Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'r'

S'han trobat 48 resultats.

escaen
régimen electoralrègim electoralelectoral system
escaen
registroregistreregister
escaen
registro generalregistre generalgeneral registry
escaen
reglamentoreglamentregulations
escaen
reglamento de funcionamientoreglament de funcionamentoperating rules
escaen
reglamento de régimen internoreglament de règim interninternal regulations
escaen
reglamento electoralreglament electoralelectoral regulations
escaen
renunciarenúnciawithdrawal
escaen
renuncia a la matrícularenúncia a la matrículaenrolment withdrawal
escaen
renunciarrenunciarto withdraw
to relinquish
to reject
to decline
escaen
requisitoa de idoneidadrequisits d'idoneïtatelegibility requirements
escaen
requisitos de accesorequisits d'accésaccess requirements
escaen
requisitos específicosrequisits específicsspecific requirements
escaen
requisitos generalesrequisits generalsgeneral requirements
escaen
resguardo del títuloresguard del títolprovisional degree certificate
escaen
resolución de ejerciciosresolució d'exercicisproblem solving
escaen
resolución de problemasresolució de problemesproblem solving
escaen
responsable del programaresponsable del programaprogramme director
escaen
resultado científicoresultat científicresearch findings
escaen
resultados del aprendizajeresultats de l'aprenentatgelearning outcomes