Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 's'

S'han trobat 81 resultats.

escaen
sala polivalentesala polivalentmultipurpose hall
escaen
salidas profesionalessortides professionalscareer prospects
escaen
secciónsecciósection
escaen
sección departamentalsecció departamentaldepartmental section
escaen
secretaríasecretaria
escaen
secretaría académicasecretaria acadèmica
escaen
secretaría generalsecretaria generalsecretariat-general
general secretariat
escaen
secretario/asecretari/àriasecretary
escaen
secretario/a de centrosecretari/ària de centrecentre secretary
escaen
secretario/a de departamentosecretari/ària de departamentdepartment secretary
escaen
secretario/a de estudiosecretari/ària d'estudistudy secretary
escaen
secretario/a de institutosecretari/ària d'institutinstitute secretary
escaen
secretario/a de instituto universitario de investigaciónsecretari/ària d'institut universitari de recercauniversity research institute secretary
escaen
secretario/a del consejosecretari/ària del consellsecretary of the board
escaen
secretario/a en funcionessecretari/ària en funcionsacting secretary
escaen
secretario/a generalsecretari/ària generalsecretary-general
general secretary
escaen
secretario/a general adjunto/asecretari/ària general adjunt/adeputy secretary-general
deputy general secretary
escaen
sede electrónicaseu electrònicaonline office
escaen
segunda mención en segona menció en (+ especialitat acadèmica)minor in
escaen
segundo ciclosegon ciclesecond cycle
escaen
SelectividadSelectivitatuniversity entrance examination
escaen
sellado de tiemposegellat de tempstime stamps
escaen
sello de la Universidadsegell de la UniversitatUniversity seal
escaen
semestresemestresemester
escaen
seminarioseminariseminar
escaen
seminario de actualizaciónseminari d'actualitzaciórefresher seminar
escaen
seminario de investigación de doctoradoseminari de recerca de doctoratdoctoral research seminar
escaen
seminario de tesisseminari de tesithesis seminar
escaen
seminario especializadoseminari especialitzatspecialist seminar
escaen
seminario internoseminari interninternal seminar
escaen
seminario metodológicoseminari metodològicmethodological seminar
escaen
seminario temático de investigaciónseminari temàtic de recercathematic research seminar
escaen
seminario web / webinarioseminari web / seminari en líniawebinar
escaen
semipresencialsemipresencialblended
escaen
servicioserveiservice
escaen
servicio de asistencia a los estudiantesservei d'assistència als estudiantsstudent assistance service
escaen
servicio generalservei generalgeneral service
escaen
servicio universitarioservei universitariuniversity service
escaen
sesiónsessiósession
escaen
sesión de formaciónsessió de formacióinstruction course
escaen
sesión de grupo grandesessió de grup granlecture
escaen
sesión de prácticassessió de pràctiquespractical session
escaen
sesión de seminariosessió de seminariseminar lecture
escaen
sesión de tallersessió de tallerworkshop session
escaen
sesión de trabajo en equiposessió de treball en equipteamwork session
escaen
sesión de trabajo en gruposessió de treball en grupgroup work session
escaen
sesión de tutoría de seguimientosessió de tutoria de seguimentmonitoring tutorial session
escaen
sesión de tutoría grupal de seguimientosessió de tutoria grupal de seguimentgroup monitoring tutorial session
escaen
sesión extraordinariasessió extraordinàriaextraordinary session
escaen
sesión formativasessió formativatraining session
escaen
sesión informativasessió informativabriefing session
escaen
sesión magistralsessió magistrallecture
escaen
sesión ordinariasessió ordinàriaordinary session
escaen
sesión plenariasessió plenàriaplenary session
escaen
sesión prácticasessió pràcticapractical session
escaen
sesiones informativassessions informativesinformation sessions
escaen
sexenio [incremento salarial]sexenni [increment salarial]six-yearly increment
escaen
simulaciónsimulaciósimulation
escaen
simulación complejasimulació complexacomplex simulation
escaen
simultaneidad de estudiossimultaneïtat d'estudissimultaneous studies
escaen
sistema Boloñasistema BolonyaBologna system
escaen
sistema de aprendizajesistema d'aprenentatgelearning system
escaen
sistema de informaciónsistema d'informacióinformation system
escaen
sistema educativosistema educatiueducation system
escaen
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)European Credit Transfer System (ECTS)
escaen
sistema nacional de calificacionessistema nacional de qualificacionsnational grading system
escaen
situación predoctoralsituació predoctoralpre-doctoral situation
escaen
sobresalienteexcel·lentexcellent
A
escaen
solicitar revisión de examensol·licitar revisió d'examento request an exam re-assessment
escaen
solicitud [acción de solicitar]sol·licitud [acció de sol·licitar]application
request
escaen
solicitud [formulario]sol·licitud [formulari]application form
escaen
solicitud de convalidaciónsol·licitud de convalidacióapplication for validation
escaen
solicitud de crédito-estudiosol·licitud de crèdit-estudistudy-loan application
escaen
subdirector/asotsdirector/adeputy director
assistant director
escaen
suficienciasuficiènciaproficiency
escaen
suficiencia investigadorasuficiència investigadoraresearch proficiency
escaen
summa cum laudesumma cum laudesumma cum laude
escaen
Suplemento Europeo al TítuloSuplement Europeu al TítolEuropean Diploma Supplement
escaen
suplentesuplentsubstitute
escaen
suspendersuspendreto fail
escaen
suspensosuspensfail
F