Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
assignatura fora d’itinerariout-of-track subjectasignatura fuera de itinerario
caenes
assignatura obligatòriacompulsory subjectasignatura obligatoria
caenes
assignatura optativaoptional subjectasignatura optativa
caenes
assignatura optativa d'itinerarioptional track subjectasignatura optativa de itinerario
caenes
assignatura perfilada lingüísticamentlinguistically outlined subjectasignatura perfilada lingüísticamente
caenes
assignatura presencialface-to-face subjectasignatura presencial
caenes
assignatura reconegudarecognized subjectasignatura reconocida
caenes
assignatura troncalcore subjectasignatura troncal
caenes
assistència a classeclass attendanceasistencia a clase
caenes
assistència als estudiantsstudent assistanceasistencia a los estudiantes
caenes
associació d'estudiantsstudent associationasociación de estudiantes
caenes
assoliment d'objectiusobjective achievementalcance de objetivos
caenes
assoliment de competènciesachievement of competencesalcance de competencias
caenes
assolir competènciesto achieve competencesalcanzar competencias
caenes
auditori de Jaume IJaume I auditoriumauditorio de Jaume I
caenes
aulaclassroomaula
caenes
aula d'informàticacomputer roomaula de informática
caenes
autoaprenentatgeself-studyautoaprendizaje
caenes
autoavaluacióself-assessmentautoevaluación
caenes
autoformacióself-trainingautoformación