Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 31 resultats.

encaes
gender equality officeragent per a la igualtat entre homes i donesagente para la igualdad entre hombres y mujeres
encaes
general competencescompetències generalscompetencias generales
encaes
general corporate bodyòrgan col·legiat d'àmbit generalórgano colegiado de ámbito general
encaes
general managergerentgerente
encaes
general manager's officegerència
encaes
general registryregistre generalregistro general
encaes
general requirementsrequisits generalsrequisitos generales
encaes
general secretariatsecretaria generalsecretaría general
encaes
general secretarysecretari/ària generalsecretario/a general
encaes
general serviceservei generalservicio general
encaes
generic competencescompetències genèriquescompetencias genéricas
encaes
goodbien
notablenotable
encaes
good clinical practicebones pràctiques clíniquesbuenas prácticas clínicas
encaes
good practicebones pràctiquesbuenas prácticas
encaes
governing bodyòrgan de governórgano de gobierno
encaes
gradenotacalificación
qualificaciónota
encaes
grade pendingpendent de qualificaciópendiente de calificación
encaes
grade transcriptcertificat de notescertificado de notas
encaes
grading criteriacriteris de qualificaciócriterios de calificación
encaes
graduategraduat/adagraduado/a
llicenciat/adatitulado/a
titulat/adalicenciado/a