Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1000 resultats.

encaes
Accounting SectionSecció de ComptabilitatSección de Contabilidad
encaes
Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)
encaes
Administration of Resources and Economic Affairs SectionSecció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos Económicos
encaes
Administrative and Service Staff Committee (JPAS)Junta del Personal d'Administració i Serveis (JPAS)Junta del Personal de Administración y Servicios (JPAS)
encaes
Administrative and Service Staff Policy ForumFòrum de Política de Personal d'Administració i ServeisForo de Política de Personal de Administración y Servicios
encaes
Administrative ArchivesArxiu AdministratiuArchivo Administrativo
encaes
Advanced Course in Occupational MedicineCurs Superior de Medicina del TreballCurso Superior de Medicina del Trabajo
encaes
advanced degree in Designgraduat superior en Dissenygraduado superior en Diseño
encaes
advanced degree in International Tradegraduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacional
encaes
advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)
encaes
Advanced Diploma in Hispanic StudiesDiploma Avançat d'Estudis HispànicsDiploma Avanzado de Estudios Hispánicos
encaes
Advanced Studies DiplomaDiploma d'Estudis AvançatsDiploma de Estudios Avanzados
encaes
Advertising and Public RelationsPublicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones Públicas
encaes
Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)
encaes
Albert Calsamiglia i Blancafort hallsala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i Blancafort
encaes
Alliance of 4 Universities (A-4U)Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)
encaes
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
encaes
Alumni Association (AAAUPF)Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)
encaes
Amnesty InternationalAmnistia InternacionalAmnistía Internacional
encaes
Analysis and Research in Advertising and Public Relations trackitinerari Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiquesitinerario Análisis e Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas