Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'r'

S'han trobat 54 resultats.

caenes
recursos documentals bàsicsbasic documentary resourcesrecursos documentales básicos
caenes
recursos materialsmaterial resourcesrecursos materiales
caenes
referències bibliogràfiquesbibliographic referencesreferencias bibliográficas
caenes
règim de permanènciacontinuance standardsrégimen de permanencia
caenes
règim de progressióprogression standardsrégimen de progresión
caenes
règim disciplinaridisciplinary regulationsrégimen disciplinario
caenes
règim electoralelectoral systemrégimen electoral
caenes
registreregisterregistro
caenes
registre generalgeneral registryregistro general
caenes
reglamentregulationsreglamento
caenes
reglament de funcionamentoperating rulesreglamento de funcionamiento
caenes
reglament de règim interninternal regulationsreglamento de régimen interno
caenes
reglament electoralelectoral regulationsreglamento electoral
caenes
renúnciawithdrawalrenuncia
caenes
renúncia a la matrículaenrolment withdrawalrenuncia a la matrícula
caenes
renunciarto withdrawrenunciar
to relinquish
to reject
to decline
caenes
requisits d'accésaccess requirementsrequisitos de acceso
caenes
requisits d'idoneïtatelegibility requirementsrequisitoa de idoneidad
caenes
requisits específicsspecific requirementsrequisitos específicos
caenes
requisits generalsgeneral requirementsrequisitos generales