervised research worktreball de recerca tutelattrabajo de investigación tutelado
supervisordirector/a supervisor/adirector/a supervisor/a
support materialsmaterial de suportmaterial de apoyo
supporting materialsmaterial de suportmaterial de apoyo
sworn translatortraductor/a jurat/adatraductor/a jurado/a
syllabuspla d'estudisplan de estudios
syllabustemaritemario
synthetic approachenfocament sintèticenfoque sintético
systemic competencescompetències sistèmiquescompetencias sistémicas
tailored trainingformació a midaformación a medida
teacher education collegeescola de magisteriescuela de magisterio
teacher education schoolescola de magisteriescuela de magisterio
teachingdocènciadocencia
teachingdocent [adjectiu]docente [adjetivo]
teaching activity plan (PAD)pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)
teaching and learning resource bankbanc de recursos didàctics i d'aprenentatgebanco de recursos didácticos y de aprendizaje
teaching and research assignmentassignació docent i de recercaasignación docente y de investigación
teaching assessmentavaluació docentevaluación docente
teaching assistantlector/alector/a
teaching bodycos docentcuerpo docente
teaching capacitycapacitat docentcapacidad docente
teaching centrecentre docentcentro docente
teaching competencescompetències docentscompetencias docentes
teaching coordinatorcoordinador/a docentcoordinador/a docente
teaching cyclecicle de docènciaciclo de docencia
teaching exemptionexempció docentexención docente
teaching hourshores lectiveshoras lectivas
teaching improvementmillora docentmejora docente
teaching innovationinnovació docentinnovación docente
teaching loadcàrrega docentcarga docente
teaching materialsmaterial docentmaterial docente
teaching methodmètode d'ensenyamentmétodo de enseñanza
teaching methodologymetodologia docentmetodología docente
teaching planningprogramació docentprogramación docente
teaching portfoliodossier de docènciadossier de docencia
teaching premiumtram de docència [període]tramo de docencia [periodo]
teaching premiumtram de docència [complement salarial]tramo de docencia [complemento salarial]
teaching programmeprograma docentprograma de enseñanza
teaching programmeprograma d'ensenyamentprograma docente
teaching resourcesrecursos docentsrecursos docentes
teaching staffpersonal docentpersonal docente
teaching staffprofessoratprofesorado
teaching staff categorycategoria docentcategoría docente
teaching staff committeecomissió de professoratcomisión de profesorado
teaching strategyestratègia docentestrategia docente
teaching studyestudi docentestudio docente
team buildingconstrucció d'equipscohesión de equipos
teamworktreball en equiptrabajo en equipo
teamwork sessionsessió de treball en equipsesión de trabajo en equipo
technical architectarquitecte/a tècnic/aarquitecto/a técnico/a
technical architecturearquitectura tècnicaarquitectura técnica
technical committeecomitè tècniccomité técnico
technical committeecomissió tècnicacomisión técnica
technical competencescompetències tècniquescompetencias técnicas
technical degreeensenyament tècnicestudios técnicos
technical directordirector/a tècnic/adirector/a técnico/a
technical engineerenginyer/a tècnic/aingeniero/a técnico/a
technical staffpersonal tècnicpersonal técnico
technical, management and administration and service staff (PTGAS)personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
techniciantècnic/a [substantiu]técnico/a [sustantivo]
technological competencescompetències tecnològiquescompetencias tecnológicas
technological springboardtrampolí tecnològictrampolín tecnológico
technology centrecentre tecnològiccentro tecnológico
technology transfertransferència de tecnologiatransferencia de tecnología
temporary collaborating lecturerprofessor/a col·laborador/a temporalprofesor/a colaborador/a temporal
temporary employeeinterí/inainterino/a
tenured lecturerprofessor/a titularprofesor/a titular
tenured university lecturerprofessor/a titular d'universitatprofesor/a titular de universidad
tenured university school lecturerprofessor/a titular d'escola universitàriaprofesor/a titular de escuela universitaria
termperíode lectiuperiodo lectivo
termtrimestretrimestre
testprovaprueba
thematic research seminarseminari temàtic de recercaseminario temático de investigación
theoretical courseensenyament teòricestudios teóricos
theoretical lessonclasse teòricaclase teórica
therapy researchrecerca terapèuticainvestigación terapéutica
thesistesitesis
thesis by publicationtesi per compendi de publicacionstesis por compendio de publicaciones
thesis defencedefensa de la tesidefensa de la tesis
thesis defence feetaxa de defensa de la tesi doctoraltasa de defensa de la tesis doctoral
thesis formal registrationdipòsit de la tesidepósito de la tesis
thesis projectprojecte de tesiproyecto de tesis
thesis proposalproposta de tesipropuesta de tesis
thesis seminarseminari de tesiseminario de tesis
thesis submissiondipòsit de la tesidepósito de la tesis
thesis supervisiondirecció de tesidirección de tesis
thesis supervisory committeecomitè de direcció de tesi doctoralcomité de tesis doctoral
thesis topictema de la tesitema de la tesis
third cycletercer cicletercer ciclo
three-year degreediplomaturadiplomatura
three-year degree holderdiplomat/adadiplomado/a
three-yearly incrementtrienni [increment salarial]trienio [incremento salarial]
time stampssegellat de tempssellado de tiempo
to achieve competencesassolir competènciesalcanzar competencias
to declinerenunciarrenunciar
to defend a thesisdefensar una tesidefender una tesis
to dismisscessarcesar
to failsuspendresuspender
to hold a bachelor's degreetenir el títol de llicenciat/ada
to passaprovaraprobar
to rejectrenunciarrenunciar
to relinquishrenunciarrenunciar
to request an exam re-assessmentsol·licitar revisió d'examensolicitar revisión de examen
to sit an examinationpresentar-se a un examenpresentarse a un examen
to withdrawrenunciarrenunciar
top-level researcherinvestigador/a de primera líniainvestigador/a de primera línea
topictematema
total exemptionexempció totalexención total
total exemption from student assistanceexempció total d'assistència als estudiantsexención total de asistencia a los estudiantes
total exemption from teachingexempció total de dedicació docentexención total de dedicación docente
trainee academic staffpersonal acadèmic en formaciópersonal académico en formación
trainee research staffpersonal investigador en formaciópersonal investigador en formación
trainingformacióformación
training activityactivitat formativaactividad formativa
training programmeprograma de formacióprograma de formación
training researcherinvestigador/a en formacióinvestigador/a en formación
training sessionsessió formativasesión formativa
transcriptacta de qualificacionsacta de calificaciones
transcriptexpedient acadèmicexpediente académico
transcriptcertificat acadèmic d'estudiscertificado académico de estudios
transcript transfertrasllat d'expedienttraslado de expediente
translational researchrecerca translacionalinvestigación translacional
travel grantborsa de viatgebolsa de viaje
tuition feestaxes acadèmiquestasas académicas
tutortutor/atutor/a
tutoredtutoritzat/adatutorizado/a
tutorialtutoriatutoría
tutorial sheetfull de tutoriahoja de tutoría
tutoringtutelatutela
undergraduate coursesestudis de graduat superiorestudios de graduado superior
undergraduate programmecarrera universitàriaprograma de grado
undergraduate programmeprograma de graucarrera universitaria
undergraduate programmecarrera de graucarrera de grado
undergraduate studentestudiant de grauestudiant de grado
undergraduate studiesestudis de grauestudios de grado
unipersonal academic positioncàrrec acadèmic unipersonalcargo académico unipersonal
unipersonal governing bodyòrgan de govern unipersonalórgano de gobierno unipersonal
unitunitatunidad
universitary qualificationtítol universitaritítulo universitario
Universities CouncilConsell d'UniversitatsConsejo de Universidades
universityuniversitatuniversidad
university (full) professorcatedràtic/a d'universitatcatedrático/a de universidad
university academic centrecentre docent universitaricentro docente universitario
university communitycomunitat universitàriacomunidad universitaria
university coordination boardconsell de coordinació universitàriaconsejo de coordinación universitaria
university courseensenyament universitariestudios universitarios
university creditcrèdit universitaricrédito universitario
university degree programmecarrera universitàriacarrera universitaria
university departmentdepartament universitaridepartamento universitario
university entrance applicationpreinscripció universitàriapreinscripción universitaria
university entrance examinationprova de selectivitatprueba de selectividad
university entrance examinationSelectivitatSelectividad
university entrance examinations (PAU)proves d'accés a la universitat (PAU)pruebas de acceso a la universidad (PAU)
university extensionextensió universitàriaextensión universitaria
university extension activitiesactivitats d'extensió universitàriaactividades de extensión universitaria
university instituteinstitut universitariinstituto universitario
university lecturerprofessor/a d'universitatprofesor/a de universidad
university master's degreemàster universitarimáster universitario
university planning of Cataloniaprogramació universitària de Catalunyaprogramación universitaria de Cataluña
university premisesrecinte universitarirecinto universitario
university research instituteinstitut universitari de recercainstituto universitario de investigación
university research institute boardconsell d'institut universitari de recercaconsejo de instituto universitario de investigación
university research institute directordirector/a d'institut universitari de recercadirector/a de instituto universitario de investigación
university research institute secretarysecretari/ària d'institut universitari de recercasecretario/a de instituto universitario de investigación
university schoolescola universitàriaescuela universitaria
university school (full) professorcatedràtic/a d'escola universitàriacatedrático/a de escuela universitaria
university school assistantajudant d'escola universitàriaayudante de escuela universitaria
University sealsegell de la Universitatsello de la Universidad
university senateclaustre universitariclaustro universitario
university serviceservei universitariservicio universitario
university studentestudiant universitariestudiante universitario
university teachingdocència universitàriadocencia universitaria
university teaching bodycos docent universitaricuerpo docente universitario
untenured (full) professorcatedràtic/a interí/inacatedrático/a interino/a
untenured lecturerprofessor/a interí/inaprofesor/a interino/a
UPF centrecentre integratcentro integrado
UPF researcherinvestigador/a propi/pròpiainvestigador/a propio/a
UPF university research institute directordirector/a d'institut universitari de recerca propidirector/a de instituto universitario de investigación propio
UPF-specific degreetítol propi (de la UPF)título propio (de la UPF)
UPF-specific degree courseestudi propiestudio propio
upper secondary educationbatxilleratbachillerato
validated subjectassignatura convalidadaasignatura convalidada
validationconvalidacióconvalidación
validation of creditsconvalidació de crèditsconvalidación de créditos
validation of previous studiesconvalidació d'estudis previsconvalidación de estudios previos
vice-deanvicedegà/anavicedecano/a
vice-dean's officevicedeganatvicedecanato
vice-rectorvicerector/avicerrector/a
vice-rector's officevicerectorat
virtualno presencialno presencial
virtual courseensenyament no presencialenseñanza no presencial
virtual environmententorn virtualentorno virtual
visiting lecturerprofessor/a visitantprofesor/a visitante
visiting studentestudiant visitantestudiante visitante
vocational education and trainingensenyament i formació vocacionalestudios y formación vocacionales
vocational trainingformació professionalformación profesional
vocational training certificatecertificat de formació professionalcertificado de formación profesional
webinarseminari web / seminari en líniaseminario web / webinario
weekly activity scheduleprograma setmanal d'activitatsprograma semanal de actividades
weekly description of activitiesdescripció setmanal d'activitatsdescripción semanal de actividades
weighting coefficientscoeficients de ponderaciócoeficientes de ponderación
welcomebenvingudabienvenida
wikiwikiwiki
withdrawalrenúnciarenuncia
work in pairstreball en parellestrabajo en parejas
work outside the classroomtreball fora de l'aulatrabajo fuera del aula
work placementestada en una empresaestancia en una empresa
work placementinserció laboralinserción laboral
workers' committeecomitè d'empresa
working groupgrup de treballgrupo de trabajo
working languagellengua de treballlengua de trabajo
workloadcàrrega de treballcarga de trabajo
workshoptallertaller
workshop instructormestre/a de tallermaestro/a de taller
workshop sessionsessió de tallersesión de taller
year-long subjectassignatura anualasignatura anual