Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 111 resultats.

encaes
postgraduatepostgraduat/adapostgraduado/a
encaes
postgraduate and refresher coursecurs de postgrau i de perfeccionamentcurso de postgrado y de perfeccionamiento
encaes
postgraduate coursecurs de postgraucurso de postgrado
encaes
postgraduate degreetítol de postgrautítulo de postgrado
encaes
postgraduate degree courseensenyament de tercer cicleestudios de tercer ciclo
encaes
postgraduate diplomadiploma de postgraudiploma de postgrado
encaes
postgraduate official programmeprograma oficial de postgrauprograma oficial de postgrado
encaes
postgraduate programmeprograma de postgrauprograma de postgrado
encaes
postgraduate scholarship holderbecari/ària de postgraubecario/a de postgrado
encaes
postgraduate studentestudiant de postgrauestudiante de postgrado
encaes
postgraduate studiesestudis de postgrauestudios de postgrado
encaes
postponed examinationexamen ajornatexamen aplazado
encaes
practical casecas pràcticcaso práctico
encaes
practical classensenyament pràcticenseñanza práctica
encaes
practical classespràctiquesprácticas
encaes
practical exercisesexercicis pràcticsejercicios prácticos
encaes
practical lessonclasse pràcticaclase práctica
encaes
practical sessionsessió de pràctiquessesión de prácticas
sessió pràcticasesión práctica
encaes
practical skillshabilitats pràctiqueshabilidades prácticas
encaes
practices laboratorylaboratori de pràctiqueslaboratorio de prácticas